Niepokalanemu Sercu Maryi (zawierzenia ogólne)

Akty zawierzenia ogólne

Niepokalanemu Sercu Najśw. Maryi Panny


Całą ufność pokładamy w potędze Twego orędownictwa

1. Odnowienie poświęcenia się Sercu Maryi

Tekst z Agendy liturgicznej diecezji opolskiej, Opole 1981.

Matko Niepokalana, całą ufność naszą pokładamy w potędze Twojego orędownictwa, w macierzyńskiej dobroci Twojego Serca. Posłuszni Twojej woli i poleceniom Ojca Świętego, poświęciliśmy się Tobie wszyscy razem. Obecnie, odnawiamy uroczyście to nasze poświęcenie Twemu Niepokalanemu Sercu.

O przedobra Matko! Niech Serce Twoje stoi na straży serc naszych niech jako wzór jaśnieje w naszych rodzinach i parafiach! O Maryjo, broń czystości obyczajów, osłaniaj młodzież i dzieci, pobudzaj rodziców do ofiarności, dzieci do posłuszeństwa i karności, Ogniska rodzinne niech płoną prawdziwą pobożnością i trwałą miłością. Sercu Twemu polecamy wszystkich nieobecnych w domu rodzinnym; na drogach życia błądzących, grzesznych, strzeż ich o Maryjo i bądź gwiazdą przewodnią dla sierot i ubogich. Z miłości dla Twego Serca chcemy spełniać wszystkie pragnienia Serca Jezusowego, żyć wedle przykazań Bożych, według nauki Chrystusa i Kościoła. Będziemy często duszę oczyszczać z grzechów i zasilać ją Chlebem Życia.

Pomóż nam o Maryjo wykonać te postanowienia, przyjmij to poświęcenie nasze, wyproś łaski - konieczne do uświęcenia życia osobistego i rodzinnego. Okaż się nam Matką i prowadź do Jezusa. Amen.


Siedem postanowień oddanego serca

Akt poświęcenia Sercu Maryi z Civitavecchia

Akt poświęcenia, ułożony przez Jessicę Gregori, zatwierdzony przez bp. Girolamo Grillo w maju 2004 r.


Wersja I

Matka Boża Różańcowa, * moja Pani i Matko, oddaję się Tobie całkowicie * i na świadectwo mej dziecięcej miłości * poświęcam Ci dziś (wieczorem) * moje oczy, uszy, usta, serce, jednym słowem * wszystko, czym jestem! * Ponieważ więc jestem cały Twój, o dobra Matko, * podnieś mnie, ochraniaj i broń * jako rzecz i własność swoją. * Amen.


Wersja II

Święta Dziewico, * pobudzona macierzyńską miłością, * objawiłaś się, wylewając krwawe łzy, * aby przypomnieć nam o Krwi, * którą Jezus przelał na krzyżu * za nas, grzeszników, * i aby wezwać nas do nawrócenia.

W podziękowaniu i odpowiedzi * na Twoją macierzyńską troskę * poświęcamy się Twojemu Niepokalanemu Sercu i postanawiamy * wypełniać zobowiązania chrzcielne, * być zawsze w łączności z hierarchią kościelną, * karmić się Jezusem Eucharystycznym, * często przystępować do spowiedzi, * adorować Jezusa Eucharystycznego, obecnego w tabernakulum, * odmawiać Różaniec prywatnie lub w rodzinie * i ofiarować Panu każdą czynność dnia.

Święta Dziewico, * Ty objawiłaś się jako Matka Boża Różańcowa, * Królowa Rodzin, * Królowa Pokoju, * Matka Kościoła, * Królowa Niebios. * Tymi tytułami zwracamy się do Ciebie, * pewni, że zostaniemy wysłuchani.

Matko Boża Różańcowa, * wyproś nam łaski, których potrzebujemy * i wspomagaj nas w godzinie próby.

Królowo Rodzin, * błogosław naszej rodzinie * i spraw, aby każda rodzina * żyła w pokoju, w miłości, w jedności, * w poszanowaniu sakramentu małżeństwa * i po chrześcijańsku wychowywała dzieci.

Królowo Pokoju, * daj światu pokój: * powstrzymaj wszelkie wojny, * aby między ludźmi zapanowały braterstwo i miłość.

