Pani Fatimska (modlitwy)

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny
Matki Bożej Fatimskiej


Stajemy pełni ufności

Matko Boża, Niepokalana Pani Fatimska, stajemy dziś przed Tobą pełni ufności. Ty widzisz naszą bezsilność wobec ogromnego naporu zła, które w sercach ludzi zabija godność dziecka Bożego. Wierzymy, że chcesz nam pomóc i czynisz to nieustannie. Objawiasz się ludziom i umacniasz naszą wiarę, byśmy posłuszni Chrystusowi nawracali się z grzechów, czynili pokutę i przyjmowali Dobrą Nowinę o zbawieniu. Podobnie jak kiedyś dzieci w Fatimie, dzisiaj nas prosisz o modlitwę różańcową i pokutę, abyśmy odwracali serca od zwodniczych planów szatana, a całkowicie przylgnęli do Twego serca.

Ucieczko grzeszników, przyjmij naszą skruchę i konkretne postanowienie trwania przy Bogu. Ofiarujemy Ci modlitwy, radości i cierpienia nasze, aby pod Twoim przewodnictwem, z płonącym ogniem wiary wyjść na spotkanie przychodzącego Zbawiciela.

O Matko Miłosierdzia, spójrz na rzesze ludzi, którzy serca splątali w niewoli grzechu, przedkładając dobra ziemskie nad szczęście nieba. Ty słyszysz płacz grzeszników, którzy pogrążeni w otchłani piekła, nie mogą innych przestrzec przed nieprawością szatana. Dziewico Można, Ty w ich imieniu przychodź do nas, grzeszników i nie ustawaj w błaganiach o nawrócenie.

Przyrzekamy wspierać Twoje zatroskanie, ofiarując Bogu nasze dobre postanowienie wypełniania w życiu Twoich wezwań. Dodaj nam sił i mocy ducha, abyśmy zjednoczeni z całym Kościołem i wsparci wstawiennictwem naszych świętych Patronów, byli zawsze wierni podjętym zobowiązaniom. Amen.


Błogosławiona Panno z Fatimy

Modlitwa wypowiedziana w Fatimie 12 maja 2017 r. przez Ojca Świętego Franciszka w Kaplicy Objawień. Na zakończenie modlitwy papież Franciszek ofiarował Maryi złotą różę. Jest to już trzecia złota róża podarowana Matce Bożej Fatimskiej przez papieży. Wcześniej taki dar przekazał św. Paweł VI w 1964 r. i Benedykt XVI w 2010 r.


Witaj, Królowo, Błogosławiona Panno z Fatimy, Pani Niepokalanego Serca, ucieczko i drogo wiodąca do Boga!

Jako pielgrzym Światła, przychodzącego ku nam z Twoich rąk, dziękuję Bogu Ojcu, że w każdym czasie i miejscu działa w ludzkiej historii; jako pielgrzym Pokoju, który ogłaszasz w tym miejscu, wychwalam Chrystusa, nasz Pokój, i błagam o zgodę na świecie pomiędzy wszystkimi narodami; jako pielgrzym Nadziei, którą ożywia Duch Święty, przybywam jako prorok i posłaniec, aby obmywać stopy wszystkim, przy tym samym stole, który nas jednoczy.

Witaj, Matko Miłosierdzia, Pani w białej sukni! W tym miejscu, gdzie przed stu laty wszystkim ukazałaś zamysły Bożego Miłosierdzia, patrzę na Twoją suknię ze światła i, jako biskup ubrany na biało, pamiętam o tych wszystkich, którzy odziani w biel chrzcielną chcą żyć w Bogu i rozważają tajemnice Chrystusa, aby zyskać pokój.

Witaj, życie, słodyczy, Witaj, nadziejo nasza, O, Dziewico Pielgrzymująca, o Królowo Wszechświata!

W największej głębi Twojego jestestwa, w Twym Niepokalanym Sercu, spójrz na radości człowieka pielgrzymującego ku Ojczyźnie niebieskiej.

