Nowenna do NMP Goźlińskiej (Bolesna Matka i Mistrzyni)

Nowenna do Matki Bożej Goźlińskiej
Bolesnej Matki i Mistrzyni

W goźlińskim sanktuarium spotykamy Maryję, Matkę broniącą i ratującą oraz Matkę Mistrzynię, Niepokalaną, wzór cnót chrześcijańskich. Takiemu spojrzeniu na Maryję pomaga wymalowana na suficie kościoła 10-ramienna gwiazda, symbolizująca cnoty ewangeliczne Matki Jezusa - najczystszej, najroztropniejszej, najpokorniejszej, najwierniejszej, najpobożniejszej, najposłuszniejszej, najuboższej, najcierpliwszej, najmiłosierniejszej, najboleśniejszej. Nowenna jest zachętą do codziennej modlitewnej wędrówki razem z Maryją, Matką i Mistrzynią.

Nowennę można odmówić przez 9 dni poprzedzające 15 września (6-14 IX) - dzień patronalny parafii Goźlin.

Fragmenty modlitw zaznaczone cudzysłowem pochodzą ze "Zbioru Mszy o Najświętszej Maryi Pannie", Poznań 1998 – ZMM.


Modlitwa wstępna

Matko Boża, obecna w znaku goźlińskiego obrazu, która jesteś naszą ukochaną Matką i Mistrzynią, staję przed Tobą pełen ufności w Twoją macierzyńską miłość.

Ty przez wieki otaczasz opieką tę parafię i pomagasz wszystkim, którzy pielgrzymują do Twojego świętego Wizerunku. Dla wszystkich jesteś Matką broniącą przed niebezpieczeństwami i ratującą z niewoli grzechu, dzięki wstawiennictwu u Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa.

Spójrz, o Matko, na mnie, Twoje dziecko, i przygarnij do swojego miłosiernego Serca. Ty widzisz dobro, które staram się w życiu czynić, i zło, któremu ulegam. Proszę Cię, wyproś mi moc, abym nie ustawał w czynieniu dobra, i broń mnie przed złem, aby mnie nie zwyciężało.

Matko mojego Pana, podziwiam Twoje duchowe piękno, pragnę z całych moich sił naśladować Twoją wiarę, nadzieję i miłość. A że bez pomocy Bożej łaski nic uczynić nie mogę, dlatego przychodzę do Ciebie, abyś razem ze Mną wypraszała moc Ducha Świętego i obfitość Bożego błogosławieństwa dla mnie i dla wszystkich ludzi. Amen.

Modlitwy na kolejne dni Nowenny

Dzień pierwszy – Matka pięknej miłości

Słowo Boże

"Cała piękna i pełna wdzięku jesteś, Córo Syjońska, piękna jak księżyc, wybrana jak słońce, błogosławiona między niewiastami" (por. Pnp 6,10; Łk 1,42).

Uwielbienie Boga Ojca

Boże mój i Panie, dziękuję Ci za Maryję, Matkę pięknej miłości, uwielbiam Cię za wszystkie dary, którymi Ją obdarzyłeś.

"Ona była piękna w swym poczęciu, ponieważ wolna od wszelkiej zmazy grzechu, pełna wdzięku jaśniała blaskiem łaski; piękna w dziewiczym porodzeniu, przez które wydała światu Syna będącego odbiciem Twojej chwały, Zbawiciela i Brata całej ludzkości; piękna w męce swojego Syna, odziana w purpurę Krwi Jego, łagodna Owieczka, współcierpiąca z cichym Barankiem, obdarzona nowym zadaniem macierzyństwa łaski; piękna w zmartwychwstaniu Chrystusa, z którym chwalebnie króluje jako uczestniczka Jego zwycięstwa" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, Matko pięknej miłości, podziwiam Twoje serce rozmiłowane w Bogu i bliźnich. Tęsknię za taką miłością. Staram się kochać, ale ciągle mój egoizm zwycięża. Patrzę wtedy w Twoją stronę, o Najczystsza, aby prosić Cię o konieczną odwagę, by powstać z mojego grzechu i wrócić do miłosiernego Ojca. Maryjo, ucz mnie pięknej miłości, nie zrażaj się moimi niepowodzeniami, nie zostawiaj mnie samego wśród niebezpieczeństw życia, bądź blisko, tak, abym zachęcany Twoją macierzyńską miłością ciągle przyjmował Jezusa, błogosławiony owoc Twojej miłości. Proszę Cię, Matko, wyproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Panie Boże, pokorna Dziewica Maryja, cała piękna, jaśnieje przed Twoim obliczem otoczona chwałą Syna i ozdobiona cnotami, spraw, abyśmy idąc jak Ona za tym, co prawdziwe i słuszne, doszli do Ciebie, źródła wszelkiego piękna i sprawcy świętej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień drugi – Matka dobrej rady