Matko Kościoła, * broń Kościoła Twojego Syna * przed atakami złego ducha * i wszelkimi podziałami, * a każdy chrześcijanin * niech wypełnia zobowiązania chrzcielne. * Chroń Ojca Świętego i wszystkich biskupów. * Prowadź kapłanów i dusze konsekrowane, * aby pozostały wierne swojej misji, * sakramentowi kapłaństwa * i ślubom zakonnym.

Królowo Niebios, * spraw, abyśmy zawsze Cię kochali * jako Matkę naszą i Matkę Jezusa, * a po doczesnej pielgrzymce, * zasiadłszy obok Ciebie w chwale nieba, * kontemplowali oblicze Boga * i na wieki wychwalali Jego Miłosierdzie. Amen.

Zdrowaś Maryjo...


Dziewicza Matko Boga i nasza

Akt oddania się Sercu Maryi Ludu Bożego

Maryjo, Dziewicza Matko Boga i nasza, * oddajemy się całkowicie Panu Bogu w akcie zawierzenia się Twemu Niepokalanemu Sercu. * Prowadź nas do Chrystusa, Bożego i Twego, * a przez Niego i z Nim, ku Ojcu Przedwiecznemu. * Dążyć będziemy w świetle wiary, nadziei i miłości, * aby świat uwierzył, że Chrystus jest wysłannikiem Ojca, * by nam przekazać Jego Słowo, * a posłani przez Niego, * będziemy nieść, aż po krańce ziemi, * poznanie i miłość ku Niemu.

Niech pod macierzyńską opieką Twego Niepokalanego Serca * staniemy się z Chrystusem jednym ludem, * nabytym przez Jego śmierć, * i świadkami Jego Zmartwychwstania. * Niech On nas prowadzi ku Ojcu, * na chwałę Przenajświętszej Trójcy, * którą wysławiamy, wychwalamy i wielbimy. Amen.


Niepokalane Serce Maryi przyrzekamy!

Akt poświęcenia Kościoła w Polsce

Troska o małżeństwa i rodziny, prawo do życia każdego człowieka i godność kobiet to główne przesłanie Aktu Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi, który odnowiono 6 czerwca 2017 r. w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.

Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi jest nawiązaniem do wydarzeń z 8 września 1946 r., kiedy to na Jasnej Górze z udziałem ok. miliona osób, biskupi pod przewodnictwem Prymasa Polski kard. Augusta Hlonda poświęcili naszą ojczyznę Niepokalanemu Sercu Maryi.

Akt ten nawiązywał do ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi, którego dokonał Pius XII w 1942 r. Był to też jeden z najważniejszych punktów obchodów 100. rocznicy objawień fatimskich. Akt ten był następnie odmówiony w każdej diecezji, parafii i rodzinie 8 wrześnie 2017 r., w uroczystość Narodzenia Matki Bożej.


P. O Święta i Niepokalana Dziewico!

Jakimi pochwałami zdołamy wysławić Ciebie, która zamknęłaś w swym łonie Tego, którego niebiosa ogarnąć nie mogą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.

Oto mija już sto lat od Twojego objawienia się trojgu dzieciom w Fatimie, gdzie prosiłaś o modlitwę i pokutę za grzeszników oraz o nawrócenie. Dzisiaj stajemy przed Tobą my, polscy biskupi, duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wierni świeccy i zwracamy się do Twego Niepokalanego Serca, postanawiając rzetelnie odpowiedzieć na Twoją prośbę.

Pragniemy, z Bożą pomocą - na różnych płaszczyznach naszego życia i pracy - stanowić jeden, nawracający się nieustannie Lud Boży, w którym nie ma nienawiści, przemocy i wyzysku. Pragniemy żyć w łasce uświęcającej, aby nasz Kościół stał się prawdziwym Domem Bożym i Bramą Nieba.

W. Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

P. Matko Świętej Rodziny z Nazaretu, bądź opiekunką polskich rodzin. Chcemy uczynić wszystko co niezbędne, by bronić godności kobiety i wspomagać małżonków w wiernym wytrwaniu w świętym związku sakramentalnym. Zobowiązujemy się bronić związku małżeńskiego ustanowionego przez Boga i nie dawać posłuchu podszeptom złego ducha, zachęcającego nas do nadużywania wolności i do realizowania źle rozumianej tolerancji.

