maj/czerwiec - Maryja Matka Kościoła

Litania do Najśw. Maryi Panny
Matki Kościoła

(do prywatnego odmawiania)

Inspiracją do powstania tej litanii był VIII rozdział Konstytucji Lumen Gentium Soboru Watykańskiego II, ukazujący miejsce Dziewicy Maryi w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Poniżej zaznaczono poprawki, zaproponowane przez zespół MARYJNI.PL


Kyrie elejson! Chryste elejson, Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże...
Duchu Święty, Boże...
Święta Trójco, jedyny Boże...

Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami! [ LG 63, 52, 66 ]
Maryjo, Dziewico z Nazaretu... [ LG 56 ]
Umiłowana Córko Boga Ojca... [ LG 53 ]
Dziewico, wybrana przed wiekami... [ LG 69 ]
Matko od wieków przewidziana... [ LG 61 ]
Córko Adama... [ LG 56 ]
Nowe Stworzenie... [ LG 56 ]
Córko Syjonu... [ LG 55 ]
Wybrana spośród ubogich Pana... [ LG 55 ]
Pokorna służebnico Pańska... [ LG 61 ]
Cała święta, ukształtowana przez Ducha Świętego... [ LG 56 ]
Świątynio Ducha Świętego... [ LG 53 ]
Pełna łaski... [ LG 56 ] [, KK 56]
Dziewico błogosławiona... [ LG 61, 66 ] [ LG 63 ]
Dziewico Niepokalana... [ LG 59 ]
Matko Emmanuela... [ LG 55 ]
Matko Jezusa... [ LG 68, 56 ]
Matko Syna Bożego... [ LG 53, 55, 63 ]
Matko Chrystusa... [ LG 54 ]
Matko Odkupiciela... [ LG 55, 53 ]
Matko Pana i Zbawiciela... [ LG 55 ] [ LG 64 ]
Ty, która dałaś Życie światu... [ LG 53 ] [ LG 56 ]
Współpracownico wspaniałomyślna Chrystusa Pana... [ LG 61 ]
Ty, która współdziałałaś w dziele Odkupienia... [ LG 63 ]
Ty, która współcierpiałaś z Synem umierającym na krzyżu... [ LG 58 ]
Nowa Ewo... [ LG 63 ]
Matko żyjących... [ LG 56 ]
Matko ludzi... [ LG 69, 54 ]
Matko wierzących...
Ty, która razem z Apostołami błagałaś o dar Ducha Świętego... [ LG 59 ]
Uwielbiona w niebie z ciałem i duszą... [ LG 59 ]
Wywyższona przez Pana jako Królowa wszechświata... [ LG 66 ] [ LG 69 ]
Pierwowzorze Kościoła... [ LG 63, 65 ]
Najznakomitsza cząstko Kościoła... [ LG 53 ]
Wzorze świętości we wspólnocie wybranych... [ LG 53 ]
Matko chrześcijan...
Opiekunko, Wspomożycielko, Pośredniczko i Orędowniczko... [ LG 62 ]
Znaku pewnej nadziei i pociechy dla pielgrzymującego Ludu Bożego... [ LG 68 ]

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże Ojcze, Przyjacielu ludzi, Obecności niewypowiedziana i nieogarniona, Ty prowadzisz swój lud pośród zmieniających się kolei życia. Dzięki Ci składamy za to, że łaskawie wejrzałeś na naszą ziemię, wybierając przed wiekami Dziewicę, Córę Syjonu, aby się stała Matką Twojego Syna i wszystkich żyjących. Prosimy Cię, niech ten sam Duch, którego przyjścia usilnie przyzywała wraz z Apostołami, oświeca naszą drogę, napełnia nasze serca swoją miłością i dla wszystkich będzie Pocieszycielem i prawdziwym pokojem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Albo:
Boże, Ty w swej dobroci sprawiłeś, że Najświętsza Maryja Panna, wspaniały owoc odkupienia, jaśnieje jako przeczysty obraz Kościoła; użycz łaski swojemu ludowi, pielgrzymującemu na ziemi, aby wpatrzony w Maryję, szedł wiernie za Chrystusem, aż dojdzie do pełni chwały, którą z radością ogląda w Najświętszej Dziewicy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Źródła:

  • Litania do Maryi, Matki Kościoła - apostol.pl
  • Litania do Maryi, Matki Kościoła - karmel.pl
  • Litania do Maryi, Matki Kościoła - misericors.org

Święta Matko Boga, módl się za nami!
Córo przez Ojca umiłowana...
Matko Słowa Wcielonego...
Świątynio Ducha Świętego...
Dziewico przed wiekami wybrana...
Nowa Ewo...
Córko Adama...
Córko Syjonu...
Dziewico Niepokalana...
Dziewico z Nazaretu...
Dziewico przez Ducha Świętego ocieniona...
Matko Pana...
Matko Emanuela...
Matko Chrystusowa...
Matko Jezusowa...
Matko Zbawiciela...
Matko Odkupiciela...
Ty, która przyjęłaś Słowo...
Ty, która dałaś Życie światu...
Ty, która ofiarowałaś Jezusa w świątyni...
Ty, która Jezusa Mędrcom ukazałaś...
Ty, która uweseliłaś gody w Kanie...
Ty, która współpracowałaś w dziele zbawienia...
Ty, która cierpiałaś pod krzyżem...
Ty, która wybłagałaś dar Ducha Świętego...
Matko żyjących...
Matko wierzących...
Matko wszystkich ludzi...
Wybrana spośród ubogich Pana...
Pokorna Służebnico Pańska...
Służebnico Odkupienia...
Przewodniczko w pielgrzymce wiary...
Dziewico Słowu Bożemu posłuszna...
Dziewico pełna nadziei...
Dziewico na miłość otwarta...
Wzorze świętości...
Najszlachetniejszy prawzorze Kościoła...
Obrazie Kościoła...
Matko Kościoła...
Obrończyni nasza...
Wspomagająca chrześcijan...
Ucieczko ubogich...
Pośredniczko łaski...
Wzięta do niebieskiej chwały...
Uwielbiona w pełni człowieczeństwa...
Wyniesiona ponad aniołów i świętych...
Królowo wszechświata...
Znaku pocieszenia...
Znaku skutecznej nadziei...
Znaku przyszłej chwały...

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

K. Uczniowie trwali jednomyślnie na modlitwie
W. Razem z Maryją Matką Jezusa.

Módlmy się. Boże, miłosierny Ojcze, Twój Syn przybity do krzyża ustanowił swoją rodzicielkę, Najświętszą Maryję Pannę, naszą Matką. Spraw, aby za wstawiennictwem miłującej Matki Twój Kościół wzrastał, radował się świętością swoich dzieci i pociągał do siebie wszystkie narody. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


Źródło: Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.


Oprac. MARYJNI.PL