Nowenna do Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask

Na nowennę składają się: 1) prośba do Ducha Świętego, 2) modlitwa wstępna, 3) modlitwy świętych, którzy odznaczali się szczególną czcią i umiłowaniem Niepokalanej, dlatego są Jej bardzo miłe, a dla nas skuteczne.

Po modlitwie na dany dzień odmawia się Zdrowaś Maryjo... i Przez Twoje święte... i śpiewa się hymn Całaś piękna. Następnie rozważa się wskazania praktyczne do rewizji własnej duszy oraz sprawdzenia, jakie jest nasze nabożeństwo do Maryi.

Nowenna ma nam posłużyć nie tylko jako przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia. Można ją odmawiać również w innym czasie dla uproszenia potrzebnych łask.

Przy odprawianiu nowenny można używać dowolnych modlitw. Wskazane jest, aby nowennę rozpocząć szczerą spowiedzią i Komunią św.


(w każdym dniu nowenny)

Znak krzyża

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Prośba do Ducha Świętego

K. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swoich wiernych i ogień miłości Swojej w nich zapal. Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych pouczył światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać co prawe i Jego pociechą zawsze się radować. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa wstępna

O Maryjo bez grzechu poczęta, od pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy. O Niepokalana, Wszechpośredniczko łask, najpokorniej oddaję Ci cześć, jako Dziewiczej Matce Zbawiciela mojego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jakie hołdy dziecięcej miłości winienem Ci składać. Przyjmij, proszę, to uczczenie i służbę moją, które Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski... (wymień lub pomyśl intencję).


(w poszczególne dni nowenny)

Dzień pierwszy

Modlitwa św. Efrema

O Niepokalana, Przeczysta Panno Maryjo, Matko Boga, Królowo Wszechświata, najlepsza nasza Pani, wyniesiona ponad świętych, Tyś była jedyną Nadzieją patriarchów, Radością dusz świętych. Przez Ciebie pojednani zostaliśmy z Bogiem. Tyś jedyną Orędowniczką grzeszników, bezpiecznym Portem rozbitków. Tyś Pociechą świata, Okupem więźniów, Wspomożeniem chorych, Pokrzepieniem smutnych, Ucieczką i Zbawieniem całego świata. O Najdostojniejsza Królowo, Matko Boga, okryj nas skrzydłami miłosierdzia, zlituj się nad nami. Nie mamy innej nadziei prócz Ciebie, Panno Przeczysta. Oddaliśmy się Tobie i poświęcili na Twą służbę, o Dziewico Niepokalana, dlatego tylko do Ciebie uciekamy się i błagamy Cię, aby Syn Twój zagniewany z powodu grzechów naszych nie zostawił nas na pastwę szatanowi. O łaski pełna, oświeć mój umysł, rozwiąż mój język, abym wyśpiewywał Twą chwałę, a zwłaszcza Pozdrowienie Anielskie tak godne Ciebie. Pozdrawiam Cię pokoju, Radości i Pociecho całego świata. Pozdrawiam Cię o Największy Cudzie, jaki świat widział, Raju rozkoszny, Porcie bezpieczny dla znajdujących się w niebezpieczeństwie, Źródło łaski, Pośredniczko między Bogiem i ludźmi. Najgodniejsza Królowo świata Maryjo, zawsze Dziewico, wstawiaj się za naszym pokojem i zbawieniem. Ty Któraś zrodziła Chrystusa Pana Zbawiciela wszystkich.

Modlitwy na każdy dzień

Zdrowaś Maryjo...

Przez Twoje święte i Niepokalane Poczęcie, o Najświętsza Panno Maryjo, oczyść serce, ciało i duszę moją.

Całaś piękna jest, Maryjo!

K. W Poczęciu swoim, Panno, Niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

Módlmy się. Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, † Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, * którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, * nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wskazania i praktyczne wnioski

1. Jeśli my Jej, to i nasze wszystko jest Jej i Pan Jezus przyjmuje wszystko od nas, jak od Niej, jak rzeczy Jej. I Ona nie może wtedy pozostawić tych czynności niedoskonałych, ale czyni je godnymi siebie, tj. niepokalanymi bez najmniejszej zmazy. Stąd dusza Jej oddana, chociaż by nawet wyraźnie nie zwracała uwagi na Niepokalaną i wprost ofiarowała Przenajświętszemu Sercu Jezusowemu modlitwę, pracę, cierpienia czy cokolwiek, sprawia Przenajświętszemu Sercu Pana Jezusa bez porównania więcej przyjemności, niż gdyby tak Niepokalanej nie była oddana.

2. Ponieważ Ona jest najdoskonalej Jezusowa, a Jezus Bogiem i Ojca Przedwiecznego własnością, każda nasza ofiara, chociażby wprost skierowana do Ojca Przedwiecznego, z natury rzeczy oczyszcza się w Niepokalanej i do nieskończonej doskonałości podnosi w Jezusie, i staje się przedmiotem upodobania Trójcy Przenajświętszej.