Chcemy, aby wszyscy małżonkowie objawiali swoim życiem Bożą miłość, a dzieci i młodzież nie utraciły wiary i nie zostały dotknięte zepsuciem moralnym.

W. Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

P. Maryjo, Przybytku Ducha Świętego, Ty chroniłaś poczęte życie Jezusa a teraz uczysz nas, jak troszczyć się o dzieci nienarodzone. Chcemy dar życia uważać za największą łaskę od Boga i za najcenniejszy skarb. Postanawiamy stać na straży poczętego życia, aby każdy człowiek mógł wzrastać w pokoju i bezpieczeństwie we własnej rodzinie.

W. Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

P. Rodzicielko Założyciela Kościoła, my polscy biskupi - w naszej pasterskiej posłudze - będziemy dążyli do tego, by wzrastało i umacniało się Mistyczne Ciało Chrystusa, by duchowieństwo dochowywało wierności Bogu, Krzyżowi świętemu i Ewangelii, a osoby życia konsekrowanego realizowały swój zakonny charyzmat i były dla świata czytelnym znakiem obecności Twojego Syna.

W. Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

P. Nasza Matko i Królowo, pragniemy - poprzez autentycznie chrześcijański styl życia - przyczyniać się do powrotu tych, którzy odeszli z Owczarni Chrystusa, aby odnaleźli na nowo Twojego Syna i zrozumieli, że tylko On jest "Drogą i Prawdą i Życiem" (J 14, 6).

W. Niepokalane Serce Maryi, przyrzekamy!

P. Przyrzekamy uczynić wszystko, aby w naszym życiu osobistym, rodzinnym, narodowym i społecznym realizowała się nie nasza własna wola, ale wola Twojego Syna.

Poświęcając się Twemu Niepokalanemu Sercu, pragniemy jak najściślej zjednoczyć się z Tobą, Najświętsza Dziewico, oddając się Chrystusowi - jedynemu Zbawicielowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

W. Amen.


Przez Serce Twej Matki

Akt zawierzenia Kościoła w Portugalii, Hiszpanii i w Polsce

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący [A. w Portugalii i w Hiszpanii] [B. w Polsce, w Europie i na całym świecie],
spogląda na ranę w Twym otwartym boku,
źródło naszego zbawienia, i błaga:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia wspomagaj Twój Kościół,
bądź natchnieniem dla rządzących narodami,
wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,
wspieraj pokornych i uciśnionych,
uzdrawiaj chorych i grzeszników,
podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,
przywracaj wolność jeńcom i więźniom
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!
Kościół pielgrzymujący na ziemi,
Twój lud żyjący [A. w Portugalii i w Hiszpanii] [B. w Polsce],
widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.
Ten uścisk pragniemy – w Duchu Miłości – przekazać sobie nawzajem,
jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,
pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,
umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,
bądź światłem dla umierających,
powitaj umarłych w swoim Królestwie,
chroń nas od wszelkiego zła
i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,
Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki,
której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,
narody [A. Portugalii, Hiszpanii] [B. Polski] i tak wielu innych krajów,
które od wieków są Twoje,
proszą dziś: przyjmij zawierzenie Twego Kościoła.
W świetle Twojego zmartwychwstania, objawionym tu trojgu dzieciom
jako ucieczka i droga prowadząca do Twego Serca,
poświęcamy się Twemu Przenajświętszemu Sercu
i oddajemy Kościół w opiekę Niepokalanemu Sercu Maryi.
Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,
Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa,
zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.
Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:
- w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,
przyjmij tych, którzy odchodzą,
dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,
odnów wszechświat i ludzkość. Amen. [ 1 ]


Dziewico można i Matko Miłosierdzia

Akt zawierzenia Sercu Maryi diecezji

Na zakończenie uroczystości fatimskich w kościele św. Jana Pawła II w Ciechanowie, 13 V 2017 r., po Komunii świętej, przed figurą Pani Fatimskiej bp Piotr Libera - biskup płocki, dokonał zawierzenia całej diecezji Niepokalanemu Sercu Maryi.

O Maryjo, Dziewico można i Matko Miłosierdzia, Królowo nieba, Ucieczko grzeszników, poświęcamy siebie Twemu Niepokalanemu Sercu.

