Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi (wynagradzająca i pokutna)

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi
wynagradzająca i pokutna

Podczas Nowenny, do modlitw można dołączyć akty pokutne, dobrowolne umartwienia i cierpliwe znoszenie codziennych przykrości życia. Najbardziej polecane dni dla odprawienia Nowenny: od 5 do 13 każdego miesiąca, szczególnie w miesiącach od maja do października - na intencję wynagradzającą Niepokalanemu Sercu Maryi.


Na każdy dzień Nowenny

Bądź pozdrowiona, Maryjo, nadziejo nasza i nasze wspomożenie! Tobie zostały oddane skarby łaski, wysłużone nam przez Twojego Syna Jezusa. Jako Matka Jego najmilsza, o co poprosisz, otrzymasz - czego zapragniesz, stanie się według Twego życzenia. Dlatego wszystkie pokolenia u Twego Serca macierzyńskiego szukają pociechy i ratunku, wołając z ufnością: Uproś nam łaskę u Syna!

Serce Maryi, świętej Rodzicielki Syna Bożego, uproś nam łaskę u Syna!
Serce Maryi, do Serca Jezusa doskonale upodobnione...
Serce Maryi, pełnością łaski darów wyposażone...
Serce Maryi, najmilszej Matki wszystkich odkupionych...
Serce Maryi, współcierpiące z Jezusem dla naszego zbawienia...
Serce Maryi, pełne dobroci i miłosierdzia...
Serce Maryi, Pocieszycielki strapionych i opuszczonych...
Serce Maryi, miłosiernej Wspomożycielki wiernych...
Serce Maryi, naszej Orędowniczki na drodze zbawienia...
Serce Maryi, pełne miłosierdzia dla błądzących i grzesznych...
Serce Maryi, naszej Opiekunki wśród przeciwności i pokus...
Serce Maryi, Królowej nieba i ziemi...

Antyfona: Błogosławiony każdy, co słów moich słucha * i dnia każdego u drzwi moich czuwa. * Znajdzie zbawienie i otrzyma łaskę od Pana.

K. Okaż nam, Matko, pełne dobroci Serce swoje.
W. A rozweselą się serca nasze nadzieją zbawienia.

Błogosławiona Matko Zbawiciela świata, * do Twego Serca z ufnością zanosimy błaganie: * Kieruj nami na wszystkich drogach naszych, * błogosław nam w naszych zajęciach, * pocieszaj we wszystkich utrapieniach i cierpieniach, * wspomagaj nas w walce i w trudnościach, * zachowaj od niebezpieczeństw duszy i ciała, * i obroń przed wszelkim złem.

Matko łaski Bożej i miłosierdzia, * wejrzyj na nas łaskawie i wyjednaj nam łaskę, * o którą w tej Nowennie Cię prosimy... Wysłuchaj modlitwy nasze, * bo ufamy dobroci Twojego macierzyńskiego Serca. A Syn Twój wszystko uczyni, o co dla nas prosić będziesz, * aby przez Ciebie miał chwałę teraz i na wieki. Amen.

Dzień pierwszy

Anioł rzekł do Maryi: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami". A ona usłyszawszy to, zatrwożyła się jego mową i rozważyła, co by znaczyło to pozdrowienie.

- O Dziewico roztropna, oświeć nasze umysły i serca, byśmy zrozumieli prawdę Bożą objawioną!

Zdrowaś Maryjo...

Dzień drugi

"Nie trwóż się, Maryjo! Oto poczniesz i porodzisz Syna, którego nazwiesz imieniem Jezus". Wtedy Ona rzekła: "Jakże się to stanie? Wszak Ja męża nie znam!"

- O Dziewico przeczysta, któraś poczęła i porodziła Bożego Syna, zawsze zostając Dziewicą, spraw to, byśmy żyjąc w czystości serca, mogli oglądać Boga według obietnicy Jezusa!

Zdrowaś Maryjo...

Dzień trzeci

Gdy Elżbieta zawołała: "Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła" - wtedy Maryja rzekła: "Uwielbia dusza moja Pana, iż wejrzał na niskość służebnicy swojej".

- O Dziewico pokorna, Ciebie błogosławi Elżbieta. Ty zaś, mimo wywyższenia do godności Matki Bożego Syna, nazywasz siebie niską służebnicą Pańską! Uproś i nam ducha uniżenia się przed Bogiem, byśmy nigdy nie wynosili się z Jego darów.

Zdrowaś Maryjo...

Dzień czwarty

Maryja odpowiedziała Archaniołowi: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".

- O Dziewico, doskonale poddana woli Boga, nie tylko przy radosnym zwiastowaniu, ale także w przeszyciu boleścią Twej duszy, gdyś stała pod krzyżem, niech Twoje poddanie się woli Boga aż do boleści pod krzyżem wyjedna nam przebaczenie grzechów naszego nieposłuszeństwa oraz łaskę doskonałego wypełnienia woli Bożej.

Zdrowaś Maryjo...

Dzień piąty

"Zaiste - zawołała Elżbieta do Maryi - błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełni się, co Ci powiedziano od Pana!"

- O święta Dziewico, któraś z wiarą w słowo Boga poczęła Jezusa, z wiarą, że jest prawdziwie Synem Bożym, karmiłaś Go i piastowała, z wiarą w Jego bóstwo stałaś pod krzyżem! Uproś i nam żywą i niezłomną wiarę w prawdy Ewangelii, byśmy ją wyznawali nie tylko słowami, ale także życiem z wiary.

Zdrowaś Maryjo...

Dzień szósty

Maryja rzekła: "Uwielbia dusza moja Pana i w Bogu, Zbawicielu moim, duch mój się raduje, bo uczynił mi wielkie rzeczy!"

- O święta Dziewico, któraś uwielbiała Boga we wszystkich sprawach Jego i dzięki Mu składała za wszelkie Jego dary, naucz nas wdzięczności za niezliczone dobrodziejstwa, którymi Bóg nas obdarza.

Zdrowaś Maryjo...

Dzień siódmy

I porodziła syna swego pierworodnego i owinęła go w pieluszki i złożyła go w żłobie, bo nie było dla nich miejsca w gospodzie.

- O jakże uboga jesteś, Matko Syna Bożego! Dla ubóstwa nie przyjęto Cię w ludzkich gospodach i stąd najmilsze Dziecię swoje złożyłaś w bydlęcym żłobie. Oderwij nasze serca od dóbr ziemi, byśmy opuściwszy wszystko, cieszyli się z ubóstwa i tak otrzymali to królestwo, które ubogi Syn Twój obiecał ubogim.

Zdrowaś Maryjo...

Dzień ósmy

A pod krzyżem Jezusa stała Matka Jego!

- Święta Matko Zbawiciela, któraś nie odstąpiła od Niego w Jego poniżeniu i męce, lecz stałaś mężnie pod Jego krzyżem, umocnij serca nasze, by żadne cierpienie złamać nas nie mogło.

Zdrowaś Maryjo...

Dzień dziewiąty

Gdy na godach w Kanie zabrakło wina Matka Jezusa mówi do Niego: "Wina nie mają!"

- O dobra Matko, któraś pośpieszyła z pomocą nowożeńcom, by mieli czym gości weselnych uraczyć, naucz i nas podobnej miłości bliźnich naszych, abyśmy ich miłowali nie tylko słowem, ale także uczynkiem.

Zdrowaś Maryjo...


Na zakończenie Nowenny

O święta Maryjo, łaski pełna, w której Bóg upodobał sobie * dla niewysłowionej miłości Twojej, * uproś i nam miłość Bożą, byśmy zawsze się Bogu podobali. Pan jest z Tobą, * boś jako wolna od grzechu, * nigdy się woli Pana nie sprzeciwiła. * Błogosławiona jesteś, boś z miłości ku Niemu doskonale zachowała wolę Jego. * Błogosławiony owoc żywota Twojego, boś zjednoczyła się z Nim miłością macierzyńską. O Matko najpiękniejszej miłości Boga, upodobnij serca nasze do Serca Twojego.

K. Maryjo, Matko pięknej miłości i bogobojności.
W. W Tobie wszelka nadzieja życia i cnoty.

Módlmy się. Boże, któryś Serce błogosławionej Maryi napełnił darami łaski i wszelkiej cnoty, † i upodobniłeś je do Serca Swojego Syna, * spraw to, prosimy, byśmy przez naśladowanie cnót tego Serca Niepokalanego, * upodobnili się do Jezusa Chrystusa, Jej Syna i Pana naszego. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Modlitwy Do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Modlitwy na każdy dzień Nowenny do Serca Maryi - zanotowane.pl
  • Zwyciężyłaś, zwyciężaj! Różańcowa Pani. Pieśni, modlitwy, nowenna do Niepokalanego Serca Maryi, [PZG Kraków 3044/89]