Akty zawierzenia (dzieł i instytucji)

Akty zawierzenia Najśw. Maryi Pannie

różnych dzieł i instytucji kościelnych i świeckich


Matko nasza najboleśniejsza, Królowo Polski

Oddanie Matce Bolesnej na własność całej rzeczywistości

Maryjo, Matko nasza najboleśniejsza, Królowo Polski, Dziewico Niepokalana. * Pragniemy być w Twoich najmiłościwszych rękach narzędziem Twej świętej sprawy, * którą prowadzisz jako Matka Kościoła. * Oddajemy Ci na własność siebie ze wszystkimi władzami duszy i ciała * oraz wszystko, co posiadamy: * cały nasz dom, * wszystkie dzieła, prace i zamiary, * wszystkie radości i trudy, * byśmy przez wierną służbę Kościołowi * mogli jak najlepiej służyć Jezusowi i bliźnim naszym. * Rozporządzaj nami i wszystkim, co posiadamy, * według Twojej woli, jako własnością Twoją. Amen.


Bogarodzico Królowo Pokoju

Akt zawierzenia Matce Miłosierdzia
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego

Maryjo Bogarodzico, Królowo Pokoju, Trzykroć Przedziwna Pani!

Matko Miłosierdzia wcielonego w Chrystusie i wciąż wcielającego się w tych, którzy Jezusa przyjmują.

Skarbnico wszystkich zmiłowań Bożych, Boska Pieczęci Nowego Przymierza, * przychodzimy dzisiaj kolejny raz do tej kaplicy, * na tę Świętą Górę, * aby zawierzyć dzieło Twojego Syna Jezusa Chrystusa, * Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Żywa Księgo, w której są zapisane imiona tych, którzy mają dostąpić miłosierdzia, * Świątynio wiecznego pojednania, * Ołtarzu Ofiary Pokoju,* Tobie powierzamy i oddajemy wszystko, co mamy i czym jesteśmy, * wszystkich Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego, * opiekunów i formatorów, * ich intencje i rodziny * w naszej parafii, naszym mieście, diecezji, rejonie, w Polsce i na całym świecie.

Nie możesz nas nie przyjąć, bo istotą Twoją jest dobroć, * a dziełem twoim jest miłosierdzie. * Twoimi jesteśmy, * dlatego włóż w nas, * Twoje Bogiem płodne, * twórczo smutek odwracające w wesele, * fiat - i daj nam Swego ducha. Tak jak Ciebie, niech i nas tworzy nasze fiat, * na wylew nieskończonego miłosierdzia, * niechaj nas uzdalnia do przyjmowania i dawania Go duszom. * Niechaj twoje fiat żyje w nas * i konsekruje nas na apostołów i hostie nieskończonego miłosierdzia Bożego. * Niechaj nas przemienia w iskry, wzniecające płomienie Miłości miłosiernej, * która może rozdzielonych w jedno połączyć i odnowić oblicze ziemi, tej ziemi.

O Błogosławiona, któraś uwierzyła, * włóż w nas Twoją wiarę, * której Bóg wydaje swoje miłosierdzie i swoją wszechmoc. * Bądź strażniczką depozytu miłosierdzia Bożego w nas - Małych Rycerzach Miłosiernego Serca Jezusowego. * Strzeż Jego chwały w naszych sercach * i miejscach, w których Boża Opatrzność nas postawiła. * Niech Boski Król miłosierdzia postawi w naszej wspólnocie tron swojej łaski, * niech nam da moc nad Sercem Jego, * by jak Ty niegdyś w Kanie, * tak my teraz mogli przyspieszyć godzinę miłosierdzia * dla Kościoła, Ojczyzny i całej ludzkości. Amen.

(3 ×) Zdrowaś Maryjo...

Pod Twoją obronę...


Wielka przed Bogiem Orędowniczko

Akt zawierzenia Królowej Polski Dzieła Intronizacji

Jasna Góra, 2 X 2011

Maryjo, wielka przed Bogiem Orędowniczko, Królowo Polski i Matko nasza!

Zainspirowani słowami biskupów polskich [ 1 ], * którzy zwrócili uwagę na wspaniałe możliwości * ofiarowania swojego życia, życia polskich rodzin oraz całej naszej Ojczyzny Chrystusowi, Królowi Wszechświata, * przychodzimy dzisiaj do stóp Twojego Jasnogórskiego Tronu, * by odnowić i zawierzyć to ofiarowanie Tobie i Twojemu Matczynemu Sercu.