Poświęcamy cały nasz byt i całe nasze życie, wszystko, co posiadamy, wszystko, co kochamy, wszystko, czym jesteśmy. Do Ciebie niech należą nasze ciała, nasze serca i dusze, nasze mieszkania i rodziny i nasza ojczyzna! Chcemy, by to wszystko co jest w nas i wokoło nas, należało do Ciebie i uczestniczyło w Twoich matczynych błogosławieństwach.

Ażeby zaś to poświęcenie było naprawdę skuteczne i trwałe, odnawiamy dzisiaj, u Twoich stóp, o Maryjo, obietnice złożone przy Chrzcie świętym i przy Pierwszej Komunii Świętej. Przyrzekamy Tobie, że będziemy zawsze odważnie wyznawać prawdy wiary świętej, żyć jako prawdziwi katolicy poddani całkowicie wszystkim zaleceniom papieża i biskupów z którym z nim są złączeni.

Przyrzekamy, że będziemy zachowywać przykazania Boże i kościelne, w szczególności święcenie niedzieli i świąt. Przyrzekamy, że wprowadzimy do naszego życia, o ile to tylko będzie możliwe, praktyki życia chrześcijańskiego, nade wszystko częstą Komunię świętą.

Przyrzekamy Ci wreszcie, o chwalebna Matko Boża i czuła Matko ludzi, całym sercem oddać się na służbę Twego błogosławionego kultu, by wzbudzić i zabezpieczyć - za pośrednictwem Twego Niepokalanego Serca - panowanie Najświętszego Serca Twojego Syna w naszych duszach i we wszystkich innych, w naszym narodzie i na całym świecie, tak na ziemi jak i w niebie. Amen.


Powierzamy Tobie, Matko Miłosierdzia, nasze kapłaństwo

Akt poświęcenia się Sercu Maryi kapłanów

Dziewico z Fatimy, Matko Miłosierdzia, * Królowo nieba i ziemi, Ucieczko grzeszników!

My, członkowie Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, * wezwani, by utworzyć zastęp Twoich Kapłanów, * poświęcamy się dzisiaj w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Poświęcamy się Tobie w tym celu, * aby z Tobą i przez Ciebie * przeżywać wszystkie obowiązki * podjęte w sakramentach chrztu i kapłaństwa.

Zobowiązujemy się również * wypracować w sobie * owo wewnętrzne nawrócenie, * które wyzwoliłoby nas * od wszelkiego ludzkiego przywiązania do siebie, * do kariery, * do wygód i kompromisów ze światem, * abyśmy, tak jak Ty, * byli gotowi pełnić zawsze i wyłącznie Wolę Bożą.

Powierzając Tobie, * Matko najsłodsza i miłosierna, nasze kapłaństwo, * byś nim rozporządzała na rzecz Twoich zbawczych planów, * w tej decydującej godzinie, * jaka ciąży nad światem, * zobowiązujemy się przeżywać je zgodnie z Twoimi życzeniami.

W szczególności zaś zobowiązujemy się * odnowić ducha modlitwy i pokuty, * żarliwie odprawiać Najświętszą Eucharystię * i liturgiczną modlitwę dnia, * odmawiać codziennie Różaniec święty, * w pierwszą sobotę każdego miesiąca ofiarować Ci Mszę św. * oraz prowadzić tak poważny i surowy sposób życia, * by dla wszystkich był dobrym przykładem.

Przyrzekamy Ci także * jak największą wierność Ewangelii, * którą będziemy zawsze głosić całą i odważnie, * aż do przelania krwi, * jeśliby tego zaszła potrzeba, * oraz wierność Kościołowi świętemu, * któremu poświęciliśmy się na służbę.

Nade wszystko chcemy być zjednoczeni z Ojcem Świętym i hierarchią * i mocno trzymać się wszystkich ich zarządzeń, * aby w ten sposób stawić tamę * zagrażającemu samym fundamentom Kościoła * procesowi kontestacji wobec Nauczycielskiego Urzędu. * Chcemy raczej * pod Twoją macierzyńską opieką * być apostołami tak bardzo dzisiaj potrzebnej jedności z Ojcem Świętym, * wyrażającej się w modlitwie i miłości. * Błagamy Cię o szczególną nad Nim opiekę.

W końcu, przyrzekamy Ci * prowadzić powierzonych nam wiernych * do odnowionego nabożeństwa ku Tobie.