Słowo Boże

Matka Jezusa powiedziała sługom: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie" (por. J 2,5).

Uwielbienie Boga Ojca

Ojcze Święty, wszechmogący, wieczny Boże, dzięki Ci składam za Maryję, Pannę roztropną, którą nam dałeś, aby była nam Matką dobrej rady.

"Ty obficie napełniłeś Najświętszą Dziewicę Maryję darami Ducha Świętego, aby się stała godną Matką i pomocnicą Odkupiciela. Ubogacona tymi łaskami, szukała nieustannie Twojej woli i wiernie ją wypełniała. Z radością sławiła Twoje miłosierdzie i całym sercem przyjęła zamysł Twojej ojcowskiej miłości, aby wszystko zjednoczyć w Chrystusie" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, nazywamy Cię Panną mądrą, ponieważ najpełniej przyjęłaś Dar mądrości Bożego Ducha. Jakże dzisiaj potrzeba mądrości! W życiu czyha tyle niebezpieczeństw, ciągle trzeba dokonywać wyborów, a granica między dobrem i złem jest czasami ledwie dostrzegalna.

Matko moja, Patronko mojej drogi, o Najroztropniejsza, naucz mnie rozważać Prawo mądrości, jakim jest Ewangelia Twojego Syna, naucz mnie być uległym natchnieniom Ducha Świętego, abym w życiu nie zbłądził, abym potrafił dokonywać trafnych wyborów, abym zawsze wybierał dobro, a zdecydowanie odrzucał zło.

Panno roztropna, proszę Cię, wyjednaj mi u Syna swego łaskę o którą Cię proszę...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Boże, Ty wiesz, że myśli ludzkie są chwiejne i niestałe, za wstawiennictwem Maryi Dziewicy, z której Twój Syn wziął ciało, udziel nam daru rady, aby nam pomógł poznać Twoją wolę i kierował nami w naszych pracach. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień trzeci – Służebnica Pańska

Słowo Boże

"Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy, bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy" (Łk 1,47-48).

Uwielbienie Boga Ojca

Ojcze święty, uwielbiam Cię za Twoją miłość okazaną nam w Twoim Synu, a naszym Panu, Jezusie Chrystusie, któremu dałeś za Matkę Maryję. Dziękuję Ci za Jej służebną obecność w życiu naszego Zbawiciela i w życiu Jego uczniów.

"Ty szczególnie upodobałeś sobie w Najśw. Dziewicy: Ona bowiem, przyjmując z miłością Twoją zbawczą wolę, poświęciła się całkowicie dziełu Twojego Syna, wiernie służąc tajemnicy odkupienia. Dlatego otoczyłeś chwałą Maryję Pannę, która wiele posług oddała Chrystusowi. Tę, która nazwała się Twoją pokorną Służebnicą, wywyższyłeś jako chwalebną Królową u boku Syna, gdzie będąc szafarką miłosierdzia, łaskawie wstawia się za nami" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, uboga i pokorna Służebnico Pańska, jakże pięknie umiałaś służyć Bogu. Wiedziałaś, że jedyną właściwą postawą wobec Najwyższego jest pokora i jej owoc - bezinteresowna służba. W ten sposób przeszłaś przez życie, służąc Bogu i ludziom. A teraz, przebywając już w chwale nieba, oglądając Boga twarzą w twarz, nie zapomniałaś o nas, jeszcze pielgrzymujących po ścieżkach świata. Słuchasz nas, pochylasz się na grzesznikami, pomagasz w trudnościach, radujesz serce..., służysz z miłością.

