Królowa Aniołów (modlitwy)

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny
Królowej Aniołów


Regina Angelorum

Nabożeństwo ku czci Matki Bożej Anielskiej

Nabożeństwo, prezentowane na kanale YouTube na profilu Shauna Nouhra, jest kompilacją różnych modlitw, ułożonych przez świętych czcicieli Matki Bożej, przeplataną Pozdrowieniem Anielskim. Znajdziemy tu Modlitwę św. Bernarda, Akt oddania św. Ludwika de Montfort, czy modlitwę papieża Piusa XII. Modlitwy te niosą pociechę i podnoszą na duchu, umacniając i zachęcając do walki o niebo, a jednocześnie wprowadzają w ducha pokoju ("Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój...").


I. Pozdrowienie Królowej Aniołów

Bądź pozdrowiona, Królowo Anielska, wysłuchaj naszej modlitwy. - Niech Twa miłość nas chroni.
Matko Boża Anielska, bądź pozdrowiona. - Okryj nas płaszczem swojej opieki.

Chwała Ojcu...

Święci Aniołowie w niebie pozdrawiają Cię, o Najświętsza Dziewico,
nieustannym Zdrowaś Maryjo...
Albowiem dobrze wiedzą, że w ten sposób czynią zadośćuczynienie
za grzech upadłych aniołów.
Bóg stał się człowiekiem, a świat został odnowiony.

Św. Ailbe z Emly, Pozdrowienie anielskie, V-VI w.

W łączności z zastępami aniołów wołajmy:

Zdrowaś Maryjo...

II. Ofiarowanie serca

O moja Matko, w Twoje Serce
składam wszystkie obawy mojego serca
i tam zdobywam siłę i odwagę

Z osobistego notatnika św. Bernadetty, s. 28.

Maryjo, Królowo Świętych Aniołów - módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo...

III. Memorare

Pomnij... (Modlitwa św. Bernarda)

O Maryjo, Królowo Świętych Aniołów - módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo...

IV. O moc i mądrość serca

Święta Boża Rodzicielko
Błagamy Cię, wysłuchaj naszą modlitwę
i spraw, aby nasze serca wypełniły się Bożą łaską
i napełniły się światłem niebiańskiej mądrości.
Uczyń je silnymi swoją mocą
i bogatymi w cnotę.
Zlej na nas dar miłosierdzia,
abyśmy mogli uzyskać odpuszczenia naszych grzechów.
Pomóż nam żyć tak,
abyśmy zasłużyli na chwałę i błogosławieństwa nieba.
Niech udzieli nam tego Twój Syn, Jezus Chrystus,
który Cię wywyższył ponad aniołów,
ukoronował na Królową
i posadził na swoim tronie na wieki.
Amen.

Św. Antoni z Padwy, Maryja, nasza Królowa

O Maryjo, Królowo Świętych Aniołów - módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo...

V. Egzorcyzm Maryi

Dostojna Królowo Niebios... (Egzorcyzm Maryi - wersja 3)

O Maryjo, Królowo Świętych Aniołów - módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo...

VI. Modlitwa niewolnika Maryi

Wybieram Cię dzisiaj, Dziewico Maryjo,
w obecności całego dworu niebieskiego,
jako moją Matkę i Moją Królową.

Obieram Ciebie dziś, Maryjo,
w obliczu całego Dworu Niebieskiego,
za moją Matkę i Panią.

Oddaję Ci i poświęcam, jako Twój niewolnik,
ciało i duszę swoją,
dobra duchowe i materialne,
nawet wartość dobrych moich uczynków,
przeszłych, obecnych i przyszłych,
pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo
rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,
co do mnie należy,
według Twego upodobania,
ku większej chwale Boga
w czasie i wieczności.

Św. Ludwika de Montfort, Akt ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi

O Maryjo, Królowo Świętych Aniołów - módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo...

VII. O królowanie Maryi

Panuj, o Matko i Królowo, wskazując nam drogę świętości i tak kierując ludźmi i
towarzysząc im, aby nigdy się od Ciebie nie odłączyli i nie zbłądzili.

Na wyżynach niebieskich pierwszeństwo masz nad chórami aniołów, którzy uznają Cię swoją zwierzchniczką, i nad legionami świętych, którzy rozkoszują się kontemplacją Twego jaśniejącego piękna. Podobnie króluj nad całą ludzkością, w szczególności otwierając drogę wiary tym, którzy nie poznali jeszcze Twojego boskiego Syna.

Króluj nad Kościołem, który wyznaje i czci Twe pełne dobroci i łagodności panowanie, uciekając się do Ciebie jako pierwszej ucieczki pośród nieszczęść obecnych czasów. Króluj szczególnie nad tą częścią Kościoła, która jest prześladowana i uciskana.

