Akty zawierzenia (konkretne)

Akty zawierzenia Matce Bożej konkretnych spraw


Dziewico śpiewająca Magnificat

Akt zawierzenia katolików świeckich

Najświętsza Dziewico, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, Bogu, którego "miłosierdzie z pokolenia na pokolenie", * wraz z Tobą dziękujemy za wspaniałe powołanie katolików świeckich * i za to, że powierzył im tak bogatą w swych różnorodnych formach misję, * wzywając każdego z nich po imieniu * do życia w komunii miłości i świętości z Nim samym, * w braterskiej jedności wielkiej rodziny dzieci Bożych; * że posłał ich, aby nieśli światło Chrystusa * i by poprzez swoje ewangeliczne życie * ogień Ducha Świętego przekazywali całemu światu. * Dziewico śpiewająca Magnificat, * napełnij ich serca wdzięcznością i entuzjazmem * dla tego powołania i dla tej misji.

Twoje matczyne Serce zna liczne niebezpieczeństwa i ogrom zła, * które dzisiaj przytłaczają mężczyzn i kobiety, * ale wie ono także o tak licznych dobrych poczynaniach, * o wielkim pragnieniu wartości * i o coraz obfitszych owocach zbawienia.

Ty, która z apostołami w Wieczerniku trwałaś na modlitwie, * oczekując przyjścia Ducha Pocieszyciela, * proś o nowe Jego rozlanie * na wszystkich katolików świeckich, mężczyzn i kobiety, * ażeby w pełni sprostali swojemu powołaniu i swojej misji, * wezwani - jako latorośle prawdziwego krzewu winnego - do przynoszenia obfitego owocu dla życia świata.

Pokorna i wielkoduszna Służebnico Pańska, * naucz nas swojego oddania w służbie Bogu i zbawieniu świata. * Otwórz nasze serca na niezmierzone horyzonty Królestwa Bożego * i głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.

Panno mężna, natchnij nas siłą ducha i ufnością w Bogu, * abyśmy umieli przezwyciężać wszystkie przeszkody, * które napotykamy wypełniając naszą misję. * Naucz nas traktowania rzeczywistości świata * z żywym poczuciem chrześcijańskiej odpowiedzialności * i z radosną nadzieją na przyjście Królestwa Bożego, * nowego nieba i ziemi nowej.

Dziewico i Matko, prowadź nas i wspieraj, * abyśmy zawsze żyli jak prawdziwi synowie i córki Kościoła Twojego Syna * i przyczyniali się do utrwalania tu na ziemi cywilizacji prawdy i miłości, * zgodnie z wolą Boga i dla Jego chwały. Amen.

(por. Jan Paweł II, Adh. apost. Christifideles laici, 64).


Matko Boga i Człowieka

Akt zawierzenia kobiet

(Jasna Góra, 21 września 1980)

Matko Boga i Człowieka, * wszystkie niewiasty w naszej Ojczyźnie, * chcą Ci zawierzyć swoje kobiece powołanie * i słowami św. Jana Pawła II proszą Cię:

"Matko, która wiesz, co to znaczy tulić w ramionach Syna, któremu dałaś życie (...), * zachowaj kobietom radość z narodzin, z karmienia, z rozwoju człowieka, z jego życia!".

Jasnogórska Królowo Polski, Matko nasza najmilsza, * oto my dziś ponownie oddajemy się Tobie * i chcemy być zawsze Twoimi. * Przyjmij nasze serca i całe nasze życie. * Przyrzekamy Ci widzieć i szanować obraz Boży w każdym człowieku, * także nienarodzonym, najbardziej bezbronnym. * Spraw, Matko, byśmy z Tobą i przez ciebie, * byli zawsze pomocą do dobrego. * Weź w swoją opiekę wszystkich, których kochamy, * nasz cały naród i wszystko, co Polskę stanowi.

Zwycięska Pani Jasnogórska, * Tobie ufamy, Ciebie błagamy, Tobie zawierzamy. Amen.


Maryjo, Jasnogórska Królowo

1. Akt zawierzenia młodzieży

1. Maryjo, Jasnogórska Królowo i nasza najlepsza Matko. * My młodzi, stajemy dziś przed Tobą, naszą Matką, Panią i Królową, * by w Twoje ręce powierzyć nasze losy, naszą teraźniejszość i naszą przyszłość. * Zawierzamy Ci naszą młodość, nasze "dziś" i nasze "jutro". * Chcemy podjąć odpowiedzialność za niepowtarzalny dar naszego życia. * Pragniemy, aby ono miało właściwy sens i wartość. * Niech będzie piękne i radosne, bogate w wiarę, nadzieję i miłość, * których źródłem jest Twój Syn, Jezus Chrystus.

