Praca magisterska o Cudownym Medaliku

Praca magisterska ukazuje pod wieloma aspektami zagadnienia związane z Cudownym Medalikiem i czcią oddawaną Maryi w tym znaku.

ŚCIĄGNIJ TUTAJ: cudownymedalik.maryjni.pl/magisterium.html

Kamil Sobiech

Cudowny Medalik jako forma kultu maryjnego w perspektywie pastoralnej tradycji Kościoła w Polsce

Praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dra Antoniego Dunajskiego, Lublin 2009


SPIS TREŚCI

WSTĘP

[...] Celem pracy jest ukazanie ogromnego bogactwa, zarówno doktrynalnego jak i praktycznego, jakie niesie z sobą Cudowny Medalik. Ufamy, że niniejsza praca może stać się zachętą do tego, by na nowo spojrzeć na Medalik Niepokalanej jako na wciąż aktualne i pełne treści sakramentalium, które w dzisiejszej kulturze obrazu może odegrać niebywałą rolę w procesie ewangelizacji oraz rozszerzenia zdrowo pojmowanego kultu maryjnego. [...]

Rozdział I. MEDALIK W KULTYCZNEJ TRADYCJI KOŚCIOŁA

 1. Pojęcie kultu
 2. Specyfika i rozwój kultu maryjnego
 3. Semiologiczny wymiar medalika
 4. Zarys historyczny roli medalika w Kościele

Rozdział II. CUDOWNY MEDALIK W UJĘCIU HISTORYCZNYM I TEOLOGICZNYM

 1. Znaczenie objawień prywatnych
 2. Cudowny Medalik owocem objawień danych św. Katarzynie Labouré
 3. Symbolika i wymowa teologiczna Cudownego Medalika
 4. Rozpowszechnienie Cudownego Medalika

Rozdział III. CUDOWNY MEDALIK W PRAKTYCE POBOŻNOŚCIOWEJ I APOSTOLACIE WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA

 1. Różne określenia charakteru Cudownego Medalika
 2. Sposoby zastosowania Cudownego Medalika w praktyce pobożnościowej
 3. Owoce Cudownego Medalika przejawem opieki Niepokalanej
 4. Liturgiczne i paraliturgiczne formy kultu związane z Cudownym Medalikiem w życiu Ludu Bożego

ZAKOŃCZENIE