Nowenna do Niepokalanej Dziewicy Maryi

Nowenna do Niepokalanej Dziewicy Maryi

Nowennę można odmówić przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najśw. Maryi Panny.


Modlitwy wstępne

W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie do Ducha Świętego

K. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Swych wiernych i Swojej miłości ogień w nich zapal. Ześlij Ducha Swego, a będą stworzone. W. I odnowisz oblicze ziemi.

Módlmy się. Boże, któryś serca wiernych światłem Ducha Świętego nauczył, daj nam w tymże Duchu znać, co dobre i pociechą Jego zawsze się weselić. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Najświętszej Maryi Panny

do odmawiania w każdym dniu Nowenny

Maryjo, kobieto "Błogosławieństw"!

Trudna jest mowa Twego Syna -naucz nas ją rozumieć.

Trudne są Jego wymagania -naucz nas je wypełniać. Trudny jest nasz z Nim związek -naucz nas go zachowywać.

Pokaż nam swoim życiem, o Pierwsza wśród chrześcijan, jak praktykować nielogiczne i niemodne w naszej kulturze wyzysku i interesu nakazy Ewangelii. Bądź nam Matką, która poprowadzi nas łagodną drogą św. Maksymiliana, bo gdzie Ty wejdziesz, tam rozlewa się radość i szczęście, a człowiek staje wobec niezmierzonej dobroci Stwórcy, który Ciebie dał nam za Matkę. Amen.

9 × Zdrowaś Maryjo..., 1 × Chwała Ojcu.... Następnie odmawia się modlitwę do dnia przywiązaną.

Dzień pierwszy

Maryjo Niepokalana, sławimy Twoje Niepokalane Poczęcie. Ciebie Anioł Gabriel przywitał w imieniu Boga słowami: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą" (Łk 1,28). Spraw, prosimy, by wzywanie Twojego imienia pokonało w nas złe skłonności i pożądliwości. Amen.

Pieśń: Całaś piękna jest, Maryjo!

Całaś piękna jest, Maryjo.
I zmazy pierworodnej nie ma w Tobie.
Tyś chwałą Jeruzalem.
Tyś weselem Izraela.
Tyś chlubą ludu naszego.
Tyś Orędowniczką grzeszników.
O Maryjo!
Panno najroztropniejsza.
Matko najdobrotliwsza.
Módl się za nami.
Przyczyniaj się za nami do Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
O Maryjo!

K. W poczęciu swoim Panno, niepokalaną byłaś.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś syna porodziła.

Módlmy się: Boże, któryś przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny godny Synowi swemu przybytek zgotował, † Ciebie prosimy, abyś przez stawiennictwo Tej, którąś dla przewidzianej śmierci tegoż Syna od wszelkiej zmazy zachował, * nam niepokalanymi przyjść do siebie dozwolił. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(3 ×) O Maryjo Niepokalanie Poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

POSTANOWIENIE

Odmówię co dzień trzy Zdrowaś Maryjo ku czci Matki Najśw., na uproszenie sobie Jej przemożnej opieki i pomocy w pracy nad sobą.

W następnych dniach nowenny powtarza się powyższe nabożeństwo w tym samym porządku, ale ze ze zmianą modlitwy do dnia przywiązanej i postanowienia, jak następuje:

Dzień drugi

Maryjo Niepokalana, Ty jesteś pokorną Służebnicą Pańską. Sama nazwałaś się tak w rozmowie z wysłannikiem Bożym: "Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według twego słowa" (Łk 1,38). Spraw wstawiennictwem Twym u Syna, aby pycha nie zatruwała naszych dusz. Amen.

POSTANOWIENIE

Będę się starał przystępować do spowiedzi św. i przyjmować Komunię św. przynajmniej w ważniejsze święta aj świętszej Maryi Panny jak najczęściej.

Dzień trzeci

Maryjo Niepokalana, Ty przebaczyłaś wszystkim, którzy ranili Serce Syna Twego i Twoje Serce. Twój Syn uczył modlitwy do Ojca: "Przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili" (Mt 6,12). Ulecz nas z niechęci do bliźnich i natchnij życzliwością do nich. Amen.

