Przeznaczona na Niepokalaną

Litania została ułożona w 1476 r. przez papieża Sykstusa V, a później rozpowszechniona przez papieża Piusa VI, czyli jeszcze przed ogłoszeniem dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP; znajduje się ona w The Golden Manual ("Złoty Modlitewnik"), London 1850. W j. polskim jest zawarta w modlitewniku z 1928 r., używanym przez misjonarzy Oblatów Niepokalanej Panny Maryi.

Poniżej zaznaczono językowe poprawki wprowadzone przez zespół MARYJNI.PL, zgodnie z przyjętymi i używanymi współcześnie w j. polskim wezwaniami. Dodano także wezwania, pominięte w modlitewniku z 1928 r., a występujące w "Złotym Modlitewniku" oraz występujące tylko w wersji litanii na fiatmariae.pl - zazn. gwiazdką (*) i kursywą.


Litania do Niepokalanego Poczęcia
Przenajświętszej Dziewicy

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Boże Ojcze, Źródło wszelkiej świętości, zmiłuj się nad nami!
Boże Synu, odwieczna Świętości, ...
Boże Duchu Święty, Duchu Uświęcicielu...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, Niepokalana, módl się za nami!
Panno nad Pannami, Niepokalana...
Święta Dziewico, przewidziana jako Niepokalana...
Święta Dziewico, w swoim poczęciu Niepokalana...
Święta Dziewico, po poczęciu Niepokalana...
Córko Boga Ojca, Niepokalana...
Matko Syna Bożego, Niepokalana...
Oblubienico Ducha Świętego, Niepokalana...
Przybytku Najświętszej Trójcy, Niepokalana...
Obrazie Mądrości Bożej, Niepokalana...
Jutrzenko Słońca sprawiedliwości, Niepokalana...
Żywa Arko Słowa Wcielonego, Niepokalana...
Córko Dawidowa, Niepokalana...
* Pierwsza wśród odkupionych, Niepokalana...
Przewodniczko prowadząca do Chrystusa, Niepokalana...
Dziewico triumfująca nad grzechem, Niepokalana...
Dziewico miażdżąca głowę węża piekielnego, Niepokalana...
Szafarko łask Bożych, Niepokalana...
Oblubienico świętego Józefa, Niepokalana...
Gwiazdo świata, Niepokalana...
Przewodniczko Kościoła pielgrzymującego, Niepokalana...
Różo pośród cierni, Niepokalana...
Oliwko polna, Niepokalana...
Przykładzie wszelkiej doskonałości, Niepokalana...
Przyczyno naszej nadziei, Niepokalana...
Filarze naszej wiary, Niepokalana...
Źródło Bożej Miłości, Niepokalana...
* Orędowniczko łask, Niepokalana...
Znaku najpewniejszy naszego zbawienia, Niepokalana...
Reguło doskonałego posłuszeństwa, Niepokalana...
Wzorze świętego ubóstwa, Niepokalana...
Nauczycielko pobożności, Niepokalana...
*Pokorna Służebnico Pana, Niepokalana...
Domie skromności i czystości, Niepokalana...
Kotwico naszego zbawienia, Niepokalana...
Światłości Aniołów, Niepokalana...
Korono Patriarchów, Niepokalana...
Chlubo Proroków, Niepokalana...
Pani i Mistrzyni Apostołów, Niepokalana...
Męstwo Męczenników, Niepokalana...
Mocy Wyznawców, Niepokalana...
Ozdobo Dziewic, Niepokalana...
Chwało Wszystkich Świętych, Niepokalana...
Wzorze świętości dla chrześcijan, Niepokalana...
Towarzysząca duszom pobożnym, Niepokalana...
Radości ufających w Tobie, Niepokalana...
Uzdrowienie chorych, Niepokalana...
Orędowniczko grzeszników, Niepokalana...
Pogromicielko i postrachu niewiernych, Niepokalana...
Bramo niebieska, Niepokalana...
Królowo nieba i ziemi, Niepokalana...
* Matko żyjących, Niepokalana...
Opiekunko całej ludzkości, Niepokalana...
Patronko oddających Ci cześć, Niepokalana...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. W poczęciu swoim, Panno, Niepokalanaś była.
W. Módl się za nami do Ojca, któregoś Syna porodziła.

[wg fiatmariae]
K. Wysławiajmy Niepokalane Poczęcie Panny Maryi.
W. Chwalmy Chrystusa Pana, który Ją zachował od zmazy pierworodnej.

Módlmy się. Boże, Ty przez Niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie * i na mocy zasług przewidzianej śmierci zachowałeś Ją od wszelkiej zmazy, * daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Inne warianty tej litanii znajdziesz na:

  • Modlitwy do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej. Litania do Niepokalanego Poczęcia Przenajświętszej Dziewicy salveregina.pl [2021-12-08]
  • Praying for our Nation: Litany of the Immaculate Conception (1476) - ssvmusa.org [2020-10-17]
  • Catholic Prayer: Litany of the Immaculate Conception - catholicculture.org
  • Nowenna przed 8 grudnia - fiatmariae.pl [2022-11-29]