2. Z wdzięcznością zawierzamy Ci tych, których kochamy: * naszych rodziców, bliskich, naszych wychowawców, profesorów i przyjaciół. * Wypraszaj im mądrość i światło, * by ich wiedza, postawa, a przede wszystkim świadectwo życia promieniowały Bożym pięknem i dobrem. * Nam zaś pomóż wdzięcznością i dobrocią wynagrodzić każdy ich trud, wysiłek i troskę.

3. Zawierzamy Ci wszystkich młodych. * Niech żyją w prawdzie i czystości serca, * by realizując swe najpiękniejsze ideały życiowe, * mogli służyć Bogu i drugiemu człowiekowi. * Dopomóż nam dobrze rozeznać nasze życiowe powołanie, * byśmy na każdej drodze naszego życia mogli z odwagą wypełniać nasze zadania.

4. Wyzwól nas z lęku i niepewności, * wlej w nasze serca nadzieję i ufność. * Naucz nas odpowiedzialności za siebie, za nasze czyny, za całe nasze życie. * Naucz nas odpowiedzialności za życie Kościoła i świata, * byśmy chcieli i potrafili go przemieniać i uświęcać.

5. Zawierzamy Ci, Maryjo, nadchodzące miesiące i dni, nasze przygotowanie do egzaminów. * Umacniaj nas w wysiłku zdobywania wiedzy i mądrości.

6. Uproś dla nas serce pełne pokoju, * pozwól nam z nadzieją stawać wobec kolejnych wyzwań stojących przed nami. * Niech Twój Syn wniesie światło w nasze wybory życiowe, * byśmy idąc Bożą drogą znaleźli szczęście.

Prowadź nas Matko do Jezusa i Jemu nas oddawaj. Amen.

Oprac. na podst. kartki znalezionej w kościele.


Przychodzimy do Ciebie Matko

2. Akt zawierzenia młodzieży

Akt Zawierzenia Młodzieży Świata Matce Bożej, 15 VII 1991.

Sub Tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genitrix...

"Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko..."

My, młodzież całego świata, przychodzimy do Ciebie, Matko Chrystusa i Matko Kościoła, Matko wiary, nadziei i miłości. Przynosimy Tobie całą naszą młodość.

Przychodzimy do Ciebie, Matko Boga, Matko Życia, Matko Pięknej Miłości.

Przychodzimy tutaj, gdzie od wieków ludzie przychodzili do Ciebie po wolność i przy Tobie - nawet w niewoli - czuli się wolnymi. Dziś ten Twój dom stał się domem nas wszystkich - młodzieży całego świata. Częstochowa jest w tej chwili stolicą młodości.

Przychodzimy do Ciebie jako do naszej Matki i przez Twoje pośrednictwo prosimy Chrystusa o prawdziwą wolność, o żywą wiarę, o motywy życia i nadziei. Ty, Matko, znasz nasze ograniczenia, ale również wszystkie nasze marzenia, plany na przyszłość i możliwości. Spraw, abyśmy umieli zdać sprawę z nadziei, która jest w nas (por. 1 P 3,15).

Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunctis libera nos semper Virgo gloriosa et benedicta...

"Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona..."

Nosimy w sobie wielkie pragnienia. Chcemy żyć dla Chrystusa. Zwracamy się do Ciebie, najpewniejsza Przewodniczko na ludzkich drogach... Pomóż nam pokonać wszelką beznadziejność. Pozwól nam być silniejszymi niż wszystko, co zdaje się nas osaczać. Nasza codzienność jest różna, różne są też Twoje wizerunki w naszych krajach. Pomóż nam być sobą.

Powierzając Tobie to, co w nas najlepsze i zdrowe, powierzamy Ci się także z tym, co w nas zagrożone od wewnątrz i od zewnątrz; lecz nas z grzechów i niemocy, wydobywaj z klęski i błędu, chroń przed lekceważeniem życia i tym wszystkim, co zdrowiu i życiu zagraża. Zachowaj od samotności; od samotności, która nie jest z wyboru, z którą wielu nie potrafi sobie dać rady. Spraw, aby ona nigdy nie zamieniła się w rozpacz.

Zawierzamy Ci tych, którzy znajdują się w obliczu bezrobocia, braku mieszkania, strachu przed przyszłością.

Pomóż nam ratować świat i siebie od przemocy i wielorakich współczesnych totalitaryzmów, na które nie mamy bezpośredniego wpływu.

