Matka Nieustającej Pomocy (modlitwy)

Z największą ufnością

Modlitwy do Matki Bożej Nieustającej Pomocy


Modlitwa w obliczu problemów i kłopotów (Pociąga mnie piękno)

Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, pociąga mnie piękno Twojego życia, pełne miłości ku Bogu i braciom, i przykład Twojego życia w świetle Ewangelii. Ty, najdoskonalsza Nauczycielko, uczysz mnie modlitwy, która umacnia we mnie poczucie bliskości Boga i wyzwala od nadmiernego zabiegania o przemijające sprawy tego świata.

Ty, najlepsza Wychowawczyni, która pospieszyłaś z pomocą do Twojej krewnej Elżbiety, jesteś dla mnie wzorem służby drugiemu człowiekowi.

Dziękuję Ci za Twoją nieustającą pomoc w odkrywaniu w bliźnim brata, w którym widzę Chrystusa, któremu mogę konkretnie służyć.

Dziękuję Ci, Matko Nieustającej Pomocy, że pomagasz mi przezwyciężać różne życiowe problemy i kłopoty. Kiedy przyjmuję je z miłością, uczą mnie one pokory, szacunku dla innych, a przyjęte z miłością łączą mnie z Chrystusem Ukrzyżowanym, aby w Nim i przez Niego doświadczyć już dziś radości Zmartwychwstania i uczestnictwa w całej pełni w dziele Odkupienia świata.

Matko Nieustającej Pomocy, gorąco Cię proszę o łaski..., za które już dziś Ci dziękuję i polecam całe moje życie Twojej nieustannej opiece. Amen.


Modlitwa o pomoc Maryi (Z największą ufnością)

O Matko Nieustającej Pomocy z największą ufnością przychodzimy dzisiaj przed Twój święty obraz, aby błagać o pomoc Twoją. Nie liczymy na nasze zasługi, ani na nasze dobre uczynki, ale tylko na nieskończone zasługi Pana Jezusa i na Twoją niezrównaną miłość macierzyńską. Tyś patrzyła, o Matko, na rany Odkupiciela i na krew Jego wylaną na krzyżu dla naszego zbawienia. Tenże Syn Twój umierając dał nam Ciebie za Matkę. Czyż więc nie będziesz dla nas, jak głosi Twój słodki tytuł: Nieustającą Wspomożycielką?

Ciebie więc o Matko Nieustającej Pomocy, przez bolesną mękę i śmierć Twojego Boskiego Syna, przez niewypowiedziane cierpienia Twego Serca o Współodkupicielko, błagamy najgoręcej, byś wyprosiła nam u Syna Twego te łaski, których tak bardzo pragniemy i potrzebujemy.

Ty wiesz o Matko Przebłogosławiona, jak bardzo Jezus Odkupiciel nasz pragnie udzielić nam wszelkich owoców Odkupienia. Ty wiesz, że skarby te zostały złożone w Twoje ręce, abyś je nam rozdzielała. Wyjednaj nam przeto o Najłaskawsza Matko u Serca Jezusowego te łaski, o które w tej nowennie pokornie prosimy, a my z radością wychwalać będziemy Twoje miłosierdzie przez całą wieczność. Amen.


Modlitwa w wielorakich potrzebach (Z dziecięcą ufnością)

O Maryjo, Matko Nieustającej Pomocy, która z taką czułością z tego cudownego obrazu na nas spoglądasz, z dziecięcą ufnością spieszymy do Twych stóp z naszymi wspólnymi prośbami. Racz spojrzeć na nas łaskawie i wysłuchać naszych błagań. Przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych. Błagamy Cię o to najusilniej i najgoręcej: pomagaj nam nieustannie. Amen.


Prośba o nabożeństwo doskonałe (Godna jesteś najgłębszej naszej czci)

O Maryjo, wierzę, że dla Twojej wielkości i niezrównanych przywilejów godna jesteś najgłębszej naszej czci i chwały. Kiedy jednak patrzę na Twoją zbawczą opiekę nad nami oraz na nieustającą pomoc, której nam udzielasz, budzi się w sercu moim gorąca miłość ku Tobie, czuję ufność, że i mnie nędznego wspierać będziesz. Powstaje we mnie pragnienie, by nieustannie uciekać się do Ciebie w moich potrzebach. Tego i Ty, Maryjo, domagasz się od prawdziwych swoich czcicieli dla dobra ich własnej duszy i chwały Jezusowej.

O takie doskonałe nabożeństwo ku Tobie, o Maryjo, i ja Cię najpokorniej i najusilniej błagam. Spraw, Matko Nieustającej Pomocy, bym zawsze z taką czułą miłością garnął się do Ciebie, z taką dziecięcą ufnością w potrzebach moich do Ciebie się zwracał, jak Dziecię Jezus, które trzymasz na ręku, bym tak usilnie i wytrwale trzymał się Twojej potężnej prawicy, jak czyni to mały Jezus na Twoim cudownym obrazie.

O tę wielką łaskę doskonałego nabożeństwa do Ciebie błagam także dla moich najbliższych i najdroższych, owszem, dla wszystkich wiernych, a nawet niewiernych; bo ono jest najprostszą i najpewniejszą drogą do nieba.

Jezu, spraw, niech takie prawdziwe nabożeństwo do Twojej i naszej Matki niebieskiej kwitnie pośród nas, niech krzewi się po całym świecie.

