Akty zawierzenia (narodów i całego świata)

Akty zawierzenia Najśw. Maryi Pannie

krajów, narodów i całego świata

Stajemy razem z Tobą Maryjo

1. Akt zawierzenia świata [ 1 ]

Przed Najświętszym Sakramentem * stajemy razem z Tobą, Maryjo, * Matko nasza, Królowo rodzin, Matko ludzi i narodów. * Ty, która swym macierzyńskim Sercem odczuwasz wszelkie wstrząsające światem zmagania dobra ze złem, światła z ciemnością, * Ty, która znasz nasze cierpienia i niepokoje o doczesny i wieczny los nas samych oraz los naszych braci i sióstr; * prosimy Cię, przyjmij nasze zawierzenie całego świata * i zanieś je przed Oblicze Syna Twego, * którego teraz uwielbiamy, * ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj, * aby spłynęła na nas uzdrawiająca moc Bożej Miłości i tego Pokoju, który może nam dać tylko Twój Syn, a nasz Pan, Jezus Chrystus, * a którego tak bardzo potrzebujemy w tych czasach zamętu i rosnącego zagrożenia dla ludzkiego istnienia, * w tym czasie duchowej walki w świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych duszach.

(pieśń) Powierz się Matce... (3 zwrotki)


Boże Ojcze Wszechmogący bogaty w Miłosierdzie

Akt zawierzenia Polski
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa
i Matce Bożej Królowej Polski [ 2 ]

Jasna Góra, 3 V 2020 r.

Boże, Ojcze Wszechmogący, bogaty w Miłosierdzie, bądź uwielbiony w tajemnicy Twojej Miłości, objawionej przez Syna w Duchu Świętym.

Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata. Dziękujemy Ci za Twoją ofiarną miłość, która w tajemnicy Ukrzyżowania i Zmartwychwstania stała się miłością zwycięską.

Duchu Święty, Duchu Prawdy, miłości, mocy i świadectwa, prowadź nas.

Gdy zbliża się 100. rocznica Cudu Nad Wisłą - który w sierpniu 1920 r. za przyczyną Najświętszej Maryi Panny ocalił naszą Ojczyznę i cywilizację europejską od bolszewickiego panowania - my, Pasterze Kościoła w Polsce, podobnie jak nasi Poprzednicy przybywamy na Jasną Górę. To tutaj od pokoleń uczymy się, że królowanie Chrystusa, a wraz z Nim Maryi, Królowej Polski, obejmuje w sposób szczególny również służbę Narodowi. Tutaj - na Jasnej Górze - uświadamiamy sobie wyraźniej odpowiedzialność za chrześcijańskie dziedzictwo na polskiej ziemi. Potrzebę wspólnej troski wszystkich warstw społecznych nie tylko za materialne, ale także za duchowe dobro naszej Ojczyzny.

W tym szczególnym roku dziękujemy za 100. rocznicę urodzin Św. Jana Pawła II, który dostrzegał w Maryi wzór niezawodnej nadziei ogarniającej całego człowieka. Dziękujemy również za decyzję o beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego, który przypominał nam, że nie wystarczy patrzeć w czyste, zranione oblicze Matki, ale trzeba też, aby nasz Naród wyczytał w Jej oczach wszystko, co jest potrzebne dla odnowy polskich sumień.

Wraz z Maryją, Bogurodzicą Dziewicą, Królową Polski i Świętymi Patronami, błagamy o ratunek dla naszej Ojczyzny w jej dzisiejszym trudnym doświadczeniu.

W duchu Aktu Zawierzenia przez Biskupów Polskich sprzed 100 laty, wyznajemy "w prawdzie i pokorze, że niewdzięcznością naszą i grzechami zasłużyliśmy na Twoją karę, ale przez zasługi naszych Świętych Patronów, przez krew męczeńską przelaną dla wiary przez braci naszych, za przyczyną Królowej Korony Polskiej, Twojej Rodzicielki, a naszej ukochanej Matki Częstochowskiej, błagamy Cię, racz nam darować nasze winy". Prosimy Cię, przebacz nam nasze grzechy przeciwko życiu, bezczeszczenie Twojej eucharystycznej Obecności, bluźnierstwa wobec Twojej Najświętszej Matki i Jej wizerunków oraz wszelki grzech niezgody. "Przemień serca nasze na wzór Twojego Boskiego Serca; przemień nas potęgą Twojej wszechmocnej łaski a z obojętnych i letnich uczyń nas gorliwymi i gorącymi, z małodusznych mężnymi i spraw, abyśmy już wszyscy odtąd trwali w wiernej służbie Twojej i nigdy Cię nie opuścili".

Najświętsze Serce Jezusa, Tobie zawierzamy Kościół na polskiej ziemi, wszystkie jego stany i powołania: duchowieństwo, osoby życia konsekrowanego, wszystkich wiernych, którzy "Polskę stanowią" w kraju i poza jego granicami. Oddal od nas wszelką zarazę błędów i grzechów, pandemię koronawirusa, grożącą nam suszę, jak również kryzys ekonomiczny i związane z tym bezrobocie. Te nasze prośby ośmielamy się zanieść do Ciebie przez szczególne wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, która jest naszą Przedziwną Pomocą i Obroną.