Powierzamy Ci, Matko, młode rodziny, i tych także, którzy oddali się na wyłączną służbę Bogu. Tobie, Matko, powierzamy powołanie każdego człowieka. Daj, aby życie każdej i każdego z nas przynosiło ewangeliczne owoce.

Chcemy się modlić z Tobą za tych, którzy szukają dróg Twojego Syna, i za tych także, którzy nie wiedzą i nie chcą wiedzieć o naszym spotkaniu. Za tych, którzy ani Boga, ani Chrystusa, ani Ciebie nie znają.

Domina nostra, Advocata nostra, Mediatrix nostra, Consolatrix nostra. Tuo Filio nos reconcilia, Tuo Filio nos recommenda, Tuo Filio nos repraesenta.

"O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj."

Naucz nas Twojego zawierzenia, Twojej nadziei i Twojej miłości. Naucz nas wychodzić ku Twojemu Synowi. Prowadź nas do Niego. Niech On będzie odpowiedzią na wszystkie nasze pytania. Naucz nas wychodzić ku innym ludziom, może bardziej biednym i samotnym niż każdy z nas.

Naucz nas służyć życiu od jego poczęcia aż po naturalną śmierć. Naucz nas to życie przyjmować.

Niech nasze serca będą otwarte, niech będą otwarte domy i kraje. Wyzwól nas z lęku, byśmy nie bali się ubogich z Jezusowej Ewangelii, dzieci, starców, chorych i cudzoziemców, byśmy umieli otworzyć drzwi Zbawicielowi świata i człowieka.

Ty przywracasz tajemnicę życiu i temu wszystkiemu, co je rodzi, co daje mu sens. Ty przywracasz tajemnicę miłości i czynisz to przez czystość. Przez Ciebie czystość staje się odpowiedzią na tajemnicę. "Błogosławieni czystego serca", bo oni oglądać będą... Boga (por. Mt 5,8). Ty wiesz, że największym skażeniem człowieka jest nieczystość, że z niej rodzą się: nienawiść, zabójstwa i wojny.

Pragniemy wziąć odpowiedzialność za naszą przyszłość, za przyszłość Kościoła i świata u progu trzeciego tysiąclecia, abyśmy naszym dzieciom potrafili przekazać wiarę w Boga i przekazać im sens życia.

Naucz nas być obecnymi w Kościele i życiu społecznym. Naucz nas brać odpowiedzialność za losy świata i naszych ziemskich ojczyzn.

Matko Mądrości, naucz nas tworzenia takiej kultury i cywilizacji, która opierając się na prawach Bożych, służyłaby człowiekowi. Naucz nas ducha pojednania i przebaczenia.

Spraw, byśmy nie uciekali przed nowymi zadaniami. Cała współczesna rzeczywistość czeka na swoją pełną ewangelizację. Pragniemy żyć - każdy na swój sposób, będąc misjonarzami tego dzieła - wspólnie z Chrystusem uświęcać i przemieniać ten świat.

Do Syna swego nas prowadź, z Nim nas pojednaj, Jemu nas polecaj, Jemu nas oddawaj... Amen.


Matko Boga Wychowawczyni Syna Bożego

Akt zawierzenia nauczycieli

Jasnogórska Królowo Polski, Matko Boga, * Wychowawczyni Syna Bożego, * Niepokalana Maryjo!

Ty, obecna od tysiąca lat w dziejach narodu polskiego, * jesteś jego nieustanną i przedziwną Pomocą i Wychowawczynią. * Oto my, nauczyciele i wychowawcy Twoich dzieci, * stając u progu drugiego Tysiąclecia wiary w naszej Ojczyźnie, * Ciebie naszą Matką i Panią, Orędowniczką i Królową uznajemy, stajemy, gotowi na każde Twoje wezwanie, * aby z Tobą, w Tobie i przez Ciebie być pomocą Kościoła świętego, * którego Ty jesteś Matką.

Przyjmij nas, Matko, w niewolę swoją. * Uczyń nas swymi narzędziami w przekazywaniu prawdy * i w kształtowaniu katolickiej osobowości młodych pokoleń, * aby na drugie Tysiąclecie wszyscy byli poddani Bogu * w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym, * aby Polska, odrodzona moralnie, * stała się rzeczywistym Królestwem Twego Syna i Twoim. * Złącz nas na zawsze z sobą nierozerwalnymi więzami miłości.

Oto oddajemy się Tobie na wyłączną własność, * aby przez Ciebie, z Tobą i w Tobie, stać się własnością Chrystusa.

