Ufność w Jej Sercu

Dziecko słabe, świadome swej słabości i swoich małych sił, ucieka się do pomocy swego ojca i matki.

Jak małe dzieci, potrzebujące pomocy w naszych potrzebach duchowych, powinniśmy uciekać się do naszego Boga Ojca i naszej Matki Niebieskiej, prosząc Ich o wierne trwanie w miłości Bożej i przy naszych zasadach życia płynących z wiary.

Modlitwa do Maryi, synowska prośba i pełna ufność w Jej macierzyńskie Serce, zapewni nam zbawienną ochronę, która oddali nas od grzechu i pozwoli nam trwać w wierności nakazom naszego sumienia, w wierności naszemu Bogu Ojcu.

Maryjo, Matko pięknej miłości, ożyw w nas miłość do Twojego Syna, abyśmy mogli wzrastać w wierności Jego przesłaniu.