Udzielaj siły do znoszenia przeciwności i stałość, aby się nie uginał pod niesprawiedliwym uciskiem. Daj mu światło, aby nie wpadł w nieprzyjazne sidła zakładane przez nieprzyjaciół. Napełniaj go nieugiętością w wierze tak, aby oparł się jawnym atakom i w każdej chwili okazywał niezłomną wierność Twemu Królestwu.

Króluj nad umysłami ludzkimi, aby szukały jedynie prawdy; nad wolą ludzi, aby
podążała jedynie za dobrem i nad sercami ludzi, aby kochały to tylko jedynie, co Ty sama darzysz miłością.

Króluj nad poszczególnymi ludźmi i rodzinami, a także nad społecznościami i narodami; nad zgromadzeniami ludzi możnych, nad narodami ludzi mądrych i nad zwykłymi dążeniami ludzi pokornych.

Króluj na ulicach i placach, w miastach i wioskach, w dolinach i na szczytach gór, w powietrzu, na lądzie i na morzu. Usłysz pokorne modlitwy tych wszystkich, którzy uznają Twoje Królowanie miłosierdzia, w którym każda modlitwa błagalna zostaje wysłuchana, każde cierpienie zostaje pokrzepione, każda niedola doznaje ulgi, każda choroba doznaje uzdrowienia, i w którym niemal na znak Twoich najsłodszych rąk z samej śmierci powstaje uśmiechające się życie.

Spraw, by ci, którzy ze wszystkich stron świata wyznają i uznają Ciebie za Królową i Panią, mogli pewnego dnia w niebie cieszyć się pełnią Twego Królestwa, oglądając boskiego Syna Twego, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pius XII, Modlitwa: prośba do Maryi o królowanie

O Maryjo, Królowo Świętych Aniołów - módl się za nami!

Zdrowaś Maryjo...

Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...

Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy stali się godnymi obietnic Chrystusowych.
Amen.

VIII. Litania zawierzenia

Matko wiecznej chwały, módl się za nami!
Matko Baranka łaskawego...
Przybytku Chrystusa...
Źródło Zbawienia...
Źródło Miłosierdzia...
Korzeniu pocieszenia...
Ogrodzie cnoty...
Naczynie pokoju...
Fontanno uzdrowienia...
Spełnienie pragnień świata...
Jasna Girlanda Światła Niebios...
Jaśniejąca Matko Łagodności...
Chwalebna Gwiazdo Boża...

Gwiazdo oceanu - pilotuj nas na morzu.
Gwiazdo ziemi - prowadź nas na brzegu.
Gwiazdo nocy - oświeć nas w ciemności.
Słońce dnia - obejmij nas na lądzie.
Gwiazdo aniołów - czuwaj nad nami na ziemi.
Gwiazdą raju - towarzysz nam do nieba.

Litania z ze zbioru Carmina Gadelica, wchodzącego w skład zbioru starych szkockich modlitw, zebranych w latach 1855-1910

IX. Modlitwa do Matki Bożej Dobrej Drogi

Błogosławiona Maryjo, Królowa Aniołów,
Chroń nas w naszej podróży,
bo wszystkie Twoje drogi są piękne
i wszystkie Twoje ścieżki prowadzą do pokoju.
Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Anielskiej

Arnold Bostiusz

Najświętsza Maryjo, w chwale swojej jesteś wyniesiona ponad wszystkie chóry anielskie, a Twa doskonałość przewyższa świętość wszystkich aniołów i błogosławionych w niebie. Przez swą godność macierzyńską jesteś pełną potęgi Królową nieba i ziemi, a jako Matka Zbawiciela jesteś także naszą Matką, Pośredniczką i Opiekunką. Troszczysz się o nas w każdej chwili życia naszego, ochraniasz przed atakami złego i wspierasz w walce. Sprawiedliwym wypraszasz siłę i łaskę wytrwania, a błądzących wprowadzasz na drogę pokuty. Jesteś Matką miłosierdzia i Ucieczką grzeszników, Uzdrowieniem chorych i Pocieszycielką strapionych, Przyczyną naszej radości i naszą Bramą do nieba. Rozpal w naszych sercach tę prawdziwą miłość ku Tobie, niech stanie się ona dla nas pobudką do dobrego i drogowskazem na drodze zbawienia.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Matka Boża z Góry Karmel - Matka Boża Szkaplerzna - biblia-swieci.pl
  • Modlitewnik szkaplerzny. Modlitwy - szkaplerz.pl
  • Regina Angelorum ~ Prayers for Our Lady Queen of Angels (English) - panisangelicuspress.com
  • Shauna Nouhra - youtube.com/channel/UC_Qd7JnCs_yECZ36r_aDVLg