Oddajemy Ci nasz rozum, aby poznawał prawdę; * oddajemy Ci nasze myśli, aby były piękne i czyste; * oddajemy Ci nasze serca, aby ogarnięte coraz większą miłością były otwarte dla Boga * i na wszystko, co dobre w człowieku i na świecie; * oddajemy Ci naszą wolę, aby w zmaganiu o coraz wyższe dobro realizowała tylko wolę Bożą. [ Tobie poświęcamy wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy: * nasze ciała i dusze, modlitwy i prace, radości i cierpienia.

Ochotnym sercem oddajemy się Tobie w macierzyńską niewolę miłości [ 1 ] ]. Matko pięknej miłości, naucz nas kochać. * Stolico Mądrości, okaż nam prawdę. * Wychowawczyni Dobrego Nauczyciela, bądź naszą Wychowawczynią. * A my przyrzekamy Ci szukać prawdy i żyć w prawdzie, * abyśmy własnym życiem posiedli prawo jej głoszenia. * Przyrzekamy odważnie dawać świadectwo prawdzie i nauczać prawdy. * Przyrzekamy wychowywać młode pokolenie w prawdzie, miłości i wierności Chrystusowi. * Matko Drogi, Prawdy i Życia, * przyjmij nasze przyrzeczenia, * umocnij je w naszych sercach * i złóż przed Oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego. * W Twoje bowiem dłonie składamy naszą przeszłość i przyszłość, * oddając Ci się w macierzyńską niewolę miłości * za wolność i rozwój Kościoła w świecie współczesnym. Amen.


Matko powołań naszych i Pani serc naszych

Akt zawierzenia zakonów w Polsce

Najdobrotliwsza Panno Maryjo, Królowo nasza i Polski Królowo, Matko powołań naszych i Pani serc naszych. Tyś stała i czuwała przy początkach każdej rodziny zakonnej i natchnieniem swoim wspierałaś naszych zakonodawców.

Łask wszelkich Pośredniczko, Tyś hojnie ubogacała świętych braci naszych łaskami niezliczonymi.

Opiekunko Dobra, Ty płaszczem opieki swojej osłaniasz nas przed zimnem i złością otaczającego świata, jego fałszem i przewrotnością.

Matko nasza, oto dziś ponownie masz nas u stóp Twoich, bo nie dość nam miłości do Ciebie, którą żyją nasze zakony w całym Kościele katolickim, lecz idąc za wielkimi i chlubnymi tradycjami narodu naszego i wyczuwając powagę chwili obecnej, wezwani nadto przez arcypasterzy naszych, chcemy w naszych rodzinach zakonnych, w jeszcze bardziej specjalny sposób, pielęgnować dziecięcą miłość i przywiązanie do Ciebie, Pani i Królowej naszej.

Przy tym z całą świadomością łączymy się duchem z wielkimi przyrzeczeniami narodu naszego, zwłaszcza pragniemy odnowić i jeszcze bardziej pogłębić nasze własne przyrzeczenia, które tu, przed Tobą, zostaną złożone, aby w ten sposób zakony w naszym kraju niestrudzenie i niezmordowanie zawsze mogły kroczyć promienną drogą doskonałości, porywając za sobą cały naród ku jego świetlanym celom na przełomie tysiąclecia jego Chrztu.

Dlatego dzisiaj, o Matko nasza, przychodzimy ponownie do Ciebie, z całkowitą i pełną ofiarą. Niesiemy Ci hołd dziękczynienia, czci i oddania.

Dziękujemy Ci, o Pani nasza, za wszystkie łaski osobiste, z Twoich macierzyńskich rąk otrzymane.

Dziękujemy Ci za łaskę powołania do życia zakonnego dla nas, dla współbraci naszych i tych, których posłać nam raczysz, o co Cię gorąco prosimy.

Dziękujemy za tysiąc lat życia zakonnego w Ojczyźnie naszej.

Dziękujemy za radości i cierpienia, za pracę i wytchnienia, za owoce pracy i zawody doznane. Amen.


Wizerunku Kościoła - Oblubienicy

Akt zawierzenia osób konsekrowanych

Maryjo, wizerunku Kościoła - Oblubienicy bez zmarszczki i skazy, * która naśladując Ciebie, * "zachowuje dziewiczo nienaruszoną wiarę, mocną nadzieję i szczerą miłość" - wspomagaj osoby konsekrowane w ich dążeniu do wieczystej i jedynej szczęśliwości. * Zawierzamy je Tobie, Dziewico Nawiedzenia, * aby umiały wychodzić naprzeciw ludziom w potrzebie i nieść im pomoc, * a nade wszystko nieść im Jezusa. * Naucz je głosić wielkie dzieła, * których Bóg dokonuje w świecie, * aby wszystkie ludy wielbiły Twoje imię. * Wspomagaj je w pracy dla dobra ubogich, głodnych, * pozbawionych nadziei, ostatnich * i tych wszystkich, którzy szczerym sercem szukają Twojego Syna.

