Bolesna Matka Boża Oborska

Litania odmawiana w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Oborach.

Kyrie elejson,
Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...

Matko Bolesna, według proroctwa Symeona mieczem cierpienia przeszyta, wysłuchaj nas
Matko Bolesna, przed Herodem do Egiptu z Synem uciekająca...
Matko Bolesna, zagubionego w Jerozolimie Syna poszukująca...
Matko Bolesna, pojmanego w Ogrójcu Syna opłakująca...
Matko Bolesna, Syna krzyżem obciążonego spotykająca...
Matko Bolesna, pod krzyżem Syna stojąca...
Matko Bolesna, martwe Ciało Syna w ramionach trzymająca...
Matko Bolesna, Ciało Syna do grobu składająca...

Dostojna Saro, nad Synem swoim płacząca, bądź pochwalona
Śliczna Noemi, gorzkością męki Syna napełniona...
Wdzięczna Rebeko, nad męką Jednorodzonego bolejąca...
Piękna Rachelo, z krynicy Krwi i Wody z boku Syna napojona...
Miła Estero, Króla niebios błagająca...
Odważna Judyto, mieczem boleści z czartem walcząca...
Mężna Deboro, świat, ciało i szatana mocą Krzyża zwyciężająca...
Abiszaj przeczysta, Syna z krzyża zdjętego na łonie piastująca...
Anno, na Syna, co krzyż dźwiga na drodze, oczekująca...

Maryjo, morze gorzkości, smutkiem napełniona, pomnij na nas
Maryjo, Matko pod krzyżem Janowi i nam oddana...
Maryjo, Jana za syna i nas za dzieci swoje przyjmująca...
Maryjo, płaczącej u nóg Jezusa Magdaleny pociecho...
Maryjo, pokutującego Piotra po zaparciu jedyna otucho...
Maryjo, nawróconego łotra na krzyżu Pośredniczko...
Maryjo, setnikowi przy śmierci Syna nawrócenie wypraszająca...
Maryjo, Żydom z Góry Kalwaryjskiej powracającym skruchę upraszająca...
Maryjo, z dwoma Mariami przy Męce Syna bolejąca...
Maryjo, ręce swoje do Boga za nas podnosząca...
Maryjo, oczy swoje ku niebu zwrócone mająca...
Maryjo, mieczem swych boleści wszelkie zło od nas oddalająca...
Maryjo, dzieci marnotrawne do Siebie przyciągająca...
Maryjo, od stóp swoich najświętszych nas nie odpychająca...
Maryjo, Krwią z ran Syna płynącą z grzechów nas obmywająca...
Maryjo, łzami rzęsistymi, jako drogimi perły, za nas płacząca...
Maryjo, Matko Bolesna, w Kościele Oborskim łaskami słynąca...

K. Módl się za nami, Panno Najboleśniejsza.
W. Abyśmy wsparci Twoim przykładem, umieli znosić przeciwności życia.

Módlmy się. Panie, Jezu Chryste, prosimy Cię, niech teraz i w godzinę śmierci naszej przyczyni się za nami do miłosierdzia Twojego Najświętsza Maryja Panna, Matka Twoja, której niewinną duszę przeszył w czasie Męki Twojej miecz boleści. Spraw, abyśmy razem z Matką Twoją i naszą nosili w sercach Twoją zbawczą mękę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL


Źródła

  • obory.com.pl - Pieta Oborska