Ofiarowanie Matce Bożej (osobiste i różnych dziedzin życia)

Ofiarowanie Matce Bożej

osobiste i różnych dziedzin życia

Ofiaruję Ci ten dzień

1. Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

O Niepokalane Serce Maryi, * mojej ukochanej Matki, * ofiaruję Ci ten dzień i wszystkie dni mojego życia. * Błagam Cię, pobłogosław każdą chwilę, * by ona była przeżyta dobrze, * pobłogosław wszystkie modlitwy, * by były odmówione pobożnie, * wszystkie prace, by zostały uświęcone * i wykonane zgodnie z wolą Bożą, * wszystkie myśli i słowa, * by nie zakradła się do nich niegodziwość, * a wreszcie wszystkie skłonności, * aby były całkowicie skierowane do Boga.

Pobłogosław też, Najukochańsza Matko, * wszystkich moich krewnych, przyjaciół, * dobroczyńców i nieprzyjaciół. * A przede wszystkim pobłogosław * ostatnią decydującą godzinę mojego życia, * gdy będę umierał. * Niechaj umrę w Twoich świętych ramionach, * przytulony do Twojego Niepokalanego Serca * do samego końca. Amen.


Budząc się ze snu

2. Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

Panno Najświętsza, Niepokalana Dziewico, kochana Matko moja, budząc się ze snu, pierwszą myśl ku Tobie zwracam i do Serca Twego się tulę, i błagam najserdeczniej, abyś mnie, nędzne i grzeszne dziecko Twoje, do Serca swego przygarnąć raczyła, i nauczyła mnie dzisiaj chodzić drogą cnót i przykazań Bożych.

O Maryjo, Matko moja, oddaję się Tobie cały, zachowaj mnie w Sercu Twoim. Aby Ci dowieść, że Cię miłuję, poświęcam Ci rozum, wolę, wszystkie myśli, słowa, uczynki i życie moje wewnętrzne w Twoje składam Serce. Rządź mną, prowadź, pomagaj, strzeż jako rzeczy i własności Twojej. Tę ofiarę z siebie pragnę ponawiać nieustannie, za każdym uderzeniem serca, aż do śmierci. Spraw, o Matko moja, abym nigdy nie przestał przebywać w Sercu Twoim i wzywać Twojej pomocy. Amen.


Poświęcam dzisiaj

3. Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

Tobie, o Matko Najświętsza, poświęcam dzisiaj wszystkie modlitwy moje, myśli, mowy, uczucia, uczynki, jałmużny, akty pobożności, miłości i umartwienia. Ty, o Matko Najmilsza, racz mi wyjednać łaskę czynienia wszystkiego z czystą intencją, z gorącym umiłowaniem Boga, ze stałą wiarą i ufnością w zasługi Syna Twego, Jezusa Chrystusa.

Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Świętej Jedyny, uwielbiam Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie. Pragnę ten rozpoczynający się dzień, który mi dałeś w darze, przeżyć na Twoją chwałę, pełniąc czyny dobroci i służąc braciom.

W zjednoczeniu z Przenajświętszą Ofiarą Jezusa, Syna Twojego, oddaję Ci wszystkie moje prace, trudy cierpienia i radości. Ofiaruję je za Kościół Święty, za Ojca Świętego i w tych intencjach, które stanowią jego troskę, za wszystkich kapłanów, za cierpiących, konających i dusze czyśćcowe, o nawrócenie grzeszników, o pokój na świecie oraz jako zadośćuczynienie za wszystkie grzechy i zniewagi, które ranią Boskie Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi.

Proszę Cię pokornie, Najlepszy Ojcze, o dar wierności w pełnieniu Twojej świętej woli do końca, abym zbawił swoją duszę i przyczynił się do zbawienia moich bliźnich. Amen.


Weź mnie w opiekę

4. Poranne ofiarowanie się Matce Bożej

Panno Najświętsza, rozpoczynając w imię Twoje dzień dzisiejszy, padam przed Bogiem na kolana. Ofiaruję Mu serce i duszę, oddaję Mu cześć należną i wzywam Jego ojcowskiej opieki i dobroci. Ty zaś, o Matko moja, weź mnie w swoją opiekę.

Kiedy zabieram się do pracy, do której wzywa mnie obowiązek, i kiedy kończę jedną a rozpoczynam drugą, za każdym razem, w każdej czynności, miej mnie w opiece, o Matko moja.

Kiedy przeciwności, przykrości, utrudzenia lub znudzenie wystawiają cnotę moją na próbę; kiedy ujrzę kielich goryczy, kiedy miłosierdzie Boże zechce mnie doświadczać lub oczyścić przez cierpienie, weź mnie w opiekę, o Matko moja.

Kiedy piekło całą potęgą swoją będzie chciało złudzić mnie ponętą przyjemności, pokusą lub złym przykładem, o przyjdź mi na pomoc i weź mnie w opiekę, o Matko moja. Amen.


O Pani moja, o Matko moja

Codzienne ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi

(wersja 1)

Zdrowaś Maryjo...

