Niepokalanemu Sercu Maryi (zawierzenia rodzinne)

Akty zawierzenia rodzinne

Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny


Maryjo, Dziewico i Matko Boga

1. Akt poświęcenia się rodziny Sercu Maryi

Akt ułożony przez św. Ludwika M. Grignon de Montfort.

P. O Maryjo, Dziewico i Matko Boga, rodzina nasza, którą widzisz u Twych stóp, poświęca się dziś uroczyście Twojemu Niepokalanemu Sercu.

W. Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcamy się bez reszty, a więc: naszą ojczyznę, nasze serca, nasze ciała, nasze dusze, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Tobie poświęcamy nasze doczesne i duchowe troski, nasze prace i trudy, nasze radości i cierpienia.

P. Maryjo, uświęć nas i błogosław nam!

W. Prosimy Cię, o najukochańsza Matko, nie odmawiaj nam swojej opieki i napełnij nas swoim duchem. Obdarz nas swoim usposobieniem: duchem miłości Boga i posłuszeństwa, aby nasz dom stawał się coraz bardziej domem pokoju; duchem obyczajności i pobożności, abyśmy głęboką czcią otaczali ciało i duszę; duchem modlitwy i umartwienia, byśmy przez częste przyjmowanie sakramentów świętych, a przede wszystkim przez odmawianie świętego różańca zachowali i pomnażali w sobie łaskę Bożą; duchem bezinteresownej miłości bliźniego, abyśmy coraz bardziej stawali się jednym sercem i jedną duszą; duchem wierności obowiązkom i sumienności, aby każdy z nas przez przezwyciężenie wygodnictwa coraz więcej podobał się Tobie i sprawiał Ci radość.

P. O Niepokalane Serce Maryi!

W. Prosimy Cię, dozwól, aby z Twojego Serca popłynął do nas wszystkich strumień tych łask, które ukształtują naszą rodzinę na wzór Świętej Rodziny z Nazaretu. Pomóż nam tak żyć, jak przyrzekliśmy; tak kochać, by Ciebie rozradować; tak postępować, jak Ty tego pragniesz! Błogosław naszym postanowieniom i obietnicom. Dodaj nam odwagi, abyśmy przez modlitwę i umartwienie przyczynili się do nawrócenia grzeszników, do rozszerzania Twojego i Twojego Boskiego Syna królestwa, do zadośćuczynienia za wszystkie zniewagi, które niewdzięczni ludzie wyrządzają Twojemu matczynemu Sercu.

P. Prosimy Cię, Maryjo, Matko nasza, Pani i Królowo naszej rodziny:
W. Błogosław nam!

P. Broń nas!
W. Osłaniaj nas!

P. Wpisz nasze imiona do Twego Niepokalanego Serca jako zagwarantowanie Twojej szczególnej opieki.
W. Amen.


Poświęcamy dziś nasze domy, rodziny

2. Akt poświęcenia rodzin Sercu Maryi

O Maryjo Matko Boga i Matko nasza! Poświęcamy dziś Twemu Niepokalanemu Sercu nasze domy, nasze rodziny, naszą młodzież i nasze dzieci. Niech domy nasze będą na wzór Twego domku w Nazarecie. Niech spływa na nie pokój i szczęście prawdziwe. Niech się w nich spełnia prawo Boże i Wola Boża. Niech w nich kwitnie miłość społeczna i zgoda chrześcijańska. Niech w nich panuje całkowite zdanie się na Opatrzność Bożą. Czuwaj nad nami wszystkimi, dopomóż nam żyć po chrześcijańsku, otocz nas swoją macierzyńską opieką i racz, o Matko Niepokalana zbliżyć do nieba nasze domy i nasze rodziny, które już odtąd do Twego Niepokalanego Serca we wszystkim należeć będą. Amen.


Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask

3. Akt poświęcenia rodziny Sercu Maryi

Niepokalana, Wszechpośredniczko Łask, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza,

ja, N.N., klękam przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności Aniołów i Świętych, aby oddać siebie i moją rodzinę Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Najświętsza Maryjo Panno, oddaję Tobie całe nasze życie: plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność, a nadto moich bliskich i dzieci nienarodzone. Pod panowanie Twojego Niepokalanego Serca oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzam także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów.

O Maryjo, przez Twoje Niepokalane Serce uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż, abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa.

