Matka Boża Kazańska (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej Kazańskiej


Bądź błogosławiona chwalebna Matko Jezusa

Modlitwa odmówiona w czasie nabożeństwa Słowa Bożego przez św. Jana Pawła II podczas przekazania ikony Matki Bożej Kazańskiej, Watykan 25 VIII 2004 r. Papież modlił się za Rosję i o jedność Kościoła.

Bądź błogosławiona, chwalebna Matko Jezusa, * która "idziesz przed Ludem Bożym po drogach wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem" (por. Lumen gentium, 63).

Błogosławią Cię wszystkie pokolenia, * "gdyż wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmocny, * święte jest Jego imię" (por. Łk 1,48-49).

Błogosławimy Cię i oddajemy Ci cześć, Matko, w Twej kazańskiej ikonie, * w której od wieków jesteś otaczana czcią i miłością przez wiernych prawosławnych.

Stałaś się opiekunką i świadkiem niezwykłych dzieł Bożych w dziejach narodu rosyjskiego, * który nam wszystkim jest bardzo drogi.

Opatrzność Boża, której moc zwycięża zło * i obraca w dobro również złe czyny człowieka, * sprawiła, że Twoja święta ikona, * zaginiona przed wielu laty, * dotarła do sanktuarium w Fatimie, w Portugalii, * a potem, z woli ludzi Tobie oddanych, * zagościła w domu Następcy Piotra.

Matko prawosławnego ludu, * obecność w Rzymie Twego świętego wizerunku kazańskiego * mówi nam o głębokiej jedności między Wschodem i Zachodem, * która wciąż trwa, pomimo historycznych podziałów i błędów ludzi.

Teraz, gdy żegnamy się z tym Twoim wymownym wizerunkiem, Maryjo Dziewico, * zanosimy do Ciebie naszą żarliwą modlitwę.

Sercem będziemy Ci towarzyszyć na długiej drodze, * którą będziesz wracać do świętej Rosji.

Przyjmij chwałę i cześć, * składaną Ci przez Lud Boży, który jest w Rzymie.

Błogosławiona między niewiastami, * oddając cześć Twej ikonie w tym mieście, * naznaczonym krwią apostołów Piotra i Pawła, Biskup Rzymu, * jednoczy się w duchu ze swym Bratem w biskupiej posłudze, * który jako Patriarcha przewodzi rosyjskiej Cerkwi prawosławnej.

I prosi Cię, Matko Najświętsza, o wstawiennictwo, * by jak najszybciej nastała pełna jedność między Wschodem i Zachodem, * pełna komunia między wszystkimi chrześcijanami.

Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, * Orędowniczko nasza i Pocieszycielko nasza, * z Synem swoim nas pojednaj, * Synowi swojemu nas polecaj, * swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitwy Jana Pawła II do Maryi, Kraków 2008.
  • Święta ikona powraca na ziemię rosyjską - opoka.org.pl