3. Dlatego szatanowi bardzo na tym zależy, by dusze odwieść od łączności z Niepokalaną Matką Niebieską, bo wie, że dusza wykluczająca to pośrednictwo Niepokalanej ofiaruje Panu Jezusowi dary tak pełne niedoskonałości, że bardziej kary niż nagrody będą godne. - A najgorsze to, że dary są zarażone pychą, że nie potrzebujemy Matki Bożej. - Zaznaczam, że nie dotyczy to czynności ofiarowanych Panu Jezusowi wprost, chociaż nic nie wspominamy o Niepokalanej, jeżeli Jej nie wykluczamy, bo często to, co się samo przez się rozumie, tego już nie mówimy. Tak więc dusza oddana Niepokalanej powinna swobodnie iść za natchnieniem serca i o wiele śmielej zbliżać się i do Tabernakulum, i do Krzyża, i do Trójcy Przenajświętszej, bo to już nie ona sama się zbliża, ale z Matką Niebieską, Niepokalaną. Swobodnie tedy modlić się i aktami strzelistymi i innymi modlitwami jak skrzydła miłości unoszą, kędy Duch Święty tchnie, zrywając wszelkie granice. Lucyfer nie chciał oddać hołdu Bogu-Człowiekowi, ale bardziej jeszcze zbuntował się przeciw oddaniu hołdu człowiekowi tylko, choć najczystszemu - Niepokalanej

W ten sposób dusza coraz bardziej staje się Niepokalanej, jak Niepokalana jest Jezusową, a Jezus Ojca.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom swoim.


Dzień drugi

Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego

O Królowo nieba i ziemi, o Matko Pana wszechświata, o Maryjo, Istoto największa, najwznioślejsza, najmiłościwsza! Prawdą jest, że wielu ludzi Cię nie zna i nie miłuje; lecz przecież jest tyle milionów aniołów i wybranych w niebie, którzy Cię miłują i wiecznie wysławiają. A nawet na tej ziemi tyle dusz szczęśliwych pała miłością ku Tobie i rozkoszuje się Twą dobrocią. Obym Cię i ja miłował, Pani moja najukochańsza! Obym się starał zawsze służyć Ci chwalić Cię, czcić Cię i rozszerzać nabożeństwo ku Tobie. Tyś sprawiła, że Bóg się w Tobie rozmiłował i że pięknością swą zwabiłaś Go z łona Ojca Przedwiecznego i sprowadziłaś na ziemię, aby się stał człowiekiem i Twoim Synem; czyżbym zatem ja nędzny nie miał się rozmiłować w Tobie? Nie, Matko moja najsłodsza i ja Cię chcę kochać, a kochać bardzo i chcę czynić, co tylko jest w mojej mocy, żeby Cię inni także miłowali. Przyjmij więc o Maryjo, to moje pragnienie kochania Cię i dopomóż mi je w czyn wprowadzić. Wiem, ze Bóg bardzo miłościwym okiem spogląda na Twych czcicieli, gdyż poza swą chwałą niczego tak gorąco nie pragnie, jak tego, by Cię wszyscy czcili, sławili i miłowali. Od Ciebie, Pani, spodziewam się wszelkich łask. Ty mi wyprosisz przebaczenie wszystkich grzechów i wytrwałość.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Bóg to miłość, Trójca Przenajświętsza. Stąd też miłość wzajemna osób składających rodzinę jest prawdziwym echem miłości Bożej. Miłość wzajemna między ojcem, matką i dzieckiem.

Dużo silniej przebija się ta miłość w dziedzinie duchowej, która jednoczy umysł, wolę i istotę. Jakiekolwiek wyobrażenie tej miłości, chociażby najbardziej duchowe, doskonałe, będzie zawsze w nieskończonej jeszcze odległości od samego Źródła miłości, Boga.

Chociażbyś naliczył stopni tysiące tysięcy, coraz więcej i więcej doskonałych, coraz to czyściej i czyściej duchowych, to jednak wciąż od tych najostatniejszych stopni jeszcze do Źródła miłości pozostanie przestrzeń nieskończona. Bóg zniża się do swego stworzenia i łączy się z nim miłością pochłaniającą tę nieskończoną przestrzeń, zalicza go do swej rodziny, czyni go swym dzieckiem.

Dusza odradza się w wodzie chrztu św. i tak dzieckiem Bożym się staje.

Woda oczyszczająca wszystko, na co spłynie, to symbol Tej, co oczyszcza każdą duszą zbliżającą się do Niej, symbol Niepokalanej, bez zmazy; kogo omyje ta woda, na tego zstępuje łaska Ducha Świętego. Duch Przenajświętszy, Jej Boski Oblubieniec, w Niej i przez Nią tylko działający, udzielający życia nadprzyrodzonego, życia łaski, życia Bożego, uczestnictwa w miłości Bożej, w Boskości.

Dziecko Boże, członek rodziny Bożej, ma za ojca Ojca Bożego, za matkę Matkę Bożą, za współbrata Syna Bożego; staje się współdziedzicem Bożym, związanym miłością z Osobami tej rodziny Bożej.

