Litania biblijna - Nowa Ewa

Litania biblijna do Najświętszej Maryi Panny
(do prywatnego odmawiania)

Litania składa się z wezwań, którymi określa Maryję Nowy Testament, oraz z obrazów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, w których tradycja chrześcijańska dopatrywała się odniesień do Matki Mesjasza.


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Panno Maryjo, módl się za nami
Nowa Ewo, której Syn zwycięży węża...
Zstępująca od Abrahama...
Dziewico, córko Syjonu...
Chwało Jeruzalem...
Radości Izraela...
Arko Przymierza...
Przybytku Najwyższego...
Dziewczyno młoda z Nazaretu...
Małżonko cieśli Józefa...
Małżonko sprawiedliwego...
Przez anioła Gabriela pozdrowiona...
Łaski pełna...
Matko Jezusa, Nauczyciela z Nazaretu...
Matko Najwyższego...
Matko Syna Dawidowego...
Matko Króla Izraela...
Matko Emanuela...
Matko przez działanie Ducha Świętego...
W której Słowo stało się Ciałem...
Z której Słowo zamieszkało wśród nas...
Błogosławiona między niewiastami...
Dziewico, która zawierzyłaś słowom Pana...
Pokorna służebnico Boża...
Obwołana błogosławioną przez wszystkie pokolenia...
W której Wszechmocny uczynił cuda...
Dziedziczko obietnic danych Abrahamowi...
Matko nowego Izraela...
Matko Mesjasza...
Która porodziłaś swego pierworodnego Syna w Betlejem...
Która owinęłaś Syna w pieluchy i złożyłaś w żłobie...
Odnaleziona z Józefem i Synem przez pasterzy...
Która ofiarowałaś Jezusa w świątyni...
Która złożyłaś Go w ramionach Symeona...
Zdziwiona tym, co powiedziane zostało o Jezusie...
Której duszę miał przeniknąć miecz...
Matko znaleziona z Dzieckiem przez Magów...
Matko, z Józefem i Jezusem uciekająca do Egiptu...
Która zaprowadziłaś Syna do Jerozolimy na Święto Paschy...
Która szukałaś Jezusa przez trzy dni...
Która odnalazłaś Go w domu Ojca...
Która strzegłaś spraw Bożych...
Która rozważałaś je w sercu swoim...
Której poddany był Jezus w Nazarecie...
Na której rękach umierał Józef...
Towarzyszko Jezusa na godach w Kanie...
Która rzekłaś: "Czyńcie wszystko, cokolwiek wam powie"...
Matko Jezusa, czyniąca wolę Ojca, który jest w niebie...
Matko Jezusa, słuchająca Słowa Bożego i strzegąca Go...
Matko stojąca u stóp krzyża...
Matko ucznia, którego Jezus umiłował...
Królowo apostołów, trwająca z nimi na modlitwie...
Niewiasto odziana w słońce...
Niewiasto ukoronowana dwunastoma gwiazdami...
Matko Kościoła pielgrzymującego...
Obrazie nowego Jeruzalem...
Rzeko wody żywej, wytryskającej z Tronu Baranka.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Opiekuj się nami, Królowo wszechświata.
W. Tyś naszą ucieczką, o Panno Maryjo.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który w dobroci swej wybrałeś Maryję na Matkę Syna Swego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, i przez dzieje zbawienia uczysz ludzi, jak żyć, by być Jej podobnymi, dozwól, prosimy, abyśmy przez Jej pośrednictwo od zła się ustrzegli i wiecznie w niebie Cię wielbić mogli, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Nowa Ewo, której Syn zdeptał głowę pradawnego węża, módl się za nami
Córko Abrahama...
Dziewico, Córo Syjonu...
Dziewico mająca porodzić, którą Eliasz proroczo kontemplował w obłoku...
Dziewico z Nazaretu...
Oblubienico Józefa sprawiedliwego...
Pozdrowiona przez Anioła Matko Pana...
Pokorna służebnico Pańska...
Dziewico, w której łonie Słowo stało się ciałem...
Dziewico, Matko Emmanuela...
Matko w mocy Ducha Świętego...
Matko Syna Najwyższego...
Matko Syna Dawidowego...
Matko Króla Izraela...
Matko Mesjasza...
Matko Zbawiciela...
Matko, którą pasterze znaleźli w Betlejem razem z Józefem i Dzieciątkiem...
Matko, która rozważałaś wszystko w swoim sercu...
Matko, która poznałaś, co to wygnanie...
Matko, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni...
Matko, której serce przeniknął miecz...
Matko, która zaprowadziłaś Jezusa do Jerozolimy na Święto Paschy...
Matko, której Jezus był poddany w Nazarecie...
Matko modląca się w Kanie...
Matko, która zapraszasz do czynienia tego, co Jezus mówi...
Matko stojąca pod krzyżem Syna...
Matko umiłowanego ucznia Pańskiego...
Błogosławiona między niewiastami...
Chwało Jeruzalem...
Pociecho Izraela...
Chlubo naszego narodu...
Błogosławiona, która uwierzyłaś w słowa Pana...
Błogosławiona przez wszystkie pokolenia...
Tobie Wszechmocny uczynił wielkie rzeczy...
Trwająca na modlitwie razem z Apostołami...
Niewiasto obleczona w słońce...
Niewiasto, na której głowie spoczywa wieniec z gwiazd dwunastu...
Obrazie Nowego Jeruzalem.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, miłośniku życia, Ty przez miłość i wierność objawiasz się w historii człowieka, aby przemieniać jego ograniczenia i grzechy. Dzięki Ci składamy za Twoją uprzedzającą miłość, którą dałeś nam poznać w Abrahamie, naszym ojcu w wierze, w sprawiedliwych niewiastach i prorokach, oraz - gdy nadeszła pełnia czasów - w Jezusie, Twoim Synu, narodzonym z pokornej Dziewicy. Przez Jego pośrednictwo błagamy Cię, daj nam Twojego Ducha Pocieszyciela, abyśmy otwarci na wydarzenia naszej historii, umieli dostrzegać i umacniać każdy słuszny przejaw wolności, nadziei i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Albo

Panie, Ojcze święty, Ty w odwiecznych planach postanowiłeś, aby Najświętsza Dziewica uczestniczyła w tajemnicach naszego zbawienia, spraw, abyśmy posłuszni słowom Matki Chrystusa, czynili to, czego w Ewangelii nauczył nas Twój Syn, Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • Litania biblijna - karmel.pl
  • Litania biblijna do Najświętszej Maryi Panny - YouTube/bodziomic
  • Biblijna Litania do Maryi - YouTube/krzysztofhalupka