W największej głębi Twojego jestestwa, w Twym Niepokalanym Sercu, spójrz na bóle rodziny ludzkiej, która jęczy i płacze na tym łez padole.

W największej głębi Twojego jestestwa, w Twym Niepokalanym Sercu, przystrój nas blaskiem klejnotów Twojej korony i uczyń nas pielgrzymami, podobnie jak Ty byłaś.

Twoim dziewiczym uśmiechem pokrzep radość Kościoła Chrystusowego.

Twoim słodkim spojrzeniem umocnij nadzieję Dzieci Bożych.

Twoimi modlącymi się dłońmi, które wznosisz do Pana, złącz wszystkich w jedną rodzinę ludzką.

O łaskawa, o litościwa, o słodka Dziewico Maryjo, Fatimska Królowo Różańca! Spraw, byśmy podążali za przykładem błogosławionych Franciszka i Hiacynty, i tych wszystkich, którzy poświęcają się głoszeniu Ewangelii. Tak przemierzymy wszystkie szlaki, będziemy pielgrzymami na wszystkich drogach, obalimy wszystkie mury i pokonamy wszelkie granice, wychodząc ku wszystkim peryferiom, ukazując sprawiedliwość i pokój Boga. Będziemy, w radości Ewangelii, Kościołem ubranym na biało, w bieli wybielonej krwią Baranka przelewaną również dziś w wojnach niszczących świat, w którym żyjemy. I tak jak Ty będziemy obrazem świetlistej kolumny, która oświetla drogi świata, ukazując wszystkim, że Bóg istnieje, że Bóg jest, że Bóg mieszka pośród swego ludu, wczoraj, dziś i po całą wieczność.

Witaj, Matko Pana, Panno Maryjo, Fatimska Królowo Różańca! Błogosławiona między wszystkimi niewiastami, Tyś wizerunkiem Kościoła odzianego w światło paschalne, Tyś chlubą naszego ludu, Tyś zwycięstwem nad atakiem zła.

Proroctwo Miłości miłosiernej Ojca, Nauczycielko Głoszenia Dobrej Nowiny Syna, Znaku palącego Ognia Ducha Świętego, naucz nas, na tym padole radości i bólu, prawd wiecznych, które Ojciec objawia maluczkim.

Ukaż nam moc Twego osłaniającego płaszcza. W Twym Niepokalanym Sercu bądź ucieczką grzeszników i drogą prowadzącą do Boga. Zjednoczony z moimi braćmi w wierze, nadziei i miłości powierzam się Tobie.

Zjednoczony z moimi braćmi, przez Ciebie poświęcam się Bogu, o Fatimska Dziewico Różańca.

I wreszcie, ogarnięty Światłem, które przychodzi do nas z Twoich rąk, będę chwalił Pana przez wszystkie wieki wieków. Amen.

papież Franciszek
Fatima, 12 V 2017 r.


Zawierzamy Twemu Sercu naszą rodzinę

Bądź pozdrowiona, Maryjo, pełna łaski, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko, * która przybywasz do naszej rodziny, w znaku Twej Fatimskiej figury.

Maryjo, Ty, rodząc Jezusa, wskazałaś nam Go jako Drogę, Prawdę i Życie; * i w całym swoim życiu kierowałaś na Niego uwagę ludzi. * Czynisz to także w czasie tej peregrynacji, * bo wiesz, że tylko wtedy, gdy z zaufaniem podążamy za Jego głosem, * nasze życie staje się piękne, sensowne i szczęśliwe.

Prowadź nas, Matko, do swego Syna, abyśmy w Niego zapatrzeni, * coraz bardziej w Niego wierzyli, coraz mocniej Mu ufali, coraz głębiej Go kochali i coraz gorliwiej Go naśladowali.

Pragniemy, w tym szczególnym czasie nawiedzenia, * przypomnieć sobie Twoje orędzie, * skierowane do ludzkości przed stu laty w Fatimie. * Powiedziałaś nam wtedy, Matko, * że każdy potrzebuje pokuty, wewnętrznej odnowy i nawrócenia, * bo jeszcze nie wszystko w naszym życiu z zaufaniem powierzone jest Bogu.