Daj nam, o Panie, gorliwych apostołów takiego nabożeństwa do Matki Najświętszej, ażeby oni Jej nieustającą pomoc i opiekę nad nami na całym świecie głosili, a przez to pozyskali dla Ciebie, o Jezu, jak najwięcej dusz i zaprowadzili je do nieba. Amen.


Modlitwa o dobrą spowiedź (Widzisz nędznego grzesznika)

O Matko Nieustającej Pomocy, oto widzisz u stóp Twoich nędznego grzesznika, który się do Ciebie ucieka i całym sercem Tobie ufa.

Wprawdzie nie zasługuję na to, abyś na mnie wejrzała, lecz wiem, że Syn Twój dlatego umarł, aby zbawiać grzeszników. Ty także niczego bardziej nie pragniesz, jak tego, by im pomagać.

O Matko Miłosierdzia, wejrzyj na moją nędzę i zlituj się nade mną. Słyszę, jak wszyscy nazywają Cię Ucieczką grzeszników, Nadzieją zrozpaczonych, Pomocą opuszczonych. Ratuj mnie przez swe pośrednictwo. Pospiesz mi z pomocą, z miłości do Jezusa, podaj rękę nędznemu, który pod ciężarem grzechów upada, lecz nieustannie Tobie się poleca i pragnie grzechy popełnione odżałować, wyspowiadać się z nich i poprawić.

Matko Nieustającej Pomocy, dopomóż mi zrobić dobrze rachunek sumienia, wyproś mi potrzebne światło Ducha Świętego, bym się dobrze wyspowiadał i poprawił swoje życie.

Amen.


Modlitwa w intencji dzieci (Z ciężkim i zatroskanym sercem)

O Matko Nieustającej Pomocy, najszczęśliwsza Matko Boskiego Dzieciątka! Z ciężkim i zatroskanym sercem przychodzę do Ciebie, lecz pełnym ufności w nieustającą pomoc Twoją. Błagam Cię, przez miłość Twego Boskiego Syna, przez boleść i troski, jakieś dla Niego przeżyła, bądź i dla moich dzieci, które Ci poświęciłam i dziś na nowo oddaję - dobrą i czułą Matką. Weź je pod swoją obronę i otocz swoją opieką w tych licznych niebezpieczeństwach, jakie ich duszom w życiu doczesnym i wiecznym zagrażają.

Ojciec Niebieski powierzył mi te dzieci jako najcenniejsze dobro, odkupione najdroższą Krwią Syna Bożego. Moim obowiązkiem jest tak je wychować nauką i przykładem, by stały się dziedzicami królestwa niebieskiego. Biada mi, jeśliby choć jedno z nich z mojej winy miało zginąć na wieki. Jakżebym za to ciężko odpowiedział na sądzie Bożym. Lecz bez łaski Bożej, bez Twojej pomocy i pośrednictwa, o Droga Matko, dzieci moich dobrze nie wychowam. Pomóż mi więc i błagaj Syna swego, by mi udzielił potrzebnych sił i łask.

Naucz mnie, co mam czynić. Chętnie wszystko wykonam, by tylko dzieci moje do Boga i do Ciebie, do cnoty i dobrego doprowadzić. Niebezpieczeństwa ze strony świata im grożące są wielkie, a ja nie mogę być wszędzie. Jeżeli Ty ich od złego nie obronisz i nie zachowasz, najdroższa Matko, to wszelkie moje wysiłki będą daremne. Broń więc moich dzieci, o Matko najlepsza, Maryjo. Wszak Ty zawsze pomagasz, a one do Ciebie należą. Oby zawsze Twoimi pozostały, oby żadne z nich nie zginęło, żadne nieszczęśliwe w życiu i po śmierci nie było. Spraw to, Matko Nieustającej Pomocy. Amen.


Modlitwa o nawrócenie grzeszników (Wspomnij na Krew swego Syna)

Matko Nieustającej Pomocy, wspomnij na Krew Boskiego Syna Twego, przelaną dla zbawienia dusz, wspomnij na boleści, które Twoje macierzyńskie Serce przeżyło i zlituj się nad nieszczęśliwymi grzesznikami, którzy żyją z dala od Boga i nie korzystają ze zbawczych zasług Twego Syna, ani nie zważają na łzy przez Ciebie, Matko, wylane.

O Maryjo, wybłagaj im łaskę nawrócenia, zwłaszcza tym, którzy żyją... [ 1 ]. Ofiaruj za nich sprawiedliwości Bożej Krew Syna Twego, wraz z zasługami Twoich boleści, aby podążając odtąd drogami świętości, wsparci Twoją przemożną opieką, osiągnęli wieczne zbawienie. Amen.

[ 1 ] można wymienić konkretne grupy społeczne lub osoby potrzebujące pilnego ocalenia z grzesznego uzależnienia, np.:

  • ... w naszej parafii [uczelni, szkole, pracy] itp.
  • ... w niesakramentalnych związkach
  • ... w uzależnieniu od alkoholu [narkotyków, seksu] itp.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwa do Matki Bożej - zbiór modlitw / Modlitwy do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy / Modlitwa o nawrócenie grzeszników - mamotoja.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - marianki4you.opw.pl
  • Modlitwa o doskonałe nabożeństwo do Matki Bożej - spm.org.pl
  • Modlitwy w intencji grzeszników - spm.org.pl
  • Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy - franciszkanie-radziejow.pl
  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków, 1999