Nie dość na tym. Syn Boży wybiera sobie wśród dusz oblubienice, łączy się z nimi miłością rodzinną i są Mu one matkami tylu, tylu innych dusz.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień trzeci

Modlitwa św. Germana

O Pani moja, Tyś jedyną Pociechą jakiej mi Bóg użycza. Tyś jedynie tą Rosą niebieską przynoszącą ulgę w mych cierpieniach. Tyś światłem duszy mojej, gdy ją ogarniają ciemności. Tyś Przewodniczką w wędrówce tego życia. Mocą moją w słabości. Skarbem w mym ubóstwie, Lekarstwem na me rany, Pociechą moją w płaczu, Ucieczką w utrapieniach, Nadzieją mego zbawienia. Wysłuchaj próśb moich, zmiłuj się nade mną, bo to tak przystoi Matce Boga, tak bardzo ludzi miłującego. Użycz mi tego, o co Cię proszę, Obrono nasza i Radości. Spraw bym się stał godnym tej wielkiej szczęśliwości, jaką Ty się cieszysz w niebie. Tak, Pani moja, Ucieczko moja, Życie moje, Wspomożenie moje, Obrono moja, moja Radości, moja Nadziejo. Spraw bym razem cieszył się z Tobą w niebie. Wiem, że możesz mi to wyprosić, bo jesteś Matką Boga. O Maryjo, Tyś wszechmocna w ratowaniu grzeszników, i nie potrzebujesz, by ktoś prośby popierał, gdyż jesteś Matką prawdziwego życia.

Maryjo, Matko łaski, Matko miłosierdzia, Ty nas broń od nieprzyjaciela, a w godzinę śmierci przyjmij. Amen.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Gdzie jest pierwsza przyczyna, ta przyczyna przyczyn naszego kryzysu?

To brak uczciwości. Brak wypełniania obowiązków względem Boga, siebie i bliźniego. Niechaj dzisiaj wszyscy bez wyjątku odprawią szczerą spowiedź i zaczną prawdziwie po katolicku żyć, natychmiast szybko podźwignie się Ojczyzna, uzdrowią finanse, zawrze rzetelna praca.

Cóż, kiedy każdy z nas nieraz doświadczył, że dziś postanawia się z jakiej wady poprawić, a jutro, jeżeli nawet nie tego samego dnia, już znowu w nią wpada. Czyż więc opuścić ręce i powiedzieć: nie możemy? Przenigdy, to byłoby subtelną, wyrafinowaną pychą. Czyż Pośredniczka łask Bożych nie jest Polski Królową? Czyż Ona nie potrafi albo nie pragnie nam dopomóc?

Tak, Ona, Niepokalana, musi zawładnąć naprawdę całą Polską, Ona musi być przedmiotem tkliwej miłości każdego, a zwłaszcza młodzieńczego serca, Ona musi być w Sejmie, Ona w Senacie. Ona, Niepokalana Królowa, ma wskazywać nam drogę, Ona krzepić siły. - My chcemy, by rządziła w Polsce i poza Polską - Niepokalana.

Któż nie wytęży wszystkich sił, by przyśpieszyć tę chwilę?...

A jak?

W pokornej, miłosnej, a ufnej modlitwie powie sama Ona, co mamy czynić i sama pokieruje. Módlmy się tylko i pozwólmy się Jej prowadzić.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień czwarty

Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego

O Matko miłosierdzia, ponieważ jesteś tak litościwa i pragniesz obdarzać dobrodziejstwami nas biednych, spełniać nasze prośby, oto ja najnędzniejszy z wszystkich ludzi uciekam się dzisiaj do Twej łaskawości, abyś mi użyczyła tego czego pragną. Inni proszą Cię o zdrowie, dobra materialne; ja; Pani moja przychodzę Cię prosić o to, czego Ty sama pragniesz dla mnie i co bardziej odpowiada i podoba się Twemu Sercu. Ty jesteś tak pokorną uproś mi więc proszę pokorę i miłość wzgardy. Tyś była tak cierpliwą w doświadczeniach życia, uproś mi cierpliwość w przeciwnościach. Tyś płonęła miłością ku Bogu, uproś mi dar świętej i czystej miłości. Ty tak kochałaś bliźniego, wyjednaj mi miłość ku wszystkim, zwłaszcza ku tym, którzy mi są niechętni. Ty byłaś całkowicie zjednoczona z wolą Bożą, wyproś mi całkowite zgadzanie się z wyrokami Opatrzności. Ty jesteś najświętsza wśród stworzeń; o Maryjo uczyń mnie świętym. Nie brak Ci miłości; wszystko możesz i wszystko chcesz wyjednać. Jedynie moje niedbalstwo we wzywaniu Ciebie lub brak ufności w Twoje orędownictwo może udaremnić otrzymanie Twoich łask. Ty sama musisz mi wyjednać tę ufność i gorliwość w modlitwie do Ciebie. O te dwie największe łaski proszę, od Ciebie się ich niezachwianie spodziewam, o Maryjo, Matko moja, Nadziejo moja, miłości moja, Miłości, Życie, Ucieczko, Wspomożenie i Pociecho moja. Niech będzie błogosławione święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny Matki Bożej Amen.