Bogurodzico Dziewico, Królowo Polski i nasza Jasnogórska Matko! Ku Tobie wznosi się dzisiaj nasza ufna modlitwa, która zespala serca wszystkich Polaków. Przyjmij godziwe pragnienia Twoich dzieci, którymi opiekowałaś się zawsze z macierzyńską troską. Twoimi jesteśmy i Twoimi pragniemy pozostać. Towarzysz nam w codziennej wędrówce naszego życia, bądź Przewodniczką, błagającą i niezwyciężoną Mocą.

Maryjo! Pragniemy w tej modlitwie przywołać solidarny Akt Zawierzenia świata, Kościoła a także naszej Ojczyzny, który w dniu 25 kwietnia 2020 r., wypowiadał Pasterz Kościoła Portugalskiego w Fatimie. Dzisiaj zawierzamy Tobie naszą Ojczyznę i Naród, wszystkich Polaków żyjących w Ojczyźnie i na obczyźnie. Tobie zawierzamy całe nasze życie, wszystkie nasze radości i cierpienia, wszystko czym jesteśmy i co posiadamy, całą naszą przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Uproś nam wszystkim obiecanego Ducha Świętego, aby ponownie zstąpił i odnowił oblicze tej Ziemi.

Najświętsze Serce Jezusa, przyjdź Królestwo Twoje!

Maryjo, Królowo Polski, módl się za nami. Amen.


Wielka Boga-Człowieka Matko

Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski

W 1050. Rocznicę Chrztu Polski oraz 50. Rocznicę Milenijnego Aktu Oddania w niewolę miłości Matce Najświętszej za wolność Kościoła, podczas Mszy św. pontyfikalnej na Jasnej Górze 3 V 2016 r., został dokonany Akt Zawierzenia Matce Bożej Episkopatu w jedności z Kościołem w Polsce i z Polonią. Tego Aktu 26 VIII 2016 r. dokonano także w lokalnych sanktuariach maryjnych i parafiach w kraju, z pomonięciem punktu 1.


(Jasna Góra, 3 V 2016 r.)

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

1. Na drodze naszych dziejów mijają kolejne lata zmagań synów i córek polskiej ziemi o wierność Chrystusowi i Jego Ewangelii, o wierność Kościołowi i jego pasterzom, o wierność naszemu chrześcijańskiemu dziedzictwu.

Pośród tych trosk, wysiłków i zmagań nadeszła - jako umocnienie dla nas - tysiąc pięćdziesiąta rocznica Chrztu Polski. Pragniemy wyrazić zcałym Kościołem katolickim w Polsce wdzięczność i uwielbić Boga w Trójcy Świętej Jedynego za włączenie w minionych wiekach wszystkich pokoleń naszych rodaków w nurt życia wiecznego.

W tym ważnym momencie historii zbawienia uświadamiamy sobie nowe wyzwania, jakie niesie ze sobą współczesność. W świecie, w którym nasi Bracia i Siostry w wierze przyczyniają się do budowania lepszego świata, ale również cierpią i oddają życie za Chrystusa, odczuwamy naglącą potrzebę ponownego zawierzenia się Bożemu Synowi przez Twoje wstawiennictwo, o Niepokalana Dziewico, Królowo Polski. Tym samym mamy świadomość, że program duchowej odnowy Polaków, wyrażony w Jasnogórskich Ślubach Narodu i milenijnym Akcie oddania w niewolę miłości, pozostaje nadal aktualny.

2. W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła Rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym Franciszkiem, my, biskupi polscy, zebrani u stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami wierzącego Narodu - duchowieństwa, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich, w łączności z całą Polonią - oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w naszej Ojczyźnie i w świecie, ku rozszerzeniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi.

Oddając się dzisiaj Tobie, Bogurodzico i nasza Matko, jesteśmy pewni, że w ten sposób jak najlepiej zabezpieczymy całą naszą chrześcijańską, osobistą i narodową przyszłość. Jesteśmy przekonani - podobnie jak nasi ojcowie - że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi, naszemu Zbawicielowi.

3. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością. Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Wpatrzeni w przykład życia i wsłuchani w nauczanie wielkich Pasterzy - świętego papieża Jana Pawła II i Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego - ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby duch papieskiego "Totus Tuus" i prymasowskiego "Wszystko postawiłem na Maryję" stale w nas wzrastał.

4. Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej rozwijać w każdym z nas osobiście i w całym Ludzie Bożym przymierze chrzcielne z Bogiem. Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego słowa i owocuje świadectwem życia.

Przyrzekamy, jak uczył św. Jan Paweł II, kształtować dojrzałe wspólnoty kościelne, nasze rodziny, stowarzyszenia i parafie, "w których wiara ujawnia się i urzeczywistnia jako przylgnięcie do Osoby Chrystusa i do Jego Ewangelii, jako spotkanie i sakramentalna komunia z Chrystusem, jako życie w duchu miłości i służby".

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie w pracę, kulturę, sztukę i naukę, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Podobnie jak ukrzyżowany Jezus, który zniósł podziały, wprowadzając pokój i pojednanie "przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości" (Ef 2,16), tak i my - poprzez przebaczenie naszym winowajcom - chcemy stać się budowniczymi pokoju w Ojczyźnie i świecie.

Królowo świata, chcemy pamiętać o tym, że Bóg, jako Ojciec i Stwórca, powierzył nam troskę nie tylko o siebie nawzajem, ale i o cały stworzony świat. Dlatego wypełniając najpierw obowiązek miłości wobec bliźniego, chcemy także troszczyć się o środowisko, w którym żyjemy, które Bóg nam powierzył dla naszego dobra.

