Zwiastowanie Maryi Pannie

25 marca - Zwiastowanie Najśw. Maryi Pannie

Kościół czci tajemnicę Wcielenia Syna Bożego osobnym świętem, 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Święto to obchodzono w Kościele Wschodnim w VI w. W Kościele Zachodnim wprowadzono je w VII w.

Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

Mimo że znaczenie tego wydarzenia jest ogromne, katolicy nie są zobowiązani do uczestnictwa we Mszy św. w dzień uroczystości.

Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego († 604). Najstarszym świadectwem tego święta na Wschodzie jest homilia Abrahama z Efezu, wygłoszona najprawdopodobniej w Konstantynopolu pomiędzy latami 530-550. Święto w Konstantynopolu potwierdzone jest w VI w., w Antiochii pod koniec VI w., w Jerozolimie w I połowie VII w. Na Zachodzie natomiast potwierdzenie znajdujemy w VII w. (Rzym i Hiszpania).

W swoich początkach uroczystość miała wysoką rangę, gdyż była uważana za święto Pańskie. Akcentowano nie tyle moment zwiastowania, co wcielenia Bożego Słowa, czyli pierwszy moment przyjścia Chrystusa na ziemię i rozpoczęcia dzieła zbawienia. Tak jest i dotąd. Z czasem lud nadał temu świętu charakter Maryjny, stawiając w centrum uwagi Maryję jako "błogosławioną między niewiastami", wybraną w planach Boga na Matkę Zbawiciela.

Liber Pontificalis papieża św. Sergiusza I (687-701) poleca, aby w święto Zwiastowania - podobnie jak w święto Ofiarowania Pana Jezusa, Narodzenia i Zaśnięcia Maryi - wychodziła procesja z litanią z kościoła św. Hadriana do bazyliki Matki Bożej Większej.

O święcie Zwiastowania wspominają synody w Toledo (656) i w Trullo (692).

W IV w. pewien bogaty Żyd, Józef z Tyberiady, który przeszedł na chrześcijaństwo, wybudował kościół w miejscu, gdzie miał stać domek Świętej Rodziny. Miejsce to nawiedził w IV w. św. Hieronim z towarzyszącymi mu Paulą Rzymianką i jej córką Eustochium.

Mniej więcej z tego okresu pochodzą napisy wskazujące na obecność kultu Matki Bożej. Na uwagę zasługuje napis w j. greckim: XE MAPIA ("Zdrowaś, Maryjo"). Jest to najstarsze świadectwo epigraficzne kultu maryjnego na świecie.

Na początku XI w. świątynia zostałą zniszczona. W wieku następnym krzyżowcy wystawili o wiele większą i bardziej okazałą budowlę. Ta z kolei przetrwała aż do 1955 r., kiedy to powstała nowa, obecnie istniejąca Bazylika Zwiastowania Pańskiego. Konsekrował ją 25 marca 1969 r. kard. Gabriele Garrone.

Nie ma pewności, dlaczego na obchód tajemnicy Zwiastowania wybrano dzień 25 marca. Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące go z dniem Narodzenia Pańskiego, 25 grudnia, który wypada dokładnie 9 miesięcy po dacie Zwiastowania. Współcześni badacze genezy święta Zwiastowania podważają ten motyw. Chrześcijanie pierwszych wieków przywiązywali wielką wagę do ostatnich dni marca i początku kwietnia. Związane to było z datą 14 Nizan w Starym Testamencie - ze świętem Paschy. Prawdopodobnie dlatego w ostatnich dniach marca wspominano moment Zwiastowania - początku Życia, które przez mękę, śmierć i z martwych powstanie odnowiło wszechświat.

Powszechnie posługujemy się dwiema modlitwami, które upamiętniają moment Zwiastowania: Zdrowaś Maryjo... i Anioł Pański.