Módlmy się. Panie nasz Boże, niech nas wspomaga czcigodne wstawiennictwo Twej Rodzicielki, zawsze Dziewicy, Maryi, aby tych, których obsypuje ciągłymi dobrodziejstwami, uwolnionych od wszelkich niebezpieczeństw, doprowadziła swą dobrocią do zgody. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Naśladujemy ludzi dobrych, cnotliwych, świętych, ale żaden z nich nie jest bez niedoskonałości; tylko Ona, niepokalana od pierwszej chwili swego istnienia, nie zna żadnego chociażby najlżejszego upadku. Ją więc naśladować, zbliżyć się do Niej, stać się Jej, stać się Nią - oto szczyt doskonałości człowieka. Wszyscy miłośnicy Niepokalanej pragnęliby być Jej i różnymi słowami to wyrażali. Być Jej sługą, być Jej dzieckiem, być niewolnikiem itp. ideały przyświecały ich życiu. Wszyscy jednak pragnęli do Niej należeć w jak najdoskonalszy sposób i bez wątpienia chcieliby użyć wszystkich tytułów, jakie ktokolwiek wymyślił lub czyjakolwiek miłość w przyszłości wymyślić byłaby zdolna.

Słowem, być Jej, bezgranicznie Jej - oto słońce życia dla tylu, tylu serc.

Gdy ogień miłości się rozpali, nie może się zmieścić w granicach serca, ale wybucha na zewnątrz i zapala, pożera, pochłania serca innych. Zdobywa coraz to inne dusze dla swego ideału, dla Niepokalanej.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień piąty

Modlitwa św. Piotra Damianiego

O Maryjo Najukochańsza Orędowniczko, ponieważ masz serce tak litościwe, że nie możesz nawet spojrzeć na nieszczęśliwego człowieka, żeby się nad nim nie ulitować, a zarazem tak jesteś przed Bogiem potężna, że możesz zbawić wszystkich, których bierzesz w obronę, nie wzbraniaj się wziąć na swe ręce sprawy nas biednych, którzy w Tobie pokładamy całą naszą nadzieję. Jeśli Cię nie wzruszają nasze prośby, to niech Cię wzruszy twe Serce litościwe, daj się wzruszyć Swej potędze, bo Bóg Cię nią w tym celu wyposażył, ażebyś im potężniejszą jesteś wspomaganiu nas tym litościwszą była i skłonniejszą do niesienia nam ratunku. Tobie dana jest o Matko Boża wszelka władza w niebie i na ziemi. Nie masz nic niemożliwego Tobie. Nawet zrozpaczonych grzeszników pocieszasz, obudzając w nich nadzieję zbawienia...

Idziesz do Syna Swego, który zasiada po prawicy Ojca Przedwiecznego, przystępujesz do Niego, jakby do ołtarza naszego przymierza z Bogiem, przystępujesz z powagą jako Matka. A Syn Twój pragnie spełnić wszelkie Twe życzenia i zdaje się wtedy, jakbyś raczej rozkazywała, a nie prosiła, jakbyś była nie poddaną, lecz Królową. Albowiem Zbawiciel chce uczcić swą Matkę w niebie, spełniając jak najspieszniej wszelkie Jej życzenia, bo Ona czciła Go na ziemi.

Najświętsza Dziewico, Matko Słowa Wcielonego, Skarbnico Łaski i Ucieczko nas grzesznych nędzników, z żywą wiarą uciekamy się do Twej macierzyńskiej miłości i prosimy Cię o łaskę, byśmy zawsze pełnili wolę Bożą. Serca nasze składamy w Twe najświętsze ręce i prosimy Cię o zdrowie duszy i ciała.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Wobec tak potężnych ataków nieprzyjaciół Bożego Kościoła czy wolno nam stać bezczynnie? Czy wolno tylko biadać i łzy ronić? - Nie, pamiętajmy, że na sądzie Bożym zdamy nie tylko rachunek ścisły z czynności wypełnionych, ale także Pan Bóg policzy wszystkie dobre uczynki, które mogliśmy zdziałać a - zaniedbaliśmy. Na każdym z nas ciąży święty obowiązek, by stanął na szańcu i piersią własną odparł zapędy wroga.

Nieraz można usłyszeć zdania: Cóż ja mogę? - Taka silna organizacja. - Mają grube kapitały itd. Zapomnieli zapewne, co mówi św. Paweł "wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia" [por. Flp 4,13].

