Nowenna do Niepokalanej (grodzieńska)

Nowenna opracowana przez Wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej" w 1926 r. pod redakcją o. Alfonsa Kolbe - rodzonego brata św. Maksymiliana. Stanowi przygotowanie do uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP.

(zaczynająca się 29 listopada)

Znak krzyża

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego

Przyjdź, Duchu Święty,
napełnij serca swych wiernych,
i ogień Twojej miłości w nich zapal.
Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie.
I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się.
Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego,
daj nam w tymże Duchu poznać co jest prawe,
i pociechą jego zawsze się radować.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa wstępna

(modlitwa do odmawiania w każdym dniu nowenny).

O Panno Przeczysta, bez grzechu poczęta, i od tej pierwszej chwili zawsze cała piękna i bez żadnej zmazy, Maryjo najchwalebniejsza, łaski pełna i Matko Boga mojego, Królowo Aniołów i ludzi: oto najpokorniej cześć Ci oddaję jako Matce Zbawiciela mojego, który Bogiem będąc, a Tobie cześć, uszanowanie i posłuszeństwo oddając, nauczył mnie, jaką cześć i uszanowanie winienem Ci składać.

Racz, proszę, przyjąć to uczczenie i tę służbę moją, które Ci w tej nowennie całym sercem ofiarować pragnę, dla uproszenia sobie Twej opieki i łaski... (wymień lub pomyśl intencję).

Tyś jest bezpiecznym schronieniem grzeszników szczerze pokutować chcących, słusznie się więc do Ciebie uciekam; Tyś Matką Miłosierdzia, nie możesz być nieczułą na nędzę moją; Tyś po Jezusie cała nadzieja moja, a więc się spodziewam, że nie zechcesz wzgardzić czułą ku Tobie ufnością moją. Uczyń mnie już godnym synem Twoim, abym mógł pełnym prawem do Ciebie zawołać: O Matko moja, Matko! Okaż mi się Matką!

9 Zdrowaś Maryjo... i Chwała Ojcu...

Modlitwy nowennowe

  • Modlitwa na dany dzień nowenny (podana poniżej)

  • Litania do NMP albo pieśń Całaś piękna jest, Maryjo!

  • K. W Poczęciu Twoim, Panno, Niepokalanąś była.
    W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

    Módlmy się. Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godne Synowi swemu przybytek zgotował, Ciebie prosimy, abyś przez wstawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

  • O Maryjo niepokalanie poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy (3×).


 

Modlitwy na dany dzień nowenny

Modlitwa na dzień pierwszy, 29 listopada

O Maryjo, Panno Niepokalana! upadam do najświętszych nóg Twoich i wielce się z Tobą weselę, żeś na Matkę Słowa przedwiecznego przedwiecznie obrana, i od grzechu pierworodnego zachowana. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że tymi przywilejami ubogaciła Cię w Poczęciu Twoim, a Ciebie najpokorniej błagam, byś mi wyjednała łaskę zwyciężenia w sobie nieszczęsnych skutków grzechu pierworodnego; spraw, proszę, bym zawsze je przemógł, a nigdy Boga mego kochać nie przestał.

Modlitwa na dzień drugi, 30 listopada

O Maryjo, Niepokalana Lilio czystości! Raduję się z Tobą, że od pierwszej chwili poczęcia Twojego byłaś pełna łaski, a nadto obdarzona zupełnym używaniem rozumu. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ci tak wzniosłych udzieliła darów; a widząc się tak ubogim w łaskę, przed Tobą cały się zawstydzam. Lecz Ty, co tak obfitą łaską niebieską byłaś napełniona, racz ją łaskawie duszy mojej wyprosić i dopuść mnie do uczestnictwa w skarbach Twego Niepokalanego Poczęcia.

Modlitwa na dzień trzeci, 1 grudnia

O Maryjo, Duchowna Różo czystości! Weselę się z Tobą, że w Twym Niepokalanym Poczęciu zwyciężyłaś chwalebnie węża piekielnego i żeś bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że takim Cię przywilejem obdarzyć raczyła; a błagam Cię, byś mi otrzymała moc potrzebną do zwalczenia wszelkich zasadzek szatańskich, bym żadnym grzechem duszy mej nie skalał. Zawsze mię wspieraj i spraw, bym pod Twą opieką zawsze zwyciężał nieprzyjaciół wiecznego zbawienia.