Świadomi, że ateizm zniszczył wiarę u wielu wiernych, * że desakralizacja weszła do samej Świątyni Bożej, * nie szczędząc nawet wielu naszych braci kapłanów, * że zło i grzech * coraz bardziej szerzą się na świecie, * ośmielamy się wznieść ufne oczy ku Tobie, * Matko Jezusa i Matko nasza, * miłosierna i potężna, * by błagać Cię dzisiaj znowu * i tylko od Ciebie oczekiwać ratunku * i zbawienia dla wszystkich Twoich dzieci, * o łaskawa, o litościwa, * o słodka Panno Maryjo. Amen.

Nos cum Prole Pia - benedicat Virgo Maria!


Twoi synowie i córki

1. Akt poświęcenia się Sercu Maryi osób konsekrowanych

Oto my, o Maryjo, Twoi synowie i córki, * dobrowolnie związani świętymi ślubami zakonnymi, * oddajemy się Twemu Niepokalanemu Sercu.

Ukochana Matko nasza, jesteśmy gotowi na zupełne, bez zastrzeżeń, * poddanie się Twemu kierownictwu i oddziaływaniu, * abyś w naszym sercu, duszy i ciele, * ukształtowała Jezusa, jak najpełniej, jak najdoskonalej, * dla ratowania świata, zniewolonego zmysłowością i pożądliwością, * aby uchronić tysiące dusz od wiecznego potępienia, * i wynagrodzić zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Jakże bardzo Bóg bardzo jest obrażany, * a grzechy ciężkie ściągają kary na świat cały. * Ale Ty przychodzisz z nieba, Królowo Różańcowa, * w słodkim poselstwie miłosierdzia, które Ci Bóg powierzył. * Na głos Twój stajemy w pierwszym szeregu, * zrozumiawszy dogłębnie, że na nas spoczywa wielka odpowiedzialność. * Wszak miarą łask, spływających na ludzkość, * jest nasza wierność i gorliwość w wypełnianiu naszego powołania.

Ażeby apostolska praca wydała obfite owoce i cuda ściągnęła na ziemię, * trzeba nam wzorować się na niepokalanej czystości Twego Serca, * iść śladami Twojego przykładu, wypełniając Twoje polecenia. * Oto stoimy gotowi podjąć wezwanie do pokuty za grzechy własne i za grzechy świata, * aby ratować grzeszników, * wybłagać uświęcenie dla dusz dobrej woli * i pokój dla całego świata. * Pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa i Twemu Niepokalanemu Sercu * za tych, którzy Go nie znają, nie czczą, nie kochają. * Przez umiłowanie woli Bożej, * przez karność i posłuszeństwo władzy zakonnej i kościelnej, * a przede wszystkim przez najgłębszą cześć i oddanie się Ojcu Świętemu, * pragniemy ofiarować nasze cierpienia i trudy, * jako ofiary całopalne, na zadośćuczynienie, * dla uproszenia nawrócenia dusz zbłąkanych * i dla wybłagania pokoju dla całego świata.

Czystością życia, umartwieniem, męstwem, cierpliwością wobec wszelkich doświadczeń, * chcemy powstrzymać napór zła i zepsucia, * chcemy odrodzić świat - rozpoczynając od odnowy własnych domów zakonnych. * W tym celu ponawiamy dziś nasze przyrzeczenia na chrzcie świętym i w dniu Pierwszej Komunii świętej złożone: * że Bogu wiernie służyć będziemy, * wyrzekając się wszelkiego zła dobrowolnego. * Odnawiając przyrzeczenia naszych świętych ślubów, * pragniemy rozpocząć nowy okres życia, * gorliwym dążeniem do doskonałości zakonnej.

Kochać będziemy tak drogi Ci Różaniec święty. * Łącząc modlitwy z ofiarami, wspomagać będziemy biednych grzeszników, * których los takim smutkiem przepełnia Twoje Niepokalane, macierzyńskie Serce. * Pragniemy wynagradzać Ci wszystkie zniewagi i rany, * zadane z winy naszej i naszych braci. * Aby pocieszyć Twoje Niepokalane Serce, * spełniać będziemy jego życzenia, * poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego Niepokalanego Serca, * przez nabożeństwo według Twoich wskazówek.

