Matka Pocieszenia (modlitwy)

Do Ciebie się uciekamy w potrzebach naszych

Modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia


Wejrzyj na nas w potrzebach naszych

Maryjo, Matko Boża, do Ciebie się zwracamy w potrzebach naszych.
Wejrzyj łaskawie na nasze prośby,
pomóż nam w potrzebie
i wybaw nas od wszelkich niebezpieczeństw.

K. Módl się za nami, Maryjo, zawsze Dziewico.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Boże wszelkiej pociechy i Ojcze miłosierdzia, † w swojej miłości dałeś Matkę swojego Syna za naszą Matkę, * spraw, abyśmy pod Jej opieką radowali się także Jej pocieszeniem. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Akt oddania się w opiekę Matce Bożej Pocieszenia

Najlepsza Matko Pocieszenia, która od tylu lat ocierasz łzy, leczysz choroby duszy i ciała, wskazujesz drogę zbawienną zagubionym, przyjmij moją miłość i oddania. Przez Twoje Serce Niepokalane oddaję Jezusowi całe swoje życie. Prowadź mnie drogą zjednoczenia z Bogiem i pomagaj mi wzrastać w żywej wierze i miłości.

Tobie, Matko, polecam cały Kościół, Ojca Świętego, biskupów i kapłanów i osoby poświęcone Bogu. Bądź Pocieszeniem Strapionych i cierpiących duchowo i fizycznie. Umacniaj żywą wiarę naszej młodzieży i ratuj ją przed niebezpieczeństwem moralnego zniewolenia. Otocz płaszczem swej opieki nasze rodziny, aby silne Bogiem umiały dawać świadectwo życia chrześcijańskiego.

Nam wszystkim wyjednaj ducha modlitwy i ofiary, abyśmy mogli cieszyć się kiedyś oglądaniem Chrystusa, który jest Drogą, Prawdą i Życiem. Amen.

Matko Boża, pocieszaj chorych na duszy

O Matko Boża Pocieszenia, Maryjo pocieszycielko strapionych, pocieszaj wszystkich chorych na duszy, grzeszników, wyjednaj im nawrócenie i spokój sumienia! Pocieszaj chorych na ciele, uproś im zdrowie, boś Ty uzdrowieniem chorych. Pocieszaj ubogich, wdowy i sieroty biedne, Otaczaj je czułą swoją macierzyńską opieką.

Pocieszaj smutnych, płaczących, niewinnie pokrzywdzonych, nieszczęśliwych, rozpaczających, ocieraj im łzy obfite, które ich zalewają, boś Ty najlepszą Matką naszą. Pocieszaj wygnańców i biednych wędrowców, którzy po dalekich obcych krajach za zarobkiem i utrzymaniem życia tułać się muszą.

Pocieszaj i osłaniaj konających, a najbardziej pocieszaj dusze w Czyśćcu cierpiące. Niechaj doznają Twej nieustannej opieki i pocieszenia wszyscy, którzy Cię czczą i wzywają, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

O przezwyciężenie strapienia i przeciwności

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk, cierpień i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo jest on miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed Obliczem Syna Swego, by z Jego Boskiego Serca, za Twoją przyczyną, spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowywali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Bądź Pocieszycielką Kościoła

Modlitwa św. Jana Pawła II

Dziewico Najświętsza, bądź Pocieszycielką jedyną Kościoła, Tą, która kocha i która wspiera. Pociesz lud, który Cię kocha i czci, rodziny, wszystkich utrudzonych, cierpiących, zranionych na ciele i na duszy, żyjących w sytuacjach dramatycznych.

Pociesz młodych, zwłaszcza tych, którzy w wyniku bolesnych okoliczności są opuszczeni i rozczarowani, tych wszystkich, którzy odczuwają w sercu silną potrzebę miłości, altruizmu, dawania siebie, którzy rozwijają wzniosłe ideały w pracy duchowej i społecznej.

O Matko Pocieszenia, pociesz wszystkich, spraw by wszyscy pojęli, że tajemnica szczęścia leży w tym, by iść za Twym Synem, Jezusem. Amen.

O cierpliwość

Święta Maryjo, Matko Pocieszenia, módl się ze mną o cnotę cierpliwości. Jest wiele sytuacji, w których mój brak cierpliwości powstrzymuje mnie od stania się osobą, jaką Bóg chce, żebym był.

Kieruj moje myśli do Ciebie i przykładu, jaki mamy w Twoim życiu. Pomóż mi stać się cierpliwym, tak jak Ty byłaś cierpliwa. Obym dzięki Twojemu przewodnictwu stał się bardziej tolerancyjny dla innych wokół mnie. Pomóż mi przyjmować przeciwności cierpliwym sercem.

Spraw, abym był cierpliwy, Maryjo, tak jak Twój umiłowany Oblubieniec, Józef. Niech jego cicha akceptacja woli naszego miłującego Ojca będzie dla mnie zawsze przykładem. Jego cierpliwość była najwspanialsza w oczach Boga.

Módl się za mną, Droga Matko Boża, abym pozwolił Ojcu wejść do mojego serca i dać mi wzrastać w cierpliwości. Amen.


Oprac. i tłum. z j. ang. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Obraz Matki Bożej Pocieszenia. Modlitwy do Matki Bożej Pocieszenia. Litanie do Matki Bożej Pocieszenia - poznan-jezuici.pl
  • A Prayer for Patience - olcshrine.com