Wincentyńska Młodzież Maryjna

Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM / JMV) zrzeszamy dzieci i młodzież, aby wspólnie żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.


O WMM

Wincentyńska Młodzież Maryjna (WMM) to stowarzyszenie zrzeszające dzieci i młodzież, którzy chcą żyć duchem maryjnym i szerzyć cześć Najśw. Maryi Panny Niepokalanej. Powstało pod wpływem objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré w 1830 r. Zatwierdzone przez papieża Piusa IX 1847 r.

Cechy Stowarzyszenia

Kościelne

Angażuje się w życie i działalność Kościoła lokalnego - diecezji i parafii. Organizuje się w formie scholi, ubogacając liturgię parafialną.

Maryjne

Odkrywa w Najśw. Maryi Pannie wzór wierzących, inspirację i pomoc w kroczeniu drogami wiary i miłości.

Świeckie

Stowarzyszenie tworzą świeccy (dzieci i młodzież). Jest zarejestrowane w ramach Stowarzyszeń Międzynarodowego Laikatu Wiernych i kieruje się przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Wincentyńskie

Członkowie należą jednocześnie do Rodziny Wincentyńskiej poprzez ewangelizację wśród młodzieży i służbę ubogim na wzór św. Wincentego a Paulo.

Nazwa

W różnych krajach przyjmowano różne nazwy Stowarzyszenia: Młodzież Maryjna, Wincentyńska Młodzież Maryjna, Wincentyński Ruch Maryjny, Stowarzyszenie Dzieci Maryi, Stowarzyszenie Dzieci Maryi Niepokalanej. Problem ten rozwiązano dopiero w ostatnich latach, przyjmując, iż oficjalna nazwa Stowarzyszenia na płaszczyźnie międzynarodowej brzmi: Stowarzyszenie Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, przy czym zastrzeżono, iż poszczególne kraje mogą stosować na płaszczyźnie krajowej swoje dotychczasowe nazwy.

Dokumenty

WMM kieruje się Statutem oraz Regulaminem wewnętrznym. W latach 2011-2014 Statut został zaktualizowany, a następnie zatwierdzony 18 IV 2014 r. przez Dyrektora Generalnego Stowarzyszenia, a 11 VI 2014 r. przez Konferencję Episkopatu Polski.

Siedziba

Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Domu Sióstr Miłosierdzia przy ul. Warszawskiej 8, 31-155 w Krakowie. Kontakt: sekretariatjmv@wp.pl.

Hasło

Hasłem Stowarzyszenia są słowa: O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Zawołanie

Zawołaniem Stowarzyszenia są słowa: "Cześć Maryi!". Odpowiedź brzmi: "Cześć Niepokalanej".

Hymn

Hymnem Stowarzyszenia jest następujący tekst:

1. Chcemy być dziećmi Twoimi
Matką nazywać Ciebie
Bądź przy nas, prowadź za rękę
Byśmy spotkali się w Niebie

2. Niech nas prowadzi przez życie
Znak Twojej dla nas miłości
Mały Cudowny Medalik
Tarcza i puklerz wierności

3. Matko, bez grzechu poczęta
Daj nam iść wspólną drogą
Kochać Jezusa na zawsze
Różaniec odmawiać z Tobą

4. Pozwól nam czuwać przy Tobie
Wiarę w niewiernych obudzić
Wyjednaj łaski od Boga
Błogosław w pracy dla ludzi

Cel

   Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie członków do Chrystusa poprzez:
 1. Wychowanie wszystkich członków w wierze i życiu modlitwy.
 2. Pogłębienie nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i szerzenie Jej kultu.
 3. Budzenie i rozwijanie ducha apostolskiego w służbie ubogim, szczególnie młodym ofiarom nędzy duchowej i materialnej.
 4. Dobre przygotowanie członków Stowarzyszenia do współpracy z różnymi dziedzinami duszpasterstwa w myśl zaleceń Kościoła, zwłaszcza w ramach Rodziny Wincentyńskiej.