Rozwijaj w naszej rodzinie życie w łasce uświęcającej i wierność sakramentom. Wychowuj w Twojej szkole miłości, abyśmy osiągnęli świętość. Spraw, by nasza rodzina całkowicie należała do Ciebie i wszystko czyniła z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Niech przez Twoje Niepokalane Serce, Maryjo, w naszej rodzinie wzrasta Królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen.


Rodzina nasza poświęca się dziś

4. Akt poświęcenia rodziny Sercu Maryi

Maryjo, rodzina nasza poświęca się dziś bez reszty Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Zawierzamy Ci naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, zwłaszcza godzinę naszej śmierci i samą śmierć.

Racz sprawować opiekę nad nami i rozporządzać naszym czasem, naszym życiem duchowym, naszą pracą.

Poświęcamy Ci nasze ciała, nasze dusze, nasze zdolności i umiejętności. Tobie zawierzamy naszą wolność, nasze dążenia, nasze powinności, a nawet nasze przewinienia.

Nade wszystko oręduj za nami do Ducha Świętego, którego jesteś Oblubienicą, by nas napełnił i uświęcił.

Spraw, aby nasze ognisko rodzinne stało się drugim domem nazaretańskim.

Uświęcaj nas przez codzienne odmawianie różańca i częste przyjmowanie sakramentów świętych.

Błogosław nas wszystkich i obdarz nas Twoim niezwykłym pokojem.

Pozostań z nami na zawsze razem z Jezusem, św. Józefem i aniołami świętymi.

Bądź "Arką zbawienia" dla tej rodziny, która teraz i na zawsze pragnie należeć do Ciebie na cześć i chwałę Boga Najwyższego. Amen.


Przed Majestatem Bogarodzicy

5. Akt poświęcenia rodziny Sercu Maryi

Autor: ks. Henryk Weryński [ 1 ]

Matko Najświętsza, * upadając na kolana przed Twym Majestatem Bogarodzicy, * pragniemy dziś ofiarować się i poświęcić w szczególny sposób Twemu Niepokalanemu Sercu. * Racz nie gardzić ofiarą naszych biednych, ułomnych, kruchych serc, * które Ci dzisiaj przynosimy w darze, Pani Niebios i Matko Nasza!

Serce Twoje, Matko Zbawiciela, * było ogniskiem skupiającym i ożywiającym Najświętszą Rodzinę. Ono było żywą treścią domku nazareńskiego. * W promieniach Twego Serca * Dziecię Jezus wzrastało "w łasce u Boga i ludzi". * Prosimy Cię, Matko Boża, * byś dzisiaj - na zawsze - przygarnęła naszą gromadkę * do Twego Przeczystego Serca Macierzyńskiego. * Niech od dnia dzisiejszego * Serce Twe ożywia nas wszystkich. * Niech w ciepłych promieniach Twego Serca * kwitną w rodzinie naszej cnoty chrześcijańskie, * a przede wszystkim miłość, * przejawiająca się na każdym kroku, * we wszystkich dziedzinach wspólnego życia! * Niech codzienny język miłości, * to jest dobroć i towarzysząca jej stale uczynność i wyrozumiałość, * cechuje nasze życie rodzinne * - zawsze, po wszystkie dni naszego życia.

Ponad wszystko jednak, prosimy Cię, Matko najmilsza * - przez Twoje najlepsze Serce macierzyńskie * - naucz nas wszystkich, * mieszkających pod tym wspólnym dachem, * byśmy - wszędzie i zawsze - spełniali Twoje polecenie: * "co wam Syn mój rzecze, czyńcie!".

O Serce Przeczyste Maryi, * prowadź nas przez całe nasze życie * do Boskiego Serca Twego Syna! * Niech w tym Sercu Bożym szukamy zawsze zbawienia, * zawsze - przez Twoje Serce Niepokalane i przez Twoją przyczynę, * Pośredniczko łask wszelkich, o Matko nasza!

Króluj - wraz z Synem swym - o Maryjo w naszym gnieździe rodzinnym! * Króluj i władaj w naszym domu * - w chwilach radosnych i w godzinach męki i bólu! * "Ucz nas kochać, choć w cierpieniu, * ucz nas cierpieć, lecz w milczeniu!"...

Nie opuszczaj nas nigdy, Matko i Pani nasza, * skoro dziś poświęcamy się Twemu Najczystszemu Sercu * - na wieki!

O Przeczyste Serce Maryi, * w Tobie żyć i umierać pragniemy. Amen.