POSTANOWIENIE

W czasie pokus będę się uciekał do Matki Najświętszej z prośbą o ratunek, powtarzając przynajmniej w myś li: Maryjo, ratuj mnie! Po mnij, żem dzieckiem Twoim, żeś Matką moją. Nie dozwól, abym się oddalił od Jezusa!

Dzień czwarty

Maryjo Niepokalana, dziewicza niewinność jest szczególną Twoją ozdobą. W rozmowie z aniołem pytałaś: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?" (Łk 1,34). Naucz nas cenić tę cnotę i brzydzić się wszelkim grzechem nieczystym. Amen.

POSTANOWIENIE

Zabierając się do wykonania obowiązku czy pracy, a nawet przed rozrywką westchnę do Matki Najświętszej i ofiaruję Jej tę czynność, a przez Jej ręce Panu Jezusowi na chwałę, aby w ten sposób wszystko uświęcić.

Dzień piąty

Maryjo Niepokalana, wszystkie słowa Syna i o Synu Twym wypowiedziane zachowałaś w Sercu swoim. On mówił: "Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni" (Mk 6,37). Zachowaj nas, Matko, od obmowy i oszczerstw, które ranią serca bliźnich. Amen.

POSTANOWIENIE

W moich modlitwach często będę pamiętał o grzesznikach i polecał ich miłosierdziu Maryi, błagając, by wyprosiła im łaskę nawrócenia, bo i za nich Pan Jezus cierpiał i umarł na krzyżu.

Dzień szósty

Maryjo Niepokalana, TWój Syn uczył: "Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych" (Mk 21,34). Uproś nam łaskę, aby wstrzemięźliwość i trzeźwość stały się znamionami naszego życia. Amen.

POSTANOWIENIE

Będę się często zastanawiał nad tym, czy żyjąc tak, jak obecnie, zdążam do Boga i do nieba, czy może się oddalam? A przecież mam zdążać do nieba!

Dzień siódmy

Maryjo Niepokalana, TY, byłaś zawsze wierną w wypełnianiu woli Bożej. Św. Jan składa o Tobie świadectwo, że wytrwałaś przy Jezusie do końca: ,,A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego... " (J 19,25). A my ileż razy wykraczaliśmy przeciwko przykazaniom Bożym ? N a ucz nas, Matko, poszanowania woli Twego Syna. Amen.

POSTANOWIENIE

Będę się strzegł grzechu, a zwłaszcza tych, które czyściej i łatwiej popełniam. Cierpienia zaś, boleści i przeciwności ofiaruję Bogu w zjednoczeniu z cierpieniami Jezusa i Maryi, jako pokutę za dotychczasowe grzechy moje.

Dzień ósmy

Maryjo Niepokalana, Syn Twój powiedział: "Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie " (Mt 5,37), czyli prosta i szczera, a tymczasem w nas [81] tyle nieszczerości i pozy. Uproś nam laskę prostoty i prawdy. Amen.

POSTANOWIENIE

Będę sią starał, aby nigdy nie stracić z duszy łaski Bożej. Gdybym jednak kiedy popadł w grzech ciężki, jak najprędzej pozbędę się go przez żal doskonały i szczerą spowiedź św.

Dzień dziewiąty

Maryjo Niepokalana, oto już zbliża się Twoje święto. Ty jesteś arcydziełem Trójcy Przenajświętszej. Miłość Boża dała nam Ciebie. Dziękujemy Bogu wdzięcznym sercem za ten wielki dar, a Ciebie prosimy, naucz nas kochać szczerze Ojca w niebie i braci na ziemi. Amen.

POSTANOWIENIE

Mam być czcicielem Maryi, gdyż wytrwanie w nabożeństwie do Niepokalanej Matki jest najlepszą rękojmią wytrwania w dobru aż do śmierci, od którego [82] zależy wieczność. Dziś obiorę jakąś stałą praktykę pobożności ku czci Najświętszej Maryi Panny, jeśli dotąd tego nie uczyniłem.


Na zakończenie Nowenny

Akt poświęcenia się Niepokalanej: O Niepokalana...

Akt osobistego oddania się Matce Bożej...

Pochwała Bogarodzicy...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: O. Stanisław Maria Kałdon OP, Nowenna ku czci Niepokalanej Dziewicy Maryi, Kraków 2008.