Maryjo, Matko Boga, o Najpokorniejsza, Tobie zawierzam moje serce. Oby trwało w prawdzie i było gorące z miłości do Boga i ludzi, służąc im wielkodusznie i bez reszty. Pomóż mi iść przez życie spalając się w pracy dla dobra Kościoła, Mistycznego Ciała Twojego Syna.

Służebnico Pańska, pospiesz mi na pomoc i wesprzyj moje wołanie do Boga o łaskę...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Boże, Ty w miłosiernych planach odkupienia ustanowiłeś Najświętszą Dziewicę, pokorną Służebnicę swoją, Matką i pomocnicą Chrystusa, spraw, abyśmy wpatrując się w Nią nieustannie, służyli Ci z pełnym oddaniem i usilnie się starali o zbawienie ludzi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień czwarty – Matka zawierzenia

Słowo Boże

"Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, ponad niebiosa sięga Jego chwała. On Najświętszej Dziewicy każe mieszkać w Kościele, jako Matce cieszącej się dziećmi" (por. Ps 113,4.9).

Uwielbienie Boga Ojca

Tobie Ojcze święty składam dziękczynienie za dar Matki, który otrzymaliśmy u stóp krzyża Twojego Syna.

"Albowiem u stóp krzyża Jezusa, na mocy Jego świętego testamentu, powstaje ścisła więź miłości między Najświętszą Panną a wiernymi uczniami: Boża Rodzicielka zostaje powierzona uczniom jako Matka, a uczniowie przyjmują Matkę jako cenne dziedzictwo Nauczyciela. Maryja będzie na zawsze Matką wierzących, oni zaś z ufnością będą się do Niej uciekać po wszystkie czasy. Ona miłuje w swoich dzieciach Syna Bożego, one, posłuszne pouczeniom Matki, zachowują słowa Nauczyciela" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Matko Boga, z woli Chrystusa, naszego Zbawiciela, stałaś się Matką każdego człowieka. Dziękuję Ci, że przyjęłaś nas za swoje dzieci i wierna testamentowi swojego Syna nieustannie czuwasz nad nami, nad drogą naszej wiary.

Ty wiesz, o Najwierniejsza, jakie trudności można napotkać w czasie pielgrzymowania w wierze, sama przecież doświadczyłaś ciemności wiary przeżywanej w trudzie serca. Potrafiłaś wytrwać Panno mężna i wierna, dlatego z ufnością patrzę na Ciebie, z nadzieją, że będziesz blisko, gdy mnie ogarną ciemności i targać będzie niepewność, a do serca wkradać się będzie zwątpienie. Bądź mi wtedy Obroną wiary.

Matko Bolesna, przyjmuję Cię, raz jeszcze, do mojego serca, jako Dar Jezusa. Chcę dochować Ci wierności i pilnie słuchać jako Matki i Mistrzyni.

Matko zawierzenia, Twojej miłości powierzam ważną dla mnie sprawę, którą zechciej przedstawić swojemu Synowi...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Panie, Ojcze Święty, Ty postanowiłeś zbawić ludzkość przez misterium paschalne, spraw, abyśmy zostali zaliczeni do grona przybranych dzieci, które Jezus Chrystus, umierający na krzyżu, powierzył Matce Dziewicy. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień piąty – Matka i Mistrzyni życia duchowego

Słowo Boże

"Zbliżcie się, synowie, posłuchajcie, co mówię, będę was uczył bojaźni Pańskiej. Chodźcie, wstąpmy na Górę Pana, byśmy kroczyli Jego ścieżkami" (Ps 34,12; por. Iz 2,3).

Uwielbienie Boga Ojca

Panie, Ojcze święty, wielbię Cię, błogosławię i wysławiam za Maryję, naszą Matkę i Mistrzynię chrześcijańskiego życia.

