Matka Boża Szkaplerzna (modlitwy)

Modlitwy do Matki Bożej Szkaplerznej


Chwała Karmelu

Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej
Za dusze w czyśćcu

Panno Najświętsza, Chwało Karmelu,
Matko Miłosierdzia i Królowo czyśćca,
w swej nieskończonej litości popatrz na dusze Twych dzieci,
w ogniu oczyszczającym czyśćca cierpiące.

Polecamy Ci dusze naszych drogich zmarłych,
dusze naszych przyjaciół i znajomych,
dusze znikąd nie mające ratunku i wszystkie te,
które za życia doczesnego przyodziane były świętym Szkaplerzem.

Szczególnie polecamy Ci duszę...

Szczodrze wlej na nie zbawcze zasługi
przelanej Krwi Jezusa, a Twoje miłosierne orędownictwo
niech skróci ich cierpienie i przyśpieszy wejście do nieba.

A wy, dusze błogosławione,
wstawiajcie się za wszystkimi naszymi potrzebami ducha i ciała,
byśmy również dostąpili wiecznej szczęśliwości
przez was tak bardzo oczekiwanej. Amen.


Królowa i Ozdoba Karmelu

Matko Boga, Królowo i Ozdobo Karmelu,
wejrzyj na nas, biednych grzeszników,
którzy, zaszczyceni Twoją sukienką,
tulimy się z ufnością pod płaszcz Twojej opieki.

O Matko nasza!
Patrz, jak nędzni jesteśmy,
ilu wrogów duszy na naszą zgubę czyha,
jak ciężkie walki z pokusami staczać musimy,
jak przy tym wszystkim jesteśmy słabi, ślepi,
do złego skłonni.

Zguba nieuchronna nam zagraża,
lecz Ty, Ucieczko grzeszników, Nadziejo upadłych,
pospiesz na nasz ratunek,
wejrzyj w pokusach,
obroń w niebezpieczeństwach,
szczęśliwie przeprowadź przez życie,
zachowaj od złego,
okryj cnotami tych, których sukienką Twoją odziać raczyłaś,
uproś wytrwanie w dobrem,
ratuj przy śmierci,
wybaw od ognia piekielnego,
ochłodź w upaleniu czyśćcowym
i przez Twoje zasługi
jak najprędzej wprowadź do wiecznej chwały,
gdzie Boga chwalić
i Tobie, o Matko najlitościwsza,
przez całą wieczność dzięki nieustanne
za Twą opiekę śpiewać będziemy.

Amen.


Niepokalana Dziewica, Królowa Karmelu

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szkaplerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą - szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Mistrzyni Karmelu i Matka nasza

Święta Maryjo, Mistrzyni Karmelu i Matko nasza, w dobroci ku nam nieprzebrana, błagamy Cię, przekształć dusze nasze na świątynie Boga żywego, by wielbiąc i miłując Boga, wiernie mu służyły.

Święta Maryjo, Warownio Karmelu, pokornie Cię prosimy, broń nas od nieprzyjaciół duszy i ciała, abyśmy w pokoju i bezpieczeństwie Bogu służyć mogli na Jego większą cześć i na chwałę Twoją.

Święta Maryjo, Strażniczko Karmelu i Matko nasza, prosimy Cię pokornie, niech nas Twa potężna obrona zachowa nie tylko od przygód ciała, ale tym bardziej od niebezpieczeństw duszy i od wiecznego potępienia. Amen.


Modlitwa codzienna do Matki Bożej Szkaplerznej

Najchwalebniejsza Królowa Niebios

O Najchwalebniejsza Królowo Niebios, Maryjo!
Najczystsza Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko!

Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi.

Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przyjąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem szkaplerza świętego.

Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała.

O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpowiedniej do mojego stanu.

Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świętym Twoim szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cierpiał ognia wiecznego. Amen.

P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

Błogosławiona Dziewica Niepokalana

O Błogosławiona Dziewico Niepokalana,
Ozdobo i Blasku Góry Karmel,
która okiem osobliwej dobroci patrzysz na każdego,
kto Twą świętą odziany jest szatą,
spojrzyj i na mnie łaskawie
i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki,
wzmocnij mnie swoją potęgą,
oświeć swą mądrością ciemności mojej duszy,
pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość.
Racz ozdobić moją duszę takimi łaskami i cnotami,
aby zawsze była drogą Twojemu Boskiemu Synowi i Tobie.
Nie odstępuj mnie nigdy w mym życiu,
pociesz mnie przy śmierci swą najwdzięczniejszą obecnością
i przedstaw mnie Trójcy Przenajświętszej
jako syna swego i sługę Tobie oddanego,
abym Cię w niebie wiecznie chwalił i wielbił.
Amen.


Polecenie się Najśw. Pannie Maryi

Maryja, Święta Pani

O Pani moja, święta Maryjo,
polecam Twej przemożnej obronie, szczególniejszej opiece i miłosierdziu
teraz i zawsze, i w godzinę mej śmierci,
całego siebie, z ciałem i duszą moją.

