Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Adoracje ku czci Trójcy Świętej

1. Wyznanie i uwielbienie

Teraz i na wieki niech będzie pochwalona w niepodzielnej jedności Trójca Najświętsza.

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, wszechmogący wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem; nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy odrębność Osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając:

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej.

Wszechmogący wieczny Boże, darowałeś nam łaskę, byśmy w Ciebie, Trójjedynego Boga wierzyli, udzielaj mocy naszej wierze i ochraniaj przed wszelkim złem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Jeden w naturze, w Osobach Troisty.
W Mądrość przedwieczną, która światy tworzy.
Kłaniam się Tobie.
Upadnij na kolana. <--PAGEBREAK-->

2. Modlitwa dziękczynna

 

Najświętsza Trójco, Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, w głębokiej czci klęczymy przed Tobą. Ty jesteś nam w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, łaskawie blisko.

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej jedyny.

Wszystkie dary stworzenia i Odkupienia są naszym udziałem przez Ojca, przez Syna i przez Ducha Świętego.

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej jedyny.

Obdarz nas radością dziękczynienia, że możemy mieć udział wraz ze świętymi Twoimi w wieczności Twojego Majestatu.

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej jedyny.

Wieczny Ojcze, Twoja wszechmoc stworzyła nas z niczego. Twoja miłująca Opatrzność czuwa nad nami. Ty dajesz nam chleb tej ziemi. Również dajesz nam prawdziwy chleb z nieba: Chrystusa, Twojego Syna. Przez Niego wybrałeś nas przed wiekami, byśmy stali się dziedzicami Twojej chwały.

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej jedyny.

Panie, Jezu Chryste, posłuszny Twemu Ojcu stałeś się naszym bratem. Własną Krwią zmazałeś na krzyżu nasze grzechy. Pod postaciami Najświętszego Sakramentu codziennie udzielasz nam z obfitości Twoich łask. Jako Najwyższy Kapłan i Pośrednik między Bogiem Ojcem a nami rozbiłeś wśród nas namiot, by w nim przebywać jako pokarm dla naszych dusz.

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej jedyny.

Boże, Duchu Święty, z Ciebie przez chrzest zostaliśmy powołani do nowego życia dzieci Bożych. W sakramencie bierzmowania umacniasz naszą wiarę. Twoje światło i Twoja miłość wlane są w nasze serca. Mieszkasz w nas, czyniąc nas Twoją świątynią.

Dzięki Ci, Boże, w Trójcy Świętej jedyny.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Przed tak wielkim Sakramentem.
Bóg jest Miłością na ziemi i w niebie.
Ciebie całą duszą pragnę. <--PAGEBREAK-->

3. Prośby do Trójcy Świętej

 

Boże w Trójcy Świętej jedyny, w Obliczu Chrystusa, naszego Pana, który tu, w Najświętszym Sakramencie jako nasz Pośrednik i Arcykapłan jest obecny, odważamy się prosić Ciebie: daj nam w każdym czasie z głęboką wiarą uczestniczyć w tajemnicy Twojego Troistego życia.

Boże w Trójcy Jedyny, wysłuchaj nas.

Rozbudź w nas wielką cześć dla Ciebie po trzykroć Świętego Boga, rozpal w nas miłość do Ciebie ponad wszystko godnego czci Boga.

Boże w Trójcy Jedyny, wysłuchaj nas.

Zachowaj nas w łasce dzieci Bożych, racz nas obmywać Chrystusową Krwią z grzechów naszych, byśmy coraz bardziej stawali się godnym zamieszkaniem Ducha Świętego.

Boże w Trójcy Jedyny, wysłuchaj nas.

Uczyń nasze życie nabożeństwem ku Tobie, prowadź wszystkich ludzi do poznania Twojej Prawdy, niech nikt, kto został w imię Twoje ochrzczony nie będzie przez Ciebie odrzucony na wieki.

Boże w Trójcy Jedyny, wysłuchaj nas.

Doprowadź nas wszystkich poprzez próby tego życia przed Twoje, Trójjedynego Boga Oblicze.

Chwała Ojcu...

Pieśni:
Ojcze, chwała Tobie.