Data uroczystości Zwiastowania Pańskiego w najbliższych latach:

Rok Dzień
2023 25 marca, piątek
2024 8 kwietnia, poniedziałek
2025 25 marca, wtorek
2026 25 marca, środa
2027 5 kwietnia, poniedziałek
2028 25 marca, sobota
2029 9 kwietnia, poniedziałek

Zobacz również:

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła

  • Zwiastowanie Pańskie - bimkal.pl
  • 25 marca. Zwiastowanie Pańskie - brewiarz.pl
  • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2023 - msze.info
  • Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - 2023-03-25 - musicamsacram.pl
  • 25 marca: Zwiastowanie Pańskie - ordo.pallotyni.pl
  • Prefacja o Zwiastowaniu Pańskim - ordo.pallotyni.pl
  • Zwiastowanie Pańskie - Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie - sanctus.pl
  • Bazylika Zwiastowania Pańskiego w Nazarecie - pl.wikipedia.org

Czytania liturgiczne

I czytanie (Iz 7,10-14)
Panna pocznie i porodzi Syna

Pan przemówił do Achaza tymi słowami: "Proś dla siebie o znak od Pana, Boga twego, czy to głęboko w Otchłani, czy to wysoko w górze".

Lecz Achaz odpowiedział: "Nie będę prosił i nie będę wystawiał Pana na próbę".

Wtedy rzekł Izajasz: "Słuchajcie więc, domu Dawidowy: Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emmanuel, albowiem Bóg z nami".

Psalm 40,7-8a.8b-10.11

Ref. Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę.

Nie chciałeś ofiary krwawej ani płodów ziemi, *
lecz otwarłeś mi uszy:
nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. *
Wtedy powiedziałem: "Oto przychodzę.

W zwoju księgi jest o mnie napisane: †
Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, *
a Twoje prawo mieszka w moim sercu".
Głosiłem Twą sprawiedliwość w wielkim zgromadzeniu *
i nie powściągałem warg moich, o czym Ty wiesz, Panie.

Sprawiedliwości Twojej nie kryłem w głębi serca, *
głosiłem Twoją wierność i pomoc.
Nie taiłem Twojej łaski ani Twej wierności *
przed wielkim zgromadzeniem.

II czytanie (10,4-10)
Chrystus przychodzi pełnić wolę Ojca

Bracia: Niemożliwe jest to, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. Przeto Chrystus przychodząc na świat, mówi: "Ofiary ani daru nie chciałeś, aleś Mi utworzył ciało; całopalenia i ofiary za grzech nie podobały się Tobie. Wtedy rzekłem: «Oto idę, w zwoju księgi napisano o Mnie, abym spełniał wolę Twoją, Boże»".

Wyżej powiedział: "Ofiar, darów, całopaleń i ofiar za grzechy nie chciałeś, i nie podobały się Tobie", choć składa się je na podstawie Prawa. Następnie powiedział: "Oto idę, abym spełniał wolę Twoją". Usuwa jedną ofiarę, aby ustanowić inną. Na mocy tej woli uświęceni jesteśmy przez ofiarę ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.

Aklamacja (J 1,14ab)
Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami,
i widzieliśmy Jego chwałę.

Ewangelia (Łk 1,26-38)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: "Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami".

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!"

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Modlitwy mszalne

Kolekta

Boże, z Twojej woli w łonie Maryi Dziewicy odwieczne Słowo przyjęło ludzkie ciało; † spraw, abyśmy wyznając, że nasz Odkupiciel jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * zasłużyli na udział w Jego boskiej naturze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, wcielenie Twojego Syna dało początek Kościołowi, † przyjmij jego dary, * i spraw, aby w tę uroczystość z radością sprawował eucharystyczne Misterium. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacja o Zwiastowaniu Pańskim

[44] Słowo stało się ciałem

Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, * abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, *Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże, * przez naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Niebieski posłaniec zwiastował Maryi, * że dla naszego zbawienia Twój Syn narodzi się wśród ludzi. * Najświętsza Dziewica przyjęła z wiarą Twoje Słowo, * przez tajemnicze działanie Ducha Świętego poczęła Syna i z miłością Go nosiła w niepokalanym łonie. * On spełnił obietnice dane Izraelowi * i objawił się narodom, jako oczekiwany Zbawiciel.

Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy Aniołów, * którzy zawsze się radują w Twojej obecności. * Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, * razem z nimi wołając: Święty, Święty, Święty...

Modlitwa po Komunii

Boże, przez ten Sakrament utwierdź w naszych sercach prawdziwą wiarę, † abyśmy wyznając, że Syn Maryi Dziewicy jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, * mocą Jego zmartwychwstania mogli dojść do wiekuistej radości. Przez Chrystusa, Pana naszego.