Wspomożycielka wiernych

 

Najświętsza Maryja Panna
Wspomożycielka wiernych

Święto Matki Bożej Wspomożycielki wiernych ustanowił papież Pius VII w 1815 r. dla Rzymu i państwa kościelnego jako podziękowanie Matce Bożej za opiekę nad Kościołem. W 1959 r. święto to zostało wprowadzone w Polsce.


Wspomożycielka wiernych lub Wspomożenie wiernych - to jeden spośród wielu tytułów nadawanych w Kościele Maryi. Oficjalnie po raz pierwszy tytuł ten nadał Maryi papież Pius V po zwycięstwie odniesionym przez chrześcijan nad Turkami pod Lepanto w 1571 r.

Liturgiczne wspomnienie Najśw. Maryi Panny Wspomożycielki wiernych zostało wprowadzone przez papieża Piusa VII w 1815 r. Papież ten w 1814 r. został uwolniony z więzienia napoleońskiego w Fontainebleau, w którym przebywał pięć lat. Rok po tym wydarzeniu ustanowił dla Rzymu i państwa kościelnego święto Maryi Wspomożycielki wiernych jako wotum dziękczynne za opiekę Matki Bożej nad Kościołem. W 1959 r. na prośbę biskupów polskich wspomnienie to zostało wprowadzone także w Kościele polskim.

Obchodząc to święto Kościół wyznaje wiarę w przemożną pomoc Maryi.

Chrześcijanie zawsze szukali wsparcia u Maryi. Wyrazem wielkiej ufności do Maryi są liczne sanktuaria, kościoły pod Jej wezwaniem, tłumy pielgrzymów nawiedzających te miejsca, pozostawiane tam wota i modlitwy.

Obchodząc liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Wspomożycielki wiernych, dziękujemy Bogu, że to On sam ustanowił Ją Wspomożycielką chrześcijan i prosimy, aby Jej przemożne wstawiennictwo przyczyniło się do umocnienia Kościoła. Ta pomoc jest Kościołowi potrzebna, aby cierpliwie i z miłością znosił wszelkie przeciwności i doświadczenia - i w ten sposób ukazywał światu misterium Chrystusa, czyli Jego dzieło zbawienia.

Wstawiennictwo Maryi Wspomożycielki ma także przyczynić się do naszego uświęcania się, czyli wyzwalania z niewoli grzechów i życia w zjednoczeniu z Bogiem.


Patronka Australii i dzieł salezjańskich

Na Pierwszym Australijskim Synodzie w 1844 r., zwołanym przez abp. Johna Bede Poldinga OSB w Sydney, Najśw. Maryja Panna pod tytułem Wspomożycielki wiernych została ogłoszona Patronką Australii.

Św. Jan Bosko Matkę Bożą Wspomożycielkę ustanowił główną Patronką wszystkich swoich dzieł. Założył też zgromadzenie Córek Matki Bożej Wspomożenia wiernych.


Modlitwa

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Amen.


Historia kultu

Kult i nabożeństwo do Matki Bożej Wspomożycielki wiernych powstały właściwie na początku chrześcijaństwa. Ten tytuł Maryi zawiera w sobie wszystkie wezwania, w których Kościół przedstawia Matce potrzeby i troski swoich dzieci. Pierwszym, który w historii Kościoła użył słowa "Wspomożycielka", był św. Efrem - diakon i wielki poeta syryjski, doktor Kościoła († 373). Pisze on wprost, że "Maryja jest Orędowniczką i Wspomożycielką dla grzeszników i nieszczęśliwych".


Madonna św. Jana Bosko

Matka Boża Wspomożycielka wiernych

Nową historię kultu Matki Bożej Wspomożycielki rozpoczął św. Jan Bosko (1815-1888). On też wprowadził własny typ wizerunku Matki Bożej Wspomożycielki wiernych. Przywrócił też pierwotne znaczenie tego tytułu, nie zacieśniając go tylko do wojennych czy politycznych wydarzeń. Wizerunek ten nawet otrzymał nazwę wśród ludu "Madonny św. Jana Bosko".

Ks. Bosko żył w czasach bardzo niespokojnych, a dla Kościoła wręcz groźnych. Dlatego widział on w kulcie Matki Bożej Wspomożycielki jakiś ogólny krzyk całego chrześcijaństwa i jego ludów zagrożonych o ratunek do Tej, która tak skutecznie umiała dotąd odpierać wszelkie ataki nieprzyjaciela. W tym wezwaniu widział św. Jan Bosko równocześnie jakby mobilizacje wszystkich sił "synów światłości" do walki z "synami ciemności" pod sztandarem Maryi. Nie zacieśniał jednak kultu Wspomożycielki do orężnych rozpraw. Zdawał sobie dobrze sprawę, że każdy z nas ma swoje troski i potrzeby, że walka toczy się nie tylko na wielkich frontach, ale także o każdą duszę nieśmiertelną. Za jego czasów nauka teologów, że Maryja jest pośredniczką łaski, że jest szafarką Bożych darów, była szczególnie akcentowana. Propagowali ją gorąco wiek przedtem: św. Alfons Liguori († 1787) i św. Ludwik-Maria Grignion de Montfort († 1706). Św. Jan Bosko święcie wierzył, że nie ma ani jednej łaski, która by nie przeszła przez ręce Maryi. Cokolwiek więc chcemy od Pana Boga otrzymać, możemy otrzymać za pośrednictwem naszej Wspomożycielki.


