Modlitwy za zmarłych (do Maryi, Bramy niebios)

 

Modlitwy za zmarłych
za wstawiennictwem Maryi, Bramy niebios

Modlitwa za zmarłych jest nie tylko wyrazem wiary w życie wieczne i zmartwychwstanie ciał, ale także wyrazem miłości bratniej. Ci, którzy nas poprzedzili w drodze do niebieskiego Jeruzalem, którzy być może jeszcze tak niedawno przebywali pośród nas, oczekują naszej modlitwy, gdyż sami już sobie pomóc nie mogą. Niech modlitwy do Maryi, Bramy niebios, będą pomocą i zachętą do modlitewnej pamięci o zmarłych.


Modlitwa do odmawiania każdego dnia

Boże w dobroci swojej zechciałeś, aby Twój Syn stał się Człowiekiem, rodząc się z Dziewicy Maryi. Prosimy Cię, abyś za wstawiennictwem Tej, którą czcimy jako Bramę niebios, raczył odpuścić grzechy zmarłym, za których zanosimy tę modlitwę i pozwolił im oglądać Twoje miłosierne oblicze. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa za zmarłych rodziców

"Bramy podnieście swe szczyty, unieście się odwieczne podwoje, aby mógł wkroczyć Król chwały" (Ps 24,7).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, aby przez Ciebie przynieść radość całemu światu. Albowiem, tak jak pierwsza niewiasta - Ewa - przyczyniła się do śmierci, tak Nowa Ewa - Maryja - przyczyniła się do życia (por. Lumen gentium, 56). Dziękujemy za Twoje Tak wypowiedziane w nazaretańskim domu, przez które Bóg stał się człowiekiem. Dziękujemy za to, że poprzez swoją pokorę i posłuszeństwo stałaś się drabiną, po której sam Bóg zstąpił z nieba. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego pragniemy prosić Cię za tymi, którzy nam dali życie: za naszymi zmarłymi rodzicami. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia grzechów i win ich młodości. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłego męża

(do odmawiania dla żony)

"Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida" (Łk 1,26-27).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś była Oblubienicą św. Józefa, człowieka sprawiedliwego i bojącego się Pana. Wybrany spośród mężczyzn otrzymał od Boga zadanie troski o Ciebie i Twego Syna, Jezusa. W cichości, z żywą wiarą, otwarty na poruszenia Ducha Bożego pełnił służbę stając się wzorem dla mężczyzn i ojców, stojąc na straży ogniska rodzinnego. Dziękując wraz z Tobą za życie i służbę św. Józefa, pragnę podziękować dziś także za mojego męża, którego
z woli Boga dane mi było spotkać i z nim zbudować dom rodzinny, w którym dzieliliśmy razem radości i smutki, nadzieje i zwątpienia. Ufna w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragnę prosić Cię za nim. Uproś u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości dla niego. Wyjednaj dar przebaczenia grzechów i ludzkich słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłą żonę

(do odmawiania dla męża)

"Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy: «Bóg z nami»" (Mt 1,23).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, wybrać Cię, abyś była Matką Świętej Rodziny w Nazarecie. Wierna poleceniom Ducha Świętego, posłuszna św. Józefowi, razem z nim budowałaś dom, w którym Bóg był zawsze najważniejszy. Przykładem własnego życia uczysz jak kochać sercem żony i matki, jak strzec każdego życia i z wiarą je przyjąć. Jesteś Maryjo obliczem, wzorem kobiety, zwróconym ku wysokościom i ku głębi samego Boga. Twoje piękno promieniuje z łaski, odbija się w głębi Twej duszy, w rysach twarzy, w spojrzeniu, w uśmiechu - w zawierzeniu Bogu. Dziękując dziś Bogu za Ciebie, dziękuję także za moją zmarłą żonę. Dziękuję za każdy jej gest czułości, opieki i troski o dom rodzinny. Dziękuję za każdą chwilę spędzoną razem, za każdy uśmiech, spojrzenie wyrozumiałości. Ufny w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragnę prosić Cię za nią. Uproś u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości dla niej. Wyjednaj dar przebaczenia grzechów i ludzkich słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłe dziecko

"Bóg tak umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, aby u Twego boku wzrastał Jego Syn w Nazarecie. Aby od Ciebie uczył się wrażliwości, miłości, posłuszeństwa doświadczając ciepła rodzinnego domu. Dziękujemy za Twoją opiekę, jaką otoczyłaś Go w swym przeczystym łonie, za Twoją miłość z jaką na Jego narodziny oczekiwałaś. Dziękujemy dziś wraz z Tobą Bogu za dar dziecka, którym nas obdarzył. Dziękujemy za każdy jego uśmiech i wypowiedziane słowo pełne ufności i radości. Dziękujemy za każdą chwilę, którą dane nam było z nim spędzić, by radować się jego obecnością. Wiemy jednak, że nic na tym świecie nie trwa wiecznie ... Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za naszym zmarłym dzieckiem. Uproś mu u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłego krewnego

