22 sierpnia - NMP Królowa (Umiłowana Córka Boga Ojca)

Litania do Najśw. Maryi Panny Królowej

(do prywatnego odmawiania)

Poniżej zaznaczono różnice występujące w Internecie w tej wersji litanii.


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, módl się za nami!
Święta Boża Rodzicielko...
Święta Panno nad pannami...
Wybrana Córko Boga Ojca...
Matko Chrystusa Króla...
Chwało Ducha Świętego...
Dziewico, Córko Syjonu...
Dziewico uboga i pokorna...
Dziewico cicha i słuchająca...
Służebnico Pańska...
Matko Pana...
Współpracowniczko Odkupiciela...
Pełna łaski...
Źródło piękna...
Wszelkich cnót Skarbnico...
Dojrzały owocu Odkupienia...
Doskonała Uczennico Chrystusa...
Najczystszy Obrazie Kościoła...
Nowa Ewo...
Niewiasto obleczona w słońce...
Niewiasto w gwiazd koronie...
Pani hojna...
Pani łaskawa...
Pani nasza...
Radości nowego Izraela...
Ozdobo Kościoła świętego...
Chlubo rodzaju ludzkiego...
Orędowniczko łaski..
Służebnico miłosierdzia...
Wspomożycielko ludu Bożego...
Królowo miłości...
Królowo miłosierdzia...
Królowo pokoju...
Królowo Aniołów...
Królowo Patriarchów...
Królowo Proroków...
Królowo Apostołów...
Królowo Męczenników...
Królowo Wyznawców...
Królowo Dziewic...
Królowo Wszystkich Świętych...
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta...
Królowo wniebowzięta...
Królowo niebios...
Królowo świata...
Królowo Polski...
Królowo nieba i ziemi...
Królowo wszechwładna...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, chwalebna Matko Pan.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, Ty ustanowiłeś Rodzicielkę Twojego Syna naszą Matką i Królową. Spraw, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla Twoich dzieci w królestwie niebieskim. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005
  • Litania z obrzędu koronacji wizerunków Najświętszej Maryi Panny - swhieronim.pl