Opiece Twojej, Królowo nasza, polecamy Kościół święty i Ojca Świętego, * naszą Ojczyznę, naszych braci Słowian i cały świat, * nasze domy zakonne i zgromadzenia. * Prosimy Cię, o Maryjo, wybłagaj nam łaskę * niezłomnego, potężnego ducha wiary, * nadzieję bezgraniczną i miłość ofiarną, heroiczną w apostolstwie, * która cuda ściąga na ziemię.

Królowo Różańca świętego, * uproś światu sprawiedliwy, trwały pokój. * Prowadź nas, o Matko Najświętsza Jasnogórska, na trud, na krzyż, * z imieniem Twoim na ustach, * za świętą sprawę zwycięstwa królestwa Chrystusowego. Amen. [ 2 ]


Pogromicielko we wszystkich walkach

Akt zawierzenia Rycerstwa Niepokalanej

Królowo Różańca świętego, Wspomożenie wiernych, Ucieczko rodzaju ludzkiego, Pogromicielko we wszystkich walkach o sprawę Bożą, kornie upadamy przed Twoim Tronem, pewni, że uprosimy miłosierdzie, otrzymamy łaski oraz potrzebną pomoc i obronę w nieszczęściach obecnych, nie dla naszych zasług, na które nie liczymy, ale dla niezmiernej dobroci Twego macierzyńskiego Serca.

Tobie, Twemu Niepokalanemu Sercu, oddajemy się i poświęcamy w tej tragicznej godzinie dziejów ludzkich, nie tylko w łączności z Kościołem świętym, mistycznym Ciałem Twojego Jezusa, które cierpi i krwawi w tylu swych członkach i tyle znosi prześladowań, ale także z całym światem rozdartym zaciekłą niezgodą, trawionym pożarem nienawiści, ofiarą własnej nieprawości.

Niech Cię wzruszy tyle spustoszeń materialnych i moralnych, tyle bólu, tyle ucisku ojców i matek, małżonków, braci i niewinnych dzieci, tyle życia ściętego w kwiecie wieku, tyle ciał rozszarpanych w okrutnej rzezi, tyle serc umęczonych i konających, tyle dusz w niebezpieczeństwie wiecznego zatracenia.

O Matko Miłosierdzia, wyproś nam u Boga pokój, szczególnie te łaski, które mogą w jednej chwili nawrócić serca ludzkie, te łaski, które przygotowują, jednają i utrwalają pokój.

Królowo Pokoju, módl się za nami; daj światu pogrążonemu w wojnie pokój, do którego wzdychają narody, pokój oparty na prawdzie, sprawiedliwości i miłości Chrystusowej. Usuń szczęk oręża, daj pokój duszom, aby w uspokojeniu i ładzie rozszerzało się Królestwo Boże.

Otocz swą opieką niewiernych i tych wszystkich, co pozostają jeszcze w cieniu śmierci, ześlij im pokój i spraw, aby i dla nich wzeszło Słońce Prawdy, by mogli razem z nami powtarzać jedynemu Zbawicielowi świata: "Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli" (Łk 2,14). Daj pokój ludom, oderwanym przez błędy i niezgodę, zwłaszcza tym, które żywią do Ciebie szczególniejsze nabożeństwo i u których nie było domu, gdzie by nie znajdował się na zaszczytnym miejscu Twój czcigodny obraz, i przyprowadź je do jednej owczarni Chrystusowej pod jednym i prawdziwym Pasterzem. Wyjednaj pokój i całkowitą wolność świętemu Kościołowi Bożemu, powstrzymaj straszliwy zalew nowego pogaństwa, rozpal wśród wiernych umiłowanie czystości, praktykę życia chrześcijańskiego i gorliwość apostolską, aby ludy służące Bogu rosły w zasługę i liczbę.

Wreszcie, jak Kościół i cały rodzaj ludzki został poświęcony Sercu Twojego Jezusa, aby to Serce, w którym pokładano wszelką nadzieję, było dla nich znakiem i zadatkiem zwycięstwa i zbawienia, tak i my poświęcamy się na zawsze Tobie i Twemu Niepokalanemu Sercu, o Matko nasza i Królowo świata, aby miłość Twoja i opieka przyśpieszyła triumf Królestwa Bożego, aby wszystkie narody, pojednane ze sobą i z Bogiem, wysławiały Ciebie, Błogosławioną, i śpiewały wraz z Tobą od krańca do krańca ziemi wieczne Magnificat chwały, hymn miłości i wdzięczności Sercu Jezusowemu, w którym jedynie mogą znaleźć Prawdę, Życie i Pokój. Amen. [ 3 ]


Ty znasz nasze cierpienia i nadzieje

Akt zawierzenia Rycerstwa Niepokalanej w diecezji tarnowskiej

Tuchów, 2 X 2014 r.

