Regulamin darowizn

Aktualizacja: lipiec 2022 r.

 1. Postanowienia ogólne

  Regulamin darowizn, zwany dalej Regulaminem, służy określeniu zasad przekazywania darowizn na rzecz Fundacji Niepokalanej, zwana dalej Fundacją, mających na celu utrzymanie i modernizację Wortalu MARYJNI.PL.

  Darczyńcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

  Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku lub na poczcie na rachunki bankowe Fundacji Niepokalanej, w tytule wpisując "Wsparcie portalu MARYJNI.PL". Darowiznę można również przekazać za pomocą karty płatniczej lub przelewu online za pośrednictwem usługi Przelewy24.

  Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tego Regulaminu.

 2. Zasady przekazywania darowizn on-line

  1. Darowiznę można przekazać za pomocą formularza, zamieszczonego na stronie Wsparcie Portalu. Podając swój adres elektroniczny (e-mail), akceptując Regulamin i klikając jeden z przycisków kwotowych, obsługę płatności przeprowadzi usługa Przelewy24.
  2. Wybrana kwota zostanie pomniejszona o kwotę prowizji, którą pobiera operator płatności Przelewy24 od każdej wpłaty (zob. Tabela prowizji).
  3. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi zasadami Operatora i Polityką Prywatności Portalu.
 3. Dane osobowe Darczyńców

  1. Fundacja jest administratorem danych osobowych Darczyńców i zobowiązuje się do ochrony tych danych zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
  2. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przekazania darowizny.
  3. Wpłacając darowiznę Darczyńca przyjmuje do wiadomości, że przetwarzanie danych osobowych ma na celu realizację umowy darowizny (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), obsługę darowizny zgodnie z obowiązującym prawem (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe mogą służyć też w celu korespondencji, przesłania podziękowania Darczyńcy za wpłatę, kontaktu z Darczyńcą w przypadku problemów z obsługą darowizny lub w celu potwierdzenia wpłynięcia płatności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Dane osobowe Darczyńców są przetwarzane w celu realizacji umowy do czasu przedawnienia roszczeń (6 lat), a w celu realizacji obowiązków prawnych przez okres przewidziany w ustawie o rachunkowości (7 lat), w celu przesłania podziękowań i zarządzania relacjami (do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub przez okres 2 lat) od czasu ostatniej interakcji (wpłaty).
  5. Fundacja może gromadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu i kwotę darowizny – jeśli Darczyńca przekazał te dane.
  6. Darczyńcy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W tym celu należy zgłosić informację na adres: poczta@fundacjaniepokalanej.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Fundacji. Jeśli Darczyńca uważa, że jego prawa zostały naruszone, ma możliwość złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.