Modlitwa o dobrą radę

O łaskę dobrych wyborów

Modlitwy do Matki Bożej Dobrej Rady

Poniższe modlitwy mogą być wykorzystane przy odprawianiu Nowenny do Matki Bożej Dobrej Rady, szczególnie jako przygotowanie do dnia wspomnienia, tj. 26 kwietnia, czyli w dn. 17-25 kwietnia).


Modlitwa na każdy dzień Nowenny

Maryjo, Matko Dobrej Rady,
która poradziłaś: "Uczyńcie wszystko, co wam powie Syn",
prosimy Cię
o łaskę dobrych wyborów.
o zgodę i miłość w naszych rodzinach,
o otoczenie opieką dzieci i młodzieży,
o pomyślność dla naszej Ojczyzny
oraz o błogosławieństwo dla Kościoła świętego i jego pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach,
prosimy Cię
o światło, które pozwoli nam rozpoznać wolę Bożą,
ją zrozumieć, przyjąć i wypełnić.

Maryjo, nasza Orędowniczka i Doradczyni,
zawierzamy się Tobie na wszystkich drogach naszego życia,
wstawiaj się za nami,
abyśmy stali się godni daru Bożej mądrości
i zasłużyli na radość życia wiecznego.
Gdzie Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus, żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Modlitwy na kolejne dni Nowenny

Jedną z poniższych modlitw można dodatkowo odmówić w kolejnych dniach Nowenny, np. po krótkim rozważaniu, po przeczytaniu fragmentu z Pisma Świętego lub z tekstów Świętych Pańskich, przybliżających tajemnicę Maryi jako Matki dobrze radzącej. Można także dodać jedną ze znanych form pobożności Maryjnej ("dziesiątek" Różańca, Anioł Pański, akt strzelisty itp. Zob. modlitwy Znane i lubiane.

  1. Matko, błogosławiona między niewiastami

   O Matko, błogosławiona między niewiastami, * Syn Twój, błogosławiony przychodzący w Imię Pańskie, * od którego pochodzi wszelka prawdziwie Dobra Rada, * a który zasiadł po prawicy Ojca jako sprawiedliwy Sędzia żywych i umarłych, * złożył w Twoje ręce najdoskonalszy dar * udzielania dobrej rady wszystkim ludziom. Proszę Cię, wyjednaj także dla nas łaskę dobrej rady, * abyśmy dobrze radząc innym, a szczególnie grzesznikom, * sami trwali w łasce uświęcającej, postępowali w cnotach * i bliźnich naszych do nich zachęcali. Amen.

  2. Prowadź po drogach życia

   Chwalebna Dziewico Maryjo, Matko Dobrej Rady, błagamy Cię, prowadź nas po trudnych drogach życia. Wyjednaj światło naszemu rozumowi, gorącą miłość naszemu sercu, siłę naszej woli. O Matko Słowa Wcielonego, powtarzaj nam słowa życia wiecznego, które usłyszałaś od Twego Syna i zachowałaś w swoim sercu. Spraw, abyśmy żyli w miłości Bożej i wypełniali zawsze Jego świętą wolę. Uproś nam łaskę wytrwania do końca, byśmy mogli cieszyć się z Tobą wieczną radością w niebie. Amen.

  3. W chwilach niepewności i lęku

   Maryjo, Matko Dobrej Rady, * w chwilach niepewności i lęku, kiedy ogarnia nas panika i rodzą się różne zamysły serca, często nieprzemyślane i inspirowane emocjami, * uproś nam łaskę opanowania, byśmy umieli podjąć roztropną i mądrą decyzją, * tak, jak otrzymał ją Święty Józef, Twój ziemski Oblubieniec, i nie bał się wziąć Ciebie, jako swej Małżonki, do siebie, i z odwagą przyjął domniemanie, że jest ojcem Bożego Syna, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje, na wieki wieków. Amen.

  4. Skarbnico łask Bożych i Pośredniczko nasza

   Chwalebna Panno Maryjo,
   przez Boga wybrana na Matkę Słowa,
   które stało się Ciałem,
   by uczynić Cię Skarbnicą łask Bożych
   i Pośredniczką naszą najlepszą, *
   ja, Twój sługa, uciekam się do Ciebie, *
   abyś była mi Przewodniczką i Doradczynią
   na tym ziemskim wygnaniu.
   Przez najdroższą Krew Twojego Boskiego Syna,
   błagam o przebaczenie grzechów moich, dla zbawienie duszy mojej
   abym w zadośćuczynieniu moim wykonał wszystko,
   co mi do osiągnięcia zbawienia dopomoże.
   Błagam też o zwycięstwo Kościoła świętego nad nieprzyjaciółmi jego
   i o rozszerzenie Królestwa Jezusa Chrystusa po całej ziemi.
   Amen.

  5. Ojcze niebieski, któryś Najświętszą Maryję Pannę za Córkę sobie obrał. Jednorodzony Synu Boży, któryś Ją za Matkę swoją wybrał. Duchu Święty, któryś Ją za najczystszą Oblubienicę obrał. Trójco Przenajświętsza, któraś Maryję, jako Królową nieba i ziemi w niebie ukoronowała i Twoich łask Boskich szafarką uczyniła, ofiaruję Ci to moje nabożeństwo, które na cześć i chwałę tej Rodzicielki Boga, Matki dobrej Rady, grzesznymi ustami i sercem odprawiłem. Proszę Cię, Boże mój, abyś mnie przez przemożną przyczynę tej Świętej Dziewicy wysłuchał, we wszelkich moich potrzebach przez miłosierdzie Twoje ratował i od wszelkiego złego, tak doczesnego jako i wiecznego, wybawił. Amen.

  6. Wszechmogący wieczny Boże, któryś przy tronie Twego najwyższego Majestatu, Matkę Swoją powszechną Orędowniczką ludzkiego rodu uczynił, niech Ci będą przyjemne modły moje, które Ci przez ręce Twojej Matki Najświętszej ofiaruję, i przez zasługi Jej Panieńskiego macierzyństwa, wybaw mnie od wszelkiego niebezpieczeństwa, jak też uwolnij od wszelkich przeciwności ciała i duszy, teraz i w godzinę śmierci. Amen.

  7. O Maryjo, Matko Dobrej Rady, pobłogosław mnie z Twoim Synem.

  8. Jezu Chryste, Synu Ojca Przedwiecznego, któryś Maryję niepokalaną Pannę za Matkę Sobie obrał i przez Swoje cudowne poczęcie i narodzenie z Jej Panieńskiego ciała powszechną Matką ludzkiego rodu uczynił, nas zaś niegodnych za Jej dzieci a Swoich braci przyjął: użycz litościwie, abyśmy przez przemożną Jej przyczynę we wszelkich potrzebach i dolegliwościach naszych Jej macierzyńskiej Rady, pociechy i pomocy łaskawie doznali, Jej natchnieniom posłuszni byli, Ciebie jedynie kochali i chwalili w doczesności i w wieczności. Amen.

  9. Bądź pozdrowiona Najświętsza Maryjo Panno, prawdziwa Matko Boga! Tyś najkosztowniejszą całego okręgu ziemi perłą, Tyś nigdy niegasnącym światłem, Tyś koroną dziewictwa i berłem prawdziwej wiary, Tyś nienaruszonym Kościołem świątobliwości, nieograniczonym, w sobie zawierającym Boga. Módl się za nami, do której jako Matki Dobrej Rady się uciekamy, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Modlitwy i pieśni do Matki Bożej Dobrej Rady - duch.lublin.pl
 • Nowenna do Matki Bożej Dobrej Rady - piusx.pl