Modlitwa na dzień czwarty, 2 grudnia

O Maryjo, Zwierciadło czystości Dziewico Niepokalana! cieszę się najbardziej widząc, że od chwili poczęcia Twego wlane są w Ciebie cnoty najwznioślejsze i najdoskonalsze a zarazem wszystkie dary Ducha Świętego. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że tymi przywilejami Ciebie wzbogaciła; a błagam Cię o Matko łaskawa, byś mi otrzymała łaskę pełnienia cnót wszystkich, i uczyniła mnie godnym przyjęcia łask i darów Ducha świętego.

Modlitwa na dzień piąty, 3 grudnia

O Maryjo, Księżycu czystością świecący! O jakże raduję się z Tobą, że tajemnica Niepokalanego Poczęcia Twego stała się początkiem zbawienia całego rodu ludzkiego i weselem całego świata. Dziękuję i błogosławię Trójcy przenajświętszej, że tak wywyższyła osobę Twoją i taką Cię przyodziała chwałą; a błagam Cię, byś mi otrzymała łaskę korzystania z męki i śmierci Jezusa Twojego; niech mi nie będzie bez pożytku Krew Jego za mnie na Krzyżu wylana, lecz niech żyję świątobliwie, i niechaj się zbawię.

Modlitwa na dzień szósty, 4 grudnia

O Maryjo, Gwiazdo czystością najjaśniejsza! weselę się z Tobą, że Niepokalane Poczęcie Twoje sprawiło radość największą Aniołom wszystkim. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Cię tak pięknym ozdobiła przywilejem; niechże i ja się stanę uczestnikiem tej radości w Niebie, bym mógł, wraz z Aniołami, chwalić Cię i błogosławić na wieki.

Modlitwa na dzień siódmy, 5 grudnia

O Jutrzenko, Źródło czystości, Maryjo Niepokalana! weselę się z Tobą i podziwiam, że w samejże chwili poczęcia Twego byłaś utwierdzoną w łasce tak, że już nie mogłaś grzeszyć. Dziękuję i błogosławię Trójcy Przenajświętszej, że Ciebie jedyną tym szczególnym odznaczyła przywilejem. A Ty, o Panno święta, uproś mi najzupełniejszy i ciągły wstręt do grzechu, jako do największego zła; i niech raczej umrę, aniżeli zgrzeszę.

Modlitwa na dzień ósmy, 6 grudnia

O Słońce bez skazy, Maryjo Panno cieszę się i raduję z Tobą, że w poczęciu Twoim Bóg Ci dał łaskę większą i obfitszą, aniżeli wszystkim razem Aniołom i Świętym swoim. Dziękuję i błogosławię Trójcy przenajświętszej i podziwiam Jej hojność niewymowną, że Ciebie takim przywilejem obdarzyć raczyła. Ach, dajże mi, bym łasce Bożej zawsze odpowiadał, a nigdy już jej, nigdy nie marnował; zmień serce moje, i spraw, bym się od tej chwili szczerze opamiętał!

Modlitwa na dzień dziewiąty, 7 grudnia

O żywe Światło świętości i Wzorze czystości, Niepokalana Panno i Matko, Maryjo! Ty w chwili poczęcia Twego oddałaś cześć najgłębszą Bogu i dziękowałaś Mu, że przez Ciebie zdjęte jest przekleństwo z synów Adama, a przyszło na nich najpełniejsze błogosławieństwo. Spraw, by to błogosławieństwo zapaliło w sercu moim ogień miłości Bożej; wzmagaj w nim ten ogień święty, bym stale miłował Boga mojego, i bym Go wiecznie posiadał w niebie; gdzie bym mógł goręcej Mu dziękować za szczególne przywileje Twoje i cieszyć się widzeniem Ciebie w twej chwale, którą Cię uwieńczył.


Źródło: Nowenna ku czci Niepokalanej, Wydawnictwo "Rycerz Niepokalanej", Grodno 1926.