Nowenna do Matki Boga i Królowej Dobrej Rady

Modlitwy do w różnych potrzebach i utrapieniach, przygotowujące do wspomnienia Matki Bożej Dobrej Rady, 26 kwietnia. Zalecane, aby nowennę rozpocząć 17 kwietnia.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, przebywał 9 miesięcy w łonie swojej Matki, Najśw. Maryi Panny. Apostołowie przez 9 dni trwali jednomyślnie na modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Odprawiając Nowennę, tj. 9-dniowe nabożeństwo, możemy uczcić Najśw. Maryję Pannę. Matkę Dobrej Rady, Matkę Jezusa Chrystusa i Królową Apostołów, a przez to wyprosić potrzebne dla nas łaski i dobrą radę w różnych wątpliwościach.


Nowenna ku czci Najśw. Maryi Panny
Matki Dobrej Rady

Dzień pierwszy

Przygotowanie.

Modlitwa o łaskę skupienia, miłości i posłuszeństwa

Panie, nasz Boże, rozpal nasze serca ogniem swojej miłości do gorliwej i owocnej modlitwy, aby Twój Święty Duch napełnił nasze umysły łaską skupienia i uwagi oraz skłonił naszą wolę do pełnienia Twojej świętej woli, abyśmy jak najdoskonalej naśladowali miłość, rozwagę i posłuszeństwo Najśw. Maryi Panny, Matki Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Pozdrowienie Maryi

Bądź pozdrowiona, Córko Ojca niebieskiego.
Bądź pozdrowiona, Matko Syna Bożego.
Bądź pozdrowiona, Oblubienico Ducha Świętego.
Bądź pozdrowiony, Przybytku Boga w Trójcy Świętej Jedynego.

Święta Boża Rodzicielko, Maryjo Dziewico, w tym naszym utrapieniu i w naszych potrzebach uciekamy się pod Twoją obronę, jak dzieci do swojej najukochańszej Matki. Nie opuszczaj nas w tych ciężkich doświadczeniach naszych, ale wstaw się za nami do Twojego Syna, a naszego Pana, Jezusa Chrystusa, aby nas wybawił od wszelkiego niebezpieczeństwa, udzielił potrzebnej pomocy oraz ducha rady i męstwa do pokonania wszelkich przeciwności i wypełnienia świętej woli Bożej.

Rozważanie.

Św. Edmund zwykł mówić: "Gdybym widział z jednej strony grzech, a z drugiej piekło, rzuciłbym się w piekło, aby grzechu nie popełnić". By zaś rzeczywiście ustrzec się grzechu, za Patronkę swoją przyjął Najświętszą Dziewicę, postawił w swoim pokoju Jej figurkę i kazał wykonać dwa pierścienie, z wyrytym napisem: "Zdrowaś Maryja". Jeden z nich nosił ciągle przy sobie, a drugi włożył na rękę Maryi i złożył u stóp Jej przysięgę, że się nigdy nie dopuści grzechu śmiertelnego. I rzeczywiście, przysięgi dotrzymał.

Intencja.

Z największą pokorą i gorącością ducha rzucam się do stóp Twoich, miłosierna Matko Dobrej Rady; kiedy Ciebie nie ma, odczuwam bolesny brak, jak sierota bez matki, jak arka bez sternika. Wyznaję, że ta bolesna nieobecność Twoja wynika z moich grzechów i niewierności moich, nie z powodu tego, że Ty mnie opuszczasz, ale to ja w pysze swojej jak marnotrawny syn Cię opuszczam i Ojca naszego Najświętszego. Jesteś moim najlepszym Pocieszeniem, gdy tylko przypomnę sobie, że Ty jesteś naszą najlepszą i najłaskawszą Matką Dobrej Rady.

Modlitwa.