Do Ciebie, Maryjo, * która pragniesz duchowej i apostolskiej odnowy Twoich synów i córek, * przez miłość do Chrystusa i przez całkowite oddanie się Jemu, * kierujemy z ufnością naszą modlitwę. * Ty, która czyniłaś wolę Ojca, * okazując gorliwość w posłuszeństwie, * męstwo w ubóstwie, * a w swym płodnym dziewictwie gotowość na przyjęcie życia, * uproś Twego Boskiego Syna, * aby ci, którzy otrzymali dar naśladowania Go przez swą konsekrację, * umieli o Nim świadczyć swoim przemienionym życiem, * podążając radośnie, * wraz ze wszystkimi innymi braćmi i siostrami, * ku niebieskiej ojczyźnie * i ku światłu, które nie zna zmierzchu.

O to Cię prosimy, aby we wszystkich i we wszystkim * został otoczony chwałą, błogosławieństwem i miłością * Najwyższy Władca wszystkich rzeczy, * którym jest Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.

(por. Jan Paweł II, Adh. apost. Vita cosecrata, 112).


Matko Rodziny z Nazaretu

1. Akt zawierzenia rodziny

Matce Bożej Licheńskiej.

Maryjo, Najświętsza Matko Rodziny z Nazaretu, * obecna pośród nas w znaku licheńskiego obrazu, * pozdrawiamy Cię, Bolesna Królowo Polski.

Dziękujemy Ci za Twoją macierzyńską miłość, * którą okazujesz całemu Kościołowi i naszej rodzinie. * Stajemy przed Tobą z żywą wiarą i ufnością w Twoją dobroć Wychowawczyni i Opiekunki rodzin, * aby zawierzyć Ci nas samych i wszystkie sprawy drogie naszym sercom.

Zawierzamy Ci, Matko, szczęście naszej rodziny. * Wspieraj nas, chroń, prowadź drogami Bożych przykazań. * Uproś nam łaskę, abyśmy zawsze trwali przy Jezusie - źródle naszego rodzinnego szczęścia.

Matko Boża Licheńska, zawierzamy Ci drogę naszej wiary, nadziei i miłości. * Prowadź nas do Chrystusa, obecnego w każdym człowieku. * Spraw, abyśmy byli wrażliwi na potrzebujących pomocy. * Spraw, abyśmy, zawierzeni Twojemu Sercu, * potrafili spieszyć z pomocą cierpiącym i ubogim.

[ Zawierzamy Ci samych siebie, * wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. * W Twoje macierzyńskie dłonie składamy wszystkie nasze wysiłki i troski, * trudy życia rodzinnego i cierpienia, * modlitwę, pracę i wszelkie dobre czyny. * Bądź dla nas wszystkich Jutrzenką zaranną, * która rozprasza mroki życia, * ukazując Jezusa - Światłość prawdziwą, oświetlającą wszystkie narody i przyciągającą je swym blaskiem ] [ 2 ].

Ukochana Licheńska Matko, * Ty wiesz, co znaczy iść drogami tej ziemi, pośród niebezpieczeństw i trudności. * Zawierzamy Ci nasze rodzinne wędrowanie. * Czuwaj nad nami, aby codzienne trudy i pokusy nie przesłoniły nam Boga * i ostatecznego celu życia, którym jest szczęście wieczne w niebie.

Bądź, Maryjo, naszą niezawodną Przewodniczką. * Licheńska Pani, Patronko naszej rodziny, * strzeż nas i zachowaj w miłości wzajemnej i wierności Bogu.

Matko Zbawiciela, bądź Gwiazdą nadziei i jedności * w naszej codziennej pielgrzymce do domu Ojca w niebie. Amen.


Nauczycielko ukrytego i cichego poświęcenia

2. Akt zawierzenia rodziny

O Niepokalana Dziewico, Matko prawdziwego Boga i Matko Kościoła! Matko łaski, Nauczycielko ukrytego i cichego poświęcenia! Tobie, która wychodzisz na spotkanie z nami grzesznymi, poświęcamy dziś nas samych i miłość naszą. Oddajemy Tobie w ofierze nasze życie i pracę, nasze radości, choroby i smutki.

