Tak Maryi

Powrót ludzkości do Boga rozpoczyna się od wypowiedzianego przez Maryję "tak" i w dalszym ciągu następuje w każdej osobie, w każdej epoce i okolicznościach, jako proces prowadzący do ostatecznego spotkania się z Chrystusem Zmartwychwstałym.

Być każdego dnia gotowym do powiedzenia "tak" Bogu, stanowi cel naszego chrześcijańskiego życia. Powiedzieć "tak" - przede wszystkim poprzez własne miłosierne życie. Historię budujemy w miarę, jak wzrasta miłosierdzie i w miarę, jak ludzie wzrastają w miłosierdziu.

Nikt w historii nie przyczynił się tak do zbawienia jak Maryja, ponieważ nikt tak nie kochał jak Maryja.

Panno Maryjo, niech poprzez moje zaangażowanie, pełne zaufania do Ojca, Bóg dokona rzeczy cudownych.