Świętość ciszy

Świętość św. Józefa była świętością ciszy, milczenia, ale równocześnie intymnej relacji i bezpośredniej komunikacji z Jezusem i Maryją. Nasze nabożeństwo do świętego Patriarchy powinno się cechować naśladowaniem tej jego intymności.

Więzi istniejące pomiędzy chwalebnym i czcigodnym świętym Józefem i jego dziewiczą Małżonką Niepokalaną Panną Maryją, intymność ich wzajemnych uczuć i wymiany myśli, stanowią nie odkryte jeszcze obszary badań. Ż

ycie chrześcijańskie jest życiem działania apostolskiego, lecz to działanie powinno wypływać z intymnej i głębokiej komunikacji z Bogiem, z nieprzerwanego dialogu z Trzema Osobami Trójcy Świętej, które w nas mieszkają dzięki łasce.

Autentyczne nabożeństwo do Maryi prowadzi nas do intymnego zjednoczenia z Bogiem i pobudza nas do działalności apostolskiej.