Sabbati (Bulla sobotnia)

Sabbati

bulla zatwierdzająca "przywilej sobotni"

Bulla, w której Jan XXII ogłaszał ten przywilej, miała pochodzić z roku szóstego jego pontyfikatu, 3 marca 1322 r. Jednak nie ma pewności, co do jej autentyczności. NIe znaleziono jej tekstu w "Bullarium Romanum" - zbiorze papieskich bulli. Nie ma jej także w "Documenta Catholica Omnia" (documentacatholicaomnia.eu) na liście dokumentów wydanych przez papieża Jana XXII. Dokumenty kościelne, mówiące czy potwierdzające "przywilej sobotni", nie wymieniają jej nazwy, a jedynie pozwalają wierzyć, że Najśw. Maryja Panna pociesza w czyśćcu dusze, które nosiły Szkaplerz karmelitański, i swym pośrednictwem wpływa na szybkie ich z czyśćca wybawienie.


Jan, papież, sługa sług Bożych, wszystkim, a w szczególności każdemu wiernemu Chrystusowemu, zbawienie i apostolskie błogosławieństwo.

Na pokornej modlitwie objawiła mi się Najświętsza Maryja Panna z Góry Karmel i w te odezwała się słowa: "O Janie, o Janie, Namiestniku najmilszego mojego Syna, ja cię wybawię i oswobodzę od twych przeciwników i uczynię papieżem. Za moim pośrednictwem, z mojej łaski otrzymasz tę godność, bo ją wyprosiłam u Syna mojego dla ciebie. Oczekuję więc od ciebie przychylnego, ze szczodrobliwością połączonego potwierdzenia zakonu, przez Eliasza i Elizeusza na Górze Karmel założonego. Aby każdy po uczynionej profesji, gdy zachowa regułę od mego sługi, Alberta Patriarchy przepisaną, a przez sługę mego Innocentego potwierdzoną, który jako prawdziwy Syna mego Namiestnik na ziemi, powinien był przyjąć co w Niebie Syn mój postanowił i rozporządził; to jest to, że kto przetrwa w świętym posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, albo kto wstąpi do świętego zakonu, ten będzie zbawionym. A inni, gdy z pobożnością przyjmą suknię świętego zakonu, gdy wzajemnie nazywać się będą braćmi i siostrami mego zakonu, darowaną mieć będą trzecią część kary za ich grzechy, licząc od dnia w którym przyjmą znaki świętego zakonu. Czystość właściwą tak w stanie panieńskim, wdowim lub też małżeńskim niezmiennie zachowywać powinni, jak to Matka, Kościół Święty, zaleca. Bracia i siostry przysięgli temu zakonowi, od kary i winy będą uwolnieni w dzień, w którym zejdą z tego świata, i sprawiedliwości Boskiej w czyśćcu prędzej uczynią. Ja, Matka miłosierdzia, zstąpię w sobotę po ich śmierci, uwolnię tych których znajdę w czyśćcu i wprowadzę ich na Górę Świętą życia wiecznego. Bracia i siostry zobowiązani są odprawiać pacierze kanoniczne, wedle przepisu i ustawy danej przez Alberta; ci zaś, którzy nie mogą zastosować się do rzeczonego przepisu, mają posty zachować w dni wymienione i przez Kościół Święty nakazane, wyjąwszy słuszną przeszkodę. W środy i soboty mają się wstrzymywać od mięsnych pokarmów, wyjąwszy dzień Narodzenia mojego Syna".

Po czym owe widzenie zniknęło.

Ten więc święty odpust w całej swej mocy zatwierdzam na ziemi, jak go w Niebie łaskawie udzielił Jezus Chrystus, dla zasług swej Najświętszej Matki Dziewicy. Przekazujemy więc wszystkim, aby się nikt nie ważył niniejszego naszego odpustu i postanowienia świętokradzko znieważyć, albo uporczywie przeciwko niemu powstawać. A jeśliby kto pokusił się przeciwnie postąpić, niechaj wie, że ściągnie na siebie gniew Boga Wszechmogącego oraz Błogosławionych Apostołów Piotra i Pawła.

Dan w Awinionie, dnia 3 marca 1322,
w 6. roku Naszego Pontyfikatu.

Jan XXII, papież


Oprac. MARYJNI.PL

Źródła:

  • "Ten więc święty odpust w całej swej mocy zatwierdzam na ziemi". 701 lat temu papież Jan XXII ogłosił Bullę o tzw. Przywileju Sobotnim - pch24.pl
  • Ks. Andrzej Chilewicz, Rola szkaplerza w duchowości karmelitańskiej w świetle wybranej polskiej literatury teologicznej, KUL - szkaplerz.pl
  • Ks. Jakub Górka, Cześć Maryi. O pobudkach i środkach nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny - ultramontes.pl