Środki

   Stowarzyszenie osiąga zamierzone cele przez:
  1. Przeżywanie Eucharystii w jej potrójnym wymiarze: ofiary, komunii, obecności.
  2. Poznawanie i pogłębienie treści Pisma św.
  3. Kontemplację osoby Maryi poprzez:
   1. Rozważanie treści biblijnych,
   2. przeżywanie maryjnych świąt liturgicznych,
   3. Odmawianie i rozważanie tajemnic Różańca Świętego.
   4. Naśladowanie Maryi i praktykowanie Jej cnót, szczególnie miłości, pokory, czystości i posłuszeństwa.
   5. Noszenie i rozpowszechnianie Cudownego Medalika zgodnie z obietnicą zawartą w słowach Maryi: "Wszyscy, którzy Go nosić będą, otrzymają wiele łask".
   6. Poznawanie historii objawień Matki Bożej św. Katarzynie Labouré i symboliki Cudownego Medalika oraz życia i działalności św. Wincentego i św. Ludwiki.
   7. Możliwość bezpośredniej posługi ubogim.
   8. Uczestnictwo w spotkaniach, kongresach itp. Organizowanych przez Stowarzyszenie lub inne instytucje.

Prawa i obowiązki członków

 1. Życie w łączności z Panem Bogiem.
 2. Świadczenie o Chrystusie w swoim środowisku.
 3. Naśladowanie Maryi Niepokalanej.
 4. Życie liturgią Kościoła, animacja uroczystej liturgii i nabożeństw paraliturgicznych.
 5. Pogłębianie wiedzy religijnej przez rozważanie Pisma św. i prasy katolickiej.
 6. Udział w duchowych owocach modlitwy całej Wspólnoty.
 7. Zaangażowanie w szeroko rozumianą służbę ubogim w duchu wincentyńskim.
 8. Noszenie uroczystego stroju przewidzianego w Regulaminie Wewnętrznym.
 9. Udział we wspólnych spotkaniach grup.
 10. Uczestnictwo w zjazdach i rekolekcjach wspólnotowych.

Historia WMM

Stowarzyszenie powstało na wyraźne życzenie Matki Bożej, która w 1830 r., w kaplicy przy Rue du Bac w Paryżu, podczas jednego z objawień, ujawniła św. Katarzynie Labouré swoje pragnienie, które Katarzyna tak zrelacjonowała swojemu spowiednikowi ks. Janowi Aladel:

Matka Najświętsza chce, by Ksiądz zapoczątkował Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem. Będzie to stowarzyszenie Dzieci Maryi.

Jednak ks. Aladel zwlekał z podjęciem konkretnych działań, co nie podoba się Matce Bożej. Matka Boża pragnęła, by najuboższa młodzież mogła się spotykać i otrzymywać formację chrześcijańską (ze szczególnym akcentem na maryjność), ale także ogólnoludzką - by umiała żyć prawdziwe i po chrześcijańsku.

Dopiero w 1837 r. wizytator ks. Jean Etienne upoważnił ks. Aladela do zebrania grupy dziewcząt. 8 XII 1838 r. powstała pierwsza grupa Dzieci Maryi w Beaunne.

W 1845 r. powstała pierwsza grupa w Paryżu.

Ks. Aladel czuwał nad formacją młodych. Wydał nawet książeczkę, zawierającą statut i regulamin Stowarzyszenia.

20 VI 1847 r., na prośbę ks. Jean Étienne - generała księży misjonarzy, Pius IX oficjalnie zatwierdza Stowarzyszenie. W krótkim czasie Dzieci Maryi zaczęły działać w całej Francji i innych krajach, gdzie posługę pełnili Księża Misjonarze i Siostry Miłosierdzia.

Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej jest obecne w 62 krajach na całym świecie.