O Pani moja, o Matko moja! * Tobie się cały ofiaruję, * i abym udowodnił i okazał moje ku Tobie nabożeństwo, * poświęcam Ci dzisiaj oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje * i całego siebie zupełnie. * Ponieważ zatem jestem Twoim, o dobra Matko, * przeto strzeż mnie i broń mnie jako rzeczy i własności swojej. Amen.

(wersja 2)

O Pani moja, o Matko moja, ja się cały tobie ofiaruję, * a w dowód tego, żem Tobie oddany, * poświecam Ci oczy moje, uszy moje, usta moje, serce moje i całego siebie. * Skoro Twoim jestem, o dobra Matko, * zachowaj mnie i strzeż jako rzeczy i własności swojej. Amen.

Zdrowaś Maryjo...


Bądź pozdrowiona Pani nasza

1. Ofiarowanie się Matce Bożej

Bądź pozdrowiona, Pani nasza, Królowo najświętsza, Bogarodzico Maryjo, zawsze Dziewico. * Ciebie wybrał i uświęcił Ojciec z nieba * wraz z najmilszym Synem swoim i z Duchem Pocieszycielem. * W Tobie była i w Tobie jest wszelka pełnia łaski i wszelkie dobro.

Oto my, naśladując przykłady świętych, * dzisiaj wobec Ciebie, Najsłodsza Matko, Dziewico Niepokalana, * ofiarujemy się Tobie i Twojemu Synowi, naszemu Zbawicielowi, * by nasze życie, * z Twoją opieką i przy Twojej pomocy, * z dnia na dzień się ubogacało * i aby serca nasze stale rozpalały się * w praktykowaniu wielorakich cnót.

Prosimy Cię przeto, Pani nasza, chwalebna Matko Boża, * wyniesiona ponad chóry anielskie, * abyś naczynia serc naszych napełniała łaską niebieską, * pozwoliła nam zabłysnąć złotem mądrości, * mocą Twej potęgi nas umacniała, * ozdabiała drogimi kamieniami cnót. * Ty, która jesteś błogosławioną oliwką, * zlej na nas olej miłosierdzia, * zakrywając nasze grzechy, * abyśmy zasłużyli wznieść się do wyżyn chwały niebieskiej * i otrzymać wieczne szczęście z błogosławionymi. * Niech nam tego użyczy Jezus Chrystus, Syn Twój, * który Cię wyniósł ponad chóry anielskie, * ozdobił koroną królewską * i posadził na tronie wiecznej światłości. * Jemu niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen.


Dziewico Najświętsza i Niepokalana

2. Ofiarowanie się Matce Bożej

O Dziewico Najświętsza i Niepokalana, * nic nie mam do ofiarowania Tobie, * co by godnym Ciebie być mogło, * tylko mą duszę, zroszoną Krwią Twojego Syna, * tę duszę, dla której chciał z Ciebie się narodzić, * dla której żył ukryty, zapomniany, prześladowany * i za którą umarł na krzyżu. * Jeżeli ta dusza tak Mu drogą była, * jeśli ją uważał za zdobycz godną swej miłości, * Ty, o Maryjo, Matko Jezusa, nią nie wzgardzisz.

Przyjmij więc, o Niepokalana Maryjo, * całkowitą tej duszy ofiarę, * a z nią przyjmij i moje serce i moje ciało, * zapal mnie ogniem miłości Twojej, miłości Jezusa, * a uczyń me ciało tak czystym, * tak posłusznym wszelkim poruszeniom łaski, * aby nosiło nie nadaremnie miano świątyni Bożej, * chrztem jej udzielone, * a odnowione przez wielokrotne przyjmowanie Komunii świętej.

Spraw swą cudowną przyczyną, * abym stał się godnym wejść, jako żywy kamień, do budowy tej Przenajświętszej Świątyni, * która wzniesioną będzie w niebie, * na cześć Boga, trzykroć Świętego, * którego Ty jesteś Córką, Matką i Oblubienicą. Amen.


Dla powiększenia mej ufności

Ofiarowanie życia i wieczności z zobowiązaniem czci

O Maryjo, któraś dla powiększenia mej ufności, * pragnęła być nazwana Matką Nieustającej Pomocy. * Oto ja korzę się przed tronem Twoim * i wyznaję, iż jestem niegodny, * abym do zastępu szczęśliwych sług Twoich był zaliczony. * Pragnąc jednak uczestniczyć w błogich skutkach Twego miłosierdzia, * ofiaruję Ci mój rozum, * aby głosił Twe wzniosłe zalety * i rozszerzał nabożeństwo do Ciebie. * Ofiaruję Ci serce moje, * aby Ciebie nade wszystko miłowało.

Przyjmij mnie, o Królowo wielka, * do błogosławionej liczby sług i służebnic Twoich. * Weź mnie pod Twoją obronę, * wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach duchowych, * a szczególnie w godzinie mojej śmierci.