5. Matko Miłosierdzia, abyśmy mogli wprowadzić w życie te postanowienia, pragniemy oprzeć naszą wiarę na Twojej wierze, aby w codzienności rozpoznawać wyraźnie głos Boga i Jego zbawcze wezwanie, aby nasze serca były ciągle otwarte na dary Bożego miłosierdzia.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania, którym pragniemy zabezpieczyć Kościół święty w nowym tysiącleciu, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom. Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość do naszego Narodu. Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich światło zbawczej nadziei. Amen.


(Polskie parafie, 26 VIII 2016 r.)

Wielka Boga-Człowieka Matko, Niepokalana Dziewico Maryjo,
Matko Kościoła i Królowo Polski, Matko naszego zawierzenia!

W obliczu Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, * oddajemy dzisiaj w Twoją wieczystą i macierzyńską niewolę miłości naszą parafię, kapłanów, osoby konsekrowane, małżeństwa i rodziny, * ojców i matki, dzieci i młodzież, ludzi starszych, chorych i samotnych, * wspólnoty, grupy i wszystkie dzieci Boże.

Jesteśmy przekonani, że Ty, o Bogurodzico Maryjo, jesteś dla każdego z nas * przedziwną pomocą i obroną na drogach chrzcielnej wierności Chrystusowi. * Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, * rodzinnym i parafialnym nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna.

Postanawiamy, jak najwierniej naśladować przykład Twojego życia: * Twoją wiarę, nadzieję i miłość, wyrażające się w służbie Bogu i ludziom, * w trosce o zbawienie każdego człowieka.

Matko Boga i człowieka, oddając się Tobie, przyrzekamy coraz bardziej * rozwijać w każdym z nas osobiście przymierze chrzcielne z Bogiem. * Chcemy otwierać się na światło wiary, która rodzi się ze słuchania Bożego Słowa i owocuje świadectwem życia.

Pragniemy głosić Ewangelię przez przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego w codzienności, przez zaangażowanie * w pracę, kulturę, sztukę i naukę, * przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych. * Chcemy stać się budowniczymi pokoju w rodzinie, parafii, Ojczyźnie i świecie.

Przyjmij, nasza Matko i Królowo Polski, ten akt zawierzenia i oddania naszej parafii. * Niech będzie on odpowiedzią na Twoją matczyną miłość * do naszego Narodu i każdego z nas. * Niech w Twoim Niepokalanym Sercu na nowo odsłoni się dla wszystkich * światło zbawczej nadziei. Amen.


Matko ludzi i Matko ludów

Akt zawierzenia ziemi i narodu

Święta Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, * pamiętaj o wszystkich Twoich dzieciach, * przychodź nam z pomocą. * Prowadź nas na spotkanie z Chrystusem - Drogą, Prawdą i Życiem; * wypraszaj dla nas u Boga Ojca dary Ducha Świętego, * ustrzeżenie od zasadzek i uwolnienie od zła. * Pomagaj nam świadczyć w każdych okolicznościach * o płodności miłości i autentycznym sensie życia; * ucz nas budować razem z Tobą Królestwo Twojego Syna, * królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.

Królowo Pokoju, Tobie zawierzamy dzisiaj nas samych, całą tę ziemię i cały nasz naród. * Módl się za nami i bądź naszą Patronką teraz i zawsze. Amen. [ 3 ]


Bogiem sławiona Maryjo

3. Akt zawierzenia Polski

(Jasna Góra, 26 VIII 1993)

Zawierzenie Matce Bożej
Kościoła w Polsce i jego misji dziejowej

Bogurodzico Dziewico, Bogiem sławiona Maryjo!

1. Przedstawiamy siebie

Kolejny raz stajemy przed Tobą i wyrażamy cześć, uwielbienie, wierność, ufność i miłość. Czynimy to razem z nowym pokoleniem, które podejmuje tysiącletnią tradycję wierności Chrystusowi i Kościołowi.

Po odzyskaniu wolności, trwając w Państwie Polskim, wiemy, że spoczywa na nas obowiązek osobistego, rodzinnego i społecznego budowania Ojczyzny na trwałych zasadach ewangelicznej wiary. Te zadania dzielimy z Rodakami żyjącymi na wszelkich kontynentach. Jesteśmy świadomi naszego wrośnięcia w dzieje Europy, dlatego przyjaźnią chcemy ogarnąć wszystkich ludzi o innych tradycjach wiary i kultury, którzy żyją pośród nas lub w naszym sąsiedztwie.

Jesteśmy słabi i grzeszni, a na naszym ciele nie zatarły się jeszcze blizny zaborów, okupacji, powstań i prześladowań ze strony bezbożnych ideologii, jednak pragniemy wzmocnić to co dobre i solidarne i na Twoim ołtarzu jasnogórskim, Maryjo, w okresie historycznego zwrotu w dziejach Polski złożyć nasze zawierzenie.

2. Nasze intencje

Przez nasze zawierzenie pragniemy, Maryjo, w Twoich dłoniach zabezpieczyć służbę i posłannictwo naszego Kościoła wobec Ojczyzny i całej rodziny ludzkiej. W trudnym dziś budujemy lepsze jutro. Przez lata Drugiej Wielkiej Nowenny, przez rozważanie łaski Słowa i Sakramentów, przez Synod Plenarny, który pozwala świeckim włączyć się w Nową Ewangelizację, przygotowujemy się do Jubileuszu Zbawiciela w roku 2000.

