Matka Boża Siewna

Tradycyjne święto Matki Bożej Siewnej, w katolickim kalendarzu liturgicznym obchodzone jest jako święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny, 8 września.

Polscy rolnicy czczą tego dnia Najśw. Maryję Pannę jako Patronkę upraw ozimych, dlatego jest nazywana Matką Bożą Siewną. Stąd polski malarz Piotr Stachewicz namalował Maryję, która idąc po polu rzuca ziarno na zasiew.

W święto Matki Bożej Siewnej pobożni rolnicy przynoszą na Mszę św. ziarno, aby kapłan je pobłogosławił, jednocześnie prosząc Pana Boga, który sprawia, że "wszelkie nasiona wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon", aby Stwórca zachował "ziarna zbóż i inne nasiona (...) przed gradem, powodzią, suszą i wszelką szkodą, a ziemię użyźnij rosą z nieba, aby rośliny z nich wyrosłe wydały obfite plony". Kapłan dodaje przy tym prośbę, aby rolnicy i wszyscy wierzący "za przykładem Najświętszej Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu Twojej woli".

Jak wrzucenie ziarna w uprawną rolę daje nadzieję na obfity plon ziemi, z której wyrosną nowe życiodajne ziarna, tak narodzenie się Maryi było zapowiedzią narodzin Zbawiciela świata Jezusa - błogosławionego Owocu żywota Dziewicy z Nazaretu, jak mówimy w modlitwie "Zdrowaś Maryjo". Może dlatego Kościół połączył tradycyjny kult Matki Bożej Siewnej z liturgicznym wspomnieniem Narodzenia NMP.

Pismo Święte nie mówi o narodzinach Maryi. Nie towarzyszyły im żadne nadzwyczajne zjawiska. Nieznana jest data Jej urodzin. Według tradycji Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem Chrystusa. Także z tradycji dowiadujemy się, że Jej rodzicami byli Joachim i Anna. Ukazani są tam jako pobożni Żydzi w podeszłym wieku, bezdzietni, co w tamtych czasach było uważane za karę za grzechy swoje lub przodków. Zapewne gorliwie, wytrwale i z niegasnącą ufnością musieli prosić Boga, aby pobłogosławił łono Anny i obdarzył ich upragnionym potomstwem. Bóg ich wysłuchał i nagrodził za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność. Wraz z Joachimem i Anną - jak podają apokryfy - również w niebie w związku z narodzinami przyszłej Matki Mesjasza przeżywano wielkie święto i wesele.

Maryja (czy Miriam - co do imienia także są różne spekulacje) urodziła się w jednym z miasteczek Galilei, prawdopodobnie w Nazarecie. Niektórzy uważają, że mogła urodzić się jednak w Jerozolimie, w której zaczęto czcić narodziny Maryi właśnie 8 września. Tego dnia przypada rocznica poświęcenia bazyliki, zbudowanej ok. 1130 r. w miejscu domu Anny i Joachima, nad grotą, w której jak uważano miała przyjść na świat Miriam. Obecnie pod prezbiterium bazyliki znajduje się krypta, zawierająca pozostałości groty. W dolnej kaplicy, upamiętniającej dom świętych Joachima i Anny, czci się tajemnicę narodzin Maryi, Matki Chrystusa.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie uroczystość ta musiała istnieć wcześniej, bo kazania-homilie wygłaszali o niej św. German (+ 732) i św. Jan Damasceński (+ 749). W Rzymie gromadzono się w dniu tego święta w kościele św. Adriana, który był przerobiony z dawnej sali senatu rzymskiego, po czym w uroczystej procesji udawali się wszyscy z zapalonymi świecami do bazyliki Matki Bożej Większej.

Datę 8 września Kościół przyjął ze Wschodu - w tym dniu obchód ten znajdował się w sakramentarzach gelazjańskim i gregoriańskim. Święto rozszerzało się w Kościele dość wolno - być może dlatego, że wszelkie informacje o okolicznościach narodzenia Bożej Rodzicielki pochodziły z apokryfów. Mimo to  stało się ono jednym z głównych świąt maryjnych.

Oprac. maryjni.pl (2022-09-08)


Źródła:

  • niepokalanow.pl - Narodziny Matki Mesjasza
  • brewiarz.pl - 8 września Narodzenie Najświętszej Maryi Panny
  • etnomuzeum.pl - Matka Boska Siewna
  • ofm.krakow.pl - Od św. Anny w Jerozolimie...
  • kerygma.pl - MB Siewna
  • sophieknab.com - Our Lady's Birthday