Maryjo, morze boleści

Litania do Matki Bożej Bolesnej
Morze boleści

(do prywatnego odmawiania)


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Maryjo, morze boleści, módl się za nami!
Święta Maryjo, lilio między cierniem...
Święta Maryjo, przez proroctwo Symeona smutkiem napełniona...
Święta Maryjo, z Dzieciątkiem Jezus do Egiptu uciekająca...
Święta Maryjo, z żalem Syna w podróży zagubionego szukająca...
Święta Maryjo, nad Synem biczowanym i cierniem koronowanym bolejąca...
Święta Maryjo, pod krzyżem Syna mężnie trwająca...
Święta Maryjo, na okrutne włócznią przebicie boku Syna z boleścią patrząca...
Święta Maryjo, z krzyża zdjęte ciało Syna łzami oblewająca...
Święta Maryjo, Matko opuszczona...
Święta Maryjo, po najmilszym Synu osierocona...
Święta Maryjo, boleścią przepełniona...
Święta Maryjo, Matko Jezusa ukrzyżowanego...
Święta Maryjo, Królowo Męczenników...
Święta Maryjo, Pocieszycielko strapionych...
Święta Maryjo, wzorze cierpliwości...
Święta Maryjo, żródło wszelkiej pociechy...
Święta Maryjo, ucieczko grzeszników...

Od wszelkiego złego, zachowaj nas, Pani!
Od grzechu każdego...
Od rozpaczy...
Od niecierpliwości...

Przez boleść noszoną od czasu proroctwa Symeona, wysłuchaj nas, Pani!
Przez boleść zadaną oglądaniem Syna ubiczowanego i cierniem ukoronowanego...
Przez boleść zadaną oglądaniem Syna na krzyżu gwoźdźmi przybitego...
Przez boleść zadaną oglądaniem Najświętszego Ciała z krzyża zdjętego i do grobu złożonego...

My grzeszni, Ciebie prosimy...
Abyś nam łaski do czynienia prawdziwej pokuty wyprosiła...
Abyś nam łaskę ostateczną i szczęśliwą śmierć zjednała...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami, Panno najboleśniejsza.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże, z Twojej woli obok Twego Syna wiszącego na krzyżu stała współcierpiąca Matka, zachowaj w swych dzieciach owoce wielkiego dzieła Odkupienia i spraw, aby nieustannie wzrastały. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitewnik maryjny. Z Maryją w chwilach cierpienia i choroby, "Zeszyty Maryjne" 2/2014.