Motywem naszej gorącej modlitwy zawierzenia Tobie Kościoła w Polsce i Ojczyzny ziemskiej, w której żyjemy, jest potrzeba pomocy Bożej; Ty zaś Maryjo, od wieków jesteś najskuteczniejszą Pośredniczką "daną ku pomocy narodowi".

Rozległy jest obszar naszych słabości, nowy materializm wabi i zniewala nawet sprawiedliwych. Pomijanie Boga, usuwanie Go z życia społecznego, odrzucanie trwałych wartości prowadzi, jak wiemy z doświadczenia, do odzierania człowieka z jego godności.

Jesteśmy świadkami głoszenia fałszywych haseł, przystrajania się zła w szaty dobra, zachłanności na władzę i bogactwo, niszczenia świata przyrody oraz ucieczki w zamknięty świat alkoholu, narkomanii i apatii.

Rozdrażniony człowiek porzuca rodzinę, pracę, ojczyznę i przestaje być panem siebie. Trzeba budować domy, drogi i mosty, uprawiać pola i sady, rozwijać przemysł, a tymczasem wielu ludzi pozostaje bez pracy. Egoistyczne dążenia jednostek i grup do wygodnego życia za wszelką cenę spychają innych w bezradność i biedę. Nasila się chęć uprawiania zabójstwa nazywanego "aborcją" i "eutanazją".

3. Nasze radości i podziękowania

Matko Najświętsza! Z tej biednej ziemi, z tej łez doliny zanosimy nie tylko żale. Liczne prośby, przedkładane Ci w poprzednich pokoleniach, zostały wysłuchane. Za wszelkie Twoje wstawiennictwo wyrażamy naszą radosną wdzięczność. Dziękujemy za ludzi, którzy z wytrwałą ufnością walczyli o wolność. Wśród tych ludzi są słudzy Boży, uczący nas, tak jak bł. Stefan Wyszyński, pełnego oddania się Tobie, Maryjo oraz liczni błogosławieni i święci, nasi Rodacy, ukazujący, jak żyć życiem Chrystusa w trudnych okolicznościach.

Dziękujemy Ci, Matko Chrystusa, za każdą kroplę oszczędzonej krwi, za ludzi odważnych i prawych, za ludzi cichych, rozmodlonych i ofiarnych, dzięki którym powstało wiele dobrych dzieł, wyzwoliła się pomoc bliźnim. Dużo otrzymaliśmy w ciężkich chwilach, dużo mamy do dania biednym braciom.

Dziękujemy Ci, Maryjo, za cztery krzepiące pielgrzymki do Polski Następcy świętego Piotra, naszego Brata, Jana Pawła II.

Dziękujemy za kapłanów i wiernych, wytrwałych w posłudze Ewangelii; dzięki nim w polskim krajobrazie wyrosło wiele świątyń i kaplic, gdzie Chrystus jest obecny wśród ludu.

Dziękujemy za tych chłopców i dziewczęta, którzy weszli na drogę służby kapłańskiej i zakonnej i głoszą Królestwo Boże także poza naszym krajem.

Dziękujemy za nowe metropolie i diecezje, dzięki którym sprawniej służymy Eucharystii, rozwijamy posługę Słowa i dobroczynności.

Dziękujemy za wszystkich świeckich włączonych i włączających się w życie Kościoła, szczególnie przez Synod, ruchy i organizacje.

Dzięki wspólnotom, które skupiają wspaniałą młodzież, dzięki doświadczeniom pielgrzymek Kościół jest miejscem pokoju i radości.

Szczególnie jednak dziękujemy za Twoją krzepiącą obecność w Jasnogórskiej Stolicy, w licznych sanktuariach i w Obrazie Nawiedzenia niestrudzenie goszczącym w parafiach.

4. Nasza cześć

Maryjo, zanim wypowiemy nasze zawierzenie, które będzie prośbą i błaganiem, wyrażamy Ci nasz dziecięcy hołd i uwielbienie za to, że sam Bóg Tobie pierwszy zawierzył, oddając Ci Syna, Syn - Jezus Chrystus, zawierzył Tobie na krzyżu Kościół święty i nas, dlatego za Janem Pawłem II śmielej mówimy: "Matko naszego zawierzenia" (RH 22). Oddanie się Tobie wyrażali nasi praojcowie i ojcowie, stąd też jesteśmy związani trwałym przymierzem z Tobą.

Ty, Matko Chrystusa i Kościoła, Potężna świata Królowo i pokorna Służebnico Pana, doszłaś do pełni zbawienia i chwały - tam, dokąd zdąża cały Kościół, oczekując powtórnego przyjścia Chrystusa i pełni Królestwa Bożego. Jesteś obecna w misterium Chrystusa i Kościoła. Wzorze naszego postępowania, ucz nas, jak iść za Chrystusem.

5. Zawierzenie

Zawierzamy Ci, Królowo świata, * naszą obecność w rodzinie ludzkiej. * Spraw, aby nasza łączność z innymi narodami * służyła pokojowi i rozwojowi.

Zawierzamy Ci, Matko Kościoła, * misję uświęcania przez miłość, * jaką Twój Syn zlecił Kościołowi.

