16 listopada - NMP Ostrobramska Matka Miłosierdzia (Pięknej miłości)

Matka pięknej miłości i miłosierdzia

(do prywatnego odmawiania)

Wezwania tej litanii do Matki Bożej Miłosierdzia ukazują życie Maryi i wychwalają Boga bogatego w miłosierdzie.


Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie, zmiłuj się nad nami
Synu Boży, objawiający miłosierdzie Ojca...
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia...
Święta Trójco, jedyny Boże, poprzez swoją Opatrzność opiekujący się całym stworzeniem...

Matko pięknej miłości, módl się za nami
Matko miłosierdzia...
Matko litości i łaski...
Matko ofiarności i dobroci...
Matko poświęcenia i służby...
Wszechmocy błagająca...
Szafarko Bożego miłosierdzia...
Ucieczko grzeszników i winowajców...
Wspomożycielko głodnych i spragnionych...
Schronienie bezdomnych i tułaczy...
Opiekunko ubogich i uciśnionych...
Obrończyni wdów i sierot...
Drogowskazie błądzących i zagubionych...
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych...
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych...
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych...
Ostojo cierpiących i konających...

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego, usłysz nasze błagania
Matko Jednorodzonego Syna Bożego...
Oblubienico Ducha Świętego...

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia, stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże
Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga...
Przez nawiedzenie świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie...
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością...
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści...
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych...
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących...
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga...
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością...
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego...
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się. Boże w Trójcy Świętej Jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie, przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia, przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata, mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła (Litania do Matki Bożej Miłosierdzia)

  • adonai.pl
  • apostol.pl
  • milosierdzieboze.pl
  • milosierdziewlegionowie.pl
  • parafia-sulbiny.pl
  • misericors.org
  • stacja7.pl