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. * Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, * Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, * pomiędzy światłem a ciemnością, * jakie wstrząsają naszym współczesnym światem.

Prosimy, przyjmij nasze wołanie, * skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca, * i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy, * pełni niepokoju o doczesny i wieczny los * nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.

My, rycerze Niepokalanej, przyrzekamy Ci, Matko, * według naszych możliwości, brać udział: * w nabożeństwach pierwszo-sobotnich, * w nabożeństwach fatimskich każdego 13-go dnia miesiąca oraz odmawiać codziennie Różaniec św., * modlić się za Ojca Świętego i całe duchowieństwo, * modlić się za Ojczyznę i pokój na świecie, * modlić się za rodziny o umocnienie wiary, * modlić się za biednych grzeszników, abyś Ty, Matko, wskazała im drogę powrotu do Boga.

Okaż się Matką nadziei. * Czuwaj na czekającej nas jeszcze drodze. * Czuwaj nad ludźmi, nad narodami w nowej sytuacji, * którym nadal zagraża widmo nowej wojny. * Czuwaj nad odpowiedzialnymi za losy państw * i nad tymi, co w swoich rękach mają przyszły los ludzkości. * Czuwaj nad Kościołem, narażonym na zasadzki złego ducha tego świata.

Pod Twoją obronę... [ 4 ]


Przyszliśmy dziś do stóp Twoich

Akt poświęcenia się wspólnot Żywego Różańca

Oto my, o Maryjo, członkowie Wspólnoty Żywego Różańca, Twoi synowie i córki, * dobrowolnie przyszliśmy dziś do stóp Twoich, * aby poświęcić się Twemu Niepokalanemu Sercu.

Ukochana Matko nasza, jesteśmy gotowi na zupełne, bez zastrzeżeń, * poddanie się Twemu kierownictwu i oddziaływaniu, * abyś w naszym sercu, duszy i ciele, * ukształtowała Jezusa, jak najpełniej, jak najdoskonalej, * dla ratowania świata, zniewolonego zmysłowością i pożądliwością, * aby uchronić tysiące dusz od wiecznego potępienia, * i wynagrodzić zniewagi wyrządzone Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Jakże bardzo Bóg bardzo jest obrażany, * a grzechy ciężkie ściągają kary na świat cały. * Ale Ty przychodzisz z nieba, Królowo Różańcowa, * w słodkim poselstwie miłosierdzia, które Ci Bóg powierzył. * Na głos Twój stajemy w pierwszym szeregu, * zrozumiawszy dogłębnie, że na nas spoczywa wielka odpowiedzialność. * Wszak miarą łask, spływających na ludzkość, * jest nasza wierność i gorliwość w wypełnianiu naszego powołania.

Ażeby apostolska praca wydała obfite owoce i cuda ściągnęła na ziemię, * trzeba nam wzorować się na niepokalanej czystości Twego Serca, * iść śladami Twojego przykładu, wypełniając Twoje polecenia. * Oto stoimy gotowi podjąć wezwanie do pokuty za grzechy własne i za grzechy świata, * aby ratować grzeszników, * wybłagać uświęcenie dla dusz dobrej woli * i pokój dla całego świata. * Pragniemy wynagradzać Najświętszemu Sercu Jezusa i Twemu Niepokalanemu Sercu * za tych, którzy Go nie znają, nie czczą, nie kochają. * Przez umiłowanie woli Bożej, * przez karność i posłuszeństwo władzy zakonnej i kościelnej, * a przede wszystkim przez najgłębszą cześć i oddanie się Ojcu Świętemu, * pragniemy ofiarować nasze cierpienia i trudy, * jako ofiary całopalne, na zadośćuczynienie, * dla uproszenia nawrócenia dusz zbłąkanych * i dla wybłagania pokoju dla całego świata.