Całą nadzieję i pociechę moją,
wszystkie uciski i nędze moje,
życie i koniec życia mego
Tobie powierzam,
ażebym przez najświętsze Twe wstawiennictwo i zasługi,
wszystkie moje sprawy urządził i wykonał
według Twojej i Syna Twego woli. Amen.


Błogosławieństwo Matki Bożej Szkaplerznej

(błogosławieństwo ogólne)

Niech Maryja, błogosławiona między niewiastami, która po zwiastowaniu Archanioła Gabriela przyszła do św. Elżbiety, przynosząc ze sobą błogosławiony Owoc w swym łonie, napełni radością i błogosławieństwem noszących Jej Szkaplerz.

Prośmy pokornie, abyśmy rozpoznali znak obecności Maryi w Jej świętym Szkaplerzu. Niech przyodzianie się w Jej świętą szatę napełni nas skruchą i uzyska przebaczenie, przywróci czystość serca i ciała, uzdrowi nas z chorób, pomoże przezwyciężyć słabości, umocni w walce z pokusami oraz uwolni od udręczeń i napaści złego ducha.

Niech Maryja w cudy wielmożna będzie sławiona przez wszystkie pokolenia, wraz z Jezusem Chrystusem, Jej Synem i naszym Panem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

(błogosławieństwo indywidualne noszących Szkaplerz święty)

Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, niech przywróci ci czystość serca, wspomoże cię w walce, uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwie duszy i ciała. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej

Orędowniczka Szkaplerza świętego

Matko Boga, najwspanialsza Królowo i Orędowniczko Szkaplerza świętego, oto ja, Twoje dziecko, wznoszę do Ciebie ręce i z głębi serca wołam: Ratuj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję.

Wierzę, że mnie wysłuchasz, o Dobra Matko, że moje błagania poruszą Twoje Niepokalane Serce i pomożesz mi rozwiązać problemy, gdyż wszechmoc Boża spoczywa w Twoich rękach, a użyć jej możesz według swego upodobania.

Matko pełna litości, najszlachetniejsza Pocieszycielko strapionych, błagam Cię, abyś swą potężną mocą zniweczyła moje cierpienia i uleczyła moją zbolałą duszę. Ja zaś wdzięcznym sercem wielbić Cię będę przez całą wieczność.

Na Twoją chwałę w Szkaplerzu świętym żyć i umierać pragnę. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej z Góry Karmel

Maryja Matka i Pani Karmelu

Maryjo, Matko Karmelu, przez Szkaplerz święty wyrażasz całą swoją czułość jako Matka Słowa Wcielonego i całą swoją miłość jako pierwsza służebnica i uczennica Chrystusa. Zawarłaś z nami macierzyńskie przymierze, przez które zobowiązujesz się do działania jako Pośredniczka, pod warunkiem, że z ufnością przyjmiemy Cię za naszą Matkę.

Matko i Pani Karmelu, przyodziej nas zbroją swej czystości, abyśmy skutecznie odpierali ataki złego, który walczy przeciwko naszemu duchowi z coraz większą siłą, a dostąpiwszy odpuszczenia wszystkich grzechów, stali się godnymi spotkania z Tobą w niebie. Amen.

Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech nas wspomaga potężne wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy krocząc wskazaną przez Nią Drogą, którą jest Chrystus, doszli na szczyt góry, na której mieszka tylko cześć i chwała Twoja. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej Pośredniczki łask

Maryja ofiarująca świętą szatę

O Maryjo, Ty na różne sposoby spełniasz misję Pośredniczki łask. Dlatego spodobało się Tobie ofiarować nam swój święty Szkaplerz jako wyraz Twojej miłości do nas. Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił wszystkich łask i przywilejów, które obiecałaś noszącym Twoją świętą szatę.

O Dziewico Maryjo, Królowo Karmelu, prowadź mnie drogą doskonałej miłości, oświetloną blaskiem Twoich cnót, abym doszedł do wielbienia Boga i dziękowania Tobie w niebie.


Oddanie się Duchowi Świętemu w Sercu Maryi

Modlitwa odmawiana przed ikoną Matki Bożej Przewodniczki (klasztor karmelitanek bosych - Szczecin).

Duchu Święty, w Sercu Maryi, naszej Matki i Królowej z Góry Karmel, oddajemy się Twojej oczyszczającej miłości. Niech Ona sama, Cała Święta, czuwa nad odnową naszych serc, tak by nasze życie wydało owoc dojrzałej wiary, nadziei i miłości, abyśmy mogli stać się światłem dla świata, solą dla ziemi, zaczynem w cieście, tymi, którzy wprowadzają cywilizację życia, prawdy i miłości. Amen. Alleluja!


Zobacz również

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Modlitewnik szkaplerzny. Modlitwy - szkaplerz.pl
  • Modlitwa do Matki Bożej Szkaplerznej Za dusze w czyśćcu, "Informator Pielgrzyma" 6/2012.
  • Nabożeństwo do Matki Boskiej z Lourdes. 150. rocznica objawień w Lourdes, Kraków 2008.
  • Modlitewnik Maryjny. Otuleni Maryjnym szkaplerzem, "Zeszyty Maryjne" 4/2013.