Zawierzamy Ci duchowieństwo, zakony, * świeckich - szczególnie młodzież, * przełożonych Kościołów chrześcijańskich, * dialog ekumeniczny * oraz ludzi niewierzących lub szukających Boga.

Opiekunko Rodzin, zawierzamy Ci wszystkie rodziny w Polsce; * niech w łączności z parafią, wspierane prawem państwowym, * pielęgnują miłość i przebaczenie.

Troskliwa Matko z Nazaretu, * zawierzamy Ci nasze dzieci i młodzież, * ich zdrowie fizyczne i moralne, * ich wychowanie i kształcenie * w przedszkolach, szkołach i wszystkich uczelniach. * Oby znalazły zawsze kochających i mądrych * wychowawców i nauczycieli.

Królowo Polski, zawierzamy Ci Polskę, Ojczyznę naszą, * przekonani, że jest zgodne z Wolą Bożą, * aby nasze Państwo było rządzone wolą obywateli, * z poszanowaniem praw Boskich, * by było sprawiedliwe i gospodarne. * "Daj polskiej ziemi, * przesiąkniętej krwią i łzami, * spokojny i chwalebny byt * w prawdzie, sprawiedliwości i wolności. * Rzeczypospolitej bądź Królową, * natchnieniem i Patronką" (Akt ślubowań, 8 IX 1946 r.)

Matko Kościoła pielgrzymującego, Kościół cały, z Ojcem Świętym Janem Pawłem II - Maryjo, Tobie zawierzamy. * Matko Najwyższego Kapłana, biskupów, kapłanów, diakonów i alumnów, zakonników i zakonnice... * Służebnico Ewangelii, świeckich apostołów Kościoła w Polsce... * Matko i Królowo Polski, wolną Ojczyznę... * Matko niosąca Jezusa do świętej Elżbiety, zatroskanych o chrześcijańską tożsamość Polski... * Przewodniczko na drogach wolności, Prezydenta Rzeczypospolitej... * Matko dobrej rady, Sejm i Senat Rzeczypospolitej... * Warownio bezpieczna, Rząd Rzeczypospolitej i polityków... * Hetmanko Obrońców Ojczyzny, Wojsko polskie i stróżów ładu społecznego... * Niewiasto słuchająca Boga, ludzi kultury i środków społecznego przekazu... * Matko rodząca w Betlejem, każde poczęte życie ludzkie... * Matko Rodziny z Nazaretu, rodziny nasze, wspólnoty życia i miłości... * Matko szukająca schronienia w Egipcie, Polaków żyjących na wszystkich kontynentach... * Małżonko Józefa Robotnika, pracujących, bezrobotnych i ubogich... * Nauczycielko z Nazaretu, odpowiedzialnych za wychowanie młodego pokolenia... * Matko szukająca zagubionego Syna, młodzież naszą i dzieci... * Troskliwa Gospodyni z Jasnogórskiej Kany, wszystkie trudne sprawy polskiej codzienności... * Matko wędrująca z apostołami wśród łanów galilejskich, płody polskiej ziemi i wszystkich rolników... * Mężna Niewiasto z Kalwarii, Służbę Zdrowia, chorych i cierpiących... * Matko Kościoła modlącego się w Wieczerniku, Kościół nowego Tysiąclecia...

Maryjo, Matko i Królowo Polski, zawierzając Tobie wolną Ojczyznę, całe dziedzictwo chrześcijańskiej przeszłości, w Twoje dłonie składamy nasze serca, myśli, słowa i czyny. Ucz nas wiary, nadziei i miłości. Prowadź nas po drogach przebaczenia i jedności. Oddalaj od nas zwątpienie, broń nas przed złem. Umacniaj w nas nadzieję. Matko, prowadź nas do Chrystusa, byśmy w Nim i przez Niego doszli do Ojca w jedności Ducha Świętego. Amen.


Królowo Polski, Jasnogórska Matko Kościoła

2. Akt zawierzenia Polski

Modlitwa, zawarta w Dokumencie 177 Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski (Jasna Góra, 10-11 XII 1980), powtórzona w Warszawie 13 XII 1981 r. przez Prymasa Polski abp. Józefa Glempa, z nowym wariantem inwokacyjnym do Matki Bożej Łaskawej, Patronki Stolicy.


Królowo Polski, Jasnogórska Matko Kościoła, * stajemy przed Tobą świadomi powagi chwili, * wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, * które przeżywa nasza Ojczyzna. * Przychodzimy do Ciebie, pełni niepokoju, * a jednocześnie niezachwianej wiary, * że Ty jesteś pośród nas i otaczasz swoją macierzyńską opieką.

To Ty, Matko, budzisz w nas * poczucie odpowiedzialności za Ojczyznę, * za Naród, za jego dobro i przyszłe losy. * Ty wlewasz w serca ludzi odwagę * w obronie godności i praw człowieka pracującego. * Ponawiamy dziś nasze bezgraniczne zawierzenie Tobie. * W Twoje dłonie składamy nasze dalsze losy. * Z ufnością wołamy do Ciebie o ratunek: * ześlij nam światło, * ukaż drogę wyjścia z niebezpieczeństw * i chaosu społecznego.

