Adoracja Chrystusa Króla

Adoracje o Chrystusie Królu


Adoracje na uroczystość Chrystusa Króla: 1. Król wiecznej chwały. 2. Prośby do Chrystusa Króla. 3. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie. 4. Testament miłości.


1. Król wiecznej chwały

Królowi wszystkich weków, nieśmiertelnemu i niewidzialnemu Bogu samemu, niech będzie cześć i chwała, na wieki.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.

Jezu Chryste, Królu nasz i Panie. Stajemy przed Twoim Obliczem z radością i dziękczynieniem. Ty jesteś naszym Bogiem i zbawieniem. Wysławiamy Cię.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.

Hołd Tobie składamy, Królu nasz i Panie, we wspólnocie tych wszystkich, którzy wysławiają Twoje imię i zginają przed Nim swoje kolana.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.

W niedostępnej światłości, Królu nasz i Panie, po prawicy Ojca jest Twój tron na wieki. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.

W Twojej nieskończonej dobroci zechciałeś swój tron mieć pomiędzy nami. Tam, gdzie oczy wiernych sług Twoich nie mogą Cię dojrzeć, jesteś z nami. Nie po to, by nas sądzić, lecz by nam udzielać łask.

Króluj nam, Chryste, zawsze i wszędzie.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, Królu nad wszystkimi królami, Pierworodny przed wszystkimi stworzeniami, przez którego wszystko się stało, który jesteś początkiem i końcem - Ty nas umiłowałeś i przez Twoją Krew uwolniłeś nas od naszych grzechów, a nadto uczyniłeś nas Królestwem Twoim - kapłanami dla Boga i Ojca swojego. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

 • Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie.
 • O milcząca hostio biała.
 • Pójdźmy wszyscy oddać cześć.
 • Idziesz przez wieki.

2. Prośby do Chrystusa Króla

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, Ty swój Kościół, w którym ma mieć początek Królestwo Boże, powierzyłeś ludziom. Do naszej wiary, nadziei i miłości należy budowanie Kościoła. Mamy być żywymi kamieniami w Twoich rękach. Daj nam zrozumienie tego powołania. Bez Twej łaski nie zdołamy nic uczynić, dlatego pełni ufności wołamy:

Chryste Królu, przed Tobą z ufnością padamy.

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, zachowaj Twój Kościół przed wzgardzeniem, panuj w naszych sercach majestatem Twej miłości, prowadź szukających, a błądzących obdarz łaską prawdziwej wiary; tym, których skrzywdziła ludzka niesprawiedliwość, bądź radosnym pocieszeniem.

Chryste Królu, przed Tobą z ufnością padamy.

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, wielu nie zna Ciebie wcale, wielu odwróciło się od Ciebie, mając w zapomnieniu lub pogardzie Twoje przykazania. Zlituj się nad jednymi i drugimi.

Chryste Królu, przed Tobą z ufnością padamy.

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, okaż miłosierdzie swoje nie tylko tym, którzy nigdy nie odstąpili od Ciebie, ale i synom marnotrawnym, którzy Cię opuścili.

Chryste Królu, przed Tobą z ufnością padamy.

Jezu Chryste, nasz Królu i Panie, Twojemu Kościołowi udziel bezpiecznej wolności; wszystkim narodom daj pokój i ład; nam wszystkim, w czas Twojego ponownego przyjścia, bądź miłosiernym Sędzią.

Chryste Królu, przed Tobą z ufnością padamy.

Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który postanowiłeś wszystko odnowić w umiłowanym Synu Twoim, Królu wszechświata, spraw łaskawie, aby wszyscy, których dzieli rana grzechu, poddali się Jego miłosiernemu panowaniu. Który żyje i króluje na weki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

 • Z tej biednej ziemi.
 • Cóż Ci Jezu damy.
 • Przed Twojego dziś ołtarza tronem.
 • Chrystus Królem.
 • Chryste Królu, przed Tobą padamy.

3. Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie

Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów. Dusza moja pragnie i tęskni do przedsionków Pańskich.

Powtarzamy: Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Moje serce i ciało pragną przed Tobą wołać radośnie. Nawet wróbel dom sobie znajduje i jaskółka gniazdo, aby w nim złożyć pisklęta: u Twoich ołtarzy, Panie Zastępów, Królu mój i Boże.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim, Panie. Którzy zachowują ufność w swym sercu.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Szczęśliwy człowiek, którego siła w Tobie. Szczęśliwi, którzy w sercach mają drogę do Ciebie.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Kiedy wędrują przez wyschłą dolinę, czynią ją źródłem wód i błogosławieństwa na nią spada wczesny deszcz.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Idą coraz mocniejsi, aż staną przed Bogiem. Zaiste, lepszy dzień jeden w przedsionkach Twoich, niż innych tysiące. Wolę stać u progu w domu Boga mego, niż mieszkać w namiotach ludzi zło czyniących.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Gdyż słońcem i tarczą jest Pan, Bóg; Pan daje łaskę i chwałę; nie odmawia dobrodziejstw tym, którzy chodzą w niewinności i postępują nienagannie.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Panie Zastępów, szczęśliwi, którzy mieszkają w domu Twoim; szczęśliwy jest człowiek, który ufa Tobie.

Ciałem i duszą wielbimy Cię, Boże żywy.

Chwała Ojcu...


Pieśni:

 • U drzwi Twoich stoję, Panie.
 • Serce Jezusa, ciche i pokorne.

4. Testament miłości

Panie, Jezu Chryste, w testamencie Twej miłości darowałeś nam w wieczór przed Twoją męką ten Przenajświętszy Sakrament, w którym siebie samego nam powierzyłeś. Ponieważ Twoich ukochałeś na świecie, do końca ich umiłowałeś (J 13,1).

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: "Gdzie Ja jestem, tam i sługa mój" (J 12,26). Jesteś z nami, ale my nie możemy jeszcze być z Tobą w Twoim Majestacie. Dlatego Ty uniżasz się do nas w swojej niepojętej miłości.

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Panie, Jezu Chryste, nikt nie ma większej miłości, jak ten, kto życie swoje daje za swych przyjaciół. Pod postaciami Najświętszego Sakramentu dzień po dniu odnawiasz Twoją Ofiarę Krzyża - Twe wielkie dzieło miłości, które życie oddaje za grzeszników.

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

My wszyscy możemy przychodzić do Ciebie, by z Twego otwartego boku, jak ze źródła, czerpać zbawienie, łaskę i miłość.

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Twoją miłość uczyniłeś wzorem naszego miłowania. W wieczór, gdy ustanowiłeś Najświętszy Sakrament, powiedziałeś do swych uczniów: "To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak Ja was umiłowałem. Po tym świat pozna, że jesteście uczniami moimi, jeśli się wzajemnie będziecie miłowali" (J 13,35).

Wysławiamy Cię w Sakramencie Twojej miłości.

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, zapal w sercach naszych tę miłość, którą goreje Twoje Serce. Zjednocz nas w tej miłości z Tobą i daj, byśmy w tej samej miłości byli zjednoczeni z wszystkimi, których zaprosiłeś do wspólnego stołu Twojej łaski. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Chwała Ojcu...

Pieśni:

 • Pobłogosław Jezu drogi.
 • Nie opuszczaj nas.
 • Niech żyje Jezus zawsze w sercu mym.
 • Pokarmie Aniołów.

Oprac. MARYJNI.PL