Przyjmij mnie, o Matko miłosierna, pod macierzyńską opiekę i jako Matka Dobrej Rady racz wlać w rozum i serce moje myśli pobożne i zbawienne rady, abym za popełnione grzechy mógł wynagrodzić i naprawić wyrządzone krzywdy. Jako Twój i Twojego Syna sługa pragnę wiernie przyjmować święte słowa, oświecenia i natchnienia, które Twój Syn za Twoją przemożną przyczyną w lekturze duchowej, słuchaniu słowa Bożego, albo przez spowiedników, albo w inny sposób udziela. A od strasznego utrapienia i udręczenia, wynikających z każdej wojny, racz nas wybawić, o Królowo Pokoju, abyśmy mogli otrzeć łzy każdej matki, której dzieci ucierpiały w konfliktach zbrojnych i być wsparciem przez dobre i umiejętne słowo, miłosierny czyn i właściwą postawę.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Podam pomocną dłoń każdemu, kto cierpi na skutek trwających wojen czy konfliktów zbrojnych, każdemu uchodźcy wojennemu, aby nie cierpiał głodu, samotności i braku dachu nad głową.


Dzień drugi

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Najświętsza Maryja Panna jest Matką Syna Bożego. "Jeżeli zaś jest wybraną na Matkę Syna Bożego - uczy Św. Tomasz z Villanovej - jakaż, pytam się, jest piękność, jaka cnota, jaka doskonałość, jaka łaska, jaka chwała, która by należała Bogarodzicy? Rozwiąż więzy myślom swoim, rozwiń skrzydła rozumu i zobacz oczami duszy Dziewicę najczystszą, najmędrszą, najpiękniejszą, najpokorniejszą, najłagodniejszą, pełną łask, pełną świętości, wszystkimi darami ubłogosławioną i Bogu najmilszą. Jak tylko możesz, tak Ją wysławiaj! Jednakże większą jest Ta Dziewica, wspanialszą Ta Panna, wyższą jest Maryja!"

Intencja.

O wielka i potężna Królowo Dobrej Rady! Dziś, zasłuchany w Twoje najskuteczniejsze rady, pociągnięty blaskiem Twoich cnót, postanawiam jak najdoskonalej wypełniać obowiązki swego stanu, a unikać żądz światowych, które prowadzą do pychy, nieczystości, gniewu, wyniosłości i próżności, aby w moim życiu zajaśniał blask Twoich cnót i ślad nieskalanych dobrych obyczajów.

Najłaskawsza i najmiłosierniejsza Królowo, spraw, abym poznał swoje błędy, żałował za nie z całego serca i duszy, i uwolnił się od nich przez pokorne ich wyznanie, otrzymawszy pełne ich odpuszczenie w oceanie Bożego Miłosierdzia.

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Z całego serca będę słuchał dobrych natchnień, które podczas słuchania i rozważania Bożego Słowa, czy medytacji nad tajemnicami różańcowymi, pojawią się w moim sercu.


Dzień trzeci

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Staraj się naśladować Maryję, ten wzór doskonałości, ten wzór wszechstronny i powszechny, abyś tym sposobem stał się podobnym do pierwowzoru, to jest do Chrystusa. W tym celu proś Najświętszą Pannę o łaskę doskonałego naśladowania Jej Syna, bo przez Jej ręce "wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają" (Akt oddania). Wpatruj się w Jej życie, które jest zwierciadłem dla wszystkich, rozważaj Jej cnoty, które są drabiną wiodącą do Nieba. Chodź do Jej szkoły, bo Ona jest Mistrzynią dusz i Doradczynią naszą.

Intencja.

Matko miłosierdzia, najlitościwsza Matko Dobrej Rady! Nieustannie muszę zmagać się z różnego rodzaju namiętnościami, ułomnościami charakteru, temperamentu, słabością wolnej woli, które jak gorzkie jarzmo na jucznym cielaku kierują mnie w stronę bolesnych upadków, zatapiając duszę w ciemnościach grzechu i szatańskiej niewoli. Proszę Cię, abyś mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki od złego ochroniła, w zmaganiach o mą duszę poprzez dobrą radę do zwycięstwa dobra doprowadziła, bym Boże Miłosierdzie na wieki mógł wychwalać.

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Kruchą, ułomną i niestałą moją wolną wolę będę co dzień składał w ręce Niepokalanej Matki, aby Ona nauczyła mnie pełnienia tylko i wyłącznie, i zawsze Woli Bożej.


