Królowa Apostołów (7 modlitw)

Królowa Apostołów (7 modlitw)


Modlitwa apostolatu katolickiego

Niepokalana Bogarodzico, Królowo Apostołów.

Wiemy, że przykazanie miłości i powołanie do naśladowania Jezusa Chrystusa * w Stowarzyszeniu Apostolstwa Katolickiego * przynagla nas do współpracy w zbawczym posłannictwie Kościoła.

Świadomi własnej słabości, polecamy Twemu wstawiennictwu odnowę naszego życia i apostolstwa.

Ufamy, że Ty, która jesteś naszą Matką, * przez miłosierdzie Boże i przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa * wyjednasz nam moc Ducha Świętego, * jak wyjednałaś ją wspólnocie Apostołów, zebranych na modlitwie w Wieczerniku.

Dlatego, ufając w Twoje możne pośrednictwo, * postanawiamy od tej chwili używać naszych zdolności, wiedzy, * dóbr doczesnych, zdrowia, choroby i utrapień * oraz wszelkiego daru przyrodzonego i nadprzyrodzonego * dla większej chwały Boga i zbawienia wszystkich ludzi.

Chcemy szczególnie poświęcić się popieraniu dzieł Apostolstwa Katolickiego * zmierzających do ożywienia wiary i rozpalenia miłości wśród wierzących * oraz doprowadzenia ludzi do jedności wiary w Chrystusie.

A jeśli nie będziemy mogli służyć temu innymi środkami, * nie przestaniemy się modlić, aby nastała jedna Owczarnia i jeden Pasterz.

Ufamy dlatego, * że będziemy korzystać w wieczności * z owoców apostolstwa Jezusa Chrystusa. Amen.


I. Modlitwa o moc apostolską

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów, przykazanie miłości bliźniego jak siebie samego pobudza nas do współpracy z Bogiem nad własnym i bliźnich naszych zbawieniem. Przynagleni tą miłością pragniemy naśladować Jezusa Chrystusa w naszym życiu i uczestniczyć w zbawczym posłannictwie Kościoła.

Jesteśmy jednak świadomi własnej słabości i dlatego powierzamy Twemu wstawiennictwu nieustanną odnowę naszego życia i naszego apostolstwa. Z ufnością wierzymy, że Ty, która jesteś naszą Matką, przez miłosierdzie Boże i przez nieskończone zasługi Jezusa Chrystusa ,wyjednasz nam moc Ducha Świętego, jak wyjednałaś ją wspólnocie Apostołów zebranych z Tobą na modlitwie w Wieczerniku.

O Maryjo, Królowo Apostołów, polecamy się Twojej macierzyńskiej opiece. Pragniemy poświęcić dla większej chwały Boga i dla zbawienia ludzi nasze życie i wszystkie nasze zdolności oraz dary łaski. Chcemy popierać i rozwijać dzieła apostolstwa powszechnego, zmierzające do ożywiania wiary i rozpalenia miłości wśród wierzących oraz doprowadzenia wszystkich ludzi do jedności wiary w Chrystusie.

A jeśli nie będziemy mogli służyć temu innymi środkami, nie przestaniemy się modlić, aby nastała jedna Owczarnia pod jednym Pasterzem. Ufamy, że w wieczności będziemy mogli cieszyć się owocami apostolstwa Jezusa Chrystusa. Amen.


II. Modlitwa o moc apostolską

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów,
Twój Syn dał nam doskonały przykład miłości bliźniego.
Pociągnięci Jego przykładem, postanawiamy czynić wszystko, co możliwe,
abyśmy my sami i nasi bliźni mieli udział w życiu, jakie uzyskał dla nas Twój Syn.
Wiemy, że nasze własne wysiłki nic nie znaczą.
Dlatego Ciebie prosimy o wstawiennictwo.
Uproś nam u swego Syna łaski potrzebne do ożywiania wiary i rozpalania miłości wśród ludzi.
Ufając w Twoje możne pośrednictwo, postanawiamy,
że wszystko, co otrzymamy od Boga, wykorzystamy na Jego chwałę.
Oczekujemy radośnie tego dnia, kiedy spotkamy Cię w niebie,
by mieć na zawsze udział w Bożej miłości. Amen.


Modlitwa uczniów Syna Maryi

Jako uczniowie Twego Syna, Jezusa,
oddaliśmy się dziełu ożywiania wiary i rozpalania miłości w życiu naszym i naszych bliźnich.
Ufając Tobie, Święta Dziewico, mamy pewność,
że uzyskamy pomoc, dzięki Twemu wstawiennictwu.
Kierujemy więc wszystkie siły ciała i ducha ku większej chwale Bożej.
Idąc za przykładem św. Wincentego Pallottiego, prosimy Cię,
bądź z nami, by pogłębiała się nasza modlitwa o wzrost Królestwa.
Mamy nadzieję, że wraz z Tobą będziemy mogli wiecznie radować się w raju.
Amen.


Modlitwa o ewangelizację ludów

Niepokalana Matko Boga, Królowo Apostołów,
wraz z Tobą oraz wszystkimi aniołami i świętymi w niebie
dziękuję Trójcy Świętej za dar wiary.

Jestem szczęśliwy, droga Matko,
że mogę nazywać Cię Królową Apostołów,
ponieważ tytuł ten, oddając Tobie cześć,
mnie dodaje odwagi.

Błagam Cię zatem,
byś jednoczyła się jako Matka ze mną, grzesznikiem,
i całym dworem niebieskim,
gdy ofiarowywać będziemy teraz i zawsze
Najświętszą Krew Twego Syna,
Jego zasługi oraz zasługi całego Kościoła,
prosząc, abym ja i wszyscy ludzie
mogli otrzymać dar używania
wszelkich swych dóbr i energii
do ewangelizacji ludów całego świata,
tak by wkrótce mogła nadejść
przepowiedziana przez Twojego Boskiego Syna
i upragniona przez Ciebie i całe niebo chwila,
kiedy znajdziemy się wszyscy w jednej owczarni
pod przewodnictwem jednego pasterza. Amen.


Modlitwa za Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego

Najmilsza Panno Maryjo, Matko Miłosierdzia, * Królowo Aniołów i Świętych, * Nadziejo nasza, Orędowniczko nasza.

Zwróć swe miłosierne oczy na nasze najmniejsze Stowarzyszenie, * które było Twoim od początku: * Otaczaj je opieką dziś i w przyszłości * oraz obdarz je licznymi powołaniami.

Niech odznacza się * czystością, ubóstwem, posłuszeństwem, * duchem modlitwy, wspólnoty dóbr * i [duchem] służby w miłości Chrystusa.

Racz zachować je od wszelkiego zła, * szczególnie od każdej, nawet najmniejszej oziębłości. * Prosimy Ciebie, Maryjo, Wspomożycielko nasza i nasza Nadziejo.

Uproś nam to wszystko u Syna Twego, Jezusa Chrystusa, * który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.

Pallotyńska modlitwa misyjna

Królowo Apostołów,
błagaj Pana żniwa,
aby posłał robotników
do winnicy swojej
i zmiłował się nad swym ludem.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • z obrazka "Królowej Apostołów"
  • Modlitwa do Maryi, Królowej Apostołów - pallotyni.eu