7 maja - Matki Łaski Bożej (1)

Litania do
Matki Bożej Łaskawej

(do prywatnego odmawiania)

Tytuł "Matka łaski Bożej" jest dobrze znany z Litanii Loretańskiej. Tytuł "Matka Boża Łaskawa" znajdziemy w różnych sanktuariach na całym świecie, najczęściej odnoszący się do obrazu Maryi z Dzieciątkiem Jezus. Bezpośrednim sprawcą łaski Bożej jest Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel. Ponieważ Maryja jest Matką Chrystusa-Zbawiciela - Sprawcy wszelkiej łaski, jest tym samym Matką łaski Bożej.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Matko łaskawości...
Pani Zastępów...
Uzdrowienie chorych...
Pokarmie głodnych...
Dająca moc w gwałtownych pokusach...
Dająca pokój...
Triumfująca nad śmiercią...
Troskliwa opiekunko potrzebujących...
Szafarko łask wszelkich...
Przybytku przymierza...
Przybytku błagania Bożego...
Przybytku Manną niebieską napełniony...
Niosąca pomoc w walce z szatanem...
Przykładzie ofiarnej miłości...
Matko żyjących...
Tarczo wszystkich Tobie ufających...
Tarczo przeciw strzałom gniewu Bożego...
Miasto obronne...
Miasto ucieczki...
Drzewo żywota...
Umocnienie słabych...
Obrono zwyciężonych...
Źródło zbawienne...
Osłono od wszelkiego niebezpieczeństwa...
Źródło dające życie...
Królowo pokoju...
Oddalenie głodu...
Obrono wobec siły żywiołów...
Ucieczko grzeszników...
Pociecho strapionych...
Wspomożenie wiernych...
Orędowniczko wszystkich...

Od zarazy, głodu i wojny, wybaw nas, Pani!
Od nagłej i niespodziewanej śmierci...
Od wiecznej śmierci...

My, grzeszni, Ciebie prosimy, o Panno Łaskawa!
Abyś nas głodnych łaski Bożej posilić raczyła...
Abyś nas od zamętu wszelkiego w Ojczyźnie uchronić raczyła...
Abyś nam, wyswobodziwszy od wiecznej śmierci, życie wieczne wyjednać raczyła...
Abyś zagniewanie na nas Syna Twojego od nas odwrócić raczyła...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Przybliżmy się z ufnością do tronu łaski.
W. Abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli Najświętsza Maryja Panna wydała na świat Dawcę łaski i współdziałała z Nim w dziele odkupienia ludzi. Spraw, aby nam wyjednała obfite łaski i doprowadziła nas do portu wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
  • 7 maja Najświętsza Maryja Panna, Matka Łaski Bożej - brewiarz.pl