Daj naszym domostwom łaskę miłości i szacunku dla życia poczynającego się. Daj tę samą miłość, z jakąś poczęła w swoim łonie życie Syna Bożego!

Święta Dziewico, Maryjo, Matko pięknej miłości, strzeż nasze rodziny, aby były złączone nierozerwalnie i pobłogosław nasze dzieci.

Ty, która jesteś naszą nadzieją, spójrz na nas miłosiernym okiem i naucz nas zwracać się zawsze do Jezusa! A jeśli upadniemy, pomóż nam powstać i wrócić do Niego przez wyznanie naszych grzechów w świętym sakramencie pokuty, który przynosi spokój duszy.

Tak, Święta Matko, mając pokój Boga w sumieniu i serca wolne od wszelkiego zła, będziemy mogli nieść każdemu prawdziwą radość i prawdziwy pokój, które pochodzą od Syna Twego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II, papież


Jakże wiele jest spraw

3. Akt zawierzenia rodziny Maryi Bazyliance

O jakże wiele jest spraw, Matko Boża Bazylianko, które przy tym spotkaniu powinienem wyrazić, nazwać po imieniu. O [najlepsza Matko], jakże wiele jest małżeństw i rodzin, o których chciałbym Ci tu powiedzieć po imieniu. Zawierzam Ci je wszystkie w milczeniu. Zawierzam Ci je wszystkie, o Matko Boża Bazylianko. Ty sama najlepiej je znasz i wiesz, czego im najbardziej trzeba.

Czynię to na miejscu, które sama wybrałaś, skąd widać wszystkie rodziny, całą naszą parafię, całą naszą Ojczyznę, ale także Kościół cały w wymiarach krajów i kontynentów: cały w Twoim macierzyńskim Sercu. Ten Kościół cały, w świecie współczesnym i przyszłym, Kościół postawiony na drogach ludzi, ludów, narodów i ludzkości, oddaję tutaj Tobie, Matko Boża Bazylianko, i zawierzam z bezgraniczną ufnością.


Staje przed Tobą nasza rodzina

Akt oddania rodziny Matce Bożej Częstochowskiej

Oto dziś staje przed Tobą nasza rodzina. * Pragniemy całkowicie oddać się Tobie w macierzyńską niewolę miłości. * Oddajemy Ci po wszystkie czasy całą naszą rodzinę (można wymienić imiona), nasz dom i wszystko, co posiadamy. * Oddajemy wszystkie osobiste i rodzinne sprawy. * Chcemy, Matko Boga i nasza, na zawsze pozostać Twoją własnością. * Przyjmij nas i oddaj Jezusowi Chrystusowi.

Strzeż odtąd, prosimy Cię, Matko, świętości naszego rodzinnego ogniska. * Nie pozwól, abyśmy znieważali go grzechem. * Pomóż wiernie wypełniać obowiązki, płynące z sakramentu małżeństwa. * Zachowaj nasze dzieci od wszelkich nieszczęść, * spraw niech wyrastają na dobrych synów i wierne córki Kościoła i Ojczyzny. * Okaż się im Matką w dniach prób i doświadczeń. * Broń naszego domu rodzinnego od wszelkiego zła.

Utwierdzaj w nas wiarę w Boga i miłość wzajemną. * Pogłębiaj życie chrześcijańskie, * upraszaj nam szczęście i pokój.

Matko Chrystusowa, przyjmij to nasze oddanie * za Kościół święty w Ojczyźnie naszej i na całym świecie, * za jego wolność i rozwój, * a szczególnie za świętość rodzin. * Racz posługiwać się nami, * aby wszystkie rodziny należały do Ciebie, * a przez Ciebie do Twego Syna.

Pragniemy, aby Jezus Chrystus znalazł wśród nas schronienie, * gdy stale jest wyrzucany ze wszystkich miejsc życia społecznego i publicznego, * gdy wyrywany jest z serc dzieci i młodzieży. * Panno Można, uczyń z naszych rodzin twierdzę wiary i polskości, * aby wzrastało pokolenie młodych Polaków, * wiernych Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, * Kościołowi i Jego Pasterzom. Amen.