"Ona, najgłębiej złączona z tajemnicą Chrystusa, dla Ciebie nieustannie rodzi z Kościołem nowe dzieci, które przynagla dobrocią i pociąga przykładem ku doskonałej miłości. Ona bowiem jest wzorem ewangelicznego życia, w Jej szkole uczymy się według Jej myśli kochać Ciebie nade wszystko, Jej duchem nieustannie kontemplować Twoje Słowo, Jej sercem służyć braciom" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, Jezus chciał, abyśmy przyjęli Cię do naszego życia nie tylko jako Matkę, ale także jako Mistrzynię, Nauczycielkę życia.

Ty przecież jesteś dobrą Matką, a każda dobra matka chce swojemu dziecku nie tylko dać jeść i je ubrać, ale także wychować na dobrego człowieka. O ileż bardziej Ty, najlepsza z matek, chcesz, abyśmy byli dobrymi ludźmi. Bardzo pragniesz, abyśmy słuchali Twoich słów: "Zróbcie wszystko, cokolwiek powie wam mój Syn" i wskazujesz właściwą drogę, wiodącą ku niebu.

Matko i Mistrzyni, o Najpobożniejsza, bądź dla mnie szkołą właściwej postawy wobec Boga, abym potrafił tak jak Ty, Boga uwielbiać i dziękować Mu, miał ufność w szukaniu tylko u Niego pomocy. Bądź mi Matką i Mistrzynią w każdej godzinie mojego życia, i w tej ostatniej też.

Proszę Cię, dobra Matko, wysłuchaj mojego wołania i proś razem ze mną Boga o łaskę, której potrzebuję...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas wspomaga czcigodne wstawiennictwo Dziewicy Maryi, abyśmy bezpieczni pod Jej obroną, mogli dojść do Góry, którą jest Jezus Chrystus. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień szósty – Uczennica Palska

Słowo Boże

"Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie" (Łk 11,28).

Uwielbienie Boga Ojca

Ojcze nieskończenie dobry, wielbię Cię za Maryję, pilną Uczennicę Twojego Syna, a naszego Pana i Mistrza, Jezusa Chrystusa.
"Jego Matka, chwalebna Dziewica Maryja, słusznie została nazwana szczęśliwą, albowiem w dziewiczym łonie nosiła Twojego Syna; lecz jeszcze słuszniej sławi się Ją jako błogosławioną, ponieważ będąc Uczennicą W cielonego Słowa, pilnie szukała Twojej woli i wiernie ją wypełniała" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, byłaś nie tylko Matką Jezusa, ale także Jego najlepszą Uczennicą. Z wiarą przyjmowałaś wszystko o czym mówił i doskonale wprowadzałaś w życie Jego wskazania. Stałaś się w ten sposób najdoskonalszym wzorem chrześcijańskiego życia. Patrząc na Ciebie możemy uczyć się w jaki sposób żyć łaską wiary i jak pozostawać wiernym łasce sakramentu chrztu świętego.

Matko o sercu Uczennicy, Najposłuszniejsza, naucz mnie doskonałego posłuszeństwa Bożym przykazaniom i każdemu dobremu natchnieniu. Pomagaj mi coraz lepiej rozumieć naukę Jezusa. Obym wytrwał w postawie rozważania w sercu każdego Bożego słowa, tak jak Ty to czyniłaś.

Maryjo, posłuszna woli Bożej, wstaw się u Syna Twego i wyproś potrzebną mi łaskę...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Panie, nasz Boże, Ty w Najświętszej Dziewicy Maryi dałeś nam wzór ucznia wiernie zachowującego słowa życia; otwórz nasze serca na przyjęcie słowa zbawienia, aby mocą Ducha Świętego codziennie w nas brzmiało i rodziło obfite owoce. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień siódmy – Matka Bożej Opatrzności

Słowo Boże

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie" (Iz 49,15).

