Nowenna do NMP Matki Miłosierdzia

Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia

Otwierasz przed nami szeroko swe ramiona

Nowennę można odmówić na 9 dni przed wspomnieniem NMP Ostrobramskiej (Matki Miłosierdzia, 16 XI), czyli w dniach 7-15 XI.

Każdego dnia na początku należy wzbudzić intencję nowenny, następnie odmówić modlitwę wstępną, po niej modlitwy przeznaczoną na dany dzień nowenny.

Modlitwa wstępna

Ojcze nasz...

Święta Maryjo, Dziewico, * wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, * Córko i Służebnico najwyższego Króla, Ojca niebieskiego, * Matko Najświętszego Pana, Jezusa Chrystusa, * Oblubienico Ducha Świętego, * wstawiaj się za nami, * wraz ze Świętymi Archaniołami i Aniołami, * i wszystkimi świętymi, * u Twego Najświętszego, Umiłowanego Syna, Pana i Mistrza. Amen.

Chwała Ojcu...

Modlitwa dnia

(zob. poniżej modlitwy na poszczególne dni nowenny)

Modlitwy końcowe

Otwierasz przed nami, Najmiłosierniejsza Matko, szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce, pełne wszelkich łask i darów. Twoje Serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą szczodrością, z ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Zdrowaś Maryjo...

Pod Twoją obronę...

Matko Miłosierdzia, módl się za nami.


Modlitwa dnia

Dzień pierwszy - 7 XI

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w ostrobramskim obrazie. Czcią i chwałą otaczamy Twój święty wizerunek. Pokornie Cię błagamy, rozpal nasze serca miłością i uproś nam łaskę wytrwania w mocnej wierze, niezachwianej nadziei i gorącej miłości Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo...

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła, Ojca Świętego, wszystkich duszpasterzy, osoby konsekrowane i cały lud wierny. Uproś u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się w Kościele jedność, wzrastała wiara i miłość wzajemna, na świadectwo dla świata, aby wszyscy, zjednoczeni więzami jednej wiary i miłości, ofiarnie pracowali w Winnicy Pańskiej i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich. Zdrowaś Maryjo...

Dzień drugi - 8 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani świata, która w Ostrej Bramie wyświadczasz wielkie łaski wszystkim, którzy się do Ciebie uciekają, pozdrawiamy Cię miłością całego stworzenia, prosząc pokornie, abyś nam u Syna swego wyjednała potrzebne dary i doprowadziła bezpiecznie do niebieskiej chwały. Zdrowaś Maryjo...

O Matko Miłosierdzia i Królowo Apostołów, Tobie, która jesteś "ziemią kapłańską", oddajemy wszystkich biskupów i kapłanów Kościoła świętego. Wypraszaj im u Boga potrzebne łaski, aby wspierani nieustannie mocą i światłem Ducha Świętego, mogli bezpiecznie prowadzić powierzoną sobie Bożą Owczarnię do pełni życia i szczęścia. Maryjo, wyjednaj alumnom w seminariach duchownych, aby podążając za Tobą drogą duchowego piękna, w Twojej szkole uczyli się ewangelicznego życia, miłości Boga ponad wszystko, nieustannej kontemplacji słowa Bożego i gorliwej służby braciom w Winnicy Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Zdrowaś Maryjo...

Dzień trzeci - 9 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która umieściłaś swój święty Wizerunek w Ostrej Bramie, aby wszyscy w swoich potrzebach przychodzili do Ciebie jako do Matki i Opiekunki, stajemy przed Tobą jako dzieci, prosząc pokornie, abyś nas przytuliła do swego matczynego Serca i poleciła swojemu najmilszemu Synowi. Zdrowaś Maryjo...

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo rodzin, parafie i wspólnoty kościelne. Wypraszaj obfitość łaski duszpasterzom, wszystkim kapłanom, osobom zakonnym i wszystkim służącym dla dobra parafii. Otaczaj swoją opieką wszystkich wiernych. Niech Chrystus, Twój Syn, będzie dla ludzi starszych i samotnych ostoją i mocą; dla dźwigających krzyż cierpienia - siłą i miłością; niech króluje poprzez swoją miłość i prawo we wszystkich rodzinach, będąc źródłem ich szczęścia, jedności i siły; niech wpływając swą łaską na serca dzieci i młodzieży, uczyni je gorliwymi w naśladowaniu Ewangelii, aby stawały się wzajemnie dla siebie apostołami dobroci. Zdrowaś Maryjo...

Dzień czwarty - 10 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, która przez swój święty ostrobramski obraz uzdrawiasz chorych, przywracasz życie umarłym, uzdrów nasze grzeszne dusze, abyśmy przy Twojej pomocy uniknęli śmierci wiecznej i żyli z Tobą i Synem Twoim Jezusem Chrystusem w wiecznej szczęśliwości. Zdrowaś Maryjo...

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko łaski Bożej, wszystkich dobrodziejów duchowych i materialnych klasztorów i kościelnych organizacji, wstawiaj się za nimi, aby Bóg darzył ich obficie swoją łaską i prawdziwie chrześcijańską radością. Wejrzyj, Matko, na tych, którzy pracą umysłu i rąk wznosili świątynie i klasztory, i wyjednaj wszelkie łaski i wszelkie błogosławieństwo żyjącym, a radość wieczną zmarłym. Zdrowaś Maryjo...

Dzień piąty - 11 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, kanale wody żywej, z obfitości której każdy może zaczerpnąć, wspomóż nas łaską Syna Twego, broń przed zagrożeniami świata i doprowadź szczęśliwie do portu zbawienia. Zdrowaś Maryjo...

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Wspomożycielko wiernych, wszystkich zmarłych członków Kościoła świętego, zmarłych rodziców, rodzeństwo, przyjaciół, krewnych i dobrodziejów. Uproś dla nich u Boga przebaczenie i łaskę uczestnictwa w radości zbawionych, aby przez całą wieczność mogli poznawać niezgłębione tajemnice miłości Bożej. Zdrowaś Maryjo...

Dzień szósty - 12 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia i Pani całego świata, która przez swój święty obraz wszystkim uciekającym się do Ciebie niezliczonych łask udzielasz, wspomóż nas, abyśmy żyjąc na ziemi, sercem przebywali w niebie, a chwaląc Cię nieustannie zasłużyli, by oglądać Ciebie i z Tobą królować wiecznie. Zdrowaś Maryjo...

Oddajemy Ci, o Matko Miłosierdzia i Pocieszycielko strapionych, wszystkich, którzy zawierzając Bożej miłości, powierzyli się naszym modlitwom. Wyjednaj im, aby otrzymali przebaczenie i radość, a ich modlitwy zostały wysłuchane zgodnie z najświętszą wolą Boga. Niech trwając w dziękczynieniu za otrzymane dobra, umacniają w sobie wiarę i miłość, i coraz głębiej przeżywają tajemnicę miłosiernej obecności Boga w swoim życiu. Zdrowaś Maryjo...

Dzień siódmy - 13 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, łaskawa i szczodrobliwa w świętym wizerunku ostrobramskim. Stajemy przed Tobą, wyznając naszą słabość, grzeszność i niedoskonałość, prosząc, byś wyjednała nam u Syna Twojego, najdroższego Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, łaskę wiary, nadziei i miłości, abyśmy za Twoją przyczyną doszli do szczęśliwości wiecznej. Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie trzy Zakony świętego Ojca Franciszka. Uproś u Syna swego tę łaskę, aby wierne charyzmatowi swojego Założyciela, niosąc światu pokój i dobro, ukazywały wszystkim, jak wielką miłością obdarzył nas Ojciec Niebieski, i pociągały wielu na drogę świętości. Zdrowaś Maryjo...

Dzień ósmy - 14 XI

Święta Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pocieszycielko strapionych, czcią i chwałą otaczamy Twój święty wizerunek. Do kogóż mamy się udać w swoich cierpieniach, jeśli nie do Ciebie, Matko? Pociąga nas ku Tobie niepojęta dobroć Twojego Serca i moc Twojego wstawiennictwa u Syna. Zdrowaś Maryjo...

Polecamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo Zakonu Serafickiego, wszystkie klaryski na całym świecie. Niech nieustannie wpatrują się w przykład życia świętej Matki Klary. Pomóż im zawsze trwać w uwielbieniu i adoracji Jezusa w Najświętszym Sakramencie, aby wiernie odpowiadały na głębokie wymagania, które wypływają z całkowitej miłości do Chrystusa, oraz z oddania się bez zastrzeżeń misji Kościoła. Zdrowaś Maryjo...

Dzień dziewiąty - 15 XI

O przedziwna Matko Zbawiciela naszego, Niepokalana Dziewico, Maryjo Ostrobramska, pełna słodyczy i łagodności, czcią i chwałą otaczamy Twój święty wizerunek i błagamy o Twoje miłosierdzie. Ufni w Twą dobroć i łaskawość, uciekamy się pod Twoją obronę, u Ciebie bowiem słabi znajdują moc i pokrzepienie. Zdrowaś Maryjo...

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Królowo świata, wszystkie wspólnoty zakonne. Bądź zawsze im jako Matka i kształtuj ich serca na wzór Twojego. Uproś dla nich u Twego Syna, aby zakonne progi przekraczały osoby pragnące prowadzić życie ubogie i pełne miłości Boga i bliźniego. Oby mogły stać się dla świata świetlanymi wzorami, aby pociągały do służby Bogu i aby się razem uświęcały w miłości braterskiej, znajdując oparcie w Twojej macierzyńskiej miłości. Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego, uproś nam, abyśmy wpatrzeni w Twój przykład, za wzorem świętych i błogosławionych Kościoła świętego, coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicach zbawienia, trwali przy Bogu całym umysłem i sercem, wzrastali w uległości poruszeniom Ducha Świętego i coraz pełniej urzeczywistniali Jego dary w naszym życiu.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia - milosierdzieboze.pl