Dzień czwarty

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Najświętsza Panna gorąco pragnie, aby wszyscy Jej uczniowie doskonale kochali Boga. Gdy zapytano umierającego świętego Jana Berchmansa, jaki środek uważa za najstosowniejszy do osiągnięcia doskonałości, odrzekł: "Miłość i nabożeństwo do Królowej Niebieskiej". I my zastosujmy ten środek.

Intencja.

Wejrzyj, najlitościwsza Królowo Dobrej Rady, na mnie, grzesznika, błagającego o miłosierdzie, kiedy na krętych drogach tego świata, nad niebezpiecznymi urwiskami i przepaściami złych wyborów, pośród nawałnicy na wzburzonym morzu lęków i niepewności, jak zagubiony pielgrzym błądząc, szukam bezpiecznej przystani, portu schronienia. Skieruj moje kroki ku Temu, który jest dla mnie "skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić" (Ps 71,3).

Najświętsza Matko Dobrej Rady, bądź mi do nieba ścieżką najprościejszą, gwiazdą morską, wskazującą drogę w tej niebezpiecznej żegludze, niezawodną przewodniczką w pielgrzymce wiary, mocną podporą w słabości, miastem ucieczki w chwilach smutku i trwogi. Najłaskawsza Matko, przybądź mi na ratunek, miłosierne oczy swoje na mnie zwróć, bym zawróciwszy z niebezpiecznych dróg moich, wiernie krocząc za Tobą drogą świętych cnót, dostąpił nieskończonego Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Wobec próżności tego świata zachowam dystans i opanowanie, strzegąc swoich zmysłów, by oczy wypatrywały okazji do czynienia dobra, uszy słyszały wołania potrzebujących, a język głosił tylko prawdę.


Dzień piąty

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Najświętsza Panna nie tylko dlatego jest Arcydziełem doskonałości, by być dla nas wzorem, lecz przede wszystkim dlatego, by stać się godną macierzyństwa Bożego. Wszystkie łaski, którymi Pan Bóg tak hojnie obdarzył Maryję - Niepokalane Poczęcie, zachowanie od wszelkiej zmazy grzechu, obfitość darów Ducha Świętego - zmierzały do tego, aby Ją uczynić godną Bogarodzicą. Któż wypowie tę godność! Św. Tomasz z Villanovej twierdził słusznie, iż sięga nieskończoności być Matką nieskończonego i Wszechmocnego Boga. Wszyscy zaś Ojcowie Kościoła zgadzają się na to, iż tylko Bóg jest wyższy nad Bogarodzicę, a po Bogu nie ma nic Jej równego. Na jakąż więc cześć zasługuje Ta, która jest po Bogu najwyższą!?

Intencja.

Najukochańsza Matko, która troszczysz się o mnie i wychowujesz jak roztropna matka swoje dziecko, daj mi zrozumienie przeszkód i przeciwności, które w Twojej macierzyńskiej opatrzności dopuszczasz, abym przez nie oczyszczony, jak złoto w tyglu (por. Mdr 3,6), wzrastał w pokorze, nie polegał na własnym rozsądku (por. Prz 3,5), ale we wszystkim zaufał Twojej Dobrej Radzie.

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

"Zachowaj porządek, a porządek ciebie zachowa". Zachęcony słowami św. Maksymiliana Kolbego (Regulamentum vitae, 8), uporządkuję swoje sprawy, obowiązki dnia codziennego, jak i praktyki swojej pobożności.


Dzień szósty

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Maryja jako Matka Odkupiciela wplata się w cudowną tkaninę zamiarów Bożych. Od Jej zgody "Niech mi się stanie..." Pan Bóg uzależnił odkupienie świata, od Jej pośrednictwa zależy również nasze zbawienie. Mógł wprawdzie Pan Bóg wybrać inny sposób odkupienia rodzaju ludzkiego, lecz On chciał, aby - jak niewiasta Ewa uczestniczyła w dziele zepsucia - tak Niewiasta Maryja uczestniczyła w wielkim dziele naprawy. Jakże wielkie rzeczy uczynił nam Wszechmocny, gdy okazał swoje miłosierdzie w Jezusie Chrystusie, Synu Maryi, którą odtąd błogosławią wszystkie pokolenia (Por. Łk 1,49.50.48). Ona, Maryja, Matka Dobrej Rady, jest drugą Ewą, która naprawiła złą radę pierwszej Ewy, żony Adama.

