26 kwietnia - Matka Dobrej Rady

Wezwania litanijne ukazują Najśw. Maryję Pannę jako błogosławioną między niewiastami i Tę, która jest wzorem posługiwania się darem rady. W modlitwie tej prosimy o łaskę dobrej rady dla nas. Wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady przypada 26 kwietnia.


Litania do
NMP Matki Dobrej Rady

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Panno nad Pannami...
Maryjo, Matko Dobrej Rady...
Maryjo, dobrze radząca, Córko Ojca Przedwiecznego...
Maryjo, dobrze radząca, Matko Syna Bożego...
Maryjo, dobrze radząca, Oblubienico Ducha Świętego...
Maryjo, dobrze radząca, Przybytku Trójcy Przenajświętszej...
Maryjo, dobrze radząca, Pani raju niebieskiego...
Maryjo, dobrze radząca, Szafarko łask Bożych...
Maryjo, dobrze radząca, Bramo niebios...
Maryjo, dobrze radząca, Królowo Aniołów...
Maryjo, dobrze radząca, Ozdobo Patriarchów...
Maryjo, dobrze radząca, Chwało Proroków...

Matko dobrze radząca Apostołom...
Matko dobrze radząca Męczennikom...
Matko dobrze radząca Wyznawcom...
Matko dobrze radząca Pannom...
Matko dobrze radząca Wszystkim Świętym...
Matko dobrze radząca wdowom i sierotom...
Matko dobrze radząca strapionym i więźniom...
Matko dobrze radząca ubogim...
Matko dobrze radząca we wszystkich potrzebach...
Matko dobrze radząca we wszelkich niebezpieczeństwach...
Matko dobrze radząca nawracającym się grzesznikom...
Matko dobrze radząca konającym...

We wszelkich sprawach i potrzebach, daj nam dobrą radę!
We wszelkich smutkach i przeciwnościach...
We wszelkich niebezpieczeństwach i nieszczęściach...
We wszelkich krzyżach i dolegliwościach...
We wszelkich niedostatkach...
We wszelkich wątpliwościach i zamieszaniach...
W sprawie naszego zbawienia...
We wszelkich chorobach i słabościach...
We wszelkich pokusach i natarczywościach...
We wszelkich niebezpieczeństwach duszy i ciała...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, o Matko Dobrej Rady.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Dawco wszelkich dobrych i doskonałych darów, † daj nam wszystkim, którzy się do Maryi uciekamy, * abyśmy z Jej macierzyńskiej ręki * mogli otrzymać dobrą radę, pomoc i wsparcie * w naszej biedzie, wątpliwościach i potrzebach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Łaskami słynąca Matka Boża Dobrej Rady i Mądrości Serca w kościele parafialnym św. Bartłomieja w Kudowie Zdroju - Czermnej przy kaplicy czaszek - sanktuarium milczenia i zadumy (broszura)
  • Litania do Matki Bożej Dobrej Rady - parafia-sulbiny.pl