Jak nam, zwłaszcza członkom Rycerstwa Niepokalanej, walczyć należy? Czy może płacąc pięknym za nadobne iść naprzód siłą pięści? Nie, to nie nasze zadanie. Celem wytkniętym Rycerstwa Niepokalanej to podbijanie dla Niej serc; Ona zaś już reszty dokona. Niech tylko ci nieszczęśliwi, co w głupocie i złości swojej podnoszą rękę na Najlepszego Ojca, by zaspokoić swe żądze i zdobyć pozory szczęścia, niech tylko oni coś, choćby najmniejszego, dla Niej zrobią lub wycierpią - już wyłom zrobiony, już Ona ma jakiś tytuł na to, by słodko opanować z czasem to serce, złożyć je w gorejącym Sercu Jezusa i je uszczęśliwić. Z miłości ku złym prześladujemy z całą energią wedle możności wszelkie ich złe poczynania, zwracajmy te serca ku Niepokalanej modlitwą i cierpieniem, własnym kosztem zdobywajmy dla Niej dusze, a one już tu na ziemi będą nam nieskończenie wdzięczne. Nieraz tego doświadczyłem i każdy, kto uszczęśliwi taką duszę, może się przekonać, jak ona mu będzie wdzięczna.

Uważajmy jednak, by nie dla tej wdzięczności cierpieć, pracować i ofiary ponosić. Za niska byłaby ta pobudka. Dla Boga jedynie, dla Boga przez Niepokalaną i jako narzędzie w Jej ręku żyć, cierpieć, pracować i umierać - oto ideał godny rycerza Niepokalanej.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień szósty

Modlitwa św. Andrzeja z Krety

Pozdrawiam Cię o pełna łaski, pełna łaski, Pan z Tobą. Pozdrawiam Cię przyczyno naszej radości. Za Twą sprawą odwołany został wyrok naszego potępienia i zamieniony na błogosławieństwo. Pozdrawiam Cię Świątynio chwały Bożej, święty Przybytku Króla niebieskiego. Tyś pojednaniem Boga z ludźmi. Pozdrawiam Cię Matko naszej radości. Prawdziwie jesteś błogosławiona. Z pomiędzy niewiast Ty jedynie zostałaś uznana za godną być Matką Swego Stwórcy. Wszystkie narody zwą Cię błogosławioną.

O Maryjo, jeżeli w Tobie złożę nadzieję, będę zbawiony. Jeżeli Ty się mną zaopiekujesz, niczego nie muszę się obawiać, ponieważ być Twym czcicielem, to znaczy mieć pewną broń zbawienia. Bóg daje ją jedynie tym, których chce zbawić. O matko miłosierdzia, przebłagaj swego Syna. Gdy żyłaś na ziemi zajmowałaś drobną tylko jej cząstkę. Teraz kiedy jesteś wywyższoną w niebie, cały świat uważa Cię za tron łaski dla wszystkich narodów. Błagamy Cię Dziewico Najświętsza wspomóż nas modłami swymi, które bardziej cenimy i miłujemy niż wszelkie skarby ziemskie. One sprawiają, że Bóg łaskawie na nas spogląda mimo naszych grzechów. One wyjednują nam ogromną obfitość łask, przebaczenie win i siłę do ćwiczenia się w cnotach. Modlitwy Twoje powstrzymują nieprzyjaciół, udaremniają ich zamysły i odnoszą zwycięstwo nad ich potęgą.

Módlmy się. Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Amen.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Ze wszystkich darów otrzymanych od Boga największym i najbardziej Boskim jest wolność woli. Bez niej bylibyśmy tylko automatami, niezdolnymi do miłości ani też zasługi Człowiek ze względu na swe wzniosłe posłannictwo dziecka Bożego oraz przedstawiciela i kapłana przyrody, obdarzony został pełnią wolnej woli, by mógł świadomie i dobrowolnie oddawać należny hołd swemu Stwórcy i kochać Go nade wszystko.

Miarą bowiem doskonałości i świętości jest jedynie uzgodnienie woli ludzkiej z wolą Bożą, sięgające aż do zupełnego utożsamienia, by móc powtórzyć za św. Pawłem: "Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". Tak prosty i łatwy warunek umożliwia wszystkim osiągnięcie najwyższej świętości. Bo czyż trudno czuć się w pełni dzieckiem Boga, kochać i czcić Go jako najlepszego i najdoskonalszego Ojca? Powierzać Mu z całym zaufaniem wszystkie swoje sprawy?

Bóg jest potężny, może i chce nas uszczęśliwić. W zamian pragnie tylko naszej szczerej, dziecięcej miłości...

Niestety, wielu ulega buntowniczym wpływom szatana, łudząc się, że poza Bogiem znajdzie upragnione szczęście i pokój sumienia. W rezultacie stają się oni jego narzędziem w burzeniu królestwa Bożego, unieszczęśliwiając siebie i innych...

Nie pytaj, czy grzech jest ciężki, czy powszedni, ale unikaj jakiegokolwiek grzechu.

Szatan stara się naprzód doprowadzić do lenistwa; gdy nie może, stara się popsuć czynność przez złą intencję: pychę.

Postanawiam od dziś kierować się we wszystkim Wolą Bożą na wzór Niepokalanej Bogarodzicy, Która już od pierwszej chwili swego istnienia była całkowicie złączona z zamiarami Stwórcy, a Jej pokorne fiat sprowadziło nam Zbawcę i dało początek chrześcijaństwu.