Uwielbienie Boga Ojca

Ojcze święty, uwielbiam Twoją mądrość i dobroć, która objawia się w dziele stworzenia i odkupienia świata, dzięki Ci składam za Maryję, która służy Twojej świętej Opatrzności.

"Albowiem dzięki zrządzeniu Twojej Opatrzności Najświętsza Dziewica Maryja za sprawą Ducha Świętego zrodziła Zbawiciela świata. W Kanie Galilejskiej prosiła Syna za nowożeńcami, On zaś uczynił początek znaków: woda zmieniła się w wino, uradowali się biesiadnicy, a uczniowie uwierzyli w swojego Nauczyciela. Teraz jako Królowa, siedząc po prawicy Syna, spieszy z pomocą Kościołowi we wszystkich potrzebach, a jako szafarka miłosierdzia i troskliwa Matka, każdego z nas wspomaga, jak polecił Jej z krzyża Jezus Chrystus" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, w swoim życiu niejednokrotnie doświadczyłaś Bożej opieki, umiałaś w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji, bezgranicznie zaufać Temu, który jest Miłością. Liczyłaś nie na swoje siły, ale na moc z Wysoka, pamiętając o słowach Anioła: "Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego". Umiałaś być, o Najuboższa, zawsze pełna Boga. Tylko On był Twoim bogactwem, jedynym skarbem.

O Matko Bożej Opatrzności, jakże czasem trudno ufać Bogu, gdy życiu zagraża niebezpieczeństwo; łatwo wtedy ulec pokusie szukania oparcia u wpływowych znajomych, w zgromadzonych oszczędnościach i nie dostrzec troskliwości Boga.

Matko, naucz mnie, aby moim jedynym bogactwem była Boża Opatrzność, bo wiem, że Ona zawsze wystarcza.

Proszę Cię, Matko Bożej Opatrzności, wyproś mi łaskę, o którą błagam razem z Tobą miłosiernego Boga...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Boże, Twoja Opatrzność nigdy się nie myli w swoich zarządzeniach, pokornie Cię błagamy, abyś za przyczyną Najświętszej Dziewicy Maryi, Matki Twojego Syna, oddalił od nas wszystko, co nam szkodzi i udzielił wszystkiego, co służy naszemu dobru. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień ósmy – Matka pocieszenia

Słowo Boże

"Błogosławiony Bóg, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, który nas pociesza w każdym naszym utrapieniu" (Por. 2 Kor 1,3-4).

Uwielbienie Boga Ojca

Ojcze święty, śpiewam hymn uwielbienia i radości, że poprzez Maryję dałeś nam niewyczerpane źródło pociechy, Twojego Syna Jezusa.

"Jego, jako źródło pociechy dla świata, z radością przyjęła Najświętsza Maryja Panna i porodziła Go bez naruszenia swojego dziewictwa. Gdy stojąc obok krzyża swego Syna, znosiła srogie boleści, pocieszałeś Ją nadzieją Jego zmartwychwstania. Modląc się z Apostołami, gorliwie prosiła o Ducha pociechy i pokoju oraz oczekiwała Go pełna ufności. Teraz wzięta do nieba, pociesza z macierzyńską miłością wszystkich, którzy Ją z wiarą wzywają, aż nadejdzie pełen blasku dzień Pański" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Któż z ludzi nie poznał gorzkiego smaku łez? Któż nie doświadczył cierpienia i bólu? Takie doświadczenia nie były obce nawet Tobie, Maryjo.

W ogniu doświadczeń, pośród trudów życia, pod ciężarem krzyża choroby, jak trudno wtedy trwać! Szukamy pociechy, dobrego słowa, kochającego spoJrzenia, delikatnego gestu...

Maryjo, Ty dałaś światu źródło pociechy - Jezusa Chrystusa. Obym zawsze z Niego czerpał, obym nie szukał innych pociech, które tak chętnie podsuwa świat. Bądź przy mnie, o Najcierpliwsza, w chwilach bolesnych doświadczeń, abym potrafił w Krzyżu Chrystusa odnaleźć pociechę i moc.