Daj nam jedność ducha miłości, prawdy i wzajemnego zrozumienia, * abyśmy przezwyciężając wszystkie trudności i różnice poglądów, * zdołali ocalić wspólne dobro Ojczyzny. * Udziel nam ducha pokoju i rozwagi, * aby nie doszło do rozlewu krwi i wojny. * Obroń nas, abyśmy nie utracili wolności, * nabytej za tak wielką cenę krwi Ojców naszych. * Udziel nam łaski głębokiej, rzetelnej odnowy ducha Narodu, * aby każdy z nas podjął trud osobistej przemiany życia, * włączając się w wielkie dzieło społecznego odrodzenia Ojczyzny.

Bogurodzico, Matko Chrystusowa, * która wiernie wytrwałaś pod krzyżem swojego Syna, * pospiesz na pomoc i nam, Jego dzieciom. * Wysłuchaj nas i prowadź drogą sprawiedliwości, miłości i pokoju. Amen.


Maryjo Matko Kościoła

Akt oddania świata Maryi, Matce Kościoła

Akt oddania świata złożony 5 X 1971 r. przez przez Episkopat Polski na Jasnej Górze.


Maryjo, Matko Kościoła!

Oto my, biskupi polscy, z duchowieństwem i przedstawicielami całego ludu Bożego, zgromadziliśmy się w Twojej Jasnogórskiej Stolicy. Niedawno przeżywaliśmy po raz pierwszy w dziejach Twoje święto "Matki Kościoła". Teraz czujemy się zobowiązani, aby nie tylko podziwiać Cię w chwale Twojego nowego Imienia, ale wzywać na pomoc światu.

Sprowadza nas do Ciebie głęboka troska o całą ludzkość, nękaną wojnami, pełną udręki i niepokoju, dręczoną przez nienawiść, pychę, samolubstwo. Stajemy przed Tobą zatrwożeni o przyszłość pokoleń, które nurtuje bunt i pokusa obalenia wszelkich praw wraz z całym dorobkiem przeszłości. Widzisz, Matko, mękę rodziny ludzkiej. Oto w wielu sercach miejsce wiary i miłości Boga, zajmuje zwątpienie i niewiara. Ludzie zapatrzeni w wizję szczęścia doczesnego oddalają się od Twojego Syna, odrzucają Jego miłość i łaskę.

Przychodzimy do Ciebie, Matko, po ratunek. Aby go uprosić, pragniemy Ci oddać Kościół Chrystusowy i cały świat. Czujemy się żywą cząstką Kościoła Twojego Syna. Jest to nasz Kościół, dlatego mamy prawo Tobie go oddawać. Jesteśmy również żywą cząstką rodziny ludzkiej, która jest naszą rodziną dlatego i ją możemy Tobie oddawać.

Do odpowiedzialności za Kościół i za moralne oblicze świata wezwał nas Sobór Watykański II. Ale przede wszystkim Ty sama uwrażliwiłaś nam serca na dolę wszystkich ludzi i Kościoła powszechnego. Z Twojego przecież natchnienia oddaliśmy na Jasnej Górze Milenijnym Aktem cały naród żyjący w kraju i poza jego granicami, w Twą macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie. W duchu tego Aktu czujemy się przez Ciebie przynagleni do obowiązku śpieszenia z nadprzyrodzoną pomocą Kościołowi i światu.

Czynimy to w najściślejszej łączności z intencjami Ojca świętego Pawła VI, który ogłaszając Ciebie Matką Kościoła wobec wszystkich Ojców Soboru, powierzył Twemu macierzyńskiemu Sercu cały Kościół Chrystusowy i rodzinę ludzką.

Wielkim głosem przeto z polskiej ziemi, oddanej Tobie, wołamy: Matko Pana naszego Jezusa Chrystusa - okaż się Matką Kościoła! Matko Kościoła Chrystusowego - okaż się Matką rodziny człowieczej!

Ty wszystko możesz wyprosić, Tobie Bóg niczego nie odmawia. Prosimy Cię - dzisiaj! Jeśli do potęgi Twojego działania potrzebna jest nasza modlitwa, to my Cię wzywamy i błagamy: "Przybądź nam, miłościwa Pani, ku pomocy!" Przybądź na ratunek rodzinie ludzkiej!

Matko Kościoła! My, biskupi, duchowieństwo i cały Lud Boży w Polsce, w poczuciu odpowiedzialności za Kościół powszechny i rodzinę ludzką oddajemy Tobie najpierw Kościół Twojego Syna, Mistyczne Ciało Chrystusa, z widzialną Głową na ziemi - Ojcem świętym, ze wszystkimi biskupami świata, duchowieństwem i całym Ludem Bożym. Polecamy Ci także wszystkie wspólnoty chrześcijańskie.

Twemu macierzyńskiemu Sercu, Matko Kościoła i Królowo Wszechświata, powierzamy cały świat, wszystkich ludzi żyjących na globie ziemskim, całą rodzinę ludzką, oddajemy Tobie ludy wszystkich kontynentów: Azji i Australii, Afryki, obu Ameryk, Oceanii - zwłaszcza narody Europy, z którymi Opatrzność od tysiąca lat zespoliła nas więzami chrześcijańskiej kultury.

