Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

Pozdrowienie Anielskie

Modlitwa ta oddaje cześć Matce Bożej i Jezusowi, zawiera również prośbę o wstawiennictwo Maryi. Składa się z trzech części. Pierwsza to słowa Archanioła Gabriela, wypowiedziane podczas Zwiastowania (Łk 1,28), druga - słowa św. Elżbiety, wypowiedziane do Maryi w czasie Nawiedzenia (Łk 1,42). W XIII w. zaczęto dodawać do tych dwóch fraz biblijnych imię Jezus. Trzecia część modlitwy powstała w XIV w. W 1566 r. papież Pius V kazał umieścić ją w brewiarzu rzymskim, przez co w takiej formie stała się oficjalną modlitwą Kościoła.


Zdrowaś Maryjo,
łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.


Ze względu na szczególne i wyjątkowe współdziałanie Maryi w dziele Zbawienia, rozwinęła się w Kościele modlitwa do świętej Matki Boga, która z jednej strony uwielbia Boga za "wielkie rzeczy", które uczynił Pan swojej pokornej Służebnicy, a z drugiej powierza Matce Jezusa błagania i uwielbienia dzieci Bożych (por. KKK, 2675).

Te dwa dążenia modlitwy do Maryi znalazły szczególny wyraz w modlitwie "Zdrowaś Maryjo":

Zdrowaś Maryjo (Raduj się, Maryjo). Pozdrowienie anioła Gabriela rozpoczyna modlitwę "Zdrowaś". To sam Bóg, za pośrednictwem anioła, pozdrawia Maryję. W naszej modlitwie ośmielamy się podjąć na nowo pozdrowienie Maryi wraz ze spojrzeniem, jakie Bóg skierował na swą pokorną Służebnicę, i cieszymy się z radości, jaką On w Niej znajduje.

Łaski pełna, Pan z Tobą: Dwa słowa pozdrowienia anioła wyjaśniają się wzajemnie. Maryja jest pełna łaski, ponieważ Pan jest z Nią. Łaska, jaką jest napełniona, oznacza obecność Tego, który jest źródłem wszelkiej łaski. "Ciesz się... Córo Jeruzalem... Mocarz pośród ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w której sam Pan przychodzi zamieszkać, jest uosobieniem córy Syjonu, Arką Przymierza, miejscem, gdzie przebywa chwała Pana: jest Ona "przybytkiem Boga z ludźmi" (Ap 21,3). "Pełna łaski" jest całkowicie oddana Temu, który przychodzi w Niej zamieszkać i którego Ona ma wydać na świat.

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Po pozdrowieniu anioła czynimy naszym pozdrowienie Elżbiety. "Napełniona Duchem Świętym" (Łk 1,41) Elżbieta jest pierwsza w długim szeregu pokoleń, które błogosławią Maryję: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła..." (Łk 1,45); Maryja jest "błogosławiona między niewiastami", ponieważ uwierzyła w wypełnienie się słowa Pana. Abraham przez swoją wiarę stał się błogosławieństwem dla "ludów całej ziemi" (Rdz 12,3). Maryja przez swoją wiarę stała się Matką wierzących, dzięki której wszystkie narody ziemi otrzymują Tego, który jest samym błogosławieństwem Boga: "Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus".

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami... Zdumiewamy się razem z Elżbietą: "A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1,43). Ponieważ daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja jest Matką Boga i Matką naszą; możemy Jej powierzać wszystkie nasze troski i nasze prośby. Ona modli się za nami, podobnie jak modliła się za siebie: "Niech mi się stanie według twego słowa!" (Łk 1,38). Powierzając się Jej modlitwie, zdajemy się razem z Nią na wolę Bożą: "Bądź wola Twoja".

Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Prosząc Maryję, by się modliła za nami, uznajemy siebie za biednych grzeszników i zwracamy się do "Matki miłosierdzia", do Całej Świętej. Powierzamy się Jej "teraz", w "dzisiaj" naszego życia. Nasza ufność rozciąga się aż do powierzenia Jej już teraz "godziny naszej śmierci". Modlimy się, by była obecna przy niej jak przy śmierci swojego Syna na krzyżu i w godzinie naszego przejścia przyjęła nas jako nasza Matka, by poprowadzić nas do swego Syna Jezusa, do raju.

KKK, 2676-2677


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994.
  • Modlitwa “Zdrowaś Maryjo” (Pozdrowienie Anielskie) - misericors.org
  • Bądź pozdrowiona, Maryjo! - zdrowaśka.pl