Błogosławiona Panno z Góry Karmel

Akt oddania rodziny Matce Bożej Szkaplerznej

O Błogosławiona Panno z Góry Karmel, * zapraszamy Cię dziś do naszej rodziny. * Oddajemy się pod Twoją opiekę * i poświęcamy Ci całą naszą rodzinę. * Ty o Matko wypraszaj nam potrzebne łaski, * byśmy żyli w przyjaźni z Bogiem, * a pokój niech gości wśród nas. * Przyjmij w ofierze nasze niegodne osoby, * ale pragnące być zawsze Twoimi, w życiu, * śmierci i przez całą wieczność. * Pozostań w naszym domu tak jak * pozostałaś w domu Zachariasza i Elżbiety; * bądź radością naszą tak jak byłaś radością * w domu weselnym w Kanie; * bądź Matką i zamieszkaj z nami tak jak * zamieszkałaś w domu Jana Apostoła. * Daj nam Jezusa Chrystusa, który jest naszą * Drogą, Prawdą i Życiem. * Oddalaj od nas grzech i wszelkie zło. * W naszej rodzinie bądź Matką, Nauczycielką i Królową. * Wypraszaj każdemu z nas łaski duchowe i materialne * potrzebne do godnego życia, a szczególnie pomnażaj * naszą wiarę, nadzieję i miłość. Wzbudź święte powołania. * Bądź z nami zawsze, Panno Maryjo z góry Karmel, * na dobre i na złe, w chwilach radości i smutku * i przede wszystkim spraw aby pewnego dnia * cała nasza rodzina wraz z Tobą spotkała się w niebie. Amen.


Bogarodzico i Pani nasza

1. Akt zawierzenia chorych

Najświętsza Maryjo Panno, Bogarodzico i Pani nasza, * my, chorzy, naznaczeni krzyżem Twego Syna, * pragniemy dziś poświęcić się w szczególny sposób Twemu Niepokalanemu Sercu. * Racz spojrzeć łaskawym okiem matczynym na nas, cierpiące Twe dzieci.

Do kogóż mamy zwrócić się w naszym bólu, * jeśli nie do Twego mieczem boleści przebitego Serca, Matko boleściwa i Pani nasza?... * Tam, na szczycie Golgoty, stałaś się Matką całej ludzkości, * ale - w szczególniejszy sposób stałaś się przede wszystkim Matką i niezrównaną Opiekunką chorych, cierpiących, * naznaczonych przez niezbadane wyroki Opatrzności Bożej stygmatem bólu...

Dlatego zwracamy się, Matko Najświętsza, do Serca Twego, * mieczem boleści wskroś przeszytego... * "Ucz nas kochać, choć w cierpieniu, ucz nas cierpieć - lecz w milczeniu"!... * Naucz nas najtrudniejszej cnoty: * ukochania Najświętszej Woli Bożej w cierpieniu. * Tylko w Twoim Sercu, Matko Bolesna, * możemy czerpać wzór do spełnienia * tego zasadniczego polecenia Twego Boskiego Syna, * które wzywa do wzięcia krzyża na każdy dzień.

Dlatego dziś poświęcamy się Twemu Niepokalanemu Sercu, Matko Bolesna, * i prosimy Cię, * byś raczyła nas wziąć w swoją szczególną pieczę matczyną * na te długie godziny cierpień, * które przykuwają nas do łoża boleści - jak gwoździe do krzyża. * Matko Bolesna, uproś nam cnotę cierpliwości i ufność w Opatrzność Bożą, * nawet wówczas, gdy wszystko zda się sprzysięgać przeciw nadziei.

Króluj nam, Najczystsze Serce Matki Bolesnej, * opromieniaj blaskami Twymi szare godziny bólu. * Króluj nam, Przeczyste Serce Matki Bolesnej * i prowadź nas do Boskiego Serca Twego Syna, * byśmy zrozumieli Jego modlitwę w Ogrójcu: * "Ojcze, nie moja, ale Twoja wola niech się stanie"... * Nie opuszczaj nas, Matko Bolesna, * skoro dziś poświęcamy się Twemu Najczystszemu Sercu na zawsze.

O Przeczyste Serce Maryi, * w Tobie żyć i umierać pragniemy. Amen.


Maryjo Matko Boża z Lourdes

1. Akt zawierzenia chorego

Najdroższa Matko Boża z Lourdes, * jakże wiele razy dałaś dzieciom swoim wyrazy miłości. * Dziś, gdy wśród moich bliskich znajduje się osoba chora i cierpiąca, * do Ciebie kieruję moje myśli i słowa. * Weź, proszę, w opiekę chorego, * umacniaj go, utwierdzaj w wierze. * Nie pozwól, aby choroba i cierpienie * odebrały mu siły, ufność, nadzieję. * Znasz nasze słabości i grzechy. * Spraw, byśmy nigdy nie zapomnieli, * iż droga do naszego zbawienia wiedzie przez krzyż. * Pomóż choremu zrozumieć sens cierpienia * i bądź naszą Orędowniczką. * Wstaw się za chorym, * aby otrzymał łaskę uzdrowienia, * jeśli taka jest wola Boża, * i stał się żywym świadectwem Twej miłości. * Udziel nam tej łaski, o którą pokornie błagamy.