W poczuciu kolegialnej odpowiedzialności za cały Kościół oraz z tytułu historycznych powiązań i dziejowych przeznaczeń, powierzamy Tobie, Matko Kościoła i Matko całej rodziny ludzkiej, naszych najbliższych sąsiadów. Oddajemy Ci więc pobratymców, przez których otrzymaliśmy światło wiary, umocnionej męczeńską krwią Biskupa Wojciecha, Patrona Polski. Oddajemy Ci Naród, z którym łączy nas postać misjonarza i przyjaciela Polski św. Brunona, a także ów wiekopomny Zjazd Gnieźnieński, na którym została utworzona pierwsza polska metropolia. Oddajemy Ci również i tych naszych sąsiadów, z którymi wiąże nas szczególna miłość do Ciebie, Maryjo, czczona tam od wieków w tylu sławnych Ikonach.

Matko Kościoła i Matko całej rodziny ludzkiej! Pokaż, że jesteś nam Matką! Obroń świat przed nienawiścią i wojną. Zjednocz wszystkie ludy i narody. Bądź Matką jedności i Królową Pokoju. Niech na całym świecie zapanuje jedność, zgoda i miłość. Okaż się Matką wiary dla zeświecczonej ludzkości. Spraw, aby Kościół Twojego Syna, obecny w świecie współczesnym, pomógł ludzkości odnaleźć drogę do Boga i zjednoczył ją z Ojcem, Stworzycielem nieba i ziemi.

Przyjmij, Matko Kościoła, ten Akt naszej bezgranicznej ufności i zawierzenia, którym oddajemy i powierzamy Tobie losy Kościoła i całej rodziny człowieczej, tak bardzo potrzebującej Twej matczynej troski, opieki, miłości i ratunku. Pod Twoją obronę uciekamy się! Pod Twoją obronę oddajemy cały Kościół i świat! Naszymi prośbami racz nie gardzić, Święta Boża Rodzicielko, Matko Kościoła i Pani wszechświata! Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj. Amen.


Te Deum Narodu Polskiego

1. Akt zawierzenia Polski

Jasna Góra, 3 maja 1966 r.

Akt oddania Polski
w macierzyńską niewolę
Maryi Matce Kościoła
za wolność Kościoła Chrystusowego

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, którego dałeś światu za sprawą Ducha Świętego, przez Maryję, służebnicę Twoją, Bogurodzicę Dziewicę, Matkę Boga i Kościoła!

Ojcze wszystkich dzieci Bożych, wszystkich narodów i ludów, od którego wszelkie ojcostwo pochodzi na niebie i na ziemi!

Wołamy dziś do Ciebie, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Pośrednika między niebem a ziemią, przez przyczynę Matki Chrystusowej i naszej Matki, i przez wstawiennictwo wszystkich świętych Patronów polskich!

Z błogosławionej woli Twojego Syna dotarli do naszej ziemi Apostołowie Dobrej Nowiny, ustawili Krzyż - Znak Zbawienia i nadziei, i rozpoczęli chrzcić praojców w Imię Trójcy Świętej. Od tej chwili źródło wody żywej nieustannie spływa na głowy i serca dzieci Narodu polskiego. Zostaliśmy włączeni do wielkiej rodziny Kościoła, Mistycznego Ciała Chrystusa. Przenikani duchem wiary, nadziei i miłości, przyjmując Ziarno Boże w serca nasze, przynosiliśmy owoc cierpliwości. Przez wieki pozostaliśmy, jako naród ochrzczony, wierni Tobie, Twojemu Synowi, Jego Krzyżowi i Ewangelii, Kościołowi świętemu i jego Pasterzom.

Dziś wołamy do Ciebie z wdzięcznością: "Błogosławiona niech będzie Święta Trójca i nierozerwalna Jedność. Uwielbiamy Ją, gdyż okazała nad nami Miłosierdzie Swoje".

Powodowani uczuciem wdzięczności za powołanie naszego Narodu do nadprzyrodzonej rodziny Chrystusowej, przyzywamy przed Twój Tron, Ojcze, wszystkie pokolenia, które przeszły w znaku wiary przez polską ziemię do Twojego Nieba, jak również i te, które radują się obecnie z daru życia na polskiej ziemi.

Pragniemy dziś ubezpieczyć Kościół święty na kolejne Tysiąclecia, a nienaruszony skarb wiary przekazać nadchodzącym pokoleniom młodej Polski. Uczynimy to w niezawodnych dłoniach Matki Najświętszej, których opieki i pomocy doświadczyliśmy przez dzieje. Pełni wdzięczności za Matkę Chrystusową, którą Syn Twój dał Kościołowi świętemu, wspominamy Jej krzepiącą obecność w dziejach Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej. Ona jedna wytrwała pod Krzyżem Chrystusa na Kalwarii, a dziś trwa w misterium Chrystusa i Kościoła. Ona zawsze trwała pod krzyżem naszego Narodu. Wspominając z wdzięcznością Jej macierzyńską opiekę nad dziećmi polskiej ziemi, którą za Jej królestwo uważamy, świadomi, że dzięki Niej została uratowana wiara Narodu, pragniemy Ojcze, w Twoim Obliczu oddać Jej całkowicie umiłowaną Ojczyznę naszą na nowe Tysiąclecia wiary, za Kościół Twojego Syna.

Bogurodzico Dziewico, Matko Kościoła, Królowo Polski i Pani nasza Jasnogórska, dana nam jako Pomoc ku obronie Narodu polskiego!