Zawierzamy Twemu Niepokalanemu Sercu wszystkich [obecnych tu] członków naszej rodziny, i tych, którzy z różnych powodów nie są z nami obecni.

Z zaufaniem powierzamy wszystkie nasze potrzeby duchowe i materialne.

Matko, zawsze gotowa pomagać, jak w czasie nawiedzenia św. Elżbiety, * wnieś w nasz dom pokój i radość. Amen.


Zginamy przed Tobą kolana

Matko Boża Fatimska, Matko Chrystusa i Matko ludzi, zginamy przed Tobą kolana jak Łucja, Hiacynta i Franciszek. Podnosimy swój wzrok w Twoją stronę, by dostrzec Twoje dobre oczy, oczy przychylne każdemu, oczy pełne miłości i wyrozumienia, ale też oczy pełne trwogi i lęku.

Ty, pełna łaski, zaglądnij do naszych oczu zasmuconych grzechem, oczu ziejących nie raz brakiem miłości do drugiego człowieka. Tyle razy pomagałaś nam w różnych trudnych sytuacjach rodzinnych i osobistych. W chwilach wielkich zagrożeń, uprosiłaś ratunek dla Kościoła i naszej Ojczyzny. Od Ciebie wielokrotnie odchodziliśmy pojednani z Twoim Synem a naszym Zbawicielem. Dzisiaj znów prosimy Cię o szczególne łaski... Wierzymy, że zostaniemy przez Ciebie wysłuchani. Poprzez Ciebie prosimy Jezusa, Twojego Syna, w swej łaskawości niech nas wysłucha, niech uwolni od grzechu, niech przymnoży nam wiary, nadziei i miłości.

(3 ×) Matko Jezusa, Matko z Fatimy, Ucieczko grzeszników, Matko pokoju, nasza Matko - wstawiaj się za nami.


Modlitwa Wielkiej Nowenny Fatimskiej

Na podstawie słów zawierzenia Maryi wypowiedzianych przez Jana Pawła II na uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 III 1984 r., na Placu św. Piotra.

"Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą!".

Błogosławiona jesteś, Maryjo, posłana przez Boga do Fatimy, która przyniosłaś światu orędzie nadziei, wezwanie do modlitwy i pokuty oraz prośbę o wynagradzanie za grzechy popełniane przez współczesnych ludzi.

Gdy Twe słowa o triumfie Twego Niepokalanego Serca zbliżają się zwolna do swego wypełnienia, my, odprawiając Wielką Nowennę przygotowującą nas do stuletniej rocznicy Twych fatimskich objawień, zwracamy się do Ciebie w duchu miłości, pokory i ufności bezgranicznej i jednocząc się z całym Kościołem wołamy do Ciebie:

"Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko!"

Stajemy dzisiaj przed Tobą, Matko nasza, Matko naszych rodzin, Matko ludzi i całych narodów. Ty znasz wszystkie nasze cierpienia i nadzieje, Ty czujesz po macierzyńsku wszystkie zmagania pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy światłem i ciemnością, jakie wstrząsają naszym współczesnym światem. Prosimy, przyjmij nasze wołanie skierowane w Duchu Przenajświętszym wprost do Twojego Serca i ogarnij macierzyńską miłością ten nasz ludzki świat, który Ci zawierzamy pełni niepokoju o doczesny i wieczny los nas samych i wszystkich naszych sióstr i braci.