Powierzamy Tobie przyszłość naszej Ojczyzny, * abyś wyprosiła u Twojego Syna wierność wobec wszystkich zobowiązań, * jakie naród polski składał podczas Ślubów Jasnogórskich, * a przede wszystkim wierność Krzyżowi, Świętej Ewangelii i Kościołowi * w budowaniu i urzeczywistnianiu Królestwa Chrystusowego w naszej Ojczyźnie.

Całą naszą ufność pokładamy w Tobie, Królowo nasza, * bo jesteśmy świadomi zagrożeń, ale także i naszych wad.

Twoim pragnieniem jest, * aby wszystkie poszczególne dusze, ludy i narody * zjednoczyły się i doznały przemiany w Chrystusie, * ku chwale Jego królewskiego Majestatu. * Ze skruszonym sercem wyznajemy przed Tobą, Maryjo, * że znajdujemy się nie dość blisko Chrystusa, * aby On mógł skutecznie na nas oddziaływać, * przemieniać nas i naszą narodową mentalność. * W świetle Twojej poznawczej reakcji na słowo Boże i powziętej decyzji zupełnego posłuszeństwa Bogu, * możemy doskonale poznać, czego nam brakuje na drodze do Boga.

Świadomi Twojej obecności w naszym narodzie * i Twojego Macierzyńskiego Królestwa pośród nas, * stajemy w obliczu Krzyża Chrystusowego, * na którym oddał swoje życia za nas Król, * słyszymy Jego słowa, wypowiedziane jakby do nas: * "Polsko, oto Matka Twoja".

Polska - to historia tego ludu, historia pełna chwały i podziwu świata, historia łez i niedoli. * Duchem ciała Ojczyzny, pobudzającym go do intensywnego życia, * to miłość do Ojczyzny, oparta na prawdzie objawionej, na nauce Jezusa Chrystusa. * Jeśli do tej pory nie straciliśmy wiary w przyszłość, * zawdzięczamy to tylko Tobie, Maryjo, * "co Jasnej bronisz Góry i w Ostrej świecisz Bramie". * Wyproś nam, aby wszyscy zrozumieli, * że Chrystus prześladowany, ścigany, bluźniony, wyśmiewany przez szyderców, * przetrwa zwycięsko, * a my wraz z Nim pod Jego królewskim panowaniem. * "Bez wiary w Boga ani Rzeczypospolita się zespolić, ani zespolona ostać się nie może" [ 2 ].

To zawierzenie Dzieła Intronizacji składamy Tobie, Maryjo, jako wierne dzieci Kościoła, * u stóp Twojego Tronu na Jasnej Górze Zwycięstwa, * poprzez wstawiennictwo wszystkich Polskich Świętych Patronów i Błogosławionych, * przed obliczem Świętych Aniołów i Anioła Stróża Polski, * wraz z tymi, którzy łączą się z nami w modlitwie * i w tej intencji, którą Tobie teraz powierzamy. * Dołożymy wszelkich starań i troski, * aby Twoje matczyne, królewskie panowanie w naszym narodzie, * stało się rzeczywistym Królestwem Twego Syna, * aby na dostojnej Koronie Rzeczypospolitej stale widniało hasło: * "Ojcze nasz..., święć się Imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje".


Niepokalana Matko Kościoła

Akt oddania Matce Kościoła Ruchu Światło-Życie Niepokalanej

Akt oddania Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła dokonał kard. Karol Wojtyła 11 VI 1973 r. Ks. Franciszek Blachnicki nazwał ten akt aktem konstytutywnym, gdyż wierzył, że oddanie się z Maryją Chrystusowi jest źródłem żywotności Kościoła i Ruchu.

Niepokalana, Matko Kościoła * zgromadzeni dzisiaj wspominamy z wdzięcznością * Twoją opiekę nad dziełem Oazy Żywego Kościoła.

Wyznajemy, że dzięki Twojej macierzyńskiej miłości * pierwsza Oaza Niepokalanej * oddana pod Twoją szczególną opiekę * rozwinęła się w przedziwny sposób w ruch oazy * i wywodzący się z niego Ruch Światło-Życie.

Wyznajemy, że Twoja postawa * bezgranicznego, oblubieńczego, oddania się w miłości Chrystusowi * jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym. * Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa, * zwłaszcza w zjednoczeniu z Nim * w szczytowej godzinie miłości na Krzyżu, * dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.

Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą * w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi * jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą * żywotności i płodności Kościoła-Matki. * Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką, * o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą * Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.

Jesteśmy przekonani, że całe dzieło Oazy * opiera się na zrozumieniu tej tajemnicy i nie ma ono innego celu, * jak wychowywanie swoich uczestników * do coraz głębszego zrozumienia i zrealizowania postawy * posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom.