Matko pocieszenia, zatroskana o moje życie, proszę Cię, abyś wyprosiła mi łaskę...

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Boże, Ty przez Dziewicę Maryję zesłałeś swojemu ludowi Jezusa Chrystusa jako źródło pociechy, spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem zostali napełnieni wszelką pociechą i udzielali jej naszym bliźnim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Dzień dziewiąty – Matka miłosierdzia

Słowo Boże

"Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest Jego imię. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją" (Łk 1,49-50).

Uwielbienie Boga Ojca

Wszechmogący wieczny Boże, uwielbiam Twoją ojcowską i macierzyńską miłość wobec każdego stworzenia, dzięki Ci składam za Maryję, Matkę miłosierdzia, ikonę Twojej miłosiernej miłości.

"Ona jest Królową łaskawą, która doznawszy w szczególny sposób Twego miłosierdzia, przygarnia wszystkich uciekających się do Niej i wysłuchuje wołających wśród doczesnych utrapień. Maryja jest Matką miłosierdzia, zawsze zwróconą ku prośbom swoich dzieci, aby uzyskać dla nich przebaczenie i wyjednać odpuszczenie grzechów. Ona jest szafarką dobroci, nieustannie błagającą Syna za nami, aby swą łaską ubogacił nasze ubóstwo i umocnił swoją potęgą nasze słabe siły" (ZMM).

Chwila refleksji i rozmowy z Maryją

Maryjo, od wieków ludzie zwą Cię Matką miłosierdzia, doświadczają Twojej miłosiernej miłości w różnych sytuacjach życiowych. Ze szczególną miłością_ pochylasz się nad grzesznikami, tymi, którzy odrzucają Twojego Syna, ulegają pokusom szatana. Im przychodzisz z pomocą, aby nie zwątpili w miłość, gotowego zawsze przebaczyć, dobrego Boga. Wyjednujesz im łaskę nawrócenia.

Maryjo, ku Tobie zwracam moje oczy i serce, Ty wiesz, o Najmiłosierniejsza, jak bardzo potrzebuję miłosierdzia. Jak codziennego chleba... Przytul mnie do swojego miłosiernego Serca, dodawaj mi odwagi, abym nigdy nie wahał się, czy prosić Boga o przebaczenie. Matko nasza najlepsza, za Twoim przykładem chcę rozdawać chleb miłosierdzia ludziom, których spotykam na drodze mojego życia. Obym zawsze, doświadczywszy miłosierdzia, nie zapominał o okazywaniu go innym.

Maryjo, do Twego miłosierdzia się zwracam, uproś mi łaskę o którą cię błagam w tej nowennie..., jeśli taka jest wola naszego Pana. Amen.

Koronka

(odmawia się Koronkę, jak podano na stronie → Koronka Dziesięciu cnót ewangelicznych Najśw. Maryi Panny, pomijając modlitwę końcową "Módlmy się").

Modlitwa końcowa

Módlmy się. Boże, twoje miłosierdzie jest bez miary, spraw za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Dziewicy, Matki miłosierdzia, abyśmy doznając Twojej łaskawości na ziemi, mogli osiągnąć wieczną chwałę w niebie.. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

K. Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy.
W. Niech nam będzie zbawieniem i obroną.

Modlitwa na zakończenie Nowenny

Panno święta, Niepokalana Matko Kościoła, dziękuję Ci za Twoją obecność w moim życiu, za wszystkie znaki Twojej macierzyńskiej miłości.

Dziękuję Ci, o Najboleśniejsza, za Twój udział w dziele odkupienia, którego dokonał Jezus Chrystus.

Matko Bolesna, pochyl się nade mną i wszystkimi, którzy zwracają się do Ciebie, z ufnością prosząc o wstawiennictwo u Twojego Syna. Okaż się nam Matką i Mistrzynią, abyśmy umocnieni Twoją obecnością i wsparci Twoimi modlitwami, odważnie pielgrzymowali drogą wiary, nadziei i miłości. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna do Matki Bożej Goźlińskiej, Oprac. J. Kumala MIC, Licheń 2001.