Matka życia (modlitwy)

Modlitwy do Najśw. Maryi Panny
Matki życia


Matko życia i nadziejo nasza

Maryjo, Matko życia, błagamy Cię, wyproś nam łaskę i zrozumienie, że wolność i rozwój Ojczyzny zależą od poszanowania życia każdego człowieka: nienarodzonych, młodych, dorosłych i starców. Nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie wygodnego życia kosztem życia drugiego człowieka. Uproś łaskę, abyśmy stawiali sobie wymagania godnego życia i przestrzegania woli Bożej zgodnie z Jego przykazaniami; abyśmy nie weszli na drogę samounicestwienia. Matko, dodaj odwagi wszystkim, którzy bronią życia, którzy mimo wielu trudności służą mu, którzy modlą się o jego poszanowanie.

Matko pięknej miłości, Matko życia i nadziejo nasza, przyczyń się za nami. Amen.

Jasna Góra, 3 V 1992


Spójrz na Naród Polski

Święta Boża Rodzicielko, Matko świętej nadziei

Święta Boża Rodzicielko, Królowo Polski, i Matko nasza umiłowana!

Gdy wyspowiadaliśmy się z grzechów przeciwko życiu, wyznając je w prawdzie i w bólu Twojemu Synowi, a naszemu Odkupicielowi, rzucamy się teraz w Twoje macierzyńskie ramiona. Spraw, niech ziemia polska brzmi zawsze głosami dzieci. Niech polskie rodziny ufne w Bożą Opatrzność, rozradują się licznym potomstwem. Matko świętej nadziei, zbudź uśpione siły i moce tkwiące w Narodzie. Ufamy w Twoją zwycięską moc. Prosimy Cię z głębi skruszonych, miłujących Cię serc.

Ożyw w rodzicach polskich wiarę, że są przez Boga powołani do udziału w dziele stworzenia i napełnienia ziemi ojczystej nowymi pokoleniami, prosimy Cię o to, Maryjo.

Przypomnij im, że dziecko jest od chwili poczęcia prawdziwym człowiekiem, obdarzonym duszą nieśmiertelną (...).

Daj ojcom i matkom poczucie odpowiedzialności za poczęte życie, które nie tylko do nich należy, ale do Boga - Dawcy wszelkiego życia (...).

Czuwaj, aby lekarze otoczyli troskliwą opieką każdą matkę i jej poczęte dziecko (...).

Spraw, aby rodziny polskie nie wyrzekały się swoich dzieci, ale były dla nich bezpiecznym gniazdem (...).

Wyrzuć z naszych serc małoduszność i lęk, że nie starczy nam chleba dla dzieci. Wzbudź wolę życia w Narodzie, ducha ofiary, wyrzeczenia i bezgranicznej ufności w Opatrzność Bożą i Twoją matczyną opiekę (...).

Naucz nas miłości i sprawiedliwości społecznej, dzielenia się chlebem i sercem, aby starczyło pokarmu dla każdego dziecięcia rodzącego się na Ziemi Ojczystej (...).

Dziewico, Wspomożycielko, Matko i Królowo nasza. Popatrz na Twój Naród polski i przybądź nam ku pomocy. Bóg przecież niczego Ci nigdy nie odmawia. Wstawiaj się wiec i dzisiaj za nami, jak czyniłaś to poprzez całe nasze dzieje. Broń Polskę (...). Ufamy Twojej pomocy i obronie. Twoje to przecież Królestwo, Maryjo, ubezpieczone i oddane w Twoją macierzyńską niewolę miłości za Kościół Święty. Jakże wypełni swoje zobowiązania, jeśli istnieć nie będzie? Pomóż nam uratować życie Narodu i przyszłych pokoleń. Zawierzamy Ci, Matko Chrystusowa, Matko Kościoła i Królowo Polski.

Amen.


Świętość życia

Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, ktora na każdym miejscu objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy, wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością, i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu jedynemu Odkupicielowi.

Matko miłosierdzia, Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie, wychodzącej na spotkanie nam, grzesznikom, oddajemy w tym dniu całą naszą istotę i całą naszą miłość. Oddajemy Ci także nasze życie, naszą pracę, nasze radości, nasze słabości i nasze cierpienia. Udziel pokoju, sprawiedliwości i pomyślności naszym ludom, gdyż wszystko, co mamy i czym jesteśmy, powierzamy Twojej pieczy, Pani i Matko nasza. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie, z Tobą iść drogą pełnej wierności Chrystusowi w Jego Kościele: prowadź nas zawsze swoją miłościwą ręką.

Daj naszym ogniskom rodzinnym łaski, by szanowały i kochały poczynające się życie tą samą miłością, z jaką Ty w łonie Twoim poczęłaś życie Syna Bożego. Święta Dziewico, Maryjo, Matko Pięknej Miłości, strzeż naszych rodzin, by zawsze trwały w zgodzie, i błogosław wychowaniu naszych dzieci.

Nadziejo nasza, spójrz na nas z litością, naucz nas nieustannie iść do Jezusa, a jeśli upadniemy, pomóż nam podźwignąć się i wrócić do Niego przez wyznanie naszych win i naszych grzechów w sakramencie pokuty przynoszącym spokój duszy.

Błagamy Cię, udziel nam daru miłowania wszystkich świętych sakramentów, które jako znaki pozostawił dla nas Syn Twój na ziemi. Wtedy, Matko Najświętsza, z pokojem Bożym w sumieniu, z sercem wolnym od złości i nienawiści będziemy mogli nieść wszystkim prawdziwą radość i prawdziwy pokój, których źródłem jest Twój Syn, Pan nasz, Jezus Chrystus, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Jan Paweł II, papież


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • Ks. Tadeusz Masłowski, CRL, Modlitwy i pieśni do Matki Bożej, Kraków 2005.
  • Modlitewnik. Modlitwy do Matki Bożej. Modlitwa do Niepokalanej o życie w świętości - spm.org.pl