Mówiłaś ze smutkiem: "Wiele dusz idzie na potępienie". Swej duchowej córce Łucji tłumaczyłaś, że "dzisiejszy świat bardziej zasługuje na potop niż czasy Noego", a w swym fatimskim sekrecie pozostawiłaś nam ostrzeżenie: świat zasłużył dziś na wielką karę Bożą. Tylko Bóg ma moc zmienić bieg naszych dziejów, położyć kres rozrastającej się wokół nas cywilizacji śmierci, obudzić w ludziach pragnienie budowania nowego, lepszego świata. Jako uczniowie Chrystusa, wezwani do służby pod Jego sztandarem, stojąc dzisiaj przed Tobą, pragniemy wraz z całym Kościołem, wobec Twego Niepokalanego Serca, zjednoczyć się z poświęceniem, w którym Syn Twój, z miłości ku nam, oddał się Ojcu: "Za nich – powiedział – Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17,19). Pragniemy zjednoczyć się z naszym Odkupicielem w tym poświęceniu za świat i ludzkość, które w Jego Boskim Sercu ma moc przebłagać i zadośćuczynić.

Oddajemy się dziś Tobie bez zastrzeżeń, by każdy z nas był "cały Twój", aż na wieki, by nic nie odłączyło nas od Jezusa, Zbawiciela świata. Niech nasze poświęcenie, zjednoczone z poświęceniem Twego Syna, ma moc przemieniać otaczający nas świat. Niech ogarnie wszystkich ludzi i przewyższa wszelkie zło, jakie duch ciemności zdolny jest rozniecić w sercu człowieka i w jego dziejach: jakie już rozniecił w naszych czasach.

Prosimy Cię, Maryjo! Ukaż nam swe Niepokalane Serce, będące drogą, która zaprowadzi dzisiejszy świat do Boga. Prosimy: "Od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać!"

Wśród licznych zagrożeń i niepewności jutra, wołamy do Ciebie w zaufaniu bez granic:

Pomóż nam przezwyciężyć grozę zła, która tak łatwo zakorzenia się w sercach współczesnych ludzi – zła, które w swych niewymiernych skutkach ciąży już nad naszą współczesnością i zdaje się zamykać drogi ku przyszłości!

Od głodu i wojny, wybaw nas!
Od wojny atomowej, od nieobliczalnego samozniszczenia, od wszelkiej wojny...
Od grzechów przeciw życiu człowieka od jego zarania...
Od nienawiści i podeptania godności dzieci Bożych...
Od wszelkich rodzajów niesprawiedliwości w życiu społecznym, państwowym i międzynarodowym...
Od deptania Bożych przykazań...
Od usiłowań zdeptania samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich...
Od przytępienia wrażliwości sumienia na dobro i zło...
Od grzechów przeciw Duchowi Świętemu...

Przyjmij, nasza Matko, to wołanie nabrzmiałe cierpieniem wszystkich ludzi! Przepojone cierpieniem całych społeczeństw!

Pomóż nam mocą Ducha Świętego przezwyciężać wszelki grzech, grzech w każdej jego postaci: w nas i wokół nas.

Niech nasze dziecięce oddanie się Tobie stanie się narzędziem, którym posłużysz się zgodnie z wolą Bożą, aby rychlej nadeszła cywilizacja miłości, aby pojawiła się wśród nas wiosna chrześcijaństwa i zakwitła świętością życia nas, naszych rodzin i całych narodów.

Niech jeszcze raz objawi się w dziejach świata nieskończona potęga Odkupienia: potęga Miłości miłosiernej! Niech powstrzyma zło! Niech przetworzy sumienia! Niech w Sercu Twym Niepokalanym odsłoni się dla wszystkich światło Nadziei!

Niech Serce Twe Niepokalane zmieni świat. Amen.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Akty Poświęcenia. Witaj, Królowo, Błogosławiona Panno z Fatimy (pap. Franciszek, 12-05-2017) - fatimska.lublin.pl
  • Błogosławiona Panno z Fatimy - liturgia.wiara.pl
  • Ks. Tadeusz Białous, Modlitewnik Fatimski, Ełk 2017.
  • Matko Boża Fatimska Obdarz świat nadzieją i pokojem - kolbe.diecezja.gda.pl
  • Nowenna Dd Matki Bożej Fatimskiej w środę - wegorzewo-sds.parafia.info.pl
  • Wielka Nowenna Fatimska - parafia-bielany.pl
  • Wielka Nowenna Fatimska - sekretariatfatimski.pl