Nowenna do NMP Matki Kościoła (z Ojcem Świętym Benedyktem XVI)

Nowenna do Maryi Matki Kościoła

20-28 maja [2023]

Zaleca się odmawianie nowenny przed świętem NMP Matki Kościoła (poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego).


Dzień pierwszy

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice światła

Rozważanie

Z homilii na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 stycznia 2006.

Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu" (Łk 2,19). Pierwszy dzień roku poświęcony jest niewieście, Maryi. Ewangelista Łukasz przedstawia Ją jako Dziewicę milczącą, wsłuchującą się stale w odwieczne Słowo, żyjącą Słowem Bożym.

Maryja zachowuje w sercu słowa pochodzące od Boga i łącząc je jakby w mozaikę, uczy się je pojmować. W Jej szkole również i my chcemy nauczyć się być pilnymi i posłusznymi uczniami Pana. Z Jej matczyną pomocą pragniemy zaangażować się gorliwie w "budowanie" pokoju, idąc za Chrystusem, Księciem Pokoju.

Biorąc przykład ze Świętej Dziewicy, pozwólmy, by prowadził nas zawsze i jedynie Jezus Chrystus, który jest ten sam - wczoraj i dziś, i na wieki (por. Hbr 13,8).

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i pokorna Dziewico,
chroń naszego Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego.
On, który w pokorze i prostocie serca wypełnia wolę Twojego Syna,
niech zachowuje siłę dla bycia widzialnym znakiem miłości Ojca.

Dzień drugi

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice bolesne

Rozważanie

Z homilii na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2006.

"Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia".

Możemy oddawać cześć Maryi, możemy wielbić Maryję, ponieważ jest "błogosławiona", błogosławiona na zawsze. Taka jest treść tego święta. Jest błogosławiona, ponieważ jest zjednoczona z Bogiem, żyje z Bogiem i w Bogu.

W przeddzień swojej męki Pan, żegnając się z uczniami, powiedział: "Idę przygotować wam mieszkanie w wielkim domu Ojca. W domu Ojca jest mieszkań wiele". Maryja, mówiąc: Jestem Twoją służebnicą, niech się spełni Twoja wola - przygotowała tu na ziemi mieszkanie dla Boga. Z ciałem i duszą stała się dla Niego mieszkaniem i w ten sposób otwarła ziemię na niebo.

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Królowo wniebowzięta,
jesteśmy pielgrzymami na tej ziemi
w oczekiwaniu na bycie mieszkańcami nieba.
Strzeż naszego Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego,
i wynagradzaj mu całe dobro,
które zasiał w Winnicy Pańskiej.

Dzień trzeci

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice radosne

Rozważanie

Z przemówienia przy figurze Maryi Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie, 8 grudnia 2010.

Wzrok Maryi jest wzrokiem Boga spoglądającego na każdego. Spogląda Ona na nas z tą miłością Ojca i błogosławi nam. Zachowuje się jako nasza “Orędowniczka” - tak jak Ją też wzywany w modlitwie Salve Regina: "Orędowniczko nasza" (Advocata nostra). Nawet gdyby wszyscy mówili o nas źle, Ona, Matka, mówiłaby dobrze, ponieważ Jej niepokalane Serce współbrzmi z Bożym miłosierdziem.

W ten sposób też patrzy Ona na Miasto, nie na jakiś anonimowy aglomerat, ale jak na jakiś gwiazdozbiór, gdzie Bóg zna wszystkich osobiście po imieniu, jednego po drugim, i wzywa abyśmy świecili Jego światłem.

A ci, którzy w oczach świata są pierwszymi, dla Boga są ostatnimi, a ci, którzy są małymi, dla Boga są wielkimi.

Matka spogląda na nas tak, jak Bóg spojrzał na Nią, pokorną dziewczynę z Nazaretu, nic nieznaczącą w oczach świata, lecz wybraną i drogocenną dla Pana Boga. Rozpoznaje w każdym z nas podobieństwo z Jej Synem Jezusa, nawet jeśli tak bardzo różnimy się od Niego.

A kto lepiej od Niej zna moc Bożej łaski? Kto lepiej od Niej wie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, który jest w stanie nawet wyprowadzić dobro ze zła?

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i nasza Orędowniczko,
strzeż naszego Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego,
od zasadzek szatańskich.
Niech nigdy nie czuje się osamotniony,
lecz odczuwa Twoją miłość i Twoją matczyną opiekę.

Dzień czwarty

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice chwalebne

Rozważanie

Z homilii we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, 11 lutego 2010.

Magnificat nie jest pieśnią tych, do których los się uśmiecha, którym wszystko się udaje; jest raczej dziękczynieniem tego, kto, choć nie są mu obce dramaty życia, pokłada ufność w odkupieńczym dziele Boga. Jest pieśnią, która wyraża niezłomną wiarę pokoleń mężczyzn i kobiet, którzy w Bogu złożyli swą nadzieję i sami zaangażowali się, jak Maryja, w niesienie pomocy braciom w potrzebie.

W Magnificat słyszymy głos jakże licznych świętych miłosierdzia, mężczyzn i kobiet, mam na myśli w szczególności tych, którzy swe życie poświęcili chorym i cierpiącym, jak Kamil de Lellis i Jan Boży, Damian de Veuster i Benedykt Menni. Ten kto długo przebywa z osobami cierpiącymi, zna udrękę i łzy, ale także cud, jakim jest radość, będąca owocem miłości.

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Dziewico wyśpiewująca Magnificat,
Tobie polecamy naszego Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego.
Bądź przy nim w każdym czasie i potrzebie, umocnij w chwilach prób, a każdego dnia i w każdej chwili ukazuj mu Syna Twojego, Najwyższego Pasterza Kościoła świętego.

Dzień piąty

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice radosne

Rozważanie

Z przemówienia przy figurze Maryi Niepokalanej na Placu Hiszpańskim w Rzymie, 8 grudnia 2011.

Jedyną pułapką, której Kościół może i powinien się obawiać, jest grzech jego członków. Podczas gdy Maryja jest naprawdę Niepokalana, wolna od wszelkiej zmazy grzechu, Kościół jest święty, ale równocześnie naznaczony przez nasze grzechy. Z tego powodu lud Boży, pielgrzymujący w czasie, zwraca się do swej Matki Niebieskiej i prosi Ją o pomoc: prosi, aby towarzyszyła Ona na drodze wiary, aby zachęcała do zaangażowania w życie chrześcijańskie i aby wspierała naszą nadzieję.

Potrzebujemy Jej pomocy zwłaszcza w tym momencie, tak trudnym dla Włoch, dla Europy, dla różnych części świata.

Niech Maryja pomaga nam dostrzec światło poza zasłoną mgły, która zdaje się okrywać rzeczywistość. Dlatego my także nie przestajemy prosić z synowską ufnością o Jej pomoc: "O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy".

Ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum!

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Matko Nadziei,
wspomagaj nas nieustannie w „dobrej walce”
i bądź z nami, gdy wydaje nam się, że wszystko jest przeciwko nam.
Dziękujemy Ci za dar Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego,
prawdziwe światło nadziei w tym świecie bez Boga.
Dziękujemy Ci za ten dar na te trudne czasy.

Dzień szósty

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice bolesne

Rozważanie

Z homilii na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2012.

Maryja oczekująca narodzin Syna Jezusa jest Świętą Arką, nosi w sobie obecność Boga, obecność, która jest źródłem pociechy, pełnej radości.
Jan w istocie "tańczy" w łonie Elżbiety, właśnie tak jak Dawid tańczył przed Arką. Maryja jest "nawiedzeniem" Boga, które wywołuje radość.
Zachariasz w swojej pieśni pochwalnej powie to wyraźnie: "Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo nawiedził lud swój i odkupił" (Łk 1, 68).

Dom Zachariasza doświadczył nawiedzenia Bożego przez niespodziewane narodziny Jana Chrzciciela, ale przede wszystkim dzięki obecności Maryi, która nosi w swoim łonie Syna Bożego.

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Arko Przymierza,
daj Twojemu słudze, Papieżowi, widzialnej Głowie Kościoła Świętego,
łaskę owocnej służby Kościołowi
przez jego modlitwę, słowo i przykład,
przez dawanie nam, pobożnym synom Kościoła,
pewnych drogowskazów na drodze naszego życia.

Dzień siódmy

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice chwalebne

Rozważanie

Z homilii na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, 1 stycznia 2013.

Możemy postawić sobie pytanie: co jest fundamentem, źródłem, podstawą tego pokoju? Jak możemy odczuć w sobie pokój, pomimo problemów, ciemności i lęków? Odpowiedź dają nam czytania dzisiejszej liturgii. Teksty biblijne, zwłaszcza przed chwilą proklamowany, zaczerpnięty z Ewangelii św. Łukasza, proponują nam rozważenie pokoju wewnętrznego Maryi, Matki Jezusa. Dla Niej w dniach, w których "porodziła swego pierworodnego Syna" (Łk 2,7), zachodzi wiele wydarzeń nieprzewidzianych: nie tylko narodziny syna, ale wcześniej męcząca podróż z Nazaretu do Betlejem, brak miejsca w gospodzie, poszukiwanie prowizorycznego schronienia w nocy, a potem śpiew aniołów, niespodziewana wizyta pasterzy.

W tym wszystkim jednak Maryja nie traci rezonu, nie protestuje, nie burzy się wydarzeniami, które ją przerastają. Rozważa po prostu w milczeniu to, co zachodzi, strzeże w swojej pamięci i w swoim sercu, zastanawiając się nad tym ze spokojem i pogodą ducha. To właśnie jest pokój wewnętrzny, jaki pragniemy zachować pośród czasami burzliwych i niezrozumiałych wydarzeń historii, wydarzeń, których sensu często nie pojmujemy i które nas bulwersują.

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Królowo pokoju, obdarz pokojem Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego.
Pozwól mu kosztować pokoju Twojego Syna, pokoju wiecznego,
tak, aby mógł w nim uczestniczyć tu na ziemi dzięki łasce niebieskiej.

Dzień ósmy

RÓŻANIEC ŚWIĘTY - Tajemnice światła

Rozważanie

Z rozważania przed modlitwą "Anioł Pański" na uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, 15 sierpnia 2011.

Biblijna karta Apokalipsy, czytana w liturgii tej uroczystości, mówi o walce między niewiastą a smokiem, między dobrem a złem. Św. Jan wydaje się nam proponować na nowo pierwsze wersety księgi Rodzaju, opowiadające mroczne i dramatyczne dzieje grzechu Adama i Ewy. Nasi przodkowie zostali pokonani przez zło. W pełni czasów Jezus, nowy Adam i Maryja, nowa Ewa definitywnie pokonują przeciwnika. Ze zwycięstwem Jezusa nad złem, pokonana jest także śmierć wewnętrzna i fizyczna. Maryja była pierwszą, która wzięła w ramiona Syna Bożego - Jezusa, który stał się dzieckiem. Teraz jest pierwszą, obok Niego w chwale nieba.

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Dziewico potężna,
Tobie zawierzamy naszego Papieża, widzialną Głowę Kościoła Świętego.
Niech jego pokorna praca w Winnicy Pańskiej
przynosi obfite owoce w obecnych dniach
i w przyszłości Kościoła Bożego.
Przedstaw Twojemu Synowi i Ojcu Niebieskiemu
te obfite owoce świętości.

Dzień dziewiąty (28 maja)

Różaniec Święty - Tajemnice bolesne

Rozważanie

Z modlitwy do Matki Bożej Fatimskiej, 12 maja 2010.

Pani nasza i Matko wszystkich ludzi, staję tutaj jak syn, który przybywa z wizytą do swojej Matki i czyni to wraz z wielką rzeszą braci i sióstr. Jako Następca Piotra, któremu powierzono misję przewodniczenia w służbie miłości w Kościele Chrystusa oraz umacniania wszystkich w wierze i nadziei, pragnę przedstawić Twemu niepokalanemu Sercu radości i nadzieje a także problemy i cierpienia każdego z tych Twoich synów i córek, którzy znajdują się w Cova da Iria albo towarzyszą nam z daleka.

Najmilsza Matko, znasz każdego po imieniu, wraz z jego obliczem i jego historią, dla każdego chcesz dobra ze swą matczyną łaskawością wypływającą z serca samego Boga, który jest Miłością.

Wszystkich Tobie zawierzam i poświęcam, Najświętsza Maryjo, Matko Boga i nasza Matko.

Modlitwa

Maryjo, Matko Kościoła i Królowo Apostołów, gdy skończy się ten ostatni odcinek drogi, obdarz Ojca Świętego łaską wiecznej radości nieba przez chwalenie z aniołami i świętymi Boga, Pana Kościoła i historii, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło:

  • Nowenna do Maryi, Matki Kościoła - katedraplock.pl