Od 1999 r. działa Międzynarodowy Sekretariat WMM z siedzibą w Madrycie. Sekretariat zajmuje się: archiwami, komunikacją, administracją, animacją i formacją oraz relacjami z Rodziną Wincentyńską.


Akt Oddania i Konsekracji

Wstępując w szeregi Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej, otrzymuje się Cudowny Medalik. Po co najmniej rocznej formacji składa się Akt Oddania i przyjmuje Medal na białej lub różowej wstążce. Po ukończeniu drugiego stopnia uroczyście odnawia się Akt Oddania, przyjmując Medal na zielonej wstążce.

Tekst Aktu Oddania

Matko Boża, Niepokalana Maryjo! Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem i co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd czynić wszystko z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Wspomożycielko wiernych, aby moja rodzina, parafia i cała Ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen.

Najważniejszą decyzją, która może wieńczyć formację w Stowarzyszeniu, jest Akt Konsekracji Maryjnej, czyli Akt Oddania Chrystusowi przez Maryję, aby uczynić ze swojego życia całkowity dar Chrystusowi, poprzez posługę i ewangelizację ubogich, obierając Maryję za Matkę i wzór. Przyjmuje się Medal na niebieskiej wstążce.

Tekst Aktu Poświęcenia

Panie Jezu, idąc za przykładem Maryi, chcę cię odkrywać! Z Nią, Matką Kościoła, i w sercu służącej wspólnoty chcę być Twoją obecnością, poświęcając się całkowicie ewangelizacji.

Panie Jezu, idąc za przykładem Maryi, chcę podążać za Tobą! Z Maryją, uprzywilejowaną córką Boga Ojca, w pełni wiary w moją konsekrację chrzcielną, chcę być jak Ty ewangelizatorem ubogich przez budowanie Życia, Miłości i Pokoju!

Panie Jezu, jak Maryja, chcę Cię kochać! Razem z Nią, rozmodloną Dziewicą, pełną Ducha Świętego, chcę uczynić moje życie drogą Modlitwy i Służby, w prostocie i pokorze przyjmując duchowość Magnificat.

Panie Jezu, jak Maryja, chcę się Tobie ofiarować! Z Nią, pierwszym uczniem, chcę otworzyć moje serce i umysł na misję, tak, aby dary, które mi dałeś, mogły także dotrzeć do młodzieży świata, stając się Twoimi rękoma dla innych.

O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.


Cudowny Medalik

Cudowny Medalik jest znakiem rozpoznawczym Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej na całym świecie. By mocniej zaakcentować maryjny charyzmat Stowarzyszenia, w niektórych krajach istnieje zwyczaj, by dzieci i młodzież, należąca do WMM, przyjmowała Medalik na kolorowych wstążkach. Kolory wstążek symbolizują etapy zaangażowania w działalność Stowarzyszenia:

 • Medal na różowej wstążce - otrzymuje osoba po rocznym okresie formacji i ukończeniu 10 r.ż.; przyjęcie medalu na różowej wstążce oznacza oficjalne przyjęcie do grona członków WMM;
 • Medal na zielonej wstążce - otrzymuje osoba, która ukończyła min. 12 r.ż. i otrzymała już medal na wstążce różowej;
 • Medal na niebieskiej wstążce - jest symbolem całkowitego oddania Niepokalanej; przyjąć go może tylko osoba, która wykazuje chęć i gotowość, by zawierzyć swoje życie Maryi, w tym celu przeszła stosowną formację oraz skończyła min. 15 r.ż. Przyjęcie medalu odbywa się podczas uroczystej
  Mszy św., na której kandydat wypowiada słowa Aktu Konsekracji Maryjnej.

Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

 • Wincentyńska Młodzież Maryjna - mlodziezmaryjna.pl
 • Statut Wincentyńskiej Młodzieży Maryjnej w Polsce [mlodziezmaryjna.pl/struktura/oficjalne-dokumenty]
 • Regulamin Wewnętrzny WMM w Polsce [mlodziezmaryjna.pl/struktura/oficjalne-dokumenty]