Niewiasta światła

Maryja głęboko przeżywała słowa usłyszane i przyjęte do swojego Serca oraz zawsze była oświecona przez Ducha Świętego. Niemniej, pozostawała Niewiastą światłą i dobrowolnie dokonywała ustawicznego rozeznawania woli Bożej. Możemy to już zauważyć w czasie zwiastowania Archanioła, w czasie proroctwa wygłaszanego przez starca Symeona, w bolesnym szukaniu zagubionego w Jerozolimie Jezusa, w ucieczce do Egiptu, w słuchaniu słów swego Syna, gdy ogłasza nadejście Królestwa, w swojej całkowitej ofierze w zjednoczeniu z ofiarą krzyżową oraz w modlitewnym oczekiwaniu na przyjście Ducha Świętego po zmartwychwstaniu Chrystusa.

Musimy zauważyć, że wiara Maryi zakładała świadomą i czynną współpracę z osobą i dziełem Jezusa, i że nie była Ona tylko biernym narzędziem w rękach Boga, lecz współpracowała w dziele zbawienia wszystkich ludzi, poprzez swoje posłuszeństwo i dobrowolność Serca.

Maryjo, Matko Jezusa, przymnóż nam wiary, oświeć naszą dobrą wolę i odnów naszą aktywną współpracę w zbawczych planach Bożych.