O Matko Nieustającej Pomocy, * wiem, że Ty mnie więcej miłujesz, * niż sam siebie miłować mogę. * Przeto obieram sobie Ciebie za Panią i Królową * wszystkiego, co do mnie należy lub mnie dotyczy. * Dlatego rozporządzaj mną i moją własnością, jak Ci się podoba.

Pobłogosław mnie, o Matko moja, * i Twoim wszechwładnym wstawiennictwem * dopomagaj mi w mej słabości, * ażebym mógł w tym życiu wiernie Ci służyć, * a w życiu przyszłym wiecznie Cię chwalić, miłować i dzięki Ci składać. Amen.


Dziewico Maryjo która starłaś głowę węża

Ofiarowanie się za Papieża i Kościół

Niepokalana Dziewico Maryjo, która starłaś głowę węża, * prosimy Cię, * broń nieustannie Namiestnika Chrystusowego przed atakami książąt ciemności. * Dodaj mu sił do przezwyciężania trudów * i błogosław jego apostolskiej pracy, aby przyniosła bogate owoce.

Pragnę przyjąć wszystko, * co ześle mi miłosierna ręka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, * za Ojca świętego i Kościół jemu powierzony.

Przyjmuję samotność i ból, a także całą nieporadność moją, * i składam je w Twoje ręce, Wspomożycielko, Matko Kościoła.

Godzę się na bezsenne noce, bolesne badania, zabiegi i operacje; * składam je w Twoje ręce, Wspomożycielko, Matko Kościoła.

Chcę cierpliwie nieść krzyż uzależnienia od pomocy innych. * Przekreślenie moich planów i wszystko, co mnie drażni i przeszkadza mi, składam w Twoje ręce, Wspomożycielko, Matko Kościoła.

W końcu przyjmuję taki rodzaj śmierci, * czyli przejścia do nowego życia, * jaki Bóg w swoim miłosierdziu dla mnie przewidział, * i składam w Twoje ręce, Wspomożycielko, Matko Kościoła.

Wobec mojej ogromnej słabości, pokornie Cię, Matko, proszę * o pomoc w wypełnieniu złożonej ofiary. Amen.


Ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze

Ofiarowanie Matce Bożej bliskiej osoby

Niepokalane Serce Maryi, które w zamian za Twoją miłość do nas otrzymujesz tyle obelg, * ofiaruję Ci i poświęcam na zawsze N.N. Gestem tym pragnę podziękować za Twoją matczyną tkliwość, zadośćuczynić Ci za zniewagi, które znosisz ze strony swoich niewdzięcznych dzieci. Pragnę też przyczynić się do poświęcenia całego świata, czego tak bardzo pragnie Twoje Serce. Zechciej przyjąć tę moją pokorną, lecz szczerą ofiarę.

Dusza N.N., ciało i życie są Twoje; a ponieważ należą do Ciebie, czuwaj nad nimi i chroń je od wszelkiego zła, niczym Twoje dziecko. Amen.


Gietrzwałdzka Madonno

Akt ofiarowania Matce Bożej Gietrzwałdzkiej

Najświętsza Maryjo, Panno Niepokalanie Poczęta, * Gietrzwałdzka Madonno!

Dziś uroczyście przed Twym cudownym obrazem, * w miejscu Twych objawień, * ofiaruję Ci całe swoje życie, * wszystkie radości, dobre czyny, * cierpienia i bóle znoszone na cześć Pana Boga i Twojej chwały * oraz dla zbawienia wszystkich ludzi.

Moimi grzechami i wadami, * niecierpliwością, słabością, małością * racz się nie zrażać, * ale wyproś u Syna przemianę * i użycz łaski odwrócenia się od zła i szatana.

Daj mi, o Pani Gietrzwałdzka, moc, * abym mógł wiernie wypełniać * wszystkie przykazania Boże i Kościoła świętego * według zamysłu Stwórcy, a nie własnego uznania.

Daj, aby każdy, kto się ze mną spotka, * odchodził ubogacony Bożymi darami.

Wyproś, Gietrzwałdzka Matko, błogosławieństwo * dla wszystkich moich krewnych, dobrodziejów, przyjaciół, znajomych i sąsiadów. * Udziel pokoju memu sercu, Ojczyźnie i światu. * Wstawiaj się do Miłosierdzia Bożego * za moimi bliskimi zmarłymi * oraz tymi, którzy tego miłosierdzia najbardziej potrzebują.

Uproś mi, na czas próby, łaskę wytrwania * oraz cierpliwego znoszenia wszelkich doświadczeń. * Pragnę je ofiarować za nawrócenie grzeszników, * Kościół święty i dusze w czyśćcu cierpiące. Amen.


Zobacz również


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków, 1999.
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
  • Modlitwy poranne, w: ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
  • Módlmy się... Do Matki Bożej z Lourdes, Lublin 2020.
  • Poranne ofiarowanie się Matce Bożej - spm.org.pl
  • Poświęcenie się Matce Bożej, w: ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
  • Zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi - imiona.net.pl