Litania do Krzyża Świętego

  LITANIA DO KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.\
Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

O święty Krzyżu, wybaw nas!
O błogosławiony Krzyżu,
O cudowny Krzyżu,
O Krzyżu, drzewo życia,
Drzewo uznania dobrego,
Ozdobo całego chrześcijaństwa,
Narzędzie naszego Odkupienia,
Źródło wszelkiego błogosławieństwa,
Pociecho wszystkich strapionych,
Postrachu złych duchów,
Katedro cierpliwości,
Obrono chrześcijan,
Kluczu do Królestwa Niebieskiego,
Ucieczko we wszystkich uciskach i pokusach,
Nadziejo grzeszników,
Światło sprawiedliwych,
Odpoczynku doskonałych,
Pociecho cierpiącego Kościoła,
Chwało zwycięskiego Kościoła
Przewidziany przez Patriarchów i Proroków znaku naszego zbawienia,
Radości Apostołów,
Korono Męczenników,
Wesele Wyznawców,
Tarczo Dziewic,
Zadatku wiecznej szczęścia,
Krzyżu Święty, któryś nam wieczną szczęśliwość przygotował,
Krzyżu Święty, któryś godny był nosić Zbawiciela świata,
Krzyżu Święty, na którym śmierć pokonaną  została,

Jezu Chryste, ukrzyżowany Zbawicielu,  zmiłuj się nad nami.
Jezu Chryste, któryś  cierpiałeś hańbę krzyża,      
Jezu, któryś Ojcu Twemu Niebieskiemu posłuszny był aż do śmierci krzyżowej,
Jezu, któryś Ciałem Twoim na Krzyżu  za grzechy nasze zapłacił,
Jezu, który wyrok śmierci na nas wydany  przybiłeś do Krzyża,
Jezu, któryś przez Krzyż Twój zwyciężył szatana,
Jezu, któryś nas przywiódł przez Krzyż do wolności Synów Bożych,
Jezu, Kapłanie, któryś przez własną krew do świątyni wstąpił i dla nas wieczne zbawienie uzyskał,
Jezu, który ze znakiem Krzyża przyjdziesz sądzić żywych i umarłych,

Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas, Jezu.
Od zasadzek nieprzyjaciela wiecznego,
Od wiecznego potępienia,
Od bojaźni śmierci,
Przez Krzyż Twój święty,
Przez pięć ran Twoich,
Przez krew Twoją,
Przez śmierć Twoją,

My, grzeszni, Ciebie prosimy,  wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy zawsze byli prawdziwymi  miłośnikami Twego Krzyża, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyśmy w niczym chwały nie szukali, tylko w Krzyżu Twoim świętym,   Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu.
Abyś nas mocą Twego Krzyża świętego od wszelkich   niebezpieczeństw ciała i duszy uwolnić raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Jezu.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy  świata, zmiłuj się nad nami Jezu.

Chryste, usłysz nas. -  Chryste, wysłuchaj nas.

Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.

Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.

Módlmy się.  Wszechmogący Boże, Syn twój, posłuszny Twojej woli, poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jego owoce w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.