Jesteśmy przekonani, że taka postawa * jest źródłem nowego życia; dlatego słuszne jest * abyśmy na nowo i bardziej świadomie oddali to dzieło Tobie, * błagając, abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje.

Jesteśmy przekonani głęboko, * że o tyle tylko staniemy się "Oazą Żywego Kościoła", * o ile w zjednoczeniu z Tobą będziemy realizować * postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele.

Przyjmij więc jako swoją rzecz i własność wszystkich * którzy oddali swoje życie i wszystkie swe siły * na diakonię Ruchu Światło-Życie.

Przyjmij wszystkich, zwłaszcza moderatorów i animatorów, * którzy pragną służyć w ramach ruchu * wielkiej sprawie budowania żywych wspólnot Kościoła.

Przyjmij wszystkich, którzy na zakończenie pobytu w oazie * oddali w Twoje ręce swoje dobre postanowienia * i udziel im łaski wytrwania.

Niepokalana, Matko Kościoła, bądź również Matką dzieła Oazy i Ruchu Światło-Życie. Amen.


Dziewicza Matko Syna Bożego i wszystkich ludzi

Akt oddania członków Krucjaty Niepokalanej dorosłych

O Niepokalanie Poczęta, Dziewicza Matko Syna Bożego i Matko wszystkich ludzi, * aby pocieszyć Twoje Niepokalane Serce * i wynagrodzić zniewagi i bluźnierstwa, * których doznajesz od niewdzięcznych ludzi, * postanawiam:

  • odmówić codziennie przynajmniej jedną dziesiątkę Różańca;
  • podjąć codziennie jakąś ofiarę za grzeszników.

Pragnę, o ile to będzie możliwe, * w każdą pierwszą sobotę miesiąca wziąć udział we Mszy świętej, * przystąpić do Komunii świętej, * odmówić jedną część Różańca wynagradzającego * i rozmyślać przez piętnaście minut nad tajemnicami różańcowymi.

Matko Najświętsza, uczynię wszystko, * abyś była więcej znana, miłowana i wysławiana przez wszystkich ludzi, * a szczególnie przez dzieci i młodzież, * i aby Twoje wizerunki i rzeźby były godnie czczone po całej ziemi.

Potężna Pogromicielko szatana, * z Twoją pomocą wypowiadam walkę wszelkiemu złu. * Poprzez uczestnictwo w Krucjacie Niepokalanej * pragnę zadośćuczynić za przewinienia wobec Boga * i przyczynić się do odrzucenia grzesznych praktyk w rodzinach i społeczeństwie.

Matko Boża, Pani Zwycięska, oddaję się Tobie, * abyś posłużyła się mną jako swoim narzędziem. * Niech zapanuje Królestwo Twego Syna na ziemi - Królestwo sprawiedliwości i miłości. * Niech nastanie upragniony pokój w sercach ludzi i na świecie. Amen.


Niepokalana Królowo Polski Pani i Matko moja

Akt oddania członków Krucjaty Niepokalanej dzieci

O Niepokalana Królowo Polski, Pani i Matko moja. Pragnę przyczynić się do tego, aby Polska jak najprędzej stała się rzeczywistym królestwem Twoim i aby nikt nie sprzeciwiał się Twojej woli i nie obrażał Cię grzechami.

Dlatego poświęcam i oddaję się Tobie i proszę Cię, abyś mnie przyjęła za swoje dziecko, swoją własność i narzędzie.

Pragnę codziennie odmówić przynajmniej dziesiątkę Różańca i złożyć Ci jakąś ofiarę, by pocieszyć Twe Serce Niepokalane i uprosić nawrócenie biednych grzeszników.

Przyrzekam także, że aż do dnia opuszczenia szkoły podstawowej nigdy nie wezmę do ust żadnych napojów alkoholowych (wódki, wina, piwa). Pragnę również odważnie sprzeciwiać się wszelkiej nieskromności w myślach, w mowie i w uczynkach.

Przyjmij te moje pragnienia i postanowienia i dopomóż mi zawsze prowadzić piękne i czyste życie dziecka Bożego. Amen.


  • [ 1 ] Komunikat KEP z 26 VIII 2011, nr 5.
  • [ 2 ] Plutarch z Cheronei – pisarz starożnej Grecji, historyk, filozof-moralista i orator.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akt konstytutywny - oaza.pl
  • Akt oddania się Matce Bożej. Modlitwy - siostrypasjonistki.pl
  • Akt zawierzenia koła Legionu Maryi Matce Miłosierdzia - malirycerze.pl
  • Ks. Tadeusz Masłowski CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.