W obliczu Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w głębokim zjednoczeniu z Głową Kościoła rzymskokatolickiego, Ojcem Świętym, my, Biskupi polscy, zebrani u stóp Twego Jasnogórskiego Tronu, otoczeni przedstawicielami całego wierzącego Narodu - duchowieństwa i Ludu Bożego z diecezji i parafii, w łączności z Polonią światową, oddajemy dziś ufnym sercem w Twą wieczystą, macierzyńską niewolę miłości wszystkie dzieci Boże ochrzczonego Narodu i wszystko, co Polskę stanowi, za wolność Kościoła w świecie i w Ojczyźnie naszej, ku rozszerzaniu się Królestwa Chrystusowego na ziemi. Oddajemy więc Tobie w niewolę miłości całą Polskę, umiłowaną Ojczyznę naszą, cały Naród polski, żyjący w kraju i poza jego granicami.

Odtąd, Najlepsza Matko nasza i Królowo Polski, uważaj nas, Polaków - jako naród - za całkowitą własność Twoją, za narzędzie w Twych dłoniach na rzecz Kościoła świętego, któremu zawdzięczamy światło wiary, moce Krzyża, jedność duchową i pokój Boży. Czyń z nami, co chcesz! Pragniemy wykonać wszystko, czego zażądasz, byleby tylko Polska po wszystkie wieki zachowała nieskażony skarb wiary świętej, a Kościół w Ojczyźnie naszej cieszył się należną mu wolnością; bylebyśmy z Tobą i przez Ciebie, Matko Kościoła i Dziewico Wspomożycielko, stawali się prawdziwą pomocą Kościoła powszechnego ku budowaniu Ciała Chrystusowego na ziemi. Dla tego celu pragniemy odtąd żyć jako naród katolicki, przez pracę ku chwale Bożej i dla dobra Ojczyzny doczesnej. Oddani Tobie w niewolę pragniemy czynić w naszym życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i narodowym, nie wolę własną, ale wolę Twoją i Twojego Syna, która jest samą miłością.

Oddając się Tobie za Kościół, który jest żyjącym i obecnym w świecie współczesnym Chrystusem, wierzymy, że przez Twoje ręce oddajemy się w niewolę samemu Chrystusowi i Jego sprawie na ziemi.

Ufamy, że tym aktem głębokiej wiary i ufności wyjednamy Kościołowi świętemu wolność, a Ojczyźnie naszej Twą macierzyńską opiekę na nowe wiary Tysiąclecia, Panno chwalebna i błogosławiona. Przyjmij naszą ufność, umocnij ją w sercach naszych i złóż przed Obliczem Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Amen.


Obieramy Cię na nowo naszą Królową i Panią

Akt oddania narodu NMP Królowej Korony Polskiej

Najświętsza Panno Maryjo, * oto my, biskupi Polscy, * składamy Ci w imieniu własnym i naszych diecezjan, * wszystkich wiernych synów Polski, * hołd i pokłon. * Obieramy Cię na nowo naszą Królową i Panią, * i pod Twoją przemożną uciekamy się obronę.

Tutaj, na Jasnej Górze, * gdzie każdy kamień głosi cuda Twojej nad narodem naszym opieki, * wyciągamy ku Tobie, Matko Miłości, błagalne ręce, * byś w ciężkiej kraju naszego potrzebie przyszła nam w pomoc. * Odrzuć wroga od granic naszej Ojczyzny, * wróć krajowi naszemu upragniony pokój, ład i porządek, * wypleń z serc naszych ziarno niezgody, * oczyść dusze nasze z grzechów i wad naszych, * abyśmy bezpieczni od nieprzyjaciół naszych, * Tobie w czystości serca służyć * i przez Ciebie Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa czcić i chwalić mogli.

Królowo Korony Polskiej, * Tobie się oddajemy, Tobie się poświęcamy, * broń i strzeż nas jako rzecz i własność swoją. Amen.

Jasna Góra w Częstochowie, 21 VI 1920 r. [27 lipca 1920 r.]


 • [ 1 ] Modlitwa zawierzenia pochodzi z Nabożeństwa Trzech Sobót.
 • [ 2 ] Na Jasnej Górze 3 V 2020 r. aktu zawierzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski dokonał abp Stanisław Gądecki - przewodniczący Episkopatu Polski.
 • [ 3 ] Por. Jan Paweł II, Przemówienie podczas Liturgii godzin, Zadar (Chorwacja), 9 VI 2003 r.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • 3 maja 2020 na Jasnej Górze - Zawierzenie Polski Chrystusowi i Matce Bożej - misericors.org
 • Akt oddania się Episkopatu Polski w imieniu narodu NMP Królowej Korony Polskiej - gaudemaria.org
 • Akt oddania świata Maryi, Matce Kościoła, przez Episkopat Polski na Jasnej Górze - adonai.pl
 • Akt zawierzenia parafii Matce Bożej Częstochowskiej Królowej Polski z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski - malirycerze.pl
 • Akt zawierzenia Matce Bożej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski - archidiecezjalubelska.pl
 • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
 • Matka Kościoła uczy nas apostolstwa : Liturgia Godzin na placu Forum : (Zadar [Chorwacja], 9 czerwca 2003 r.), "Salvatoris Mater" 2004, t. 6, nr 1.
 • Milenijny akt oddania Polski Matce Bożej - centrumzawierzenia.jasnagora.pl
 • Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - w parafiach i na Jasnej Górze. 26-08-2016 - episkopat.pl