Najświętsza Panno, Królowo nieba i ziemi

6. Akt poświęcenia rodziny Sercu Maryi

O Najświętsza Panno, Królowo nieba i ziemi! * Ciebie, pokorna Służebnico Pańska, wybrał Bóg * na Matkę naszego Pana i Zbawiciela, * i uczynił Panią domu nazaretańskiego. * Bądź także Królową Panią naszej rodziny i wszystkich jej członków * zarówno tu obecnych, jak i nieobecnych, * oraz mających w przyszłości powiększyć nasze domowe ognisko. * Pozostań na zawsze Panią tego domu * i wszystkich jego mieszkańców.

Wszyscy obieramy i ogłaszamy Cię dzisiaj naszą Królową i naszą Matką w czasie i wieczności. * Króluj nam, aby przez Ciebie królowało nad nami Boskie Serce Jezusa. * Oddajemy i poświęcamy się Twojemu Sercu macierzyńskiemu, * któremu zawierzamy nasze ognisko domowe, * troskę o nasze dusze i ciała, * ukierunkowanie całego naszego życia z jego sprawami duchowymi i doczesnymi. * Panno wierna, prowadź nas nieskalaną drogą miłości i świętości, * drogą wiodącą do głębokiego zjednoczenia z Najświętszym Sercem Twojego Syna. * Spraw, byśmy razem z Tobą trwali zawsze w Jego miłości, * wierni Krzyżowi i Ewangelii.

Matko Kościoła i Matko nasza, * któraś rozważała w swym Niepokalanym Sercu słowo Boże, * Gwiazdo zaranna nowej ewangelizacji, * przekształć naszą rodzinę w prawdziwy Kościół domowy * na wzór świętej Rodziny nazaretańskiej. * Wzbudź w naszych sercach głębokie poczucie odpowiedzialności za Kościół Twojego Syna * i uzdolnij nas do podejmowania zadań ewangelizacyjnych * w ścisłej jedności z Ojcem Świętym i pasterzami Kościoła świętego. * Za Twoim możnym wstawiennictwem wyjednaj nam u Twego Syna * łaskę przeobrażania się w żywe sanktuarium Twojego Niepokalanego Serca, * w którym Pan ukrył swoją chwałę. * Niech Twoje Niepokalane Serce zatriumfuje w naszym życiu rodzinnym * i w życiu każdego z członków tej rodziny * ku chwale Bożego Serca * tak, by w godzinę naszej śmierci * to Twoje Matczyne i Nieskalane Serce * stało się dla każdego z nas * bramą niebieską do życia w wiecznej i uszczęśliwiającej kontemplacji miłości Jezusowego Serca. * Błagamy Cię o to przez Twoją, o Maryjo, macierzyńską czułość wobec Serca Bożego * i przez tę miłość, jaką to Najświętsze Serce pała ku Tobie. Amen.


Trwając we wspólnocie wiary

Akt zawierzenia Rodzin Fatimskich

Matko Boża Fatimska - Matko i Królowo naszych rodzin!

Trwając we wspólnocie wiary Kościoła świętego, * wyznajemy dziś ponownie naszą wiarę. * Jak minione pokolenie synów i córek narodu polskiego, * wracamy dziś do źródła naszych narodzin dla Boga i Ojczyzny. * Dziękujemy Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za wiarę, * którą otrzymaliśmy w naszych rodzinach przez Kościół, do którego przynależymy. * Przynagleni wołaniem św. Jana Pawła II o uświęcenie rodzin katolickich, * stajemy ponownie przed Twoim Tronem * i przyzywamy Twojej pomocy w walce z "mocami ciemności" * o dochowanie wierności powołaniu do życia małżeńskiego. * Wobec nowych zagrożeń i form ateizacji rodzin katolickich * przychodzimy do Ciebie, pełni ufności, zawierzając Ci nasze rodziny.

Myśląc o przyszłości naszych rodzin, * całą ufność pokładamy w Tobie - Matko Pięknej Miłości i Strażniczko życia rodzinnego. * Jeszcze raz na nowo i uroczyście poświęcamy się Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, * obiecując Ci wierną służbę, oddanie zupełne * oraz cześć dla Twych świątyń i ołtarzy. * Synowi Twojemu, a naszemu Odkupicielowi, ślubujemy * dochować wierności Jego nauce i prawu, * obronę Ewangelii i Kościoła, szerzenie Jego królestwa.