Przepełnieni wiarą w Boże Miłosierdzie i cud modlitwy, * oddajemy chorego pod Twoją opiekę. * Twemu orędownictwu zawierzamy jego uzdrowienie. * Czuwaj nad chorym, * napełnij jego serce niezłomną wiarą * i pomóż mu przez doświadczenie choroby zrozumieć tajemnicę Bożego Miłosierdzia, * na chwałę Syna Twego Jedynego. * Który żyje i króluje na wielki wieków. Amen.


Matko łaskawa i dobra

2. Akt zawierzenia chorego

O Matko łaskawa i dobra, * której serce przeniknął miecz boleści, * oto my, biedni chorzy, * stajemy wraz z Tobą na Kalwarii obok Jezusa.

Powołani do wzniosłej łaski cierpienia, * pragniemy dopełnić w nas to, * czego nie dostaje cierpieniom Chrystusa, * za Ciało Jego, którym jest Kościół.

Poświęcamy Tobie nas samych i nasze cierpienia, * żebyś nas położyła na ołtarzu Twego Boskiego Syna, * jako pokorne ofiary przebłagalne * za zbawienie nasze i naszych braci.

Przyjmij, Matko Bolesna, to nasze poświęcenie i ofiarowanie, * wzmocnij w naszych sercach wielką nadzieję, * abyśmy, jak teraz uczestniczymy w cierpieniach Jezusa, * tak mogli kiedyś z Nim razem być w radości obecnego i wiecznego życia. Amen.

Pius XII, papież, 1957 r.


Godna czci Aniołów i ludzi

Akt zawierzenia dzieci pierwszokomunijnych

Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boża, * godna najwyższej czci Aniołów i ludzi, * w dniu naszej uroczystej Komunii Świętej, * w pięknym i szczęśliwym dniu naszego życia, * przychodzimy złożyć Ci korny hołd i błagać o opiekę.

Wszak wiesz, o Panno Najświętsza, że od pierwszych lat życia * uważaliśmy Cię za naszą Panią i Pośredniczkę. Z wdzięcznością wyznajemy, * że wszystkie łaski, które udzielił nam Pan Bóg, * zawdzięczamy Twemu przemożnemu wstawiennictwu.

Matko Niepokalana, oddal od nas zarazę występku i zgorszenia. * Ochraniaj naszą szatę niewinności, którą otrzymaliśmy na chrzcie * i w którą dziś przyodziani przystępujemy do Stołu Pańskiego. * Podtrzymuj w nas gorącą wiarę w Najświętszą Obecność Jezusa w Hostii. * Rozpalaj w nas Twą gorącą miłość do Najświętszego Serca Jezusowego. * Uproś błogosławieństwo Boże tym wszystkim, * którzy przez swą gorliwość i poświęcenie * przyczynili się do oświecenia naszych umysłów światłem prawdy * i zaprawiali nasze serca do cnót chrześcijańskich.

Niech Pan, przez Twoje ręce, obdarzy obfitymi łaskami naszych rodziców, * którym zawdzięczamy życie w wierze. Głęboko wierzymy, że Ty, Najlepsza Mamo, dziś niczego nam nie odmówisz; * że wysłuchasz naszego wołania i nim nie wzgardzisz. * Abyśmy razem jako rodzina - rodzice i dzieci - krocząc drogami świętości, * mogli w królestwie niebieskim, * dzięki Tobie, Matko nasza, * cieszyć się wiekuistym widzeniem Twego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Zobacz równieżOprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt oddania rodziny Matce Bożej Częstochowskiej - adonai.pl
  • Akt oddania się chorych Matce Bożej Bolesnej - apchor.pl
  • Akt Zawierzenia Młodzieży Świata Matce Bożej - 15 sierpnia 1991 - misericors.org
  • Ks. Jan Cendrzak, Nowenna do Matki Bożej, Kraków, 1999.
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
  • Modlitwa zawierzenia Matce Bożej - niedziela.pl
  • Modlitwy do Matki Bożej Bazylianki - parafia.lipsk.pl
  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
  • Nowenna do Maryi Niepokalanej. Akt oddania rodziny Matce Bożej - bernardynki.com
  • Zawierzamy Ci drogę naszej wiary, "Zeszyty Maryjne" 6/2023.