Intencja.

Najlepsza Matko Dobrej Rady, ofiaruję Ci serce pełne radości i wdzięczności za tak liczne oznaki Twojej troski i przekazane dobre rady w tylu miejscach na świecie. Rozpal me serce gorącą miłością, abym godnie Cię wysławiał, kochał i czcił, i przez Twe ręce godnym był dostąpić łaski miłosierdzia.

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Nie daj się pokonać złu, ale zło dobrem zwyciężaj (por. Rz 12,21). Zachęcony przez św. Pawła Apostoła i na wzór błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wyciągnę przyjazną dłoń do tego, kto mnie skrzywdził, aby z krzywdziciela stał się przyjacielem, który wszelkie krzywdy naprawi i wynagrodzi.


Dzień siódmy

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle" (Mt 10,28). Straszną jest rzeczą żyć bez Boga, bezbożnie, bez nadziei na zmartwychwstanie, ze świadomością, że po śmierci ogrom świętości Bożej postawi każdą nikczemność na szali Sądu Ostatecznego. Dla tych, którzy nie przyjęli Chrystusa, nie ma miłosierdzia. Człowiek, któremu grzechy nie zostały odpuszczone, który nie skorzystał z szansy usprawiedliwienia, nie może się zbliżyć do Boga, bo go oddziela od Boga ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, nie może do Boga się przedostać (por Łk 16,26). Konieczny jest Pośrednik, a Nim jest jedynie Jezus Chrystus Bóg-Człowiek; Najświętsza Maryja Panna, Matka Jego, jest Przewodniczką do Chrystusa i zasłania nas swymi zasługami, abyśmy przez gniew Boży, aczkolwiek sprawiedliwy, nie byli potępieni.

Intencja.

Najłaskawsza Matko Dobrej Rady, która pragniesz ratować biednych grzeszników i patrzysz bardziej na wewnętrzną postawę niż zewnętrzne tylko przejawy Twojej czci, naucz mnie, abym nie tyle wargami i mnożeniem zewnętrznych form czci Cię wysławiał, co sercem przepełnionym miłością ku Tobie oraz nieskalaną duszą, napełnioną łaską uświęcającą.

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Wykorzystam wszelkie przeciwności, zwątpienia i słabości umysłu mego jako motyw do zwrócenia się do Matki Najświętszej o pomoc, radę i łaskę wytrwania w wierze, nadziei i miłości.


Dzień ósmy

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Chociaż Jezus Chrystus jest Pośrednikiem u Ojca, to otrzymaliśmy ponadto Pośrednika u Syna, bo grzechami naszymi nie tylko Ojciec bywa obrażany, ale i Syn, w którym Miłosierdzie łączy się ze Sprawiedliwością. Otóż to jedyne w swoim rodzaju wyjątkowe pośrednictwo u Syna sprawuje Bogarodzica Maryja. Posłuchaj, jak to pięknie wykłada św. Bernard: "Do Ojca bałeś się przystąpić, człowiecze, a przestraszony głosem Jego za liście się kryłeś, więc dał Ci Jezusa za Pośrednika. Cóż jest, czego by taki Syn u takiego Ojca nie wyjednał? Zaiste, będzie wysłuchany; Ojciec bowiem miłuje Syna. Czyliż może i do Syna przystąpić się lękasz? Jest On bratem twoim i ciałem twoim - a tego Brata dała ci Maryja".

Intencja.

Przecudna Matko Dobrej Rady, z wielką śmiałością uciekam się do Ciebie, widząc Twą łagodność i przychylność, które promieniują z rozlicznych wizerunków Twoich. Ty znasz wszystkie moje dolegliwości i ograniczenia mej słabej woli. Dozwól mi chwalić Cię, o Panno Przenajświętsza, i daj mi moc przeciwko nieprzyjaciołom Twoim!