Matko i Królowo naszych rodzin, * otocz opieką wszystkie rodziny naszej parafii, * a zwłaszcza te, które tym aktem zawierzenia Tobie się oddają. * Matko Kościoła, spójrz miłościwym okiem na wszystkie rodziny naszej parafii * i przybądź wszystkim małżonkom ze swoją skuteczną pomocą. * Wprowadź wszystkie rodziny na drogę prawdy, sprawiedliwości i miłości. * Spraw, najlepsza Matko, aby wszystkie rodziny * stały się silne Bogiem i twierdzami żywej wiary; * aby we wszystkich rodzinach było szanowane Boże prawo i chrześcijańskie obyczaje. * Zagubionym religijnie wskaż na nowo drogę do Chrystusa i Kościoła świętego. * Trwającym w grzechu wyproś łaskę skruchy i pojednania z Bogiem.

Matko i Królowo nasza, * zawierzamy Ci szczególnym aktem miłości i ufności wszystkie dzieci, * aby były wierne Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi świętemu. * Spraw, aby w ich sercach płonął zawsze * ogień żywej wiary i miłości Boga.

Przyjmij to nasze oddanie się Tobie i nasze ślubowanie. * Przygarnij nas wszystkich do Swego Niepokalanego Serca. * Uczyń, aby nasze rodziny były zawsze wierne Ojcu Świętemu i stały się jego pomocą i radością. * Ponieważ sami z siebie tak niewiele potrafimy, * dlatego całą ufność pokładamy w Tobie i w Twoim Niepokalanym Sercu, * w które wpisujemy każdą naszą rodzinę z osobna. * Broń nas i prowadź, wstawiaj się za nami, * abyśmy nie zagubili kierunku drogi życia naszych rodzin, * którą wskazuje Twoje Niepokalane Serce. Amen.


Pani i Królowa domu

3. Akt poświęcenia domu Sercu Maryi

Błogosławiona Maryjo, zawsze Dziewico, * Błogosławione i Niepokalane Serce, * obieramy Cię za Panią i Królową tego domu. * Modlimy się do Ciebie, * otocz go swoją potężną opieką. * Zachowaj go od wszelkich szkód: * ognia, wody, piorunów, * trzęsienia ziemi, burz, złodziei, * niegodziwości, napadów, wojen * i innych nieszczęść znanych Tobie. * Błogosław, chroń, broń i strzeż wszystkich jego mieszkańców, * tych, którzy tu żyją * i którzy mieszkać tu będą, * jakby byli Twoją własnością. * Zachowaj ich od hańby i nieszczęścia, * ale przede wszystkim udziel im łaski unikania grzechu. * Niech grzech śmiertelny nigdy nie zostanie popełniony w tym domu. * Niech wszyscy, którzy przechodzą przez ten dom, * pracują dla chwały Bożej * i Królestwa Twego Boskiego Syna; * Królestwa, które Tyś sama przygotowała i współdzieliła. * Niech ten dom będzie zawsze poświęcony Jezusowi, Twemu Synowi. Błogosław, Maryjo, ten dom, * a także wszystkich tych, * którzy mieszkają i którzy będą tu mieszkać. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Akt poświęcenia domu Niepokalanemu Sercu Maryi - kosciol.wiara.pl
 • Akt poświęcenia rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi - rozaniecrodzin.pl
 • Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi ułożony przez św. Ludwika M. Grignon de Montfort - sekretariatfatimski.pl
 • Akty poświęcenia - fatimska.lublin.pl
 • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
 • Modlitewnik dla Gniazd Modlitwy. Akt poświęcenia się rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi - kalkow.com.pl
 • Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Akt poświęcenia rodziny Niepokalanemu Sercu Maryi - salveregina.pl
 • Niepokalane Serce Maryi - biblia-swieci.pl
 • Poświęcenie rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi - kosciol.wiara.pl
 • Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Akty poświęcenia - sekretariatfatimski.pl
 • Zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi - imiona.net.pl
 • [ 1 ] Ks. Henryk Weryński - kapłan diecezji tarnowskiej. Przed wojną kierował oddziałem Katolickiej Agencji Prasowej. Uważał się za literata i publicystę; pisywał do czasopism; popierał rządy piłsudczyków, próbował nawet startować w wyborach z listy sanacyjnej. Po wojnie podjął współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa (pseudonim "Hanka"). Składał liczne donosy, w tym na kard. Adama Sapiehę i środowisko "Tygodnika Powszechnego", za co pobierał wynagrodzenie. W 1953 r. na zjeździe Duchownych i Świeckich Działaczy Katolickich wygłosił przemówienie całkowicie popierające rządy stalinowskie. Za: Nie jesteśmy tzw. "Księżmi Patriotami" / kosciolpolskokatolickigdansk.pl