Czystością życia, umartwieniem, męstwem, cierpliwością wobec wszelkich doświadczeń, * chcemy powstrzymać napór zła i zepsucia, * chcemy odrodzić świat - rozpoczynając od odnowy własnych domów zakonnych. * W tym celu ponawiamy dziś nasze przyrzeczenia na chrzcie świętym i w dniu Pierwszej Komunii świętej złożone: * że Bogu wiernie służyć będziemy, * wyrzekając się wszelkiego zła dobrowolnego. * Odnawiając przyrzeczenia naszych świętych ślubów, * pragniemy rozpocząć nowy okres życia, * gorliwym dążeniem do doskonałości naszego życia osobistego, rodzinnego * i w tej Twojej różańcowej Wspólnocie oraz naszej parafii, diecezji i Ojczyzny.

Kochać będziemy tak drogi Ci Różaniec święty. * Łącząc modlitwy z ofiarami, wspomagać będziemy biednych grzeszników, * których los takim smutkiem przepełnia Twoje Niepokalane, macierzyńskie Serce. * Pragniemy wynagradzać Ci wszystkie zniewagi i rany, * zadane z winy naszej i naszych braci. * Aby pocieszyć Twoje Niepokalane Serce, * spełniać będziemy jego życzenia, * poświęcając pierwsze soboty miesiąca czci Twego Niepokalanego Serca, * przez nabożeństwo według Twoich wskazówek: * przystąpienie do spowiedzi świętej, * odmówienie jednej części Różańca świętego, * przyjęcie Komunii świętej * i 15-minutowa medytacja nad tajemnicą lub tajemnicami różańcowymi.

Opiece Twojej, Królowo nasza, polecamy Kościół święty i Ojca Świętego, * naszą Ojczyznę, naszych braci Słowian i cały świat, * nasze domy rodzinne, parafię, diecezję, * naszą Różańcową Wspólnotę i Ojczyznę. * Prosimy Cię, o Maryjo, wybłagaj nam łaskę * niezłomnego, potężnego ducha wiary, * nadzieję bezgraniczną i miłość ofiarną, heroiczną w apostolstwie, * która cuda ściąga na ziemię.

Królowo Różańca świętego, * uproś światu sprawiedliwy, trwały pokój. * Prowadź nas, o Matko Najświętsza Jasnogórska, na trud, na krzyż, * z imieniem Twoim na ustach, * za świętą sprawę zwycięstwa królestwa Chrystusowego. Amen. [ 5 ]


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Akt oddania Niepokalanemu Sercu (Modlitwa Fatimska) - msze.info
 • Akt oddania się Niepokalanemu Sercu Maryi (Wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi / komentarze) - kosciol.wiara.pl
 • Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce... - liturgia.wiara.pl
 • Akt Poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi - stacja7.pl
 • Akt Poświęcenia Sercu Maryi (dla kapłanów), Archiwum Niepokalanowa.
 • Akty poświęcenia - fatimska.lublin.pl
 • Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria - Madonnina delle Lacrime di Civitavecchia - rosarioonline.altervista.org
 • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
 • Niepokalane Serce Maryi - biblia-swieci.pl
 • Poświęcenie się Niepokalanemu Sercu Maryi. Akty poświęcenia - sekretariatfatimski.pl
 • Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Matki Bożej było zwieńczeniem uroczystości fatimskich w Ciechanowie (Wszystko, co kochamy...) - plock.gosc.pl
 • Zawierzyć się Niepokalanemu Sercu Maryi - imiona.net.pl
 • [ 1 ] Akt poświęcenia Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi Kościoła w Portugalii i w Hiszpanii został odmówiony w Fatimie, przez kard. D. António Marto 25 III 2020 r. Na prośbę Przewodniczącego Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego, skierowaną do kardynała Manuela José Macário do Nascimento Clemente - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Portugalii, do aktu poświęcenia została dołączona Polska.
 • [ 2 ] Na podstawie aktu poświęcenia się wspólnot zakonnych Niepokalanemu Sercu Maryi, złożonego na Jasnej Górze 19 VIII 1946 r.
 • [ 3 ] Por. → Pius XII, papież, 31 X 1942
 • [ 4 ] Por. → Jan Paweł II (Fatima 1982, Watykan 1983, 1984)
 • [ 5 ] Na podstawie aktu poświęcenia się wspólnot Żywego Różańca w ramach II Ogólnopolskiej Pielgrzymki Wspólnot Żywego Różańca na Jasną Górę, 7 VI 2014 r.