Modlitwa.

Matko Najświętsza, Matko Dobrej Rady, Ciebie zawsze pragnę uwielbiać. Ciebie po trzykroć pozdrawiam dnia każdego rano, w południe i wieczorem na odgłos dzwonów Pozdrowieniem Anielskim. Tobie ofiaruję modlitwy Różańca świętego i wszystkie moje modlitwy i pieśni. Obdarz mnie, proszę, dobrą radą, światłością niebieską i pociechą. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

Postanowienie.

Ufając w niezawodną pomoc Matki Najświętszej, wzbudzę w swym umyśle, sercu i woli synowską miłość do Niej, abym coraz bardziej chwałę Jej rozszerzał, opowiadając przy najbliższej okazji o Jej cudach i dobrodziejstwach.


Dzień dziewiąty

Przygotowanie

(zob. Dzień pierwszy).

Rozważanie.

Aby Maryja mogła spełnić rolę Pośredniczki, uczynił Ją Pan z jednej strony pełną łaski i potęgi, z drugiej strony pełną miłosierdzia. Uczą Ojcowie Kościoła, że jak Pan Jezus przyszedł do nas za pośrednictwem Maryi, tak przez Maryję wszelka łaska do nas przychodzi. Ona jest zatem wodociągiem łaski, bo ją sprowadza z górnej niebieskiej krainy. Ona jest niejako szyją Kościoła, bo przez nią płynie łaska z Głowy, to jest od Chrystusa do Jego Ciała Mistycznego, to jest do Kościoła. Ona jest Ogniskiem Miłosierdzia, stąd - tak jak ten, kto do ogniska się zbliża, ciepło zeń bierze, tak ten, kto do Serca Maryi z ufnością przylgnie, łaski i dary duchowe odbierze. Jest to bowiem czułe Serce Matki naszej, Matki Dobrej Rady, której Syn niczego odmówić nie może. Stąd słusznie mówią święci, że Jej modlitwa jest wszechmocną.

Intencja.

Gorącym, nabożnym i miłością pałającym sercem, z najgłębszym szacunkiem i pokorą czczę, wielbię i wysławiam Cię, Pani Raju, Bramo Łask, Matko Dobrej Rady, którymi tytułami jako trojaką koroną chwały pragnę Cię wywyższyć. Nic mi więcej nie pozostaje, jak tylko prosić Cię, abyś mnie, o Święta Matko, za swoje dziecko przyjęła i abym Cię po synowsku kochał, Twoją macierzyńską miłość odczuwał i z niezachwianą nadzieją za Twoimi dobrymi radami postępował. To mocno postanawiam i o te zbawienne rady Twoje nieustannie żebrzę. Amen.

Modlitwa.

Maryjo, Matko łaski, najlepsza ze stworzeń Doradczyni i Ucieczko moja, przyjmij mnie, niegodne dziecko, pod swą obronę i opiekę. Najsłodsza Matko, oddaję Ci się cały, prosząc pokornie, abyś mi była doradczynią i obroną. Niech w ostatniej godzinie życia mojego doświadczę Twojej pomocy, abym opuściwszy to życie, stał się godnym przybytków Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do Maryi, Matki Dobrej Rady

 

Postanowienie.

Pamiętając o niebiańskim przeznaczeniu, którym zostałem obdarzony i wezwany, by być świętym, jak świętym jest Pan (Kpł 19,2), przezwyciężę i odrzucę nawet najdrobniejsze niedoskonałości i pokusy, jak też wszystko, co choćby miało pozór zła (1 Tes 5,22), a jako wynagrodzenie i zadośćuczynienie za złości własne i bluźnierstwa ludzi nikczemnych ofiaruję jedną część Różańca świętego.


Na zakończenie Nowenny

Hymn: Ciebie Boże chwalimy...

Chwała Ojcu...

O Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło:

  • Nowenna na cześć Najświętszej Maryi Panny, Matki Dobrej Rady - salveregina.pl
  • Nowenna do uroczystości N. P. M. Matki Boga i Królowej Dobrej Rady - piusx.pl