Sanktuaria

Dzisiaj sanktuariów Matki Bożej Wspomożycielki wiernych, opartych na wizerunku, który wprowadził św. Jan Bosko, jest około 130. Kilkanaście też z nich doczekało się koronacji.

Najgłośniejszym z nich jest obraz Matki Bożej w Turynie, który w 1867 r. na zamówienie św. Jana Bosko namalował Tomasz Lorenzone. Obraz przedstawia Matkę Bożą w otoczeniu Apostołów. Na ścianach kościoła artysta umieścił jako uzupełnienie dla obrazu: bitwę pod Lepanto, bitwę pod Wiedniem i uwolnienie papieża Piusa VII z niewoli Napoleona. Najczęściej w kopiach przedstawia się samą Matkę Bożą w płaszczu królewskim, z koroną na głowie i berłem w ręku - dla podkreślenia, że w planach Bożych Maryja jest jakby regentką Bożą, która w imieniu Chrystusa sprawuje rządy na ziemi.

W 1868 r. kościół Matki Bożej Wspomożycielki wiernych w Turynie został konsekrowany. W 1883 r. kościół nawiedził młody kapłan Achilles Ratti, późniejszy papież św. Pius XI. W 1884 r. sanktuarium nawiedził ks. Józef Sarto, późniejszy papież św. Pius X. W 1903 r. obraz Matki Bożej został uroczyście koronowany koronami papieskimi. W 1911 r. kościół otrzymał tytuł bazyliki. W 1953 r. bazylikę w Turynie nawiedził kard. Angelo Roncalli, późniejszy papież św. Jan XXIII.

NMP Wspomożycielki wiernych
24 maja

Czytania liturgiczne

I czytanie (Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab)
Wielki znak ukazał się na niebie

Świątynia Boga w niebie się otwarła i Arka Jego Przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu.

Ukazał się też inny znak na niebie: Oto wielki Smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą rodzić Niewiastą, ażeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko.

I porodziła Syna - mężczyznę, który będzie pasł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga.

I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: "Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza Jego Pomazańca".

Psalm 44 (45)

Ref. Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
w złotogłów odziana.
W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Wiodą je z radością i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.

II czytanie (Rz 8,28-30)
Bóg przeznaczył tych, których przedtem poznał

Bracia: Wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi.

Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał - tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił - tych też obdarzył chwałą.

Aklamacja (Łk 1,28)
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, *
błogosławionaś Ty między niewiastami.

Ewangelia (Łk 1,26-38)
Maryja pocznie i porodzi Syna

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: "Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami". Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca".

Na to Maryja rzekła do anioła: "Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?"

Anioł Jej odpowiedział: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego".

Na to rzekła Maryja: "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego".

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Modlitwy mszalne

Antyfona na wejście (por. Jdt 13,19)

Twoja chwała, Maryjo, nie zejdzie na wieki z ust ludzi * wspominających moc Boga. (O.W. Alleluja.)

Kolekta

Boże, Ty ustanowiłeś Najświętszą Maryję Pannę Matką i Wspomożycielką chrześcijan, + za Jej wstawiennictwem umocnij swój Kościół, * aby cierpliwie znosząc i zwyciężając miłością doświadczenia wewnętrzne i zewnętrzne, objawiał ludziom misterium Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje.

Modlitwa nad darami

Wszechmogący Boże, wejrzyj z upodobaniem na modlitwy i dary, które Tobie składamy oddając cześć Najświętszej Maryi, Matce Bożej, * i w swoim miłosierdziu udziel nam pomocy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Prefacja (nr 55-58)

Antyfona na Komunię (por. Pwt 10,21)

Pan jest Twoim Bogiem i Twoją chwałą, * On uczynił Tobie wielkie rzeczy. (O.W. Alleluja.)

Modlitwa po Komunii

Panie Jezu, Ty przyjąłeś prawdziwie ludzkie ciało z Dziewicy Maryi, + daj nam za Jej pomocą przez Sakrament, który przyjęliśmy, wyzbyć się dawnych grzechów * i żyć w zjednoczeniu z Tobą. Który żyjesz i królujesz.


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • 24 maja. Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka wiernych - brewiarz.pl
  • 24 maja. Najświętszej Maryi Panna Wspomożycielki wiernych - ordo.pallotyni.pl
  • First Australian Provincial Council, 10-12 September 1844 - catholic.org.au
  • Lekcjonarz mszalny. Czytania w Mszach o świętych, t. VI, Poznań 2004.
  • Maryja Wspomożycielka wiernych - deon.pl
  • Patronka - Najświętsza Maryja Panna Wspomożycielka wiernych - rumia.esalezjanie.pl
  • Wednesday 24 May 2023. Our Lady, Help of Christians. Solemnity - universalis.com