Ileż i ja mógłbym dokonać dobrego przez wierność głosowi łaski i życie według wskazań Kościoła.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień siódmy

Modlitwa św. Piotra Damianiego

Panno Święta, Matko Boga, ratuj wzywających wsparcia Twojego, skłoń się ku nam. Krzyż zostawszy jakby ubóstwioną, zapomniałaś o ludziach? O, tak nie jest bez wątpienia: wiadome Ci niebezpieczeństwa, wśród których nas pozostawiłaś. i w jak nędznym stanie znajdują się słudzy Twoi. Nie, zaiste, nie przystoi tak wielkiemu, jak Twoje miłosierdziu, zapomnieć o tak wielkiej nędzy, jak nasza. Skłoń się więc ku nam ze Swoją potęgą, gdyż Ten, który mocny jest, obdarzył Cię wszechmocnością na niebie i na ziemi. Nic niemożliwego dla Ciebie, gdyż l rozpaczającym nawet możesz przywrócić nadzieję zbawienia. Im potężniejszą jesteś, tym miłosierniejszą być musisz.

Wiem, o Pani moja, żeś dobroci nieprzebranej i że miłujesz nas miłością, którą żadna inna miłość przewyższyć niezdolna. Ileż to razy uśmierzasz gniew Sędziego naszego, gdy ma już nas karać! Wszystkie skarby miłosierdzia Pańskiego w Twoich są rękach. O, niech tak nie będzie, żebyś miała, zaprzestać obdarowywania nas biednych. Ty, Która wyglądasz sposobności ratowania wszystkich nędzarzy i spełniania nad nimi Swojego miłosierdzia; albowiem chwały Ci przybywa za każdym razem, gdy pokutujących wprowadzasz do raju, wyjednując im odpuszczenie.

Módlmy się. Ty jesteś błogosławiona, Dziewico Maryjo, przez Pana Boga najwyższego ponad wszystkie niewiasty ziemi.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Życie jest ciągłą walką. Nie tylko organizm nasz musi walczyć nieustannie z milionami różnych bakterii chorobotwórczych, ale o wiele zaciętszy bój toczy się o duszę każdego z nas. Jest ona stale pod obstrzałem zgubnych idei szatańskich.

Nadto grzech pierworodny spowodował bunt niższej natury człowieka, która dąży do zaspokojenia swych namiętności wbrew pragnieniom duszy i celowi swego istnienia. Czujemy w sobie pewien rozdźwięk między miłością i samolubstwem, postanowieniem i czynem, a osłabiona grzechem wola skłania się raz na jedną, to znowu na drugą stronę.

Niebezpieczeństwo jest tym groźniejsze, że szatan podsuwa zło pod pozorem dobra i stara się zastąpić wiarę w Boga wiarą we własne siły ludzkie. Potęguje pychę jako główną przeszkodę do otrzymywania łask Bożych, i występek, celem upodlenia duszy, będącej od chwili Chrztu świątynią Trójcy Przenajświętszej. Aby lepiej ukryć piekielne zamiary, szatan usiłuje za wszelką cenę zaprzeczyć swego istnienia, mimo nauki Chrystusa, dowodów historii i codziennych doświadczeń. Natomiast działa przez swoich zwolenników, którzy starają się fałszem i oszczerstwami ośmieszyć wiarę świętą, i wytworzyć wśród wiernych religijną obojętność, aby później tym łatwiej oderwać ich od Kościoła katolickiego.

Historia grzechu ciągle się powtarza. Już pierwsi rodzice dali się uwieść kłamliwym obietnicom szatana, że przekroczenie prawa Bożego uczyni ich podobnymi Bogu: "Będziecie jako bogowie". A wiemy jakie były i są tego skutki... I obecne czasy są wzmożoną walką dobra ze ziem. Chodzi "tu o panowanie Boga-Miłości lub szatana-nienawiści. W tym chaosie różnych pojęć i haseł, najpewniejszą normą postępowania dla katolików, jest dokładne wypełnianie woli Bożej w myśl nauki Kościoła św.

Los szatana i jego służalców jest z góry przesądzony, gdyż jeszcze w raju Bóg zapowiedział mu zagładę przez Niepokalaną Dziewicę mówiąc: "Ona zetrze głowę twoją..." Niepokalana zawsze stoi wiernie na straży zagrożonej ludzkości i niesie pomoc nieszczęśliwym duszom.

Postanawiam dołożyć wszelkich starań, aby czynnie współdziałać z Niepokalaną w walce ze złem, zwłaszcza przez modlitwę, dobry przykład, wprowadzanie w życic zasad Ewangelii św., oraz usuwanie zalewu zła przez rozpowszechnianie dobrych książek i czasopism.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień ósmy

Modlitwa św. Ludwika Grignona de Montfort

O Maryjo dostojna Pani moja, ukochana Królowo, najlepsza i najczulsza z matek, w Tobie położyłem nadzieję moją i zawiedziony nie będę. Wierzę mocno, że dniem i nocą czuwasz z nieba nade mną i nad wszystkimi, którzy ufają Tobie. Jestem też pewny, że nic nie braknie tym, którzy wszystkiego spodziewają się od Ciebie, to też będę żyć bez obawy o przyszłość, Tobie powierzywszy wszelkie troski swoje. O Maryjo ukochana Matko moja, źli ludzie mogą mnie pozbawić dobrego imienia i wszelkiego dobra; choroba może mi odjąć siły i możność służenia Tobie; sam mogę utracić łaski, które mi uprosiłaś o dobra Matko, ale mam nadzieję, że mojej gorącej ufności do Ciebie nie utracę nigdy. Zachowam ją aż do ostatniego tchnienia; całe piekło nie zdoła mi jej wydrzeć! Chcę umierać, złożywszy całą ufność moją w Bogu i w Tobie, o dobra Matko! I czemuż to cała nadzieja moja? Bo Ty jesteś Matką miłosierdzia, bo jesteś zawsze litościwą dla grzeszników, którzy wzywali Twej pomocy. Dzięki Tobie, o Matką, spodziewam się otrzymać, mimo mych grzechów, jedyne dobro upragnione: zjednoczenie z Panem Jezusem w czasie i wieczności. Spodziewam się tego za Twoim wstawiennictwem, bo Zbawiciel uczynił Cię Rozdawczynią łask Swoich i najpewniejszą naszą Przewodniczką. Ty mnie nauczysz o dobra Matko, jak uczestniczysz w Jego cierpieniach i upokorzeniach, aby móc uczestniczyć później w Jego radości i chwale i wielbić Go po wszystkie czasy. Amen.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Życie Jezusa, Niepokalanej i wszystkich świętych aż po nasze dni są nad wyraz przekonywującym dowodem przeogromnych wartości cierpienia. A jednak żadna z nauk Ewangelii Chrystusowej nie-jest w takiej sprzeczności z naszym życiem, jak właśnie prawdy o chrześcijańskim pojmowaniu cierpienia. I mimo, że Chrystus tak jasno wyłożył je w ośmiu błogosławieństwach, ciągle jeszcze są one kamieniem obrazy nawet dla niektórych katolików. Cierpienie jest niezbędnym środkiem do oczyszczenia skażonej natury ludzkiej i nikt bez specjalnej łaski nie może być od niego wolny. Pan Bóg zna jednak nasze możliwości i każde doświadczenie poprzedza pomocą Swej łaski. Trzeba tylko z naszej strony współpracy i wierności w wypełnianiu obowiązków chwili obecnej. Cierpienie może się nawet stać źródłem radości, jak to szczerze wyznaje, trawiony długoletnią chorobą gruźlicy kości, ks. Józef Girard:,,Dziwna rzecz: - mówi on - im więcej staram się widzieć wolę Bożą w tym, co mi jest przykre, im więcej usiłuję uważać tę Wolę za coś miłego, kochać ją, podporządkowywać jej różne drobne niezadowolenia, tym więcej znajduję szczęścia w tym, co wydaje się najmniej zgodne z jego pojęciem. Ukochanie cierpienia - to świętość". Również między innymi stwierdza to i św. Jan Vianney: "Pan Bóg nie żąda od nas męczeństwa ciała, żąda tylko ofiary serca i woli. Na drodze krzyża tylko pierwszy krok jest dla nas krzyżem największym. Mówicie, że ciężko jest cierpieć. Ależ przeciwnie, szczęśliwy kto cierpi. Trzeba tylko cierpiąc miłować, a miłując pamiętać, że nie ma miłości bez cierpienia. Wszystkie choroby, przykrości i pokusy są to właśnie krzyże, które wiodą nas do nieba". Można jednak prosić Boga za przyczyną Matki Najśw. o usunięcie lub zmniejszenie doświadczeń, bo i święci tak czynili, ale zawsze z dziecięcym poddaniem się Jego najmędrszej Woli.

Niepokalana najlepiej poznała i przeżyła tajemnicę cierpienia, stając się aż Matką Najboleśniejszą, Współodkupicielką i Królową Męczenników. Jej przeto oddam wszystkie chwile mego życia, aby upodobniła mnie do Jezusa, używając takich środków, jakie sama uzna za stosowne.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.


Dzień dziewiąty

Modlitwa św. Alfonsa Liguoriego

O Maryjo Ty jesteś łaskawa dla biednych, litościwa dla uciekających się do Ciebie, słodka dla kochających Cię. Łaskawa dla pokutujących, litościwa dla postępujących na drodze cnoty, słodka dla doskonałych. Okazujesz swą łaskawość gdy nam łask udzielasz. Swoją słodycz oddaniem się tym, co Cię szukają. Dzieci mają zawsze na ustach imię matki i w każdym niebezpieczeństwie, w każdej trwodze zaraz wołają: mamo, mamo! Ach Matko najsłodsza, o Matko najukochańsza, tego właśnie pragniesz, abyśmy jako dzieci Twoje wzywali Cię we wszelkich niebezpieczeństwach i byśmy się zawsze do Ciebie uciekali. Ty chcesz nam dopomóc i zbawić nas, tak jak jak zbawiłaś wszystkie dzieci, które się do Ciebie uciekały. O, gdyby tylko chrześcijanie pilnie i z ufnością wzywali Imienia Maryi w pokusach, z pewnością nigdy by nie upadli. Spraw Pani, byśmy często wzywali Twego Imienia z miłością i z ufnością; gdy się bowiem w ten sposób Twe Imię wymawia ma się jasny znak, że się już jest w stanie łaski, albo, że się posiada zadatek rychłego jej odzyskania. O moja najsłodsza Królowo i Matko, kocham Cię bardzo, a ponieważ Cię kocham, miłuję także Twoje święte imię! Postanawiam i ufam z Twoją pomocą wzywać je w życiu i śmierci. Amen.

Módlmy się: Wszechmocny i miłosierny Boże, który w zawsze błogosławionej Dziewicy Maryi schronienie dla grzeszników umieściłeś, daj nam, abyśmy za Jej przyczyną zostali uwolnieni ze wszystkich win i osiągnęli wieczną radość w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwy na każdy dzień (jak Dzień pierwszy).

Wskazania i praktyczne wnioski

Niepokalana jest właścicielką twoją, Panią i Królową twą absolutną. Sługa sprzedaje swą pracę, ty zaś daj i pracę, i cierpienie, i siebie całego jako dar. Proś, by nie szanowała twej wolnej woli, ale zawsze swobodnie wedle swej woli z tobą czyniła.

Bądź Jej i dzieckiem, i sługą, i niewolnikiem z miłości i pod każdym, każdym względem, jaki ktokolwiek dotąd wyraził, kiedykolwiek wyrazi albo wynaleźć by mógł. Słowem: Jej.

Aż rycerzem, aby inni stawali się coraz bardziej Jej jak ty i więcej; i to wszyscy, co są i będą po całym globie, i współdziałali z Nią w walce z wężem.

Niepokalanej, by stawać się coraz bardziej czystym, sumienie coraz czystsze, niepokalane, jak Ona Jezusowa, aż matką i zdobywczynią serc dla Niego.

Ty Jej:

1. Pozwól się Niepokalanej prowadzić - cokolwiek nie zależy od twej woli, to na pewno Ona dopuszcza na ciebie, chociażby to pochodziło ze złej woli innych. Ona chce, by cię to spotkało.

2. Odpowiedz na to albo: a) nie zwracając uwagi, jeżeli to nie dopomaga ci ani przeszkadza do osiągnięcia celu zbliżenia się do Niej, umiłowania Jej, Jezusa, Ojca; albo b) używając (idąc za tym), jeżeli dopomaga, albo c) zwalczając, jeżeli przeszkadza. - Ona chce, byś tak czynił.

3. W posłuszeństwie zakonnym pewna jest Jej wola, Syna i Ojca wola; więc nieskończenie mądra, roztropna, potężna, dobra, chociażbyś tego swym rozumem dostrzec nie był w stanie, bo rozum twój skończony i omylny.

4. Pełniąc Jej wolę, okazujesz istotną miłość Jej, Jezusowi i Ojcu, uświęcasz się.

5. To, czego chce Ojciec, chce i Syn, i Duch, chce i Jezus, i Niepokalana; wola Ich nie różni się nigdy.

6. W rzeczach, gdzie ani konieczność, ani posłuszeństwo nie zdecydowało, działaj, jak chcesz, starając się sprawić Jej przyjemność. Miłuj i czyń, co chcesz, wedle zdania św. Augustyna.

7. Staraj się zachować sumienie czyste; czuwaj, byś nie upadł, a w razie upadku - byś nie zwlekał z powstaniem.

8. Ona cię ustrzeże od upadku, jeżeli Jej zaufasz, a sobie wcale ufać nie będziesz i ze swej strony zrobisz, co możesz, przy Jej pomocy, by nie upaść.

9. Przyczyną upadku - zaufanie we własne siły wbrew prawdzie, że sami ze siebie niczym jesteśmy i nic nie potrafimy; bez Niej, Pośredniczki łask, nie ustrzeżesz się upadku.

10. W razie upadku - oddaj się Jej natychmiast i całą sprawę upadku swego i proś o przebaczenie: "Mamusiu Droga, przebacz i wyproś przebaczenie u Jezusa". Najbliższą czynność staraj się spełnić tak, by Jej i Jezusowi jak największą sprawić przyjemność i bądź pewny, że ten akt miłości zgładzi to przewinienie całkowicie. Przy najbliższej spowiedzi św. wyznasz ten upadek, ale przedtem już ci Ona i Jezus, i Ojciec tego nie pamiętają.

K. Dozwól mi chwalić Cię, Panno Przenajświętsza.
W. Daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Swoim.

Akt poświęcenia się Niepokalanej (ułożony przez św. Maksymiliana Kolbego).

Dzień 1 (1/2).

Dzień 1 (2/2).

Dzień 2.

Dzień 3.

Dzień 4.

Dzień 5.

Dzień 6.

Dzień 7.

Dzień 8.

Dzień 9 (1/2).

Dzień 9 (2/2).


Nowenna zaczerpnięta z książeczki Nowenna ku czci Niepokalanej Wszechpośredniczki łask, Niepokalanów 1947.
Wskazania i praktyczne wnioski opracowane na podstawie Pism św. Maksymiliana Marii Kolbego.