"W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy" (Łk 1,39).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, aby przez Ciebie dać przykład służby krewnym i znajomym. Udając się do Ain-Karim wniosłaś radość w dom krewnej Elżbiety, ucząc pokornej służby i budowania relacji rodzinnych. Dziękujemy za Twój przykład wrażliwości na innych. Dziękujemy razem z Tobą za naszych krewnych. Za przykład życia, wrażliwość serca, otwartą dłoń, każdy prosty i szczery uśmiech, jakim nas było dane im obdarzyć. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za naszymi zmarłymi krewnymi. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, słabości i ludzkich ułomności. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłego kapłana

"A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego" (Łk 2,25-26).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś Ojcu Przedwiecznemu ofiarowała najpiękniejszy owoc Twojego żywota -jedynego Syna w jerozolimskiej świątyni. Bóg przez sprawiedliwego Symeona przyjął Twoje kolejne Tak posłuszne poddanie się Prawu Bożemu. Dziękujemy dziś z Tobą za kapłana, który nas przedstawił Bogu w sakramencie chrztu św. Dziękujemy za wypowiedzianą przez niego zgodę oddania się na służbę Twojemu Synowi, za wiarę i za gorliwość serca w głoszeniu Dobrej Nowiny. Dziękujemy za kapłana, który dopomógł nam zjednoczyć się z Jezusem w sakramentach św., za każdego którego Bóg postawił na drodze naszego życia. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za zmarłym kapłanem, który wprowadzając nas do wspólnoty Kościoła, towarzyszył rozwojowi naszej wiary. Uproś mu u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia win, upadków i ludzkich ułomności. Niech za Twoją przyczyną dostąpi udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłych przyjaciół, znajomych

"W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa" (J 2,1).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu, abyś dla każdego człowieka stała się wzorem oddania swojego życia dla innych. Zaproszona wraz z Jezusem na wesele do Kany nie myślałaś o sobie. Twoje serce skierowane było na potrzeby i braki innych. Posłuszna słowu Jezusa trwałaś z ufnością w sercu, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Swoją postawą uczysz jak być dla innych, służąc im i zapominać o sobie. Uczysz co znaczy iść śladami Jezusa. Dziękując za Twoją dyspozycyjność i otwartość na potrzeby drugich, dziękujemy również za naszych przyjaciół i znajomych. Dziękujemy za każde dobro otrzymane z ich rąk, za każde słowo otuchy i pokrzepienia. Za otwartość ich serc na naszą obecność. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za zmarłymi przyjaciółmi i znajomymi. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar odpuszczenia wszystkich win i zaniedbań. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłych nieprzyjaciół

"A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie" (J 19,25-27).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś stała się dla nas wzorem przebaczenia nieprzyjaciołom naszym. Bóg doświadczył Ciebie cierpieniem. Już na samym początku serce Twoje drżało o Dziecię Jezus, gdy Herod czyhał na Jego życie. Z ust Symeona wypowiedziane zostały słowa, które na Golgocie ujawniły zamysły serc wielu. Pomimo niesprawiedliwości i niewdzięczności, jakich ze strony ludzi wycierpiał Twój Syn, Twoje serce nigdy nie czuło pragnienia zemsty, zawsze przebaczało, gdyż wypełnione było miłością. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za tymi wszystkimi, którzy w jakikolwiek sposób nam zawinili podczas ziemskiego życia, a których z tego świata odwołał Twój Syn. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar odpuszczenia wszystkich wyrządzonych krzywd, niesprawiedliwego traktowania i osądzania. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...

Modlitwa za zmarłych spotkanych w życiu

"Wtedy wrócili do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy, w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam weszli do sali na górze i przebywali w niej: Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego" (Dz 1,12-14).

Maryjo, Bramo niebios. Spodobało się Bogu w Trójcy Jedynemu, abyś stała się dla nas wzorem praktykowania cnoty miłości względem każdego człowieka. Całe Twoje życie nacechowane było niesieniem pomocy drugiemu, przyjmowaniem go z miłością i towarzyszeniem Twoją obecnością. Dziś uczysz nas stawania się bratem i siostrą dla siebie nawzajem, stawania się prawdziwie uczniami Twoimi i Twojego Syna. Dziękujemy Ci za każdego człowieka, z którego ust otrzymaliśmy krzepiące słowo; z którego dłoni otrzymaliśmy doraźną pomoc; z którego serca uzyskaliśmy współczucie. Ufni w Twoje wstawiennictwo u Wszechmocnego, pragniemy prosić Cię za tymi wszystkimi, których dane nam było spotkać podczas naszego życia, a których już zabrakło między nami. Uproś im u tronu Boga łaskę wiecznej szczęśliwości. Wyjednaj dar przebaczenia wszystkich słabości. Niech za Twoją przyczyną dostąpią udziału w radości bez końca. Amen.

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Chwała Ojcu...


Oprac. MARYJNI.PL

Źródło: Modlitwy do Maryi, Bramy niebios, Licheń 2017.