Pozdrawiana każdym "Zdrowaś"

Odmawiając litanię, można posłużyć się wezwaniami odnoszącymi się do wybranej części Różańca.

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Najświętsza Panno Maryjo, przed wiekami przez Boga wybrana, módl się za nami!
Najświętsza Panno Maryjo, przeniknięta od poczęcia Duchem Świętym...
Najświętsza Panno Maryjo, Dziewico rodząca Boga...
Najświętsza Panno Maryjo, Nowa Ewo, niosąca zbawienie grzesznemu światu...

I
Najświętsza Panno Maryjo, pozdrowiona przez anioła Gabriela...
Najświętsza Panno Maryjo, posłuszna Bogu w swoim Amen...
Najświętsza Panno Maryjo, przyjmująca do swego łona Syna Bożego...
Najświętsza Panno Maryjo, pokorna Służebnico Pańska...
Najświętsza Panno Maryjo, niosąca Jezusa w swym łonie do Elżbiety...
Najświętsza Panno Maryjo, szczęśliwa z narodzenia Bożego Syna...
Najświętsza Panno Maryjo, ofiarująca Dziecię w świątyni...
Najświętsza Panno Maryjo, ratująca Dziecię przed Herodem...
Najświętsza Panno Maryjo, Gospodyni w domu nazaretańskim...
Najświętsza Panno Maryjo, troskliwa Matko Syna Bożego...
Najświętsza Panno Maryjo, dotknięta cierpieniem w zgubieniu Jezusa...
Najświętsza Panno Maryjo, rozważająca w swym sercu sprawy Boże...
Najświętsza Panno Maryjo, darzona miłością i uległością przez Syna...

II
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Jezusa przyjmującego chrzest od Jana w Jordanie...
Najświętsza Panno Maryjo, najwierniejsza Uczennico swego Syna...
Najświętsza Panno Maryjo, Służebnico Syna Bożego...
Najświętsza Panno Maryjo, zatroskana o ludzkie sprawy w Kanie...
Najświętsza Panno Maryjo, nakazująca czynić to, co mówi Jezus...
Najświętsza Panno Maryjo, zawsze wskazująca na Syna...
Najświętsza Panno Maryjo, spełniająca bez reszty wolę Bożą...
Najświętsza Panno Maryjo, ufnie poddana wszelkim Bożym zrządzeniom...
Najświętsza Panno Maryjo, zajęta nieustannie sprawami swego Syna...
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Jezusa przemienionego na Górze Tabor...
Najświętsza Panno Maryjo, Matko Jezusa ukrytego w Eucharystii...
Najświętsza Panno Maryjo, pozostająca w cieniu Boskiego Syna...

III
Matko bolesna, ofiarująca syna na mękę krzyżową...
Matko bolesna, rozumiejąca trudne wyroki Boże...
Matko bolesna, współcierpiąca z Jezusem...
Matko bolesna, zraniona szyderstwami żołdaków...
Matko bolesna, towarzysząca Synowi w drodze na Kalwarię...
Matko bolesna, Współodkupicielko człowieka...
Matko bolesna, stojąca pod krzyżem...
Matko bolesna, której serce przeniknął miecz boleści...
Matko bolesna, dana za Matkę Janowi i wszystkim ludziom...
Matko bolesna, konająca razem ze swym Synem...
Matko bolesna, piastująca martwe ciało Syna na swym łonie...
Matko Skazańca, najboleśniejsza ze wszystkich niewiast na ziemi...

IV
Panno chwalebna, rozradowana w zmartwychwstaniu Chrystusa...
Panno chwalebna, Matko rodzącego się Kościoła...
Panno chwalebna, Nauczycielko Ewangelii...
Panno chwalebna, niosąca nadzieję zmartwychwstania...
Panno chwalebna, Opiekunko Apostołów i uczniów...
Panno chwalebna, ucząca wiary w swego Zmartwychwstałego Syna...
Panno chwalebna, Matko o sercu przeczystym...
Panno chwalebna, wzięta do Nieba z ciałem i duszą...
Panno chwalebna, wywyższona ponad wszelkie stworzenie...
Panno chwalebna, Królowo aniołów i ludzi...
Panno chwalebna, chwało nieba i ziemi...
Panno chwalebna, skarbnico łask dla całego świata.

Różańcowa Matko zawierzenia, ratuj nas, Matko!
Różańcowa Królowo rodzin...
Różańcowa Strażniczko życia poczętego...
Różańcowa Opiekunko matek w stanie błogosławionym...
Różańcowa Wychowawczyni dzieci i młodzieży...
Różańcowa Strażniczko ładu moralnego...
Różańcowa Piastunko chorych i cierpiących...
Różańcowa Przewodniczko zabłąkanych w życiu...
Różańcowa Patronko uciekinierów i tułaczy...
Różańcowa Mistrzyni modlitwy i służby...
Różańcowa Obrończyni ludów i narodów...
Różańcowa Królowo polskiego narodu...
Różańcowa Zwiastunko dobra, miłości i prawdy...
Różańcowa Orędowniczko nasza przed Bogiem...
Różańcowa Pośredniczko wszelkich łask...
Różańcowa Jutrzenko zbawienia...

Błogosławiona między wszystkimi niewiastami, prowadź nas do Boga!
Najdoskonalsza i najpokorniejsza wśród ludzi...
Czczona modlitwą różańcową przez całą ziemię...
Pozdrawiana każdym "Zdrowaś"...
Ukochana przez swoich czcicieli...
Potężna przeciwko mocy złego...
Przychodząca na ziemię z miłosierdziem Bożym...
Ratująca świat przez Różaniec...
Zachęcająca do odmawiania Różańca w Fatimie i Gietrzwałdzie...
Jedyna nadziejo zwycięstwa nad złem przez Niepokalane Serce..

K. Módl się za nami Królowo Różańca świętego.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, przez Zwiastowanie anielskie poznaliśmy Wcielenie Chrystusa, Twojego Syna, prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego Mękę i Krzyż, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, zostali doprowadzeni do chwały Zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródło: siostryzmartwychwstanki.pl