Litania do NMP Matki Odkupiciela

Litania do Najśw. Maryi Panny
Matki Odkupiciela

(do prywatnego odmawiania)

Litania jest ułożona z wersetów Encykliki Jana Pawła II "Redemptoris Mater" i modlitwy na Rok Maryjny.


Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, sławimy Cię i uwielbiamy za Niewiastę, z której narodził się Odkupiciel oraz nasze, Boże synostwo w tajemnicy "pełni czasu". Przez Matkę Odkupiciela prosimy Cię za całą ludzkość, za wszystkich chrześcijan, za Kościół, aby zawsze był dla świata coraz skuteczniejszym znakiem i narzędziem najgłębszej jedności z Tobą, Panie, i jedności całej ludzkiej rodziny.

Maryjo, umiłowana Córko Ojca Przedwiecznego, który wybrał Ciebie przed stworzeniem świata, aby urzeczywistnić swój opatrznościowy plan zbawienia, uproś nam łaskę żywej wiary!
Rodzicielko Syna Bożego, któregoś przyjęła posłusznie całym sercem...
Święty Przybytku Ducha Świętego, który Cię umiłował jako swoją mistyczną Oblubienicę...
Zapowiedziana pierwszym rodzicom po ich upadku...
Ogłoszona przez Izajasza Proroka Matką Emmanuela...
Obdarowana pełnią błogosławieństwa z miłości jednoczącej Syna z Ojcem w Duchu Świętym...
Przewyższająca wszelkie stworzenia ziemskie i niebieskie przez pełnię łaski...

Gwiazdo Zaranna, Córko ludzkich pokoleń, uchroniona od dziedzictwa pierworodnego grzechu, prowadź nas do odnowy chrześcijańskiego życia!
Z ufnością oczekująca od Boga zbawienia i dostępująca go w całej pełni...
Zajmująca pierwsze miejsce wśród ubogich i pokornych Pana...
Okazująca całkowite posłuszeństwo wiary Temu, który przemówił do Ciebie słowami swego Zwiastuna...
Służebnico Pana, któremuś w pełni zawierzyła i poświęciła siebie...

Matko Słowa Wcielonego...
Błogosławiona, któraś uwierzyła...
Błogosławiona, któraś słuchała słowa Bożego i najwierniej je wypełniała...
Błogosławiona między niewiastami...
Błogosławiona, któraś swoje zawierzenie potwierdziła w ciągu całej życiowej drogi na ziemi...

Błogosławiona, któraś przyjęła sercem otwartym wszystko, co było przewidziane dla Ciebie w planie Bożym, naucz nas wytrwałej wierności Bogu!
Matko Najczystsza, któraś z braku miejsca, urodziła Syna swego w stajni i położyłaś Go w żłobie...
Matko Zbawiciela, któraś z ust Symeona usłyszała zapowiedź cierpień u boku Twego Syna...
Matko Dziewico, któraś wraz z Józefem Opiekunem musiała uchodzić z Dziecięciem do Egiptu...
Matko Boża, któraś przez długie lata ukrytego życia Jezusa w Nazarecie obcowała w wierze i przez wiarę z tą niewypowiedzianą tajemnicą Boga, który stał się Człowiekiem...
Matko kontemplująca w Sercu swoim wszystkie słowa i wydarzenia z życia Twego Syna...
Matko zaproszona wraz z Jezusem do Kany na wesele, gdzie okazałaś się Rzecznikiem Jego woli...
Matko Mesjasza, z wiarą wstawiająca się za ludźmi do Twego Syna...
Święta Matko Odkupiciela, stojąca pod Krzyżem i współpracująca ze swoim Jednorodzonym Synem...
Święta Boża Rodzicielko, któraś przez wiarę zjednoczyła się ze zbawczą Ofiarą Twego Syna...
Matko Chrystusa, który z wysokości Krzyża oddał Ci w macierzyńską opiekę Jana, a w nim rodzący się Kościół...

Niewiasto, Nowa Ewo, Matko żyjących, wspomagaj nas swą macierzyńską opieką!
Matko Uwielbionego Pana...
Trwająca jednomyślnie z Apostołami w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego...
Pierwowzorze Kościoła w porządku wiary, mądrości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem...
Matko Kościoła, obecna i przodująca w wierze na pielgrzymim jego szlaku poprzez dzieje ludzi i narodów...
Szczególny Świadku tajemnicy życia, Krzyża i zmartwychwstania Chrystusa...
Nierozdzielnie zjednoczona z tajemnicą Chrystusa i Kościoła...
Wzięta do nieba i zjednująca nam zbawienie...
Współkrólująca z Synem...
Uczestnicząca w jedynym i powszechnym pośrednictwie Chrystusa...
Niewiasto obleczona w słońce...
Współdziałająca przez swą macierzyńską miłość w rodzeniu i wychowaniu dzieci Kościoła...
Zbliżająca nas do niewypowiedzianych bogactw Chrystusowych...
Ucząca nas rozpoznawać w całej pełni godność człowieka i ostateczny sens jego powołania...
Wspierająca macierzyńską opieką lud Boży w jego pielgrzymowaniu...
Podtrzymująca lud upadający...
Duchowa Matko ludzkości i Orędowniczko łaski...
Prowadząca na wyżyny miłości i ku pełni Królestwa Bożego...

Matko wszystkich chrześcijan, doprowadź do jedności Kościoła Twego Syna!
Orędowniczko łaski z Guadalupe, Lourdes, Fatimy, Częstochowy i Kalwarii...
Spoglądająca z miłością z kościelnych ołtarzy i wizerunków przydrożnych...
Nawiedzająca nasze parafie i rodziny w jasnogórskim obrazie...
Wspólna Matko wszystkich wierzących w Twego Syna...
Boża Rodzicielko z ikon i hymnów wschodnich...
Bogarodzico zawsze chwalebna i nieskalana...
Dziewico czcigodniejsza od Cherubinów i nieporównanie sławniejsza od Serafinów...
Maryjo, co w Jasnej świecisz Bramie...
Zwierciadło Bożego piękna...
Mieszkanie odwiecznej Mądrości...
Wzorze kontemplacji...
Ikono chwały...
Znaku niezawodnej nadziei...

Wspomożycielko ludu chrześcijańskiego, z Synem swoim nas pojednaj
Pomóż nam odnaleźć Chrystusa w Sakramencie pokuty i Eucharystii...
Orędowniczko i Opiekunko okrywająca lud swoim płaszczem...
Bramo niebios otwarta...
Wprowadź nas na drogę prowadząca do domu Ojca...
Uczyń nas wrażliwymi na działanie Ducha Świętego...
Abyśmy się zespolili w pokoju i zgodzie...
Abyśmy stanowili jeden lud Boży...
Abyśmy nie ustawali w walce ze złem in grzechem...
Abyśmy nie upadali...
Abyśmy umieli powstawać...
Abyśmy osiągnęli łaskę wiecznego zbawienia...
Aby Bóg był uwielbiony w Przenajświętszej